FinExpert.e15.cz

Život po reformě: lékaři se prodraží

Reforma veřejných financí dostala povolení k životu a nás všechny čeká cesta s přijetím řadou nepřijemných opatření.

Kapitoly článku

Přehled hlavních změn
Co se změní v sociální oblasti

Život po reformě: lékaři se prodraží

Reforma veřejných financí byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Přestože ji ještě musí v září posvětit senát, neočekává se, že by ke schválení nedošlo. Většina ustanovení zákona by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2008. Co se tedy hlavního a zásadního změní?

Péče o zdraví výrazně zdraží

Za každou návštěvu u lékaře zaplatíme 30 Kč, stejná částka se bude účtovat i za každou položku na receptu. Jeden den pobytu v nemocnici vyjde na 60 Kč.

Daň z příjmů fyzických osob

Sazba daně

Zavádí se jednotná 15 % sazby daně z příjmů fyzických osob pro rok 2008 a 12,5 % od roku 2009. Základem daně z příjmů ze závislé činnosti bude hrubá mzda zvýšená o příspěvek zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění a nesnížená o pojistné zaplacené zaměstnancem.


Tip: Spočítejte si, jak se vás dotknou změny po reformě (speciál České spořitelny).


 

Některé další změny

Zvyšují se uplatňované slevy na dani u daně z příjmů fyzických osob – na 24 840 Kč ročně na poplatníka, tatáž částka na manžela (manželku) bez příjmů a na 10 680 Kč na dítě.

V návaznosti na snížení sazby daně dojde od roku 2009 ke snížení slev na dani a zvýhodnění na děti.

Ruší se společné zdanění manželů. Ruší se minimální základ daně u podnikatelů.

Osvobození příjmů z prodeje akcií a ostatních investičních instrumentů obchodovaných na veřejném trhu a cenných papírů kolektivního investovaní (například podílových listů) po šesti měsících od jejich nabytí zůstává zachováno, avšak pouze za podmínky podílu na společnosti nepřevyšující 5 %. U ostatních cenných papírů (například akcií neobchodovaných na veřejném trhu) se lhůta pro uplatnění osvobození prodlužuje na 5 let.

U osob samostatně výdělečně činných se ruší odčitatelnost sociálního a zdravotního pojištění ze základu daně.

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění budou při splnění stanovených podmínek na straně zaměstnance osvobozeny až do částky 24 000 Kč ročně. Zároveň jsou modifikována některá další osvobození na straně zaměstnanců (například přechodné ubytování).

Sociální a zdravotní pojištění

Od 1. ledna 2008 dojde k zavedení jednotného ročního stropu pro vyměřovací základ pro placení obou pojištění jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné, ve výši 48násobku měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství.

Nemocenské pojištění

Posunuje se účinnost nového zákona o nemocenském pojištění o další rok, tedy na 1. 1. 2009. Za první tři pracovní dny pracovní neschopnosti nenáleží zaměstnanci nemocenská.

Změna zákona o rezervách

Omezuje se možnost tvorby opravných položek u pohledávek převyšujících 200 000 Kč pouze na případy, kdy je ohledně těchto pohledávek vedeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení.

Zrušuje se daňová uznatelnost tvorby vyrovnávací rezervy a jiných technických rezerv u pojišťoven. Tyto již vytvořené rezervy by měly být rozpuštěny ve prospěch zdanitelných výnosů nejpozději ve zdaňovacím období, které započne v roce 2008.

Daň z přidané hodnoty

Dochází ke zvýšení snížené sazby daně na 9 % (potraviny, bytová výstavba).

Návrh zákona stanovuje zavedení skupinové registrace k DPH pro skupiny kapitálově spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku. Na základě této skupinové registrace smějí společnosti v takové skupině vystupovat pod jedním identifikačním číslem a plnění mezi členy skupiny nepodléhá DPH.

Zavádí se editační povinnost (závazné posouzení) u stanovení sazby daně.

Návrh zákona dále vymezuje podmínky pro uplatnění snížené sazby daně u sociálního bydlení.

Majetkové daně

Stanovuje se osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí a osvobození I. a II. skupiny poplatníků od daně dědické a daně darovací.

Stanovuje se také zvýšení koeficientů ovlivňujících základní sazbu daně z nemovitostí u malých obcí do 1 000 obyvatel a zavedení fakultativních místních koeficientů, které budou plně v kompetenci obce.

Spotřební daně

Návrh novely zákona o spotřebních daních stanovuje zrušení daňového zvýhodnění odpadních olejů a některých biopaliv a zvýšení daňových sazeb z cigaret na minimální sazby platné v EU.

Správa daní

Ruší se povinnost evidovat hotovostní platby prostřednictvím registračních pokladen s fiskální pamětí a další povinnosti související s touto evidencí.

Daň z příjmů právnických osob

Sazba daně klesne

Na základě návrhu zákona dojde k postupnému snižování sazby daně z příjmů právnických osob na 21 % v roce 2008, 20 % v roce 2009 a 19 % v roce 2010.

Sazby srážkových daní (s výjimkou přeshraničního finančního leasingu) se sjednocují na 15 %. Od roku 2009 se některé sazby dále snižují na 12,5 %.

Rozšíření osvobození dividend

Osvobození příjmů z dividend se rozšiřuje i na dceřiné společnosti, které jsou daňovými rezidenty ve státech mimo Evropskou unii, se kterými Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Jednou z podmínek pro uplatnění osvobození je, že dceřiná společnost podléhá ve státě, jejímž je rezidentem, dani z příjmů, jejíž sazba je alespoň 12 %.

Osvobození kapitálových zisků

Zákon nově zavádí u právnických osob osvobození příjmů z prodeje podílu na dceřiných společnostech za podmínek pro osvobození dividend.

Nízká kapitalizace a omezení odpočtu daňově uznatelných finančních nákladů

Pravidlům nízké kapitalizace budou podléhat nejenom úroky z úvěrů, ale také ostatní finanční náklady (například náklady na zpracování úvěrů, poplatky za záruky). Finanční náklady z úvěrů a půjček budou považovány za daňově neuznatelné v následujících případech:

a) přesáhnou-li jednotnou úrokovou míru zvýšenou o čtyři procentní body, nebo
b) plynou z podřízených závazků poplatníka, nebo
c) úrok nebo výnos z úvěru či půjčky je odvozován ze zisku poplatníka, nebo
d) úhrn úvěrů a půjček (od spojených i nespojených osob) přesahuje ve zdaňovacím období šestinásobek vlastního kapitálu (od roku 2009 čtyřnásobek), nebo
e) úhrn úvěrů a půjček od spojených osob přesahuje dvojnásobek (u bank a pojišťoven trojnásobek) vlastního kapitálu

Jednotná úroková míra (pod písmenem a)) bude stanovena jako průměr z referenční hodnoty úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit podle jednotlivých měn.

Do úhrnu úvěrů a půjček od spojených osob (pod písmenem e)) budou zahrnovány i úvěry a půjčky, které jsou spojenou osobou pouze zajištěny.

Nová pravidla nízké kapitalizace se nepoužijí pro na finanční náklady u úvěrů a půjček od nespojených osob nepřesahující 1 000 000 Kč.

Přechodná ustanovení upravují odložení účinnosti nových pravidel pro úvěry a půjčky uzavřené před nabytím účinnosti novely zákona do roku 2010. Od roku 2010 se nová pravidla použijí na všechny úvěry a půjčky.

Leasing

Zákon ruší zvláštní způsob odpisování majetku pronajímaného na finanční leasing na straně leasingových společností. Zároveň dochází u smluv uzavřených po nabytí účinnosti zákona k prodloužení minimální doby trvání leasingu pro daňovou uznatelnost nájemného u finančního leasingu na stanovenou dobu pro odpisování příslušného majetku pro daňové účely, u nemovitostí pak na 30 let.

Omezuje se také celková výše daňově uznatelného nájemného u finančního leasingu na straně nájemce. U přeshraničního finančního leasingu se sazba srážkové daně zvyšuje na 5 %.

Osobní automobily

Osobní automobily by měly být odpisovány ve 2. odpisové skupině (doba odpisování 5 let) a měla by být zrušena hranice 1 500 000 Kč pro jejich odpisování (u nově pořízených automobilů).

Pohledávky a závazky

Stanovuje se povinnost zvýšit základ daně o hodnotu nezaplacených závazků, které vstupovaly do daňově uznatelných nákladů, pokud od okamžiku jejich splatnosti uplynulo více než 36 měsíců.

Hypoteční zástavní listy

Osvobození úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů se zrušuje. Hypoteční zástavní listy vydané před 1. lednem 2008 podléhají na základě přechodného ustanovení dosavadnímu režimu a úrokové výnosy z nich zůstávají nadále osvobozeny.

Některé další změny

Daňově uznatelným nákladem jsou náklady vzniklé při provedené likvidaci zásob, materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a výrobku.

Novela přináší změny v oblasti úpravy výdajů zaměstnavatele na pracovní a sociální podmínky. Dovádí do důsledků princip vyplývající z nového Zákoníku práce, kdy daňově uznatelné jsou pro zaměstnavatele výdaje vyplývající z práv zaměstnanců sjednaných v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise, pracovní nebo jiné smlouvě upravující naplňování sociálních podmínek zaměstnanců. V důsledku toho novela ruší limity v oblasti svozu zaměstnanců do práce, přechodného ubytování, příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění. Novela ovšem obsahuje výslovnou daňovou neuznatelnost nákladů na nealkoholické nápoje poskytovaných ke spotřebě na pracovišti, nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnanci ve formě příspěvků na kulturní pořady, sportovní akce, možnosti používat rekreační, zdravotnická, vzdělávací s jiná zařízení a poskytování rekreace. Zároveň jsou modifikována některá osvobození od daně z příjmů fyzických osob na straně zaměstnanců.

Závazné posouzení

Novela rozšíří oblasti, kde bude možno požádat správce daně o závazné posouzení daňových důsledků některých transakcí. Nově by se mělo jednat o následující oblasti:

  • provedení technického zhodnocení majetku
  • uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj
  • rozdělení nákladů, které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům a
  • u fyzických osob posouzení poměru nákladů (výdajů) spojených s provozem nemovitosti používané pouze z části k podnikatelské činnosti

Co na to dodat

Pokles daně z příjmů fyzických osob naoko potěší, na druhé straně se do základu daně počítá i zaměstnavatelem placené sociální pojištění a zdravotní pojištění. Ministr Kalousek tvrdí, že jde o příjem, mě to – odpusťe – připadá jako daň z daní vzhledem k tomu, že zaměstnavatel má přece POVINNOST toto pojištění platit. V konečném důsledku si polepší hlavně lidé s příjmy nad 50 000 Kč a s minimálním platem. Střední třídě s platem okolo 25-30 000 Kč naopak výdaje stoupnou. Musíme se připravit nas zvýšení DPH z 5 % na 9 %, což povede i ke zdražení jízdného veřejné dopravy. Z hypotéky si odečtete do daní menší částku, přesněji půjde většinou jen o něco málo přes tisícovku.

Netvrdím, že změny nejsou nutné, za současné situace jsou doslova nevyhnutelné. Smutné ale je, že naši politici nechali situaci veřejných financí dojít až do této situace, kdy se musí vše řešit ráznýmí škrty, změnami a opatřeními. Při pohledu na tristní stav justice, policie, (ne)vymahatelnost práva, nekontrolovatelné vyhazování peněz daňových poplatníků v podobě populistických opatření. které nikam nevedou (sanace bank, úsměvné výhrůžky vůči daňovým podvoníkům apod.) mám na tváři ze současné reformy jen trpký úsměv a kladu si otázku, zda opravdu bude tím pravým, co potřebujeme. Možná by stačilo jen důsledně dodržovat a naplno využívat stávající platnou legislativu, poslílit pravomoc policie, zrychlit soudy a sesbírat peníze, které doslova "leží na zemi".

Další kapitola
 

Související články


celkem 96 komentářů

Nejnovější komentáře

Pryč s takovou pseudoreformou!!!!!!!!!!!!!!!
Honza
3. 12. 2007, 00:04
DPH
vava
10. 11. 2007, 12:40
Re: Návštěvy se neprodraží těm, kteří nezneužívají
Mc
31. 10. 2007, 12:17
Re: Návštěvy se neprodraží těm, kteří nezneužívají
Mc
31. 10. 2007, 12:15
Re: Návštěvy se neprodraží těm, kteří nezneužívají
Markéta
13. 10. 2007, 17:05

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená