FinExpert.e15.cz

Změny v DPH u dodání nemovitostí

Novela zákona o DPH mění postupy při zdaňování dodání nemovitostí.
Změny v DPH u dodání nemovitostí

V návaznosti na rekodifikací soukromého práva a nový občanský zákoník vstoupily od 1. 1. 2014 v platnost změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) týkající se dodání nemovitostí. 

Novelizovaná ustanovení § 56 zákona o DPH zcela mění dosavadní postupy při zdaňování dodání nemovitých věcí z pohledu daně z přidané hodnoty. Změny zákona byly provedeny v návaznosti na znovuzavedení pravidla superficies solo cedit (v doslovném překladu „povrch ustupuje půdě“) v občanském zákoníku, podle kterého všechny stavby pevně spojené se zemí, nacházející se na určitém pozemku, patří neoddělitelně k tomuto pozemku. Úprava také reflektuje ustanovení evropského práva dle Směrnice.

2014: Legislativní novinky se dotknou každého

2014: Legislativní novinky se dotknou každého

Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník.

Metodická informace Generálního finančního ředitelství

Generální finanční ředitelství zveřejnilo dne 9. 12. 2013 Informaci GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. § 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „Informace“), která plátcům daně z přidané hodnoty podrobněji objasňuje ustanovení zákona týkající se dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí. 

Problematika dodání vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 byla také projednávána zástupci finanční správy a daňovými poradci, konkrétně v příspěvku č. 412/13.11.13 z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ze dne 13. 11. 2013.

Níže uvedené informace shrnují zákonnou úpravu a interpretace Generálního finančního ředitelství z výše uvedené Informace a příspěvku z jednání Koordinačního výboru.

Definice vybraných nemovitých věcí

V § 56 odst. 1 zákona o DPH je stanoveno, co všechno můžeme rozumět jako dodání vybrané nemovité věci pro účely osvobození od daně z přidané hodnoty. Jedná se o dodání pozemku, práva stavby, stavby, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, inženýrské sítě nebo jednotky.

V návaznosti na nový občanský zákoník je vybranou nemovitou věcí pro účely DPH právo stavby. Právo stavby opravňuje stavebníka k tomu mít na cizím pozemku umístěnu stavbu. Lze jednak vybudovat stavbu novou, ale může jít i o oprávnění převzít již existující stavbu. Při aplikaci daně z přidané hodnoty u dodání práva stavby je rozhodné, zda se jedná o dodání „nehmotného“ práva stavby (žádná stavba dosud neexistuje) nebo o dodání „zhmotnělého“ práva stavby (na již existující stavbu, u níž proběhla kolaudace nebo její první užívání).

Rodinné právo v novém kabátku

Rodinné právo v novém kabátku

Od 1. ledna 2014 platí nový občanský zákoník a změny se dotkly i rodiného práva.

Jednotka dle nového § 4b odst. 3 zákona o DPH vždy zahrnuje podíl na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku.

Při definování vybraných nemovitých věcí pro účely DPH je nutné zohlednit i pojmy z evropského práva, které jsou v rámci EU harmonizovány a při výkladu jsou v zásadě autonomními bez ohledu na vnitrostátní soukromé právo.

Osvobození u dodání vybraných nemovitých věcí

Ustanovení § 56 odst. 2 zákona o DPH stanoví, že od daně je osvobozeno dodání pozemku:

  • na němž není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a
  • na němž nemůže podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby být provedena stavba.

Všechny tyto podmínky musí být splněny současně. Prakticky se tak osvobození uplatní pouze u dodání nezastavěného, nezasíťovaného pozemku bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby.

Další možné osvobození stanoví zákon v § 56 odst. 3 zákona o DPH. Dodání vybrané nemovité věci, jiné než v § 56 odst. 2 zákona o DPH, může být osvobozeno po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Zde je důležité připomenout aplikaci přechodných ustanovení novely zákona o DPH, která vstoupila v platnost k 1. 1. 2013 (přechodná ustanovení čl. II odst. 2 zákona č. 502/2012 Sb.). Ta stanoví, že „ u převodu staveb, bytů a nebytových prostor nabytých před dnem účinnosti novely zákona (tj. do 31. 12. 2012) se použije lhůta uvedená v § 56 zákona o DPH ve znění platném do 31. 12. 2012, tj. lhůta 3 let.

I po uplynutí výše uvedené lhůty 5 resp. 3 let se plátce dle § 56 odst. 4 zákona o DPH může rozhodnout, že u dodání vybrané nemovité věci uplatní daň.

Vymezení pojmu pozemek

V zákoně o DPH není bohužel vymezeno, co se rozumí pod pojmem „pozemek“. Přitom právě vymezení pozemku může mít zásadní vliv na výši daně při dodání vybraných nemovitých věcí. Dle Informace GFŘ se pozemkem rozumí pozemek geometricky a polohově určený a zobrazený v katastru nemovitostí a označený takto samostatným parcelním číslem. Je-li stavba umístěna (byť jen částečně) na více parcelách, je třeba všechny tyto parcely považovat za pozemky, na kterých je zřízena stavba.

Praktický příklad

Následující praktický příklad ukazuje zdanění převodu pozemku v návaznosti na důležitost definice pozemku.

Pan Novák vlastní pozemek, který používá ke své ekonomické činnosti. Jedná se o parcelu o celkové výměře 1 000 m2. Na pozemku se nachází kůlna, která je spojená se zemí pevným základem a zabírá 5 m2 parcely. Kůlna byla na pozemek postavena v roce 2013. Pan Novák chce pozemek prodat a neví si rady s DPH.

Na základě definice pozemku dle Informace GFŘ bude převod celé plochy parcely zatížen 21 % DPH. Převod nemůže být dle § 56 odst. 2 zákona o DPH osvobozen, protože se na pozemku nachází stavba spojená se zemí pevným základem. Převod pozemku nemůže být osvobozen ani dle § 56 odst. 3 zákona o DPH, protože neuplynulo 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od prvního užívání stavby (kůlny). Stavba, která tvoří jen 1/200 celkové plochy tak při převodu pozemku způsobí zdanění ve výši 21 %.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená