FinExpert.e15.cz

Za co může udělit zdravotní pojišťovna pokutu

Živnostníci a zaměstnavatelé mají vůči zdravotní pojišťovně mnoho povinností. Při nesplnění některé hrozí vysoké pokuty.
Za co může udělit zdravotní pojišťovna pokutu

Zdravotní pojištění ze zákona musí hradit každý (za zaměstnance je povinně odvádí zaměstnavatel, za důchodce či nezaměstnané stát a živnostníci si jej platí sami). Zdravotní pojištění v Česku je poměrně vysoké, podnikatelé navíc jistě nemají radost z každoročně se zvyšující minimální výše pojistného. Při opožděné úhradě je jim navíc vyměřeno penále a při porušení zákonných povinností mohou dostat pokutu - peněžitou sankci. V jaké výši a za co lze dostat od zdravotní pojišťovny pokutu?

Živnostník může dostat pokutu až 50 tisíc Kč

Každá osoba samostatně výdělečně činná je povinna oznámit své příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatně výdělečné činnosti do 8 dní. Za nesplnění oznamovací povinnosti může dostat pokutu ve výši 10 tisíc Kč. Při opakovaném porušení povinností může obdržet pokutu až ve výši 20 tisíc Kč. OSVČ má současně povinnost odevzdat příslušné zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích v řádném termínu – do jednoho měsíce po odevzdání daňového přiznání. Ve většině případech je povinnost odevzdat daňové přiznání do 31. března – povinnost odevzdat Přehled tak je do konce dubna (za rok 2008 do konce dubna 2009).

V případě, že daňové přiznání živnostníkovi zpracovává daňový poradce, musí tuto skutečnost doložit své příslušné zdravotní pojišťovně do 30. dubna. Při nedodržení termínu pro odevzdání Přehledu může být uložena pokuta až ve výši 50 tisíc Kč. Odevzdání přehledu neznamená, že OSVČ nebude hradit pojistné na všeobecné zdravotní pojištění – to je vypočteno na základě pravděpodobné výše a v případě neuhrazení pojistného je dále vymáháno.

Za co může dostat pokutu zaměstnavatel

Nesplnění oznamovací povinnosti

Každý zaměstnavatel se musí přihlásit jako plátce pojistného a do 8 dní provést oznámení o nástupu nebo výstupu zaměstnance. Současně musí zaměstnavatel informovat pojišťovnu o dalších důležitých skutečnostech (nástup zaměstnance na mateřskou dovolenou, odchod zaměstnance do důchodu – v těchto případech totiž přechází povinnost hradit pojistné od zaměstnavatele na stát). Při nesplnění oznamovací povinnosti může zdravotní pojišťovna zaměstnavateli uložit pokutu až ve výši 200 tisíc korun. Při opakovaném porušování oznamovací povinnosti ze strany zaměstnavatele až do výše 400 tisíc korun.

Porušení povinnosti při provádění kontroly

Zdravotní pojišťovny mohou provádětu jednotlivých zaměstnavatelů kontrolu placení pojistného. Zaměstnavatelé jsou potom povinni na požádání předložit potřebné doklady (především výplatní listy, mzdové listy…). Za nesplnění těchto povinností může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výši 50 tisíc korun, současně samozřejmě nezaniká nárok pojišťovny na úhradu dlužného pojistného či penále.

Nezaslání záznamu o pracovním úrazu

Zaměstnavatelé jsou povinni zdravotní pojišťovně zasílat kopie o pracovních úrazech, vždy jednou měsíčně (nejpozději však do pátého dne následujícího měsíce). Za nesplnění této povinnosti může zaměstnavatel obdržet pokutu ve výši 100 tisíc Kč.

Je možné se odvolat

Proti pokutě vyměřené platebním výměrem se lze odvolat ve lhůtě 15 dní k Rozhodčímu orgánu, jehož rozhodnutí je konečné. Odvolání musí být písemné a zpravidla bývá použito proti nepřiměřeně vysoké pokutě nebo z důvodu, že neměla být vůbec uložena.

I pokuty se vymáhají soudní cestou

Jestliže nedojde k uhrazení pokuty ve stanovené lhůtě, vymáhají zdravotní pojišťovny tyto pohledávky velice často prostřednictvím exekutorských úřadů a tyto nemalé náklady musí opět zaplatit dlužník. Náklady na úhradu pokuty ve výši 7 tisíc Kč (např. za opožděné odevzdání Přehledu – jeho dodatečným odevzdáním není samozřejmě pokuta zrušena) mohou v konečné fázi činit dvojnásobně vysokou částku.

Způsob a forma exekuce je velmi pestrá, i když nelze postihnou pravidelný měsíční příjem (např. srážky z účtu, prodej movitého či nemovitého majetku…), navíc penále roste i během doby vymáhání. Pouze sám exekutor rozhoduje, jaká exekuce bude u kterého dlužníka zvolena, je samozřejmě povolena exekuce kombinací uvedených způsobů.

Prameny

  • Zákon o veřejném zdravotním pojištění v platném znění 48/1997 Sb.
  • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb.

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená