FinExpert.e15.cz

Žaloba na ČSOB a reakce SOS - vše pohromadě

Máme pro vás shrnutí celé kauzy včetně autentického přepisu vyjádření citovaných institucí. Nemusíte nic složitě hledat, vše najdete v tomto článku.
Žaloba na ČSOB a reakce SOS -  vše pohromadě

Bleskovka ze dne 8.11.2005 - a začalo to

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) připravuje hromadnou žalobu na ČSOB kvůli některým bankovním poplatkům. SOS chce, aby klienti největší české banky dostali zpátky peníze, které zaplatili na poplatcích za vedení účtu, za zrušení účtu, za neoprávněnou reklamaci transakce platební kartou a za takzvaný neadresný poplatek.

Klienti, kteří se budou chtít domoci svých peněz, se musí obrátit na SOS, která jim podání žaloby zprostředkuje. Tato možnost se ale týká pouze klientů, kteří mají běžný účet, nikoliv jeden z účtů, který je nabízen v rámci takzvaných produktových balíčků.

SOS doslova uvádí:

Souhlasíte s tím, že poplatek za vedení účtu je placen „jaksi“ navíc, protože všechny skutečné služby, jako převody peněz, výběry z bankomatů apod. jsou již hrazeny samostatně? Považujete poplatek za zrušení účtu za nemorální a odporující právu spotřebitele na volný výběr produktů a banky? Máte současně svůj běžný účet u ČSOB vedený mimo součást balíčku služeb? Chcete získat své peníze zpět? Pak si pečlivě přečtěte text Veřejné výzvy SOS klientům ČSOB a odpovědi na nejčastější otázky zveřejněné na stránkách www.spotrebitele.info!

Pokud splňujete podmínky výzvy a souhlasíte s nimi, můžete se do 2. prosince 2005 připojit ke koordinovaně podávaným žalobám proti ČSOB, připravovaným spolupracující advokátní kanceláří Holec, Zuska & Partneři, a požadovat vrácení již zaplacených peněz za poplatky zpět.

Výzva SOS se vztahuje na tyto poplatky účtované ČSOB: poplatek za vedení účtu, poplatek za zrušení účtu, poplatek za neoprávněnou reklamaci transakce platební kartou (ne však v důsledku zneužití karty nedbalostí klienta) a „neadresný poplatek“ – tzn. takový poplatek, který je sice uveden v sazebníku za specifikovanou službu, ale klient tuto službu nevyužívá. Zdůrazňujeme, že se musí jednat o běžný účet, který není součástí tzv. produktových balíčků služeb.

ČSOB se ostře ohradila v otevřeném dopisu

František Lobovský
předseda republikového výboru
Sdružení obrany spotřebitelů

V Praze dne 9. listopadu 2005

Vážený pane předsedo,

Vámi vedené Sdružení obrany spotřebitelů („SOS“) zahájilo mediální kampaň, jejímž deklarovaným záměrem je získat co nejvíce klientů ČSOB, kteří podají proti bance žalobu ve věci poplatků. SOS se adekvátně nevyjádřilo, proč prezentuje žalobu výlučně proti ČSOB. Věřím, že celá tato aktivita není sankcí za odpověď ČSOB na Vaši květnovou výzvu ke zdržení se protiprávního jednání, v níž jste však, obdobně jako ani tentokrát, neuvedli žádnou relevantní právní kvalifikaci.

V souvislosti s informacemi, které svým jménem publikujete, a které jsou zavádějící a nepravdivé, se Vás veřejně ptáme:

1. Neexistuje zákon, který by zakazoval vybírat ve sféře služeb poplatky.V čem konkrétně spočívá protiprávnost účtování poplatků, které SOS ve své výzvě napadá?

2. Agentura GfK ve své studii uvedla, že 94 % klientů uvedlo, že je s ČSOB velmi nebo celkem spokojeno. Na škále od jedničky do pětky, kde jednička je nejhorší a pětka nejlepší uvedli klienti průměrnou známku 4,6. Kolik stížností obdrželo SOS na ČSOB v jednotlivých letech 2003, 2004 a 2005 a jakých oblastí se nejčastěji týkaly? Specifikujte např. vedení účtů, platební operace, platební karty, spotřebitelské úvěry, apod.

3. Každý námět, připomínku či stížnost klienta evidujeme a jejich rozbor nám slouží k vylepšování naší nabídky. Jakým způsobem SOS ověřilo, že stížnosti pocházejí skutečně od klientů ČSOB?

4. V zájmu zlepšení našich služeb bychom rádi s SOS sdíleli jeho analýzu reprezentativního vzorku názorů klientů na služby ČSOB. Průměrná výše poplatku za vedení účtu v ČSOB je 49,90 Kč (rok 2004) a cena všech služeb výrazně zaostává za průměrnou inflací (1996-2004). Zabývá se SOS vztahem ceny a kvality bankovních služeb?
 
5. Skupina ČSOB má přes 3,5 milionu klientů. V ČR působí několik organizací na ochranu spotřebitelů. Která z  nich je největší počtem členů či nejreprezentativnější počtem finančních přispěvatelů. Jak poznat, které je autoritativním reprezentantem a tedy partnerem bank? Jak pozná klient, kam a proč se nejlépe obracet?

6. Jistě s námi budete souhlasit, že vyloučení předpojatosti či konfliktu zájmů představitelů SOS ve vztahu k ČSOB a jiným bankám je důležité. Mohli byste uvést, u které banky mají  představitelé SOS (pan Lobovský, pan Šmejkal a paní Picková) své osobní účty? U které banky má své účty SOS jako Sdružení?

7. Jsme přesvědčeni, že soud, pokud k němu dojde, odmítne názor SOS. Hodlá SOS přesně a veřejně upozornit klienty ČSOB, kteří se připojí k její výzvě, na možné finanční důsledky pro tento případ?

8. Poplatky existují všeobecně v odvětví služeb. V energetice jde o paušální platbu za elektroměr, v telekomunikacích za pevnou linku, atd. Jak hájíte spotřebitele vůči těmto poplatkům, když jejich obdobu v bankovnictví pokládáte za protiprávní?

9. ČSOB pokládá každého svého klienta za osobnost a ctí jeho právo na volbu a svobodné rozhodnutí, které využívá i v ČSOB. Proč SOS podceňuje právo klienta postupovat v eventuální soudní při samostatně, když výslovně varuje před individuálními pokusy obrátit se na soud? Jak chráníte soukromí klienta a jeho data, když požadujete, aby zasílali podklady minimálně dvakrát, a současně uvádíte, že není třeba zaslat též plnou moc pro advokáta?  Kde skončí jedna kopie klientských dat? Domníváte se, že máte ze zákona právo pořizovat takovou evidenci?

10. České soudy jsou bezesporu soudy nezávislými. Případy k projednání se jednotlivým soudcům přidělují nahodile. Jak chcete garantovat slibované projednání všech žalob klientů ČSOB v jednom procesu, a zejména jedním soudcem?


ČSOB si váží všech svých klientů, snaží se jim vyjít vstříc a nalézt řešení jejich finančních potřeb v každé specifické situaci. Proto do své nabídky zahrnula řadu možností, jak spravovat rodinné finance. Reagují na potřeby lidí s vyššími, průměrnými i nižšími příjmy a poplatky za ně jsou navrženy tak, aby patřily spíše k těm nižším, které najdete na českém trhu finančních služeb. Není strategií ČSOB být cenovým lídrem. Našim strategickým, dlouhodobým záměrem je být finančním poradcem klientů, který pomůže s řízením rodinného hospodaření. Již dnes takovou službu desetitisícům klientů úspěšně poskytujeme zdarma. 

Vítáme názory spotřebitelů a klientů a jsme otevřeni diskusi s nimi o tom, jak rychleji, otevřeněji a vstřícněji reagovat. Ani dalšímu vysvětlování položkového sazebníku se nebráníme. Vaše odpovědi na deset předložených otázek nám také mohou pomoci lépe kalibrovat opatření zvyšující kvalitu nabídky. Klientům, kteří mají stížnost či připomínku k úrovni péče, kterou jim v ČSOB poskytujeme, navrhujeme řešit ji přímo s bankou. Ředitelé poboček, infoschránka na webové stránce ČSOB, call centrum anebo útvar provozní podpory pobočkové sítě v pražském ústředí – to všechno jsou místa, kam se mohou s podněty obrátit.

Jsme přesvědčeni, že ČSOB se protiprávního jednání v žádné obchodní oblasti  nedopouští a je připravena toto tvrzení obhájit i v případném soudním sporu.

S pozdravem

PhDr. Milan Tománek, výkonný ředitel, Komunikace a vztahy k investorům
JUDr., Ing. Ján Lučan, výkonný ředitel, Právní služby

Reakce SOS přišla vzápětí

10.11.2005

Sdružení obrany spotřebitelů reaguje na spekulace Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB) a její zastrašující strategii směrem ke spotřebitelům a sděluje, že se za žádných okolností nenechá zatáhnout do mediálních tahanic. Přestože SOS považuje za nevhodné veřejně odpovídat na deset ultimativních otázek ČSOB, s nimiž se banka na SOS dnes obrátila, považuje za nutné některá tvrzení ČSOB uvést na pravou míru.

O rozhodnutí vydat veřejnou výzvu klientům ČSOB rozhodl Republikový výbor SOS, který má 11 členů, jejichž účty jsou vedeny u různých bank. Důvodem vzniku této výzvy, jak už SOS několikrát zmiňovalo, byly opakované stížnosti spotřebitelů, s nimiž se na SOS obracejí a z nichž ve srovnání s ostatními bankami, vyšla ČSOB nejhůře (pokud spotřebitelé kontaktovali SOS prostřednictvím on-line poradny a současně poskytli souhlas se zveřejněním dotazu, jsou dostupné v elektronické podobě na  www.spotrebitele.info/poradna/)

SOS je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. SOS je nevládní, neziskovou a nezávislou organizací, která je zakládajícím signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací (dostupný na www.spotrebitele.info). Pod něj jsou podepsány ty spotřebitelské organizace, které hlásají nezávislost na podnikatelských subjektech, stejné požadavky jsou kladeny na funkcionáře a pracovníky sdružení. Spotřebitelé si mohou i podle tohoto měřítka vybrat spotřebitelskou organizaci, které důvěřují. SOS brání práva spotřebitelů od roku 1993, je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC a celosvětové organizace Consumers International.

SOS tímto veřejně prohlašuje, že je občanským sdružením, které spojuje své zájmy výhradně se zájmy spotřebitelů a nikdy se nezpronevěřilo své nezávislosti. Proto důrazně odmítáme pochybnosti ČSOB ohledně konfliktu zájmů.
Proto, aby se SOS vyhnulo spekulacím banky sděluje, že má své peněžní prostředky vedeny na transparentních účtech eBanky, veřejnost má k těmto informacím neomezený přístup. Informaci o vedení peněžních prostředkům na běžných účtech svých členů či zaměstnanců s ohledem na jejich soukromí SOS veřejně sdělovat nebude.

SOS ve svých vystoupeních nikdy nezpochybnilo kvalitu služeb poskytovaných ČSOB. SOS je však přesvědčeno, že účtování poplatků uvedených ve veřejné výzvě je protiprávní a nebude vyčerpávajícím způsobem jinde než u soudu vysvětlovat důvody svého postupu vůči bance. „Právní argumentace bude přesně formulována v žalobě na banku. SOS nepovažuje za korektní a vhodné zveřejňovat právní argumentaci před zahájením soudního řízení. Tato argumentace je plně v rukou právního zástupce jednotlivých klientů banky, advokátní kanceláře Holec, Zuska a Partneři,“ zdůraznila Klára Přikrylová z SOS.
SOS nepodceňuje právo klienta postupovat v soudní při samostatně, koordinovaný postup ve věci však má své opodstatnění. SOS odmítá výroky ČSOB týkající se veřejné garance projednání všech žalob v jednom procesu nebo vedení soudního řízení  jedním soudcem. To je čistě otázka jednacího řádu soudu, u něhož se spor bude projednávat a občanského soudního řádu. Pro další informace odkazujeme na text Veřejné výzvy SOS klientům ČSOB  a další informační materiály zveřejněné na
www.spotrebitele.info.

SOS věří, že ČSOB se bude držet toho pravidla, které vyhlásil její tiskový mluvčí v pondělí 7. listopadu. Tedy že se sejdeme u soudu a nebudeme své síly tříštit při mediálních přestřelkách.

Jak to dopadne?

To ví jen Bůh. V každém případě se celá situace v bankovním sektoru začíná posouvat do zcela jiné roviny. Zde už to není primární problém ČSOB, zítra totiž může být zažalována jakákoliv banka. Mají žaloby tohoto typu skutečně smysl? Já se domnívám že nikoliv. Ovšem SOS by tuto iniciativu nevyvíjelo, kdyby k tomu nemělo argumenty spotřebitelů. A spotřebitelé jsme my všichni. Je otázkou, zda jsme my spotřebitelé dostatečně informováni, abychom mohli učinit správné rozhodnutí ke koupi bankovní služby - tady vidím obrovský potenciál a prostor pro změny. Ale možná, že soud bude mít jiný názor.

Oživeno: SOS uvádí, kolik může spotřebitele stát spor s ČSOB

11.10.2005

Sdružení obrany spotřebitelů ČR pokračuje ve vysvětlování očekávaných přínosů vyhraného soudního řízení s ČSOB, ale i možných rizik vedení soudního sporu s bankou. V reakci na odrazující mediální aktivity ČSOB zveřejňuje i jednoduché příklady výpočtu možných nákladů Při výpočtu výše nákladů záleží  zejména na počtu klientů, kteří proti bance pozvednou svůj hlas.

Na Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) se obracejí klienti ČSOB, kteří se obávají připojit k podání žaloby v důsledku informací z médií o vysokých nákladech v případě prohraného sporu. SOS informuje již od počátku klienty rovněž o možných rizicích, a to zejména ve své veřejné výzvě, která je dostupná např. na www.spotrebitele.info. Podle názoru některých spotřebitelů má současné mediální vystupování ČSOB jediný cíl - klienty zastrašit. Setkáváme se však i s opačným efektem. Někteří spotřebitelé mají zájem se zapojit právě v důsledku tohoto chování ČSOB, které považují za arogantní a mocenské.

Z důvodu vzniklých dohadů však SOS ještě detailněji vysvětluje náklady související s vedením soudního sporu s ČSOB. Soudní řízení v prvním stupni je zpoplatněno soudním poplatkem ve výši 600 Kč, který bude na základě soudního rozhodnutí v případě výhry vrácen v plné výši.

SOS ani žádný seriozní právní zástupce nemůže nikdy garantovat výsledek sporu; bylo by to nepřípustné předjímání právního posouzení nezávislým soudem. Proto opakovaně upozorňujeme, že v případě prohry by pravděpodobně vznikla povinnost uhradit protistraně náklady řízení. SOS je však přesvědčeno o právním a morálním základu žaloby a proto vyzvalo spotřebitele, aby se domohli svých práv soudní cestou. O korektním přístupu ke spotřebitelům svědčí také to, že v případě prohry nebude ze strany SOS ani zastupující advokátní kanceláře vznesen žádný požadavek na uhrazení odměny za zastupování či organizačních nákladů akce.

K nákladům řízení patří kromě soudního poplatku i ostatní hotové výdaje účastníků, ušlý výdělek účastníků, náklady důkazů a odměna za zastupování. Pokud klient spor v plném rozsahu prohraje, může soud přiznat k úhradě, kromě ostatních nákladů soudního řízení, odměnu za zastupování protistrany. To však pouze v případě, že banka bude zastoupena advokátem - nikoliv právníkem banky (pak by nárok na odměnu za zastupování nevznikl). Tyto druhy sporů se obvykle řeší interními právníky, ale ze stávajících mediálních výstupů ČSOB se zdá, že vedení sporu naopak chtějí přenechat externím advokátům.

Výše odměny za právní zastoupení je určena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. a odvíjí se od celkové hodnoty sporu v rámci jednoho řízení. SOS předpokládá, že většina žalob bude v souladu s § 112 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) v zájmu hospodárnosti řízení a s ohledem na skutkovou souvislost  spojena do společného řízení. Vyčlenění některých žalob k samostatnému řízení však nelze vyloučit.

Za předpokladu společného řízení a průměrného plnění 1.700 Kč na účastníka a účasti např. 100 účastníků by činila hodnota sporu 170 000 Kč (součet všech plnění). Podle vyhlášky (viz níže) by pak odměna protistrany činila 30 000 Kč (6 000 Kč + 15 % ze 160 000 Kč). Děleno počtem účastníků řízení tedy 300 Kč na osobu. Pro srovnání při 50 účastnících částka je 345 Kč a při 425 žalujících již padá pod 100 Kč. Pro možnost vlastního výpočtu připojujeme výňatky z výše zmíněné vyhlášky a zákona.

Výše hrozících nákladů tak záleží hlavně na samotných spotřebitelích. Pokud jich najde odvahu se ozvat proti silnému protihráči velké množství, mohou být i v případě nečekané prohry jejich ztráty jen minimální. Věříme, že spotřebitelé budou připraveni aktivně prosazovat svá práva a nejen na poplatky nadávat,“ uzavírá Ivana Picková z SOS.

Výňatek z Občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.)

§ 112
(1) V zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.
(2) Jsou-li v návrhu na zahájení řízení uvedeny věci, které se ke spojení nehodí, nebo odpadnou-li důvody, pro které byly věci soudem spojeny, může soud některou věc vyloučit k samostatnému řízení.

Výňatky z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.

Sazby odměn v řízení prováděném podle části třetí občanského soudního řádu
§ 3

(1) Není-li stanoveno jinak, ve  věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky, činí sazba odměny

  • do 500 Kč - 1 500 Kč¨
  • přes 500 do 1 000 Kč - 3 000 Kč
  • přes 1 000 do 5 000 Kč - 4 500 Kč
  • přes 5 000 do 10 000 Kč - 6 000 Kč
  • přes 10 000 do 200 000 Kč - 6 000 Kč a 15 % z částky přesahující10 000 Kč
  • přes 200 000 Kč - 34 500 Kč a 1,5 % z částky přesahující 200 000 Kč
  • přes 10 000 000 Kč - 181 500 Kč a 0,015 % z částky přesahující 10 000 000 Kč.

§ 17

(1) Bylo-li  ke společnému řízení spojeno  více věcí, určí se sazba odměn
a) stanovených procentem z předmětu řízení ze součtu předmětu řízení všech spojených věcí,
b) stanovených pevnou částkou podle druhu projednávané věci nebo procentem z předmětu řízení a pevnou částkou podle druhu projednávané věci součtem jednotlivých sazeb.
(2) Zastupuje-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více osob, zvyšuje se sazba odměny o 20 %.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená