FinExpert.e15.cz

Zdědil jsem i dluhy

Jak postupovat, když po zemřelém zůstala sice nemovitost, ale taky vysoké dluhy na dani či pojistném?
Zdědil jsem i dluhy

V dědickém řízení získávají dědici nejenom aktiva, ale i neuhrazené závazky zemřelého. Někteří dědici se mylně domnívají, že dluhy platit nebudou. Co tedy dělat, když pozůstalým zůstaly vysoké dluhy na dani či pojistném?

Počet dlužníků na pojistném stoupá. K odepsání dluhu na pojistném však nedochází automaticky v důsledku smrti dlužníka. Zdravotní pojišťovny totiž ke dni úmrtí vyčíslí dluh na pojistném a penále a vyčíslenou pohledávku následně přihlásí k místně příslušnému okresnímu soudu. O úmrtí dlužníka se zdravotní pojišťovny dozvědí na základě úmrtního listu, který jim zašle příslušný matriční úřad dle místa bydliště zemřelého.

Kdo zahajuje dědické řízení?

Na základě úmrtního listu zahájí dědické řízení místně příslušný okresní soud. Vedením dědického řízení je soudem pověřen notář, který provede soupis veškerého majetku a závazků a ocení je. Všichni věřitelé musí své dluhy k dědickému řízení přihlásit ve stanovené lhůtě. Nepřihlásí-li věřitelé své pohledávky včas, tak musí počítat s tím, že pouze pro jejich pohledávky se dědické řízení znovu neotevírá.

Dědic musí tedy počítat, že přijetím dědictví na něj nepřechází pouze majetek a peníze, ale také dluhy zemřelého. Během dědického řízení notář spolupracuje s pravděpodobnými dědici, vždy se snaží dospět k vzájemné dohodě při vypořádání dědictví. Současně již v této fázi mohou pravděpodobní dědici namítnout například promlčení přihlášených dluhů zemřelého.

Promlčené dluhy není potřeba uhradit. Vždy stojí za to namítnout promlčení, i když je šance malá. Ale člověk nikdy neví a například zdravotní pojišťovny jsou povinny v případě námitky promlčení ze strany dědice prokázat nepromlčení pohledávky. Například při úmrtí podnikatele v září 2010 jsou všechny nevyměřené dluhy na pojistném a penále na všeobecné zdravotní pojištění starší 5 let promlčeny. 

Kdo dědí a jaká je sazba daně?

Pokud zemřelý nezanechal závěť, tak nastává dědění ze zákona. Ze zákona jsou čtyři linie. Zpravidla nastává dědění v první nebo druhé linii. V tomto případě jsou dědici osvobozeni od dědické daně a nemusí tedy ani podávat přiznání k dědické dani.

V první linii jsou děti a manželka nebo manžel zemřelého či zemřelé, všichni dědí rovným dílem. Nedědí-li některé z dětí zemřelého, tak přechází dědictví na vnuky. Nemá-li zemřelý děti, tak dětí ve druhé skupině manžel, rodiče zemřelého. Dědici ve druhé skupině dědí stejným dílem, manželka zemřelého však nejméně polovinu. 

Proč nepodceňovat závazky z dědického řízení?

V životě není ničím výjimečným, že exekuce postihne dědice, který neuhradil závazky zahrnuté do dědického řízení. Zdravotní pojišťovny a další instiuce na tyto své pohledávky nazapomínají. Když je dědic dobrovolně neuhradí, nastupuje na řadu exekuce.

I pohledávky za zemřelými vymáhají zdravotní pojišťovny soudní cestou nebo pověřenými exekutorskými úřady. Náklady exekuce potom dlužnou částku výrazně zvyšují a ziskové dědictví se může stát ztrátovým.

Nelze zdědit pouze dluhy

Ze zákona odpovídají dědici za dluhy pouze do výše nabytého dědictví. Přestože měl zemřelý více dluhů, tak se věřitelé uspokojí pouze do výše nabytého dědictví. Dědictví se dá však i odmítnout.

Především u předluženého dědictví, kdy přihlášené a řádně písemně doložené dluhy jsou vyšší než aktiva, to rozhodně stojí za zváženou. Výjimku tvoří snad případ, že dědicové žijí v nemovitosti, která je předmětem dědictví.

Zdědil jsem dluhy vůči zdravotní pojišťovně

Po skončení dědického řízení je vydáno dědické usnesení, kde jsou uvedeni dědici a jejich aktiva a závazky. Dědici by se tedy po nabytí právní moci dědického řízení měli spojit s příslušnými věřiteli a uhradit dluhy. Často se stane, že dědic zdědí nemovitost, ve které bude bydlet a dluhy na zdravotním a sociálním pojištění dosahují desetitisícových částek, na jejichž jednorázovou úhradu nemá peníze. Jak postupovat?

V praxi není zpravidla problém, aby byla v těchto případech umožněna úhrada dlužné částky ve splátkách. Současně se po dědicích požaduje pouze úhrada dlužného pojistného. Dlužné penále bývá na základě písemné žádosti dědice prominuto. Aby však mohlo být penále prominuto, tak je zapotřebí uhradit veškerý dluh na pojistném. Jestliže je tedy sepsána žádost o úhradu dluhu ve splátkách, tak bude dluh na penále zpravidla prominut až po uhrazení poslední splátky.

Žádost o promitutí penále lze však sepsat již při uzavírání dohody o splátkách. V žádosti zdůrazní dědic například, že výši dluhu nemohl nijak ovlivnit a že dlužné pojistné uhradí přesně dle dohodnutého splátkového kalendáře.

Komunikace se vždy vyplatí

Jestliže však dědic po nabytí právní moci dědického usnesení s příslušnou zravotní pojišťovnou nekomunikuje, stejně jako například s okresní správou sociálního zabezpečení, tak se vystavuje riziku, že celková dlužná pohledávka, tedy nejenom dlužné pojistné, ale i často vysoké penále, bude vymáháno exekučně. Včasná komunikace se rozhodně vyplatí. Je totiž možné uhradit dlužné pojistné ve splátkách a mít velkou naději na prominutí dlužného penále i u vysokých částek.

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

v čem na hlavu ? Jestliže dotyčný byl zdravotně poji...
Karl von Bahnhof
21. 9. 2010, 14:11
... platit dluhy na zdravotní pojištění za zemřelého...
Pan Byk
21. 9. 2010, 03:07

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená