FinExpert.e15.cz

Základní kámen finančního plánu

Životní pojištění má důležitou funkci. Snižuje finanční dopad na rodinu v případě, že dojde k úmrtí či invaliditě živitele rodiny.
Základní kámen finančního plánu

Z toho důvodu by mělo být pořízení životního pojištění prvotním krokem při finančním plánování.

K ochraně blízkých v případě vaší předčasné smrti či k převzetí odpovědnosti za vaše závazky slouží životní pojištění. Přestože by se mohlo zdát, že na trhu lze vybírat z několika typů životního pojištění, ve skutečnosti existují pouze čtyři, a to kapitálové životní pojištění (KŽP), investiční životní pojištění (IŽP), rizikové životní pojištění (RŽP) a důchodové pojištění (DP). Částečně můžeme vydělit i tzv. Univerzální pojištění, které je určitou odnoží investičního životního pojištění. Jakékoliv další pojistné produkty s přívlastkem životní jsou jen upravenou formou, popř. z marketingových důvodů líbivějším názvem pojmenovanou odnož výše uvedených.

Typy životních pojištění

Kapitálové životní pojištění

Produkt kryje především riziko smrti a v případě uplynutí doby, na kterou je pojištění sjednáno, je pojištěnému vyplacena garantovaná částka popř. důchod. Z části pojistného je vytvářena rezerva. Lze sjednat různá připojištění.

Investiční a univerzální životní pojištění

Pojištění se zdá na první pohled velice podobné jako kapitálové životní pojištění. Zásadní rozdíl je dán ve spořící složce produktu. Spořící složka je pojišťovnou evidována na fiktivním účtu, který vzniká nákupem podílových jednotek otevřených podílových fondů. Zjednodušeně se dá říci, že investujete do podílových fondů přes pojišťovnu. Z tohoto důvodu zde není garantována částka při dožití konce smlouvy. U univerzálního pojištění je ovšem garantováno minimální zhodnocení, nicméně konečná hodnota účtu známa není. I u těchto pojištění lze připojistit další rizika.

Rizikové životní pojištění

Pojištění slouží především ke krytí rizika smrti. Pojistnou událostí je smrt pojištěného z jakékoliv příčiny. Základní pojištění bývá někdy automaticky rozšířeno o tzv. zproštění od placení pojistného, jehož pojistnou událostí je přiznání plného invalidního důchodu pojištěnému nebo pojistníkovi a osvobození od placení pojistného. Pojistnou ochranu lze často rozšířit o krytí dalších rizik. Při rizikovém životním pojištění se nevytváří žádná rezerva a zaplacené pojistné plně propadá ve prospěch pojišťovny. V případě dožití sjednaného konce pojištění tedy není vyplacena žádná částka.

Důchodové pojištění

Toto pojištění nabízí výplatu doživotního důchodu, např. formou měsíční renty. Pro svou nízkou rentabilitu to není příliš rozšířený produkt, protože pojišťovny nemají takový zájem produkt prodávat jako u rezervotvorných pojistek.

Rezervotvorná životní pojištění

Investiční (IŽP) a kapitálové (KŽP) životní pojištění jsou podobně konstruované produkty. U obou se jedná o spojení dvou složek, a to pojištění proti nenadálým životním událostem, jako je smrt, úraz či dlouhodobý pobyt v nemocnici a spoření resp. investování. U zastarávajícího KŽP se pojišťovna při podpisu smlouvy zavazuje k vyplacení konkrétní částky při dožití do konce pojištění, jedná se tedy o velmi konzervativní produkt. U IŽP tato garance neexistuje.

U IŽP vám pojišťovna vede individuální účet tvořený podílovými jednotkami, které nakupuje z odvedeného pojistného, popřípadě z jeho části, podle toho, jestli máte sjednáno ve smlouvě i nějaké připojištění. Některé produkty IŽP mají povinně nastaveno pojištění pro případ smrti na určitou minimální částku. Vzhledem k nakupování podílových jednotek může IŽP připomínat otevřené podílové fondy (OPF). Ono tomu tak částečně je, jelikož vy skutečně nakupujete podílové listy z existujících OPF, podle toho jakou jste si zvolili investiční strategii. Ovšem činíte tak přes pojišťovnu a právě tato skutečnost má za následek, že tyto dvě na první pohled stejné investice se liší ve způsobu zveřejňování informací, v daňových aspektech, v distribuci produktů či v poplatcích.

Přestože jsou rezervotvorná životní pojištění produkty, které mají především zabezpečit pojištěného v případě nenadálých událostí, jsou mylně využívána jako spořicí (investiční) produkt. Bohužel tuto mylnou představu o produktech podporují především samotné pojišťovny svými reklamními kampaněmi a také jejich externí zprostředkovatelské sítě. O důvodech není třeba pochybovat. Životní pojištění s kapitálovou složkou je velmi dobrý obchod. Jelikož je u rezervotvorných pojistek pojistné a tedy i provize vyšší než u jednoduché rizikové životní pojistky, která ovšem kryje úplně stejná rizika, rozhodly se pojišťovny vyzdvihnout vedlejší parametr pojistek – výnosy.

Jedná se však hlavně o pojištění a spořicí (investiční) efekt je tady spíše jako bonus. A toto by měli mít na paměti ti z vás, kteří o tomto pojištění uvažujete nebo na ně již spoříte a očekáváte vysoké zhodnocení, které vám bylo kdysi v minulosti slibováno. Při ukončení smlouvy můžete být velice rozčarováni. Pokud totiž byl vývoj trhů negativní nebo jen mírně rostoucí, může být vaše konečná částka úplně na jiné úrovni. U „kapitálovky“ dostanete „jen“ garantovanou částku a u investičního životního pojištění možná ještě méně, než jste skutečně investovali. A pokud přeci jen vyděláte, nezapomínejte, že výnos je třeba ještě zdanit 15 % daní z příjmů.

Kdo by měl pojištění zvažovat

O pojištění nenadálých rizik, která postihují vaše zdraví, byste měli přemýšlet tehdy, jste-li rodiče nezletilých dětí nebo žijete s partnerem. Vaší smrtí, úrazem či dlouhodobým pobytem v nemocnici se totiž vašim nejbližším může rapidně snížit životní úroveň v důsledku ztráty části nebo celého vašeho příjmu. Pokud zvažujete pouze pojištění, je pro vás nejlepší variantou rizikové životní pojištění bez spořící složky. Samotné rizikové pojištění je sice o něco dražší, než část pojistného určená na pojištění rizik u kapitálového či investičního životního pojištění. Nicméně to, co byste ušetřili na pojištění, ztratíte na poplatcích. Pojištění životních rizik byste ale rozhodně neměli opomíjet v případě, že splácíte úvěr, leasing nebo hypotéku. Pokud tedy nechcete, aby se vaše rodina v případě pojistné události dostala do finanční tísně a přišla tak o automobil, který je v majetku leasingové společnosti nebo o střechu nad hlavou, která je v zástavě na hypotéku, určitě s pojištěním neváhejte. Z pojistného plnění pak můžou vaši blízcí vzniklé dluhy splatit. Pokud jste jediným rodičem dítěte, může být z vaší pojistky vyplácena dítěti po vašem úmrtí pravidelná renta až do dospělého věku nebo na studia. Ale i když jste v životě sám, nemusíte se tomuto pojištění vyhnout. Některé banky či leasingové společnosti totiž založení životního pojištění po svých klientech přímo vyžadují jako jeden ze způsobu krytí půjčených peněz.

Určete si pojistnou částku

Vzhledem ke skutečnosti, že určení pojistné částky je naprosto klíčové pro finanční plán a nakonec i samotné pojistné, měli byste si její výši náležitě promyslet. Souvislosti, které byste měli zvážit při stanovení pojistné částky, jsou uvedeny v barevném rámečku. Pokud nedokážete korektně vyčíslit jednotlivé položky, doporučují odborníci ne zcela fundovaný postup, zato je však velmi jednoduchý. Spočítejte si svůj roční příjem a vynásobte jej čtyřikrát nebo pětkrát. Tato částka by měla pozůstalým členům rodiny vystačit na dobu, než se ekonomicky vypořádají se ztrátou svého živitele. V případě rizikového životního pojištění si můžete vybrat pojištění s konstantní pojistnou částkou nebo s klesající pojistnou částkou, které je nabízeno také pod názvem úvěrové pojištění. Již z názvu je patrné, že je vhodné pro zajištění splácení úvěrů na bydlení či vyšších spotřebitelských úvěrů. Klesající pojistná částka pro vás přirozeně znamená nižší pojistné. Konstantní pojistná částka je vhodná pro živitele rodiny.

Jak stanovit pojistnou částku

Pokud se chcete pojistit za účelem zajištění rodiny, měli byste zvážit nejen současné výdaje a příjmy rodinného rozpočtu, ale především pak ty budoucí – bez přispění vaší osoby.

Rozhodovací kritéria jsou:

  • životní náklady rodiny;
  • budoucí potřeby rodiny (bydlení, vzdělání, apod.);
  • příjem domácnosti (včetně příjmů z pronájmu či kapitálových výnosů);
  • úhrn všech závazků (hypoteční a spotřebitelské úvěry);
  • věk pojištěného;
  • hodnota již nashromážděného majetku;
  • subjektivní hledisko (kolik chcete rodině zanechat).

Výše pojistného

Výše pojistného se odvíjí především od pohlaví a věku pojištěného. Výše pojistného se určuje z aktuálních úmrtnostních tabulek zveřejňovaných Českým statistickým úřadem. Statistická data jsou k ženám milosrdnější. Ženy se dožívají průměrně vyššího věku, a jsou tedy pro pojišťovnu z pohledu rizika smrti méně rizikové. U rizika dožití to je ovšem přesně naopak. Použití úmrtnostních tabulek vede také k tomu, že starší lidé zaplatí na pojistném více než mladý člověk. A právě z tohoto důvodu vám doporučujeme uzavřít pojištění již v relativně mladém věku a délku pojištění řádně zvážit. Pokud totiž zaváháte a budete se chtít pojistit až ve zralém věku, může být pro vás zřízení nebo prodloužení pojištění příliš drahé, nebo dokonce nedostupné z důvodu významného zhoršení vašeho zdravotního stavu. Do ceny pojištění vstupuje kromě věku a pohlaví také výše pojistné částky a délka trvání pojištění. Minimální doba pojištění se pohybuje od 1 do 5 let. Maximální doba pojištění, se kterou se u nabízených pojistek setkáte, je zpravidla 25 nebo 30 let. Cena samotného rizikového pojištění se pohybuje v řádu stovek korun, přičemž základní pojištění stojí od 200 do 300 Kč. Riziková část pojistného u rezervotvorných pojistek bývá o něco nižší. Každé další připojištění samozřejmě zvyšuje hodnotu pojistného.

Životní pojistky a výnosy

Pojistné, které je ve smlouvě sjednáno, je rozděleno na dvě části. Jedna část slouží jako pojistné pro krytí rizik nahodilých událostí, ta druhá je pak určena k vytváření rezervy, která je použita k vyplacení sjednané pojistné částky. Často uslyšíte ve spojení s KŽP o garantovaném zhodnocení. Lépe to produkt prodává, ale fakticky je to nesmysl. Údajně garantované zhodnocení je totiž ve skutečnosti tzv. technická úroková míra, která slouží pojišťovně při pojistně-technických výpočtech, nemá však žádný přímý vztah k pojistnému nebo pojistné částce. Ať je skutečné zhodnocení jakékoliv, vy máte jistotu, že vám po řádném skončení smlouvy společnost vyplatí minimálně částku dohodnutou ve smlouvě. Garance pojistné částky nutí pojišťovny, aby investovaly do bezpečných aktiv. Pokud však pojišťovna hospodaří lépe, než očekávala při počátečním výpočtu pojistného, o část svého zisku se podělí s klienty. Můžete se tedy dočkat toho, že konečná vyplacená částka je vyšší, než jakou jste očekávali. V případě investičního životního pojištění neexistuje žádná garance zhodnocení a pojištěný podstupuje stejná rizika, jako by investoval na kapitálových trzích. Může ovšem dosáhnout významně vyšších výnosů oproti kapitálovému životnímu pojištění v závislosti na zvolené strategii a době pojištění. Co se týče samotného pojištění rizik (u IŽP i KŽP), pojistné, které je také sjednáno ve smlouvě, propadá v celé výši ve prospěch pojišťovny. Aby pojišťovna mohla správně určit vaši rizikovost, bývá součástí smlouvy i zdravotní dotazník.

Nejvhodnější variantou se jeví kombinace rizikového životního pojištění a přímého investování do otevřených podílových fondů. Přestože je rizikové pojištění mírně dražší, rozhodně nedosáhne celkových nákladů jako rezervotvorná životní pojištění. Výhodou investice do podílových fondů je její osvobození od daně z příjmů v případě držení podílových listů po dobu delší než šest měsíců. Další výhodou je velmi vysoká likvidita a především máte své spoření resp. investování plně pod kontrolou. Náklady na vedení a správu podílových listů jsou mnohem nižší než u životních pojištění a hlavně znáte jejich výši. Pokud nejste s fondem spokojeni, lehce jej zaměníte. Nabídka je velice rozsáhlá, takže vaše portfolio může být velice pestré jak z regionálního hlediska, tak oborového, měnového nebo z pohledu podkladového aktiva. Nemáte-li peníze na spoření, klidně pár měsíců podílové listy nenakupujete a nemusíte za to platit žádné sankce. Velmi zajímavým faktorem je i samotné vlastnictví podílových listů. Investiční společnost účtuje zvlášť o svém majetku a zvlášť o majetku podílníků. Pokud by náhodou společnost zkrachovala, převezme správu fondu jiná společnost a podílník tak o své peníze nepřijde. Pokud investujete do podílových fondů přes investiční životní pojištění, je to úplně naopak. Vaše podílové jednotky jsou majetkem pojišťovny.

Stát pojištění zvýhodňuje

Zákon o daních z příjmů umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění. Osoba poplatníka daně tedy musí být shodná s osobou plátce pojištění a pojištěného. Odpočet ze základu daně lze však uplatnit za předpokladu, že výplata pojistného plnění, tedy důchodu nebo pojistné částky, je ve smlouvě sjednána až po šedesáti měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku šedesáti let. U pojistných smluv s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití musí být navíc tato minimální pojistná částka u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let 40 000 Kč a u smluv s pojistnou dobou nad 15 let 70 000 Kč. Maximální odečitatelná částka činí jak pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné 12 000 Kč ročně. Pokud uzavřete více pojistných smluv, částky pro odpočet se sčítají. V součtu však nesmíte překročit oněch 12 000 Kč. O zaplaceném pojistném pro účely daně z příjmů vám musí pojišťovna poslat potvrzení, které předáte v zaměstnání mzdové účetní nebo jej dáte jako přílohu k daňovému přiznání, pokud máte povinnost ho podávat. Na rozdíl od rezervotvorných pojistek nelze od základu daně odečíst pojistné na rizikové životní pojištění.

Další článek


 

Související články


celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Odpisy
cml11
3. 9. 2009, 09:43
Re: Odpisy
Miki
2. 9. 2009, 13:38
Re: Odpisy
Jonash
2. 9. 2009, 13:24
Re: Odpisy
cml11
2. 9. 2009, 12:00
Re: Odpisy
Jonash
2. 9. 2009, 10:43

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená