FinExpert.e15.cz

Zdanění při darování nemovitosti

Získání nemovitosti darováním podléhá v České republice zdanění, i když v některých případech se daň nakonec neplatí.
Zdanění při darování nemovitosti

Minulý týden jsme se věnovali daňovým aspektům při prodeji nemovitosti, tentokrát se zaměříme na její darování. Darování nemovitosti je přímo spojeno pouze s jedinou daní, kterou je daň darovací. Daň z převodu nemovitostí se nehradí.

Obecně lze říci, že daní darovací se zdaňuje bezúplatné nabytí majetku, kterým se rozumí nemovitost, movitý majetek či jiný majetkový prospěch. Subjekt, který je v pozici obdarovaného (nabyvatele) je z pohledu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí poplatníkem této daně. Dárce je pouze v pozici ručitele. Nabytí nemovitosti darováním je předmětem daně darovací včetně případného věcného břemene či obdobného práva, které bylo současně s bezúplatným převodem nemovitosti zřízeno. Cenou nemovitosti při jejím darování se rozumí cena zjištěná dle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí majetku.
 

Převzetí dluhu spojené s nemovitostí

Při určování základu daně darovací v rámci darování nemovitosti je také nutno brát v úvahu, že tento základ je dán jako rozdíl ceny nemovitosti a prokázaných dluhů (případně ceny jiných povinností), které se váží k předmětu daně, zaokrouhlený na celá sta nahoru. Typickým příkladem je hypoteční úvěr, který je danou nemovitostí zajištěn, a který je převzat obdarovaným při darování dané nemovitosti a vše je tímto způsobem vymezeno i v darovací smlouvě.
 

Vymezení skupin a osvobození od daně

Obdobně jako u dalších daní vybíraných v České republice, existují i u daně darovací případy, kdy dochází k osvobození od placení této daně. Osvobození je v tomto případě úzce spojeno s vymezením tzv. příbuzenských vztahů. Vymezení jednotlivých příbuzenských skupin je následující:
 
  • Do I. skupiny obdarovaných patří příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé.
  • Do II. skupiny obdarovaných patří příbuzní v radě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety. Ovšem, pozor, tento výčet osob v řadě pobočné je taxativní, proto jej nelze dále rozšiřovat. Dále do této skupiny patří také manželé dětí (zeť, snacha), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce.
  • Do III. skupiny obdarovaných patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.
Dle zákona je od daně darovací osvobozeno veškeré bezúplatně nabytí majetku, tedy i nemovitosti, mezi osobami zařazenými do I. a II. skupiny. U poplatníků daně zařazených do III. skupiny není částečné osvobození v případě darování nemovitosti možné, na rozdíl od movitého majetku.
 

Sazba daně

Sazba daně darovací pro případ darování nemovitosti mezi osobami zařazenými do III. skupiny vychází z uvedených intervalů základu daně:
 

Klepněte pro větší obrázek

 
Vlastní výpočet daňové povinnosti je již jednoduchou záležitostí. Konečná výše daně darovací při darování nemovitostí je stanovena jako hodnota vypočtená dle uvedené tabulky zaokrouhlená na celé koruny směrem nahoru.
 

Praktický příklad

Pan Novák daroval pan Dvořákovi (fyzická osoba bez jakéhokoliv příbuzenského vztahu) rekreační chatu v ceně 500 000 Kč dle posudku znalce. Na dané nemovitosti k okamžiku darování vázne dluh ve výši 100 000 Kč, který pan Dvořák převezme.
 
Základem daně darovací je pak rozdíl výše uvedených peněžních hodnot a výsledkem je částka 400 000 Kč.
 
Daň darovací vyměřená finančním úřadem bude činit 28 000 Kč.
 

Daňové přiznání

Poplatník musí podat daňové přiznání k dani darovací místně příslušnému správci v jehož obvodu se předmětná nemovitost nachází do 30 dní. Počátek této lhůty je stanoven dvěma způsoby v závislosti na tom, zdali je předmětná nemovitost evidována k katarstu nemovitostí či nikoliv. Konkrétně se jedná o následující dva způsoby stanovení počátku 30 denní lhůty pro podání daňového přiznání:
 
  • Lhůta 30 dní běží ode dne doručení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti (včetně případného věcného břemene) s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí.
  • Lhůta 30 dní běží ode dne, kdy nabyla účinnost smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí.
Na základě podaného daňového přiznání a dle výsledku vyměřovacího řízení vypočte a vyměří správce daně daň formou platebního výměru. Poplatník daně je povinen vyměřenou daň zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen platební výměr o vyměření daně, a pokud činí měně než 100 Kč, tak se daň neplatí. V případě osvobození darování nemovitosti od daně darovací (I. a II. skupina) se daňové přiznání nepodává. Obdarovaný a dárce by ovšem neměli zapomenout na podání přiznání k dani z nemovitostí, ve kterém bude uveden nový vlastník předmětné nemovitosti, resp. poplatník této daně.
Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Fuj fuj
MoB
21. 5. 2008, 07:14

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená