FinExpert.e15.cz

Začínáme podnikat: Živnostník

V našem pondělním seriálu článků o jednotlivých formách podnikání se tentokrát zabýváme zdaleka nejčastější formou podnikání, kterou je živnostenské podnikání. Jaké jsou požadavky na živnostníka a jeho možnosti?
Začínáme podnikat: Živnostník

Živnostenské podnikání je upraveno zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Tento zákon rozděluje živnosti na:

 • Živnosti ohlašovací
 • Živnosti koncesované (uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona)

Ohlašovací živnosti se dále dělí na:

 • Živnosti volné (uvedeny v nařízení vlády č. 140/2000 Sb.)
 • Živnosti řemeslné (uvedeny v příloze č.1 živnostenského zákona)
 • Živnosti vázané (uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona)

Živnost je soustavná a samostatná činnost vykonávaná vlastním jménem a na vlastní účet za účelem dosažení zisku, která není vyloučena z působnosti živnostenského zákona.


Kam patřím?

 • Mezi živnosti řemeslné patří takové činnosti, které vyžadují odbornou způsobilost. Ta se prokazuje dokladem o získání odbornosti (např. výuční list) a případně dokladem o délce praxe. Patří sem např. opravy silničních vozidel, řeznictví, truhlářství, podlahářství, hostinská činnost apod.
 • Mezi živnosti vázané patří takové činnosti, které vyžadují zvláštní odbornou způsobilost podle zvláštních předpisů. Sem náleží např. kontroly výtahů, revize elekroinstalací, prodej pohonných hmot, provozování autoškol apod.
 • Živnostmi volnými jsou takové činnosti, pro které není vyžadována žádná zvláštní odborná způsobilost. Patří sem např. těžba dřeva, zpracování medu, výroba obuvi, výroba lyží, malířské a natěračské práce apod.
 • Koncesované živnosti jsou takové činnosti, na jejichž provozování má stát zájem a které vyžadují specializované odborné znalosti. Patří sem např. taxislužba, provádění dražeb, ostraha majetku, provozování silniční dporavy apod.

Ačkoliv se některé z činností jeví jako obdobné nebo velmi podobné, mohou být z hlediska živnostenského zákona zařazeny do různých skupin a je tudíž třeba nejprve zjistit, do které oblasti patří mnou zamýšlená podnikatelská činnost.

Co není živností

Ne všechny činnosti však spadají pod rozsah živnostenského zákona. Tyto jsou vyjmenovány § 3 živnostenského zákona a patří mezi ně tzv. svobodná povolání (lékaři, lékárníci, advokáti, veterináři, tlumočníci, auditoři atd.) a další specializované činnosti. Vedle nich ale do této skupiny zákon řadí např. i soukromé zemědělce. Všechny tyto činnosti jsou upraveny zvláštními zákony.

Požadavky na osobu živnostníka

O živnostenské oprávnění může požádat každá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje obecné a zvláštní požadavky živnostenského zákona.

K obecným podmínkám provozování živnosti patří:

 • Dosažení věku 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost (osoba nebyla odsouzena za úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v délce větší než 1 rok nebo za trestný čin související s podnikáním)
 • Pokud již dříve daná osoba na území ČR podnikala, tak předložení dokladu o tom, že nemá daňové nedoplatky a nedoplatky sociálního pojištění
 • Osobě nebyl uložen zákaz činnosti v daném oboru a nebyl na její majetek v minulosti prohlášen konkurs

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou podmínky živnostenského zákona a jeho prováděcích předpisů stanovené pro každý druh živnosti zvlášť (odbornost atd).

Je-li živnostníkem právnická osoba, pak musí ustanovit svého odpovědného zástupce, který bude státu odpovídat za to, že živnost bude prováděna v souladu se zákonem. Tímto odpovědným zástupcem může být někdo z členů statutárních orgánů, ale i osoba mimo společnost. Tato osoba má povinnosti obdobné fyzické osobě – živnostníkovi.

K ohlášení živnosti je třeba přiložit:

 • Výpis z rejstříku trestů
 • Doklad o odborné způsobilosti, je-li třeba
 • Doklad o tom, že je živnostník oprávněn užívat prostory, v nichž má místo podnikání (pokud není totožné s místem bydliště)
 • Čestné prohlášení odpovědného zástupce o tom, že přebírá za právnickou osobu povinnosti uložené živnostenským zákonem
 • Právnická osoba přiloží doklad o zápisu do obchodního rejstříku

Žádáme o vydání živnostenského listu

Při splnění všech podmínek se uchazeč dostaví na místně příslušný živnostenský úřad, kterým je živnostenský odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. obecní úřad v místě žadatelova trvalého bydliště, na němž se vydávají cestovní pasy, evidují motorová vozidla apod. Zde uchazeč o ohlašovací živnost ohlásí zahájení provozování živnosti a v tom okamžiku mu vzniká právo živnost provozovat. Tuto skutečnost živnostenský úřad do 15 dnů od ohlášení osvědčí vydáním živnostenského listu. Za vydání živnostenského listu je předepsán správní poplatek ve výši 1000 Kč.

Koncese není automatická

Jak už vyplývá z názvu, na rozdíl od ohlašovací živnosti není na provozování koncesované živnosti právní nárok.
Žadatel nejprve na příslušném živnostenském úřadě požádá o vydání koncesované živnosti, stát reprezentovaný živnostenským úřadem tuto žádost posoudí, a jsou-li splněny všechny požadavky, pak výkon živnosti povolí a rozhodne o udělení tzv. koncese. V tomto okamžiku vzniká žadateli právo na výkon živnosti a do 15 dnů je pak vydána koncesní listina, která tuto skutečnost osvědčuje. Za vydání koncesní listiny je žadatel povinen zaplatit správní poplatek 2000 Kč.

Po vydání živnostenského listu povinnosti živnostníka vůči živnostenskému úřadu nekončí, i nadále je povinen hlásit všechny změny, které mají co dočinění s vydaným živnostenským oprávněním. Živnostenský úřad sám kontroluje provozování živnosti, a při zjištění nedostatků může nařídit jejich odstranění, udělit pokutu a v krajním případě i zrušit živnostenské oprávnění.

Tvrdě na podvodníky

Zjistí-li živnostenský úřad, že živnostník překročil své živnostenské oprávnění tím, že podniká v jiném oboru než na který mu bylo vydáno oprávnění, nebo že dokonce podniká bez vydání živnostenského oprávnění, pak udělí pokutu, jejíž výše je závislá na tom, do které skupiny živností patří činnost, kterou postižený neoprávněně vykonával. Její výše může u fyzických osob dosáhnout až částky 200 000 Kč, u právnických dokonce jednoho milion Kč.

Poruší-li živnostník jiné své povinnosti, pak může být pokutován podle míry svého provinění až do výše 100 000 korun, v blokovém řízení však nejvýše 5000 Kč.

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Tpělivost
Vít Doležálek
21. 3. 2005, 14:10
Dobrý článek
V0i+@
21. 3. 2005, 11:14

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená