FinExpert.e15.cz

Ženy i muži vnímají rizika stejně

Ženy drží ve svých portfoliích méně rizikové produkty. Důvody, proč jsou ženy „opatrnější“ a vybírají méně rizikové nástroje, je třeba hledat na straně jejich majetku a disponibilních příjmů.

Muži jsou lepší řidiči, muži se snáze orientují v prostoru i mapách… jistě by se našlo mnoho dalších oblastí, v nichž se muži považují za „dokonalejší“. U většiny těchto tvrzení jde pouze o domněnky. V oblasti investování je většina poradců přesvědčena, že muži jsou při investicích ochotni podstupovat mnohem vyšší rizika. Naproti tomu ženy se rizika více obávají a vybírají si bezpečnější investiční nástroje. V duchu tohoto přesvědčení vznikly i „jednopohlavní“ finanční produkty. Údajnou „investiční opatrnost“ žen zpochybnili autoři studie Německého institutu pro ekonomický výzkum (DIW Berlin). Autoři došli k závěru, že ochota podstoupit vyšší riziko nezávisí primárně na pohlaví, ale na příjmu a celkovém disponibilním finančním majetku. Ženy, které mají k dispozici stejný objem finančních prostředků jako muži, přistupují k riziku stejně.

Šest možností, kam investovat

V provedené studii se pracuje s šesti kategoriemi možných investic o různé rizikovosti. Každá kategorie obsahuje výčet produktů, které mohou sloužit k uložení volných finančních prostředků (úspor). Na prvním místě jsou uvedeny klasické bankovní spořicí produkty, tedy nejrůznější vkladní knížky, termínované vklady a spořicí účty. Druhou skupinu zastupuje stavební spoření. Na třetí pozici je umístněno životní pojištění. První tři kategorie obsahují produkty, které nenesou žádná investiční rizika.

Z hlediska cíle průzkumu jsou mnohem zajímavější zbývající tři kategorie. Do čtvrté jsou zařazeny nejbezpečnější dluhové cenné papíry, především státní a komunální dluhopisy a hypoteční zástavní listy. Pátá skupina obsahuje akcie a dluhopisy firem kotovaných na burze, podílové listy fondů a ostatní cenné papíry jako opce či certifikáty. Do poslední kategorie spadají nejrizikovější investiční nástroje, především podíly ve společnostech (akcie) a dluhové cenné papíry, které nejsou kótovány na burze. Poslední tři kategorie obsahují investiční produkty, které nesou riziko částečné, v krajním případě i úplné, ztráty vložených prostředků. Investice v rámci posledních tří kategorií jsou ve studii označovány jako rizikové.

Ženy drží méně rizikové investiční nástroje

Klepněte pro větší obrázekVýsledky socioekonomického panelu ukázaly, že existují rozdíly ve struktuře investičních portfolií obou pohlaví. Ženy drží ve spravovaných portfoliích o 7 % méně rizikových nástrojů než muži (graf 1). Tento výsledek podporuje tvrzení, že se ženy snaží vyhýbat investičnímu riziku a kladou větší důraz na bezpečnost držených produktů. Jinými slovy ženy volí méně rizika i za cenu nižšího očekávaného výnosu.

Většina žen se hodnotí jako konzervativní

Klepněte pro větší obrázekV jedné z otázek průzkumu měli investoři vyjádřit osobní postoj k riziku. Každý dotázaný měl za úkol určit u sebe sama, jak vysoké riziko je při investicích ochoten podstoupit. K tomuto sebehodnocení byla použita škála nula (pozn.: žádné riziko) až deset (pozn.: ochota podstoupit nejvyšší možná rizika). V prvních třech bodech hodnotící škály vedly ženy. Většina z nich se zařadila v rozmezí bodů nula až dvě (graf 2). Přibližně jedna třetina žen tedy není připravena podstoupit jakékoliv riziko. Od hodnoty tři získali převahu muži. I když muži na připravené škále označovali vyšší hodnoty, téměř jedna čtvrtina z nich není ochotna podstoupit jakékoliv riziko. Ze zjištěných údajů byla vypočítána průměrná hodnota tolerance k riziku u obou pohlaví. Na jedenáctibodové škále dosáhly ženy průměrné hodnoty 1,94. V případě mužů je průměrná hodnota téměř o jeden procentní bod vyšší, a to 2,89 %. K podobným výsledkům došli autoři studie nejen v Německu, ale i v ostatních evropských zemích.

Další faktory ve hře

Zjištěné výsledky mohou vést k závěru, že existuje jednoznačná závislost mezi pohlavím a postojem k riziku (pozn.: ženy jsou tedy z tohoto pohledu v oblasti investic mnohem opatrnější). Pouhá čísla ale nejsou dostatečným podkladem k tvrzení, že vyšší averze k riziku je inherentní vlastností žen. Osobní postoj k riziku je v případě investic ovlivněn celou řadou socioekonomických faktorů, které musí být v analýzách zohledněny. Jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje investiční chování, je výše disponibilního finančního majetku. Výsledky průzkumu potvrdily pozitivní závislost mezi výší majetku a volbou rizikových investičních nástrojů. Pro tuto závislost existuje logické zdůvodnění. Vstup na trhy s rizikovějšími investičními produkty (např. přímý nákup akcií prostřednictvím obchodníka s cennými papíry) je finančně náročný. U jednotlivých cenných papírů je stanovena minimální výše transakce (pozn.: minimální částka investice či minimální odběr v kusech), která je ve většině případů velmi vysoká. Investor musí mít k dispozici vysoký objem hotovosti k sestavení dostatečně diversifikovaného portfolia. Náklady jsou spojeny i s vlastním obchodováním. Investor musí hradit poplatky za realizované obchody, úschovu cenných papírů či jiné služby spojené se správou portfolia. Požadavek vyššího objemu prostředků je tedy jednou z překážek vstupu na trh.

Hodnota finančního majetku žen je nižší

Klepněte pro větší obrázekV porovnání finančního majetku náhodně vybraného vzorku mužů a žen (pozn. jedná se o součet částek uložených na spořicích, termínovaných a jiných vkladových účtech, stavebním spoření, životním pojištění, investice v dluhopisech, akciích a ostatních cenných papírech vlastněných všemi členy společné domácnosti) je zřetelně vidět, že ženy mají k dispozici mnohem méně prostředků (graf  3). Zatímco muži disponují v průměru finančním majetkem v celkové hodnotě 41 tisíc eur, u žen jde o částku přibližně o polovinu nižší. V případě výše čistého měsíčního příjmu již nejsou rozdíly mezi pohlavími tak výrazné, ale stále ženy vydělávají v průměru o 10 tisíc euro ročně méně než muži.

Chování mužů a žen při stejné úrovni majetku

Klepněte pro větší obrázekV rámci regresní analýzy (pozn.: statistická metoda vedoucí k odhadu pravděpodobnosti volby rizikového investičního nástroje při znalosti výše disponibilního finančního majetku investora) se autoři studie snažili zjistit, zda se obě pohlaví chovají odlišně i v případě, kdy disponují stejným finančním majetkem. Nejdříve byl vytvořen model, který popisoval závislosti mezi různými způsoby uložení volných finančních prostředků a řadou socioekonomických charakteristik. Zohledněny byly především ukazatele jako pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, vykonávaná profese, počet členů ve společné domácnosti, majetkové poměry, podnikatelské aktivity a v neposlední řadě i výše příjmu a celkového finančního majetku. Na tomto základě byla stanovena pravděpodobnost, s jakou se muž a žena se stejnými majetkovými poměry i socioekonomickou charakteristikou rozhodnou investovat do rizikových produktů (tzn. vyberou stejné produkty). Výsledky analýzy ukázaly, že u obou pohlaví existuje pozitivní závislost mezi výší finančního majetku a zastoupením rizikových investic (tzn. s růstem majetku roste zastoupení rizikových investic v portfoliu). Pravděpodobnost pořízení rizikového investičního produktu je v celém spektru příjmů pro muže i ženy se stejnými majetkovými poměry a socioekonomickou charakteristikou stejná (graf 4). U osoby (jedno jestli muže nebo ženy), s finančním majetkem v souhrnné hodnotě od 5 000 euro, existuje 32% pravděpodobnost investice do rizikového produktu. V případě jmění ve výši 100 tisíc eur je tato pravděpodobnost 64 %.

Po zohlednění socioekonomických faktorů a výše majetku bylo potvrzeno, že přístup žen i mužů k riziku je stejný. Fakt, že ženy drží oproti mužům méně rizikových produktů není výsledkem jejich povahové odlišnosti, ale omezenějších finančních rozpočtů.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 2/2010 dne 29. ledna 2010.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z časopisu FOND SHOP 2/2010:

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená