FinExpert.e15.cz

Změny v leasingu od 2009

Od 1. ledna 2009 přichází nejrozsáhlejší novelizace zákona o DPH od jeho vzniku. Změny se podstatně dotknou i finančního pronájmu.
Změny v leasingu od 2009

Novela zákona o dani z přidané hodnoty byla schválena Poslaneckou sněmovnou, Senátem Parlamentu České republiky a též podepsána prezidentem republiky. Tato novela, která je z dílny Ministerstva financí ČR, byla již také zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 302/2008 Sb.

Ministerstvo financí ČR muselo přistoupit k této novele z důvodu sladění dnešního platného zákona o dani z přidané hodnoty s evropskou Směrnicí 2006/112/ES (dále jen Směrnice) a judikaturou Evropského soudního dvora.

Lze konstatovat, že se jedná pravděpodobně o nejrozsáhlejší novelizaci zákona o DPH od jeho vzniku. Novela obsahuje 313 bodů, z nichž některé mají pouze technický charakter, ale v některých oblastech dochází k významným věcným změnám. Novela kromě změn zavádí také nové pojmy do tohoto zákona, jiné naopak ruší (viz článek Hlavní změny novely zákona o DPH).

Finanční pronájem

Obecná definice finančního pronájmu se ruší. Podle novely může být finanční pronájem, tak jak ho dnes chápeme, považován jak za dodání zboží, tak za poskytnutí služby. Případy, kdy se plnění spočívající ve finančním pronájmu bude považovat za dodání zboží a kdy za poskytnutí služby, vyplývají ze změn provedených v § 13 a § 14.

Bude totiž záležet na koncepci každé jednotlivé smlouvy. Pokud je ve smlouvě jednoznačně zakotvena povinnost odkupu zboží nájemcem, jedná se o dodání zboží. V ostatních případech se jedná o poskytnutí služby. Zejména v případech, kdy má nájemce pouze oprávnění k odkupu najatého zboží.

Současný zákon o DPH považuje finanční pronájem za dodání zboží, přesto umožňuje sjednat dílčí plnění. Pokud jsou tedy v leasingové smlouvě sjednána dílčí plnění, pronajímatel není povinen uplatnit daň na výstupu jednorázově při přenechání předmětu leasingu nájemci. Daň tedy přiznává postupně podle jednotlivých splátek sjednaných ve smlouvě či splátkovém kalendáři. Tento dokument je také daňovým dokladem.

Dodání zboží nebo poskytnutí služby?

S přijatou novelou dochází k důležité změně i v této oblasti. Jestliže je ve smlouvě stanovena povinnost předmět leasingu odkoupit, tudíž se jedná o dodání zboží, vzniká povinnost odvést daň jednorázově při přenechání předmětu leasingu nájemci. Samozřejmě z celkové ceny finančního pronájmu. Může také vzniknout povinnost odvést daň jednorázově ke dni přijetí úplaty, pokud by tento den nastal dříve, než den předání. Z uvedeného vyplývá, že splátkový kalendář již nebude v tomto případě daňovým dokladem a pronajímatel je povinen do 15 dnů od vzniku povinnosti přiznat daň na výstupu a vystavit nájemci daňový doklad, na kterém uvede DPH z celkové ceny finančního pronájmu.

V případech, kdy ve smlouvě bude sjednáno pouze právo na odkupu předmětu leasingu a tudíž se bude jednat o poskytnutí služby, bude se postupovat jako u klasických nájemních smluv. Je možné zde uplatňovat dílčí zdanitelná plnění, kdy jednotlivá data dílčích plnění budou uvedena ve smlouvě, případně ve splátkovém kalendáři.

V přechodných ustanoveních se nalezne, že smlouvy uzavřené do konce roku 2008 se nechají tzv. „doběhnout“ podle pravidel platných do konce roku 2008. Tedy pravidel, podle kterých se uzavíraly.

Reklamní předměty a vzorky

Tuto problematiku bylo nutno dát do souladu se Směrnicí a tudíž podmínka vyžadující přítomnost loga na reklamním předmětu a též jeho nepodléhání spotřební dani se ruší. V souvislosti s reklamními předměty zůstává v zákoně o DPH pouze podmínka hodnotové hranice 500 Kč. Novela tedy změnila paragraf týkající se dodání reklamních předmětů bez úplaty, nejedná se tedy o dodání zboží, nevzniká povinnost odvést daň na výstupu při současném zachování nároku na odpočet daně na vstupu.

Od roku 2009 zákon o DPH také výslovně řeší problematiku vzorků souvisejících s ekonomickou činností plátce. Od 1. 1. 2009 bude tedy možné poskytovat, v plném souladu se zákonem, bezúplatně vzorky svých výrobků, dodávaného zboží apod., bez ohledu na jejich hodnotu. Tato problematika je doplněna do zákona, ale zákon nikde neřeší definici obchodního vzorku. Bude tedy záležet na plátci, aby dokázal, že se jedná o vzorky vyráběného či dodávaného zboží v rámci jeho ekonomické činnosti.

U finančního pronájmu může být problematika řešena tím způsobem, že nové smlouvy uzavřené po 1. lednu 2009 budou koncipovány tak, že bude sjednáno pouze právo nikoli povinnost odkupu předmětu leasingu a tudíž nedojde k žádným změnám oproti postupům dnes. V tomto případě půjde o poskytnutí služby, mohou být sjednána dílčí plnění a není tudíž povinnost odvést daň jednorázově, jako u režimu dodání zboží.

U reklamních předmětů se dostáváme do rozdílných pravidel v zákoně o DPH a v zákoně o dani z příjmů. Zatímco podmínky v zákoně o DPH byly rozvolněny, podmínky pro daňovou uznatelnost z hlediska daně z příjmů zůstávají nezměněny.

Změny u finančního pronájmu, reklamních předmětů a vzorků jsou pouze zlomkem změn, které v zákoně o DPH začnou od 1. 1. 2009 platit.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená