FinExpert.e15.cz

Změny v zákoně o dani z příjmů

Počátek roku vždy s sebou přináší legislativní změny. I tentokrát se změny dočkal zákon o dani z příjmů.
Změny v zákoně o dani z příjmů

Změny v zákoně o dani z příjmů, které byly schváleny v šibeničním termínu na sklonku roku 2008, a tudíž ve sbírce zákonů vyšly až pod číslem 2/2009 lze rozdělit do tří oblastí:

  • technická novela vyvolaná změnami, které od 1. 1. 2008 přinesl do ZDP zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů,
  • odstranění negativních dopadů, které od 1. 1. 2008 přinesl do ZDP zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, a to jak státnímu rozpočtu, tak daňovým poplatníkům,
  • řešení daňového zatížení od 1. 1. 2009.
 
Tato novela schválená poslaneckou sněmovnou ruší ustanovení zákona o daních z příjmů, která měla platit od 1. 1. 2009 a byla schválena již v roce 2007 zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Tyto a další změny v zákoně o daních z příjmů:
·         nebude se tedy v roce 2009 snižovat sazba daně z příjmů fyzických osob na 12,5 %, ale zůstává na 15 % jako v roce 2008,
·         srážková daň také zůstává na 15 % stejně jako v roce 2008,
·         daň z příjmů právnických osobo je pro rok 2009 ve výši 20 % ze základu daně,
·         u zaměstnance, na kterého se nevztahují tuzemské právní předpisy o veřejnoprávním pojištění, se bude postupovat tak, jako kdyby se na něho tuzemské předpisy vztahovaly (zavádí se daňová fikce). Příjmy takovéhoto pracovníka se budou navyšovat při stanovení základu daně vždy o fiktivní částku, která bude odpovídat tuzemskému pojištění placenému zaměstnavatelem.
·         slevy na dani na poplatníka, manželku a daňové zvýhodnění na děti zůstává na stejné výši jako v roce 2008 (na poplatníka 24 840 Kč, na manželku 24 840 Kč, popř. ve výši dvojnásobné u manželů se zvlášť těžkým postižením s potřebou průvodce, na 1 dítě za rok 10 680 Kč),
·         slevu na manžela(ku) si může uplatnit druhý z manželů, pokud si manžel(ka) nevydělal(a) za rok více než 68 000 Kč. V roce 2008 byla tato částka ve výši 38 040 Kč.
·         na straně zaměstnavatele jsou daňově uznatelné náklady na vzdělávání zaměstnanců, pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele a podle zákoníku práce se považují za výkon práce zaměstnance. Dále jsou daňově uznatelné náklady vynaložené na rekvalifikaci zaměstnanců podle zákona o zaměstnanosti.
·         za obdobných podmínek jsou u zaměstnanců osvobozeny částky vynaložené zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců,
·         vstupní cena majetku pro účely uplatňování daňových odpisů se snižuje o další druhy podpory z veřejných zdrojů poskytnutých poplatníkům na jeho pořízení regionálními radami regionů soudržnosti v rámci podpory regionálního rozvoje. Na straně fyzické osoby je nutno tento příjem od daně z příjmů osvobodit.
·         pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů se nadále nebudou rozlišovat CP na investiční CP a na ostatní CP a dále se pro účely testování limitu 5 % podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti v době 24 měsíců před prodejem bude brát v úvahu pouze přímý podíl (rozhodující je překročení limitu jen u jedné z kategorií),
·         mění se pravidla pro daňovou uznatelnost finančních nákladů z úvěrů a půjček, a to i zpětně pro zdaňovací období započatá v roce 2008, pokud si nová pravidla poplatník zvolí přednostně před zněním zákona o daních z příjmů k 1. 1. 2008,
·         ruší se pravidlo daňové neuznatelnosti finančních nákladů ve výši 1 % z úhrnu nájemného z finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, pokud toto 1 % nájemného přesáhne 1 mil. Kč.
·         daňové úlevy v podobě odpočtu hodnoty darů od základu daně si může poplatník uplatnit, pokud splňují podmínky zákona o daních z příjmů i tehdy, když jsou určené vymezeným příjemcům se sídlem či bydlištěm v zemi EU, Evropského hospodářského prostoru s výjimkou Lichtenštejnska. Lze odečíst od základu daně také hodnotu darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo nejen na území ČR, ale také členského státu EU, Norska a Islandu.
·         příjmy z prodeje podílu na společnosti se sídlem v ČR mají nově zdroj v ČR bez ohledu na to, zda je vyplácí daňový rezident či nerezident ČR,
·         sankce ze závazkových vztahů hrazené daňovými rezidenty ČR mají zdroj v ČR,
·         prostředky odpovídající tvorbě rezervy na opravu hmotného majetku podle zákona o rezervách musí být uloženy na vázaný účet. To platí pro rezervy, jejich tvorba započala po účinnosti novely,
·         zvyšuje se limit pro osvobození důchodů od daně ze 198 tis. Kč ročně na 288 tis Kč,
·         dále je stanovena možnost upravit základ daně při ukončení (přerušení) podnikatelské činnosti prostřednictvím dodatečného daňového přiznání i o závazky uvedené v § 23 odst. 3 písm. a) bod 12.
·         pro rok 2008 bude naposledy vydán pokyn D k pohonným hmotám. Nadále budou podnikatelé vycházet z příslušné vyhlášky MPSV, která uvedené ceny stanovuje pro účely pracovních cest zaměstnanců. Tato vyhláška je vydávána vždy na začátku roku, takže podnikatelé budou znát průměrnou cenu pohonných hmot dopředu a budou se tak moci lépe rozhodnout, co je pro ně výhodnější. V roce 2008 přechodná ustanovení dávají možnost, nikoliv povinnost, postupovat podle vyhlášky MPSV.
·         předmětem daně nejsou příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti,
·         osvobozeny od daně jsou příjmy plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace podle zvláštního právního předpisu a ve zdaňovacím období následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace,
·         za hmotný majetek pro účely zákona o daních z příjmů jsou nově definována dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 tis. Kč.
 
 
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená