FinExpert.e15.cz

Warranty mají své místo na slunci

Milovníci adrenalinu si díky přítomnosti pákového efektu warrant zamilují.
Warranty mají své místo na slunci

Warrant je pákový investiční instrument (sekuritizovaný opční kontrakt), který uděluje majiteli právo, nikoliv povinnost, na nákup či prodej určitého podkladového aktiva za předem stanovenou cenu (strike) během (americký typ warrantu) nebo v pevně stanovenou dobu (evropský typ warrantu). Oproti tradičním opčním kontraktům se liší tím, že opční kontrakty může vypisovat prakticky kdokoliv, kdežto warranty pouze významné finanční instituce. Vypořádání warrantu v době expirace ovšem neprobíhá obvykle prostřednictvím dodání podkladového aktiva, ale peněžním vypořádáním ve výši jeho vnitřní hodnoty. Doba do expirace warrantu je pevně stanovena a zpravidla se pohybuje od půl roku do dvou let. S warranty se lze setkat i na Burze cenných papírů v Praze, jinak velice oblíbené jsou především v zahraničí (např. v Německu či Rakousku).

Druhy warrantů

Prostřednictvím warrantu lze také spekulovat jak na růst kurzu podkladového aktiva, tak na jeho pokles. V případě spekulace na růst kurzu podkladového aktiva se jedná o tzv. call warrant. V případě spekulace na pokles kurzu podkladového aktiva se jedná o tzv. put warrant.

Cena warrantu

Cena warrantu se obecně skládá ze součtu vnitřní a časové hodnoty. Vnitřní hodnotaje kvantifikována prostřednictvím aktuálního kurzu podkladového aktiva a hodnoty strike.

V případě call warrantu se jeho vnitřní hodnota kvantifikuje jako

(aktuální kurz podkladového aktiva – strike) / emisní poměr

V případě put warrantu se jeho vnitřní hodnota kvantifikuje jako

(strike - aktuální kurz podkladového aktiva) / emisní poměr

Emisní poměr lze interpretovat jako počet warrantů, který je potřeba k nákupu resp. prodeji jednoho lotu podkladového aktiva. Pokud je emisní poměr např. 1:100 je potřeba k nákupu resp. prodeji jednoho lotu podkladového aktiva vlastnit 100 call resp. put warrantů. 

OTM: Pokud by měla být vnitřní hodnota warrantu záporná, investor by neuplatnil své právo, a vnitřní hodnota warrantu se rovná nule. O takovém warrantu se poté říká, že je „mimo peníze“ (OTM – Out of The Money). 

ATM: Pokud je aktuální kurz podkladového aktiva roven hodnotě strike a vnitřní hodnota warrantu je taktéž nulová, může ale nemusí investor své právo uplatnit a o takovém warrantu se v tomto případě říká, že je „na penězích“ (ATM – At The Money). 

ITM: A nakonec, v případě kladné vnitřní hodnoty warrantu by investor své právo uplatnil, a o warrantu se poté říká, že je „v penězích“ (ITM – In The Money). 

U call warrantu se jeho vnitřní hodnota pohybuje obecně od nuly do nekonečna a u put warrantu od nuly do hodnoty strike (kurz podkladového aktiva totiž může klesat maximálně do nuly, ale růst může obecně neomezeně).

Časová hodnota -- spekulační hodnota, která reprezentuje pravděpodobnost, že do expirace warrantu dojde ke změně kurzu podkladového aktiva takovým způsobem, že vnitřní hodnota warrantu bude kladná, popř. ještě více kladná. V průběhu životnosti warrantu je klesající (klesá pravděpodobnost), přičemž se udává, že v první polovině životnosti warrantu klesá jeho časová hodnota o jednu třetinu a ve druhé polovině životnosti o zbývající dvě třetiny. V době expirace warrantu je jeho časová hodnota logicky nulová a cena warrantu je dána pouze jeho vnitřní hodnotou. Časová hodnota je kromě doby do expirace warrantu taktéž závislá na volatilitě podkladového aktiva. Čím je tato volatilita vyšší, tím je vyšší časová hodnota warrantu.

Cena warrantu = vnitřní hodnota + časová hodnota

Faktory ovlivňující cenu warrantu

Cena warrantu (vnitřní nebo časová hodnota) je závislá na následujících faktorech:

  •  kurz podkladového aktiva
  • strike
  • volatilita podkladového aktiva
  • doba do expirace warrantu
  •  úrokové sazby.

Pro výpočet ceny warrantu jsou aplikovány oceňovací modely pro opční kontrakty, jako např. Black-Scholesův model oceňování opcí, které zohledňují při uvažování výše uvedených faktorů jak jeho vnitřní, tak časovou hodnotu.

Páka u warrantů

Pákový efekt je u warrantů založen na skutečnosti, že investor nakoupí warrant za mnohem nižší částku, než by musel investovat při přímém nákupu podkladového aktiva a poté participuje na změně kurzu podkladového aktiva (vše upraveného o emisní poměr). Nedochází zde ve srovnání s turbo certifikáty k poskytnutí úvěru emitentem warrantu. Páka opět udává, kolikrát bude změna ceny warrantu vyšší oproti změně kurzu podkladového aktiva. Páka 10 tak poté znamená, že změna ceny warrantu bude 10násobná oproti změně kurzu podkladového aktiva, v případě put warrantu opačným směrem. Velikost páky warrantu se v průběhu životnosti warrantu mění v důsledku snižování jeho časové hodnoty, a to dle pohybu kurzu podkladového aktiva na trhu.

Nabídka warrantů v ČR

Warranty se v ČR stávají čím dál oblíbenějšími (společně s turbocertifikáty, kterým se budeme věnovat příště). Ve srovnání se zahraničními drobnými investory (hlavně z Německa a Rakouska) jsou ale objemy zobchodovaných pákových instrumentů (warrantů a investičních certifikátů) stále malé. Obecně platí "co je české, to je hezké", takže spousta investorů investuje do pákových instrumentů právě na české akcie. V posledním roce se objevila u obchodníků s cennými papíry spousta derivátů na měnový pár EUR/CZK a tyto se staly okamžitě oblíbenými. Nicméně naprostá "Superstar" mezi investory jsou pákové produkty na německý index DAX. Samotná technika investování do warrantů je v podstatě jednodušší, než investice do podílových fondů. Když chcete obchodovat s pákovými instrumenty, potřebujete internetového obchodníka, přes kterého okamžitě nakoupíte a okamžitě prodáte. V jiném případě vás obchod může zbytečně stát část zisku jenom díky délce svého trvání. Přes internetového obchodníka stačí jen a pouze zadat množství, potvrdit heslem a transakce se ihned provede.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená