FinExpert.e15.cz

Základní pravidla pro zaměstnávání občanů EU v Česku

Následující článek je určen všem, kteří se chtějí zorientovat v základních pravidlech zaměstnání občanů EU v ČR. Jaké tedy podmínky stanovil český právní systém pro občany Evropské unie a zaměstnavatele? Může se občan EU ucházet na úřadu práce o zprostředkování zaměstnání a žádat o podporu v nezaměstnanosti?
Základní pravidla pro zaměstnávání občanů EU v Česku

Před vstupem České republiky (dále jen ČR) do Evropské unie (dále jen EU) musel každý zaměstnavatel, který chtěl zaměstnat občana jiného státu než ČR, žádat úřad práce o povolení. Zároveň musel i tento cizinec žádat nejprve cizineckou policii o povolení k přechodnému pobytu a následně i úřad práce o povolení k zaměstnání. Pravidla byla, jak pro cizince, tak pro zaměstnavatele, velice  přísná a celý proces byl dlouhodobou záležitostí, trvající několik měsíců a stojící dotyčné osoby mnoho času a peněz.

Ubylo byrokracie

Vstup ČR do EU přinesl zaměstnavatelům i osobám EU veliké usnadnění a úlevu od přebujelé byrokracie v souvislosti s jejich zaměstnáním, neboť byly vytvořeny podmínky pro volný pohyb pracovní síly mezi členskými zeměmi EU a česká legislativa přizpůsobena legislativě EU.

Občany EU jsou, kromě České republiky, občané Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemí, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovinska, Slovenska, Španělska, Švédska Velká Británie.


Občané EU a jejich rodinní příslušníci mají stejné právní postavení jako občané ČR a jejich rodinní příslušníci také.

Obdobě občané Norska, Lichtenštejnska a Islandu, patřící do Evropského hospodářského prostoru (EHP) a občané Švýcarska mají stejné právní postavení jako občané ČR, rovněž jejich rodinní příslušníci.

Rodinným příslušníka občana EU, EHP a Švýcarska bez ohledu na státní příslušnost je:

 • jeho manžel nebo manželka
 • jejich potomci, jsou-li mladší 21 let, nebo na něm závislí
 • vyživovací (závislí) příbuzní ve vzestupné řadě občana EU, EHP a Švýcarska a jeho manžela a manželky.

Úřad již stačí jen informovat

Přesto má zaměstnavatel v případě zaměstnání občana země EU, EHP a Švýcarska informační povinnost vůči úřadu práce (dále jen ÚP). Nastoupí-li občan EU, EHP a Švýcarska do zaměstnání, je zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jste svým zaměstnavatelem vyslány na základě smlouvy k výkonu práce, povinen o této skutečnosti písemně informovat úřad práce nejpozději v den jejich nástupu k výkonu práce. Písemná informace obsahuje údaje vedené v povinné evidenci zaměstnavatele.

Evidence musí obsahovat:

 1. Identifikační údaje zaměstnance (jméno, případně jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození a místo narození, nebylo-li vám rodné číslo přiděleno, bydliště). Bydlištěm se rozumí adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje.
 2. Adresu zaměstnance v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek.
 3. Číslo cestovního dokladu zaměstnance a název orgánu, který jej vydal.
 4. Druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by měl zaměstnání vykonávat.
 5. Pohlaví zaměstnance.
 6. Zařazení zaměstnance podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností.
 7. Nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnance.
 8. Vzdělání požadované pro výkon povolání.
 9. Dobu, na kterou byl zaměstnanci povolen pobyt.
 10. Den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem.

Úřad práce vede evidenci občanů Evropské unie, kteří nastoupili zaměstnání. Veškeré vedené o občanech EU mohou ÚP sdělovat,  jen dá-li k tomu občan EU písemný souhlas, nebo je-li to v souladu se zákonem o ochranně osobních údajů. Ukončí-li občan EU zaměstnání, jsou zaměstnavatel nebo právnická osoba povinni informovat příslušný úřad práce o ukončení jeho zaměstnání nebo vyslání nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání nebo vyslání.

Podporu dostanou i cizinci

Podle místa trvalého nebo přechodného pobytu uvedeného v průkazu o povolení k pobytu se může občan EU i jeho rodinní příslušníci ucházet o zprostředkování zaměstnání na ÚP. Pro účely povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu občanům EU i jejich rodinným příslušníkům Úřady práce potvrzují dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Sezónním zaměstnancům ÚP potvrzují existenci pracovních smluv a dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce).

Občan EU může rovněž žádat v ČR o podporu v nezaměstnanosti, za podmínky, že zde má trvalý pobyt, nebo zde naposledy pracoval.

Pomoc poskytuje i Belgie nebo Úřady práce

Budete-li potřebovat pomoc, nebo radu v této oblasti, můžete se obrátit na službu EURES (EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti), která u nás začala fungovat po připojení ČR k EU, kdy se úřady práce staly součástí sítě EURES. Základním posláním služby EURES je pomáhat právě v oblasti volného pohybu osob v zemích EU, EHP a Švýcarska.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená