FinExpert.e15.cz

Zdanění plnění ze soukromého životního pojištění

Existuje několik druhů plnění ze soukromého životního pojištění. Jakým způsobem se tyto druhy zdaňují?
Zdanění plnění ze soukromého životního pojištění

Životní pojištění lze zjednodušeně rozdělit na samostatné rizikové pojištění pro případ smrti (rizikové životní pojištění) a dále na kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění a důchodové pojištění. Poslední tři typy pojištění kryjí i „riziko“ dožití. Zákon o daních z příjmů (ZDP) se podrobně věnuje pouze posledním třem druhům životního pojištění, samostatnému rizikovému životnímu pojištění pozornost tolik nevěnuje.

Soukromé životní pojištění

Tři základní druhy životního pojištění, kterým se ZDP podrobně věnuje (důchodové pojištění, kapitálové životní pojištění a investiční životní pojištění) označuje ZDP termínem soukromé životní pojištění. Obecně ho definuje jako pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití nebo důchodové pojištění. Z této definice poté vyplývá, že pod pojmem soukromé životní pojištění nemůže být zahrnováno zmíněné rizikové životní pojištění bez spořící složky.
 
Jakým způsobem je tedy zdaňováno plnění ze soukromého životního pojištění? Pokud není plnění ze soukromého životního pojištění osvobozeno od daně z příjmů, je zdaňováno jako příjem z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a podléhá srážkové dani dle § 36 ZDP. To znamená, že prostřednictvím srážkové daně je povinnost poplatníka vypořádána a příjem z plnění není uváděn v rámci jeho daňového přiznání, a ani není započítáván do limitu pro stanovení povinnosti podat daňové přiznání.
 

Jaké plnění je osvobozeno

Osvobození některého z druhů plnění ze soukromého životního pojištění od daně z příjmů fyzických osob vychází z § 4 ZDP a týká se plnění v případě smrti pojištěného. Obdobně je mimochodem osvobozeno i plnění v případě úrazového pojištění, resp. připojištění, ať už se jedná o trvalé následky úrazu nebo poškození úrazem. Osvobozeno od daně z příjmů tak není plnění pro případ dožití v rámci soukromého životní pojištění či jiný související příjem definovaný v ZDP.
 

Jaká plnění jsou zdaňována

Mezi plnění ze soukromého životního pojištění, která nejsou osvobozena od daně z příjmů fyzických osob a podléhají tak zdanění, patří tedy:
  • plnění pro případ dožití z pojištění pro případ dožití
  • plnění pro případ dožití z pojištění pro případ smrti nebo dožití
  • plnění pro případ dožití z důchodového pojištění
  • jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.
Zákon a daních z příjmů uvádí, že plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, se považuje za základ daně po snížení o zaplacené pojistné včetně pojistného hrazeného zaměstnavatelem (pokud je hrazeno). Výjimku tvoří odkupné, kde není základ daně snižován o pojistné hrazené zaměstnavatelem.
 
Jednorázové vyrovnání
Výše uvedený postup lze aplikovat v prvé řadě u tzv. jednorázového vyrovnání, které je vypláceno ze soukromého životního pojištění při dožití jako jednorázová částka. Toto se týká především kapitálového a investičního životního pojištění. Základ daně je poté zdaňován 15% srážkovou daní.
 
Mimořádné odkupy
Dále se může jednat o tzv. jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. O co se jedná? Jedná se např. o mimořádný odkup podílových jednotek v případě investičního životního pojištění. Ke zdaňování tohoto mimořádného odkupu (resp. jiného plnění) říká ZDP následující: „…v případě jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, se za základ daně považuje tento příjem snížený o zaplacené pojistné ke dni výplaty, a to až do výše tohoto příjmu. Plyne-li jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy opakovaně v průběhu trvání pojistné smlouvy, nelze tento příjem snižovat o dříve uplatněné zaplacené pojistné“.
 
V případě tohoto mimořádného odkupu je 15% srážková daň aplikována pouze v tom případě, že došlo k výběru částky vyšší, než je dosud zaplacené pojistné. To znamená, že došlo k výběru zaplaceného nejen pojistného, ale i zhodnocení vložených prostředků. Vybrané zhodnocení pak podléhá uvedené 15% srážkové dani a započtené pojistné u tohoto mimořádného odkupu nelze již u žádného plnění z daného soukromého životního pojištění uplatnit. To potvrzuje i následující ustanovení ZDP: „…plnění ze soukromého životního pojištění se pro zjištění základu daně nesnižuje o zaplacené pojistné, které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.“ Tato věta se týká všech zdaňovaných druhů plnění ze soukromého životního pojištění.
 
Pravidelný důchod
Pokud je plněním ze soukromého životního pojištění pravidelný důchod, považuje se za základ daně plnění z pojištění snížené o zaplacené pojistné, rovnoměrně rozdělené na období pobírání důchodu. Není-li období pobírání důchodu vymezeno, stanoví se jako střední délka života účastníka podle úmrtnosti z tabulek Českého statistického úřadu v době, kdy důchod začne poprvé pobírat.
 
Odbytné
Posledním druhem plnění ze soukromého životního pojištění je tzv. odbytné. To je vypláceno, pokud je smlouva o soukromém životním pojištění ukončena předčasně. Základ daně je v tomto případě stanoven jako částka odbytného snížená o zaplacené pojistné, avšak v tomto případě bez pojistného, které hradil případně zaměstnavatel. Takový základ daně je opět zatížen 15% srážkovou daní. Do konce roku 2007 byl základ daně v případě odbytného zatížen sazbou daně 25 %.
 

Plnění ze samostatného rizikového životního pojištění

Pokud nemáte uzavřeno soukromé životní pojištění, ale pouze samostatné rizikové pojištění pro případ smrti, je plnění z tohoto pojištění při výskytu pojistné události taktéž osvobozeno od daně z příjmů.
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená