FinExpert.e15.cz

Zkrocení příliš žhavého slunce

Výnosné investování do zelené energie, které díky dotacím přilákalo tisíce investorů i spekulant, se výrazně mění.
Zkrocení příliš žhavého slunce

I když vše vypadá bezrizikově, existují významná investiční rizika. Na zmínku o obnovitelných zdrojích elektrické energie, zejména o solárních elektrárnách, v poslední době narážíme na každém rohu. S trochou nadsázky se dá říci, že nemůžeme otevřít lednici, aby na nás nevyskočila nějaká elektrárna.

Investování  do obnovitelných zdrojů elektrické energie může mít několik forem. Kdo měl volné peníze a neinvestoval je dosud do solární energetiky, přišel o šanci na zajímavý výnos. Žádný vklad nebo dluhopis se nemohl srovnávat s výnosností solární elektrárny.

Nastavení podmínek

Bez zákona o obnovitelných zdrojích energie (180/2005) by se boom solárních elektráren v ČR vůbec nekonal. Tento zákon udává povinnost distribučním a přenosovým společnostem vykupovat elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů po dobu 20 let. Cenu každý rok stanovuje Energetický regulační úřad (ERU), navíc je  indexována o inflaci. Bez státních dotací by OZE neměly valného ekonomického významu. Výnosný obchod se zelenou energií, který díky štědrým dotacím přilákal tisíce investorů i spekulantů, se výrazně mění. Jak je výše uvedeno, stát (prozatím) zaručuje výkup elektrické energie vyrobené solárními elektrárnami. Krátká doba návratnosti prostředků vložených do solární elektrárny  způsobila velký zájem domácích i zahraničních investorů. K protnutí ceny pro koncového zákazníka (v Evropě) a tržní ceny za elektřinu vyrobenou ze solárních elektráren by mělo dojít na přelomu let 2012 a 2013.

Pokud vysoká výkupní cena motivovala k podnikání v rodícím se oboru, s nímž scházela jakákoli zkušenost a kdy solární  komponenty byly velmi drahé, bylo vše ještě v pořádku. Jenže solární byznys se rozvíjel rychleji, než se všeobecně předpokládalo. Fotovoltaika se v ČR stala nejvýhodnější oblastí podnikání. Cena fotovoltaických panelů a komponent velmi rychle klesala. Německo a další státy obratem provedly určitá opatření, česká výkupní cena však zůstala neměnná. O „nepřiměřené výhody“ si ovšem neřekli podnikatelé, ale naservíroval jim je svou nečinností stát. 

Rizika

I když vše na první  pohled vypadá naprosto bezrizikově, vždyť je přeci tento byznys státem garantován, existují rizika, která není radno podceňovat. Rizika investic do jednotlivých projektů jsou odvislá od typu technologie a země, ve které se investice realizuje. V tabulce jsou shrnuta rizika z pohledu jejich pravděpodobnosti a vážnosti dopadu.

Klepněte pro větší obrázek

Operační  riziko je riziko odpojení elektrárny ze sítě. Podle zákona má elektřina z OZE přednost, a tak musí přenosová  společnost nejprve vypínat tradiční zdroje. Navíc větrné  a solární elektrárny jsou nepříliš spolehlivými zdroji elektrické energie. Jaká je kritická hranice celkové ještě akceptovatelné kapacity OZE, ale nelze přesně říci. Může se opravdu stát, že ČEPS bude ze sítě jako první odpojovat solární a větrné elektrárny. A to v případech, kdy by došlo k riziku výpadku sítě. 

Další riziko můžeme nazvat legislativní, i když možná by výstižnější pojmenování bylo politické. V současnosti platí výše zmíněný zákon o obnovitelných zdrojích elektrické energie, který nastavil podmínky fungování tohoto segmentu trhu. Při  změně politické reprezentace, případně z důvodů úsporných opatření se však i tento zákon může změnit. A to tak, že může být snížena (prozatím) garantovaná výkupní cena stanovená při podpisu smlouvy o připojení elektrárny do sítě.

Nezanedbatelným rizikem je samotné provozní riziko. Myslíme tím stav, kdy elektrárna nebude schopna, ať již z jakýchkoliv důvodů (počasí, technická závada apod.) dodávat elektřinu do sítě. Každé zastavení produkce s sebou snížení výnosů. Solární  elektrárny jsou považovány za ekologicky šetrný zdroj elektrické energie. Avšak při jejich výrobě bylo použito mnoho životnímu prostředí nepříznivých komponentů. A tak vzniká otázka za jakou cenu budou tyto elektrárny v budoucnu  ekologicky zlikvidovány. Není možno toto riziko odsouvat časem v naději, že budoucnost přinese technologie schopné solární komponenty ekologicky likvidovat. Předpokladem je, že se tak skutečně stane. Nicméně stane se tak za výrazně vyšší cenu než jsou ceny dnešní.

Možnost investování do projektů

Do solárních, ale i větrných elektráren, je možno investovat několika způsoby. Ovšem každý ze způsobů, běžně dostupných v ČR, je pro retailového investora poměrně nákladný. Bohužel drobný investor nemá k dispozici nástroje obvyklé na západ od našich hranic a jeho výběr je tak omezen. Z pohledu umístění existují dvě základní možnosti investování do solárních elektráren. První z nich je výstavba solární elektrárny. Druhou možností je investování  do „papírových“ nástrojů (akcie, podílové listy, atd.) investujících do solárních elektráren.

V prvním případě můžeme elektrárnu postavit buď na střeše (rodinný dům, obchodní centrum, tovární a logistické haly apod.) anebo tzv. na zelené louce. Výstavba na střeše je obvykle levnější než výstavba na pozemku. Je však potřeba splnit veškeré náležitosti dané stavebním zákonem a rovněž mít zajištěno připojení do sítě (po podání žádosti elektrárenské společnosti, která se kladně k připojení vyjádří, je sepsána smlouva o připojení do sítě). Pro tuto formu investice jsou potřebné prostředky v případě menších střech na RD v  řádech statisíců, v případě větších celků až milionů. Samozřejmostí je možnost využití bankovního úvěru. U rodinných domů je tak možno ušetřit za elektrickou energii, kdy energii vyrobenou  z elektrárny umístěné na střeše domácnost spotřebovává pro vlastní potřebu.

Výstavba na pozemku je časově i kapitálově nákladnější než  u výstavby na střeše. Rovněž je potřeba splnit veškeré  náležitosti stavebního zákona (od územního plánu až po stavební povolení) a připojení do sítě (stejný postup jako při připojení elektrárny na střeše). Rozdílem oproti použití střechy je vzdálenost tzv. přípojného místa (čím větší vzdálenost, tím jsou náklady vyšší). Je rovněž možno využít bankovních zdrojů. Nutnost investice se pohybuje v řádech desítek až stovek milionů Kč.

Diverzifikované investování

Kromě přímého investování  do projektů má drobný investor příležitost vložit své prostředky i pomocí sekuritizovaných nástrojů. Bylo možno využít fondů kvalifikovaných investorů či podílových fondů v zahraničí (Německo, Rakousko) či investovat, opět v zahraničí, do akcií společností vyrábějících solární komponenty.

Nicméně  i to se začíná pomalu měnit. Tři investiční společnosti momentálně připravují či mají již připraveny fondy kvalifikovaných investorů (FOND SHOP 3/2010)  zaměřené na investování do obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Fond Obnovitelné zdroje energie, otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s. nabytím právní moci o udělení povolení Českou národní bankou, dne 19. 11. 2009. Fond je svým zaměřením globální, s počáteční aktivitou převážně v regionu Střední Evropy. Investování v ČR bude realizováno za předpokladu minimalizace operačních a technologických rizik.  Bude investovat do portfolia projektů, složeného z více druhů obnovitelných zdrojů energie, a to jak ve formě připravených projektů k výstavbě, tak ve formě hotových elektráren. Rozhodnutí o formě bude vždy provedeno s hlavním cílem – omezovat rizika a maximalizovat výnosnost prováděných investic.

V případě investic do hotových elektráren bude upřednostňována investice do elektráren s prokazatelnou roční historií produkce tak, aby byla minimalizována rizika nedostatečné produkce elektrické energie.

Bude rovněž investovat do akcií společností vyrábějících solárních technologii, pokud se bude jednat o společnosti přinášející nové technologie či know-how. Conseq investiční společnost připravuje otevřený podílový  fond Solární energie. Fond bude primárně investovat do elektráren v ČR, nicméně pokud  se v budoucnosti objeví zajímavá investiční příležitost v jiné zemi, může do ní fond investovat. Fond nemůže dlouhodobě investovat pouze do jediného projektu. V letošním roce Conseq IS zahájí stavbu elektráren. V budoucnu je reálná i akvizice již realizovaných projektů. Fond nebude investovat do akcií společností vyrábějících solární komponenty. Statut fondu je ve schvalovacím procesu. Předpokládaným termínem schválení je duben 2010.

Třetí  společností je ORION investiční společnost. Tato společnost připravuje fond ORION 003 alternativní energie, který bude investovat do projektů výroby elektřiny a alternativních zdrojů (zejména fotovoltaických elektráren). Fond bude investovat v České republice a výhledově i v zahraničí podle vývoje na domácím a zahraničním trhu v této oblasti. Rovněž bude investovat diversifikovaně, tj. do více projektů, hotových i do výstavby. Rovněž taky bude fond investovat do již hotových elektráren a je možno prostřednictvím tohoto fondu investovat i do veřejně obchodovaných titulů výrobců solárních komponent. Investiční společnost ORION zvažuje vytvoření OPF pro drobné investory.

Pro skutečně retailové investory (výše zmíněné fondy jsou určeny pouze kvalifikovaným investorům), kteří disponující částkami v řádu statisíců korun, příliš investičního možností není. V tuzemsku neexistuje žádný podílový fond, certifikát ani jiný nástroj, který je takto zaměřen. Jedinou možností je investování na zahraničních trzích.

Zahraniční zkušenosti

Nejrozsáhlejší zkušenosti se solárními elektrárnami mají naši sousedé v Německu a Rakousku. Poslední dobou se pozornost německých investorů zaměřuje spíše na střechy. Zacílení investorů na střešní instalace je regulováno velkým rozdílem výkupních cen. Především jsou zvýhodňovány malé instalace.

Německo je mnohem dále než ČR v možnostech investic pro drobného investora. Investor má na výběr  ze široké škály nástrojů  a produktů. Drobný investor si může vybrat mezi přímým investováním do akcií společností vyrábějící solární komponenty, případně může zvolit diverzifikovaný nástroj v podobě podílového fondu či certifikátu. Podílové fondy jsou většinou uzavřené s přesně dopředu daným investičním horizontem. Minimální částka pro investování do fondů se pohybuje v intervalu od 2 500 do 10 000 euro. 

Zhodnocení

Investování do OZE je velmi zajímavou investiční příležitostí s dobrým zhodnocením. Přináší zatím vyšší výnosy než státní  dluhopisy, a to při relativně nízké míře rizika. Nicméně  jako každá investice i tato je spojena s určitými rizikovými faktory. Navíc je poměrně nákladná a pro běžného investora takřka nedosažitelná. Fondy či certifikáty vhodné pro drobného investora jsou k dosažení pouze v zahraničí. Investiční společnosti v tuzemsku propásly příležitost vytvořit zajímavé investiční nástroje pro drobnou klientelu. I když se poslední dobou snaží tento nedostatek odstranit, pro drobného investora se moc nezmění.

Nicméně  i přes možnost diverzifikace rizika, kterou přinášejí „papírové“ nástroje, se stále jeví, pro běžného investora, výhodnější přímá investice do projektu. Malé střešní instalace si v tuzemsku pořizují především rodiny. Důvodem je ekonomická snaha pomoci domácímu rozpočtu. U nás se však, místo podpory, může takovým rodinám stát, jen to, aby jim někdo vyhrožoval odpojováním ze sítě a házel tak všechny do jednoho pytle.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 5/2010 dne 12. března 2010.

Další články z časopisu FOND SHOP 5/2010:

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená