FinExpert.e15.cz

Změny v sociálním pojištění

Počínaje 1. lednem 2008 nastaly změny i v oblasti sociálního pojištění. O tom, jaké změny nás v této souvislosti čekají se dočtete v tomto článku.
Změny v sociálním pojištění

Včerejší článek se věnoval změnám v oblasti zdravotního pojištění, ke kterým došlo od 1. ledna 2008. Dnes se zaměříme na zásadní změny v sociálním pojištění.

Od 1. ledna 2008 došlo ke změně výše záloh na pojistné na sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ):

OSVČ -- hlavní činnost:

 •  bude do podání Přehledu za rok 2007 platit minimální zálohy na důchodové pojištění 1 491 Kč měsíčně
 • po podání Přehledu za rok 2007 minimálně 1 596 Kč
 • platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě OSVČ hlavní činnost i nadále povinná.

OSVČ -- vedlejší činnost:

 • do podání Přehledu za rok 2007 budou minimální zálohy na důchodové pojištění činit 597 Kč
 • po podání Přehledu za rok 2007 se bude jednat minimálně o 639 Kč
 • tato OSVČ je v roce 2008 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2008 nebo pokud jeho příjem po odpočtu výdajů byl v roce 2007 alespoň 48334 Kč.

Pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ

Nemocenské pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolné. Minimální pojistné na nemocenské pojištění:

OSVČ -- hlavní činnost:

 • do podání Přehledu za rok 2007 činí 222 Kč měsíčně
 • po podání Přehledu za rok 2007 činí 238 Kč měsíčně

OSVČ -- vedlejší činnost:

 • do podání Přehledu za rok 2007 činí 89 Kč měsíčně
 • po podání Přehledu za rok 2007 činí 95 Kč měsíčně

Vyměřovací základ u OSVČ

Vyměřovací základ pro odvod pojistného je nadále 50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ až do dne, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za rok 2007, částku 5 035 Kč. Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost pak činí 2 014 Kč. Po podání Přehledu za rok 2007 dojde ke změně -- pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí tento minimální vyměřovací základ 5 390 Kč a pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost činí 2 156 Kč.

Novým důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je od 1. ledna 2008 péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).

POZOR -- odložení účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění

 • Znovu došlo k odložení účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.), a to o jeden rok na 1. ledna 2009.
 • V praxi to mimo jiné znamená, že se na 1. ledna 2009 odložilo zavedení plánované náhrady mzdy, kterou by měl první dva týdny pracovní neschopnosti poskytovat zaměstnavatel. Rovněž sazby pojistného na nemocenské pojištění odváděného zaměstnavatelem zůstávají pro příští rok stejné jako v letošním roce.

Zálohy na pojistné na sociální zabezpečení u zaměstnanců

 • Maximálním vyměřovacím základem (dále jen MVZ) zaměstnance pro placení pojistného je částka ve výši 48 násobku průměrné mzdy (tj. 1 034 880 Kč v roce 2008). Částka MVZ je stejná jako u OSVČ.
 • Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje MVZ zaměstnance, je kalendářní rok.
 • Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn MVZ maximální vyměřovací základ (tj. 1 034 880 Kč) a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec již v tomto kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje tento MVZ. To platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce, avšak u téhož zaměstnavatele. Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se pak nezahrnuje částka, která přesahuje MVZ zaměstnance a z níž již zaměstnanec neplatí v kalendářním roce pojistné. Tzn., že z částky přesahující MVZ pak zaměstnavatel neodvádí ani pojistné za zaměstnance (8 % z vyměřovacího základu), ani za sebe (26 % z vyměřovacího základu).
 • Přesáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance MVZ (tj 1 034 880 Kč) a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento MVZ, za přeplatek na pojistném. Tento přeplatek však nemůže být vyšší než částka, která byla zaměstnanci z jeho příjmů sražena na pojistném. O vrácení přeplatku na pojistném v tomto případě žádá zaměstnanec písemnou žádostí doloženou potvrzeními svých zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné. Dotčeným zaměstnavatelům se však částka pojistného, které odváděli za sebe (26 % z vyměřovacího základu), nevrací.
 • Pokud jste OSVČ a zároveň zaměstnanec a součet vyměřovacího základu nebo úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance a vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti přesáhl maximální vyměřovací základ (tj. 1 034 880), sníží se o tuto přesahující částku nejdříve vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Teprve poté, když přesahující částka je vyšší než tento vyměřovací základ OSVČ, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance. Vyměřovací základy zaměstnance dokládá osoba samostatně výdělečně činná potvrzením zaměstnavatele.
 • Zálohy na pojistné není povinna platit OSVČ, která je účastna důchodového pojištění též jako zaměstnanec a v zaměstnání dosáhla maximálního vyměřovacího základu zaměstnance (tj. 1 034 880 Kč). Toto platí od kalendářního měsíce, v němž příslušné okresní správě sociálního zabezpečení tuto skutečnost oznámí a doloží.
 • Maximální vyměřovací základ nejvýše v částce 486 000 Kč se použije naposledy pro stanovení pojistného za rok 2007.
 • Maximální vyměřovací základ popsaný výše se použije poprvé pro rozhodné období, které začíná 1. lednem 2008.

A nakonec

Obecnou změnou, která od 1. ledna 2008 nastala v oblasti sociálního pojištění, je sblížení vyměřovacího základu pro pojistné s okruhem příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená