FinExpert.e15.cz

Výroční konference „Od teorie k praxi - úspěšné příběhy"

Výroční konference „Od teorie k praxi - úspěšné příběhy", která je pořádána Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (řídící orgán Programu Iniciativy Společenství EQUAL v ČR), je především příležitostí pro setkání zástupců projektů realizovaných v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) se zástupci státní správy a samosprávy (tvůrci politik) a experty na problematiku boje proti diskriminaci a vytváření rovných příležitostí na trhu práce.

Budou zde prezentovány nejlepší dosažené výsledky projektů CIP EQUAL a tzv. národních tématických sítí (NTS), které sdružují právě projekty tohoto programu a odborníky a tvůrce politik v daných tématických oblastech. Konference bude zahájena místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí RNDr. Petrem Nečasem. V úvodní části, kterou bude moderovat PhDr. Iva Šolcová, zastupující vrchní ředitelka sekce pro oblast EU a mezinárodních vztahů (MPSV ČR), rovněž vystoupí Ing. Marie Bílková, vrchní ředitelka Správy služeb zaměstnanosti (MPSV ČR) a zástupce Evropské komise z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti žen a mužů pan Walter Faber.

CIP EQUAL je program financovaný z Evropského sociálního fondu a spolufinancovaný z českého státního rozpočtu, který je realizován na celém území ČR a jehož cílem je na základě národních partnerství a mezinárodní spolupráce vytvářet a ověřovat nové přístupy a nástroje podporující rovné příležitosti na trhu práce a zvýšení zaměstnanost u skupin obyvatelstva znevýhodněných na trhu práce (a to buď přímo v práci samotné nebo při jejím hledání), jako jsou zdravotně postižení, dlouhodobě nezaměstnaní, ženy po mateřské dovolené, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, cizinci, starší lidé, mládež a absolventi škol apod. Právě svými principy jako je hledání inovativních řešení, vytváření partnerství a národních i nadnárodních sítí a mezinárodní spolupráce se CIP EQUAL liší od ostatních programů ESF tzv. hlavního proudu. V současné době je v rámci CIP EQUAL realizováno celkem 69 projektů.

Cílem konference je zvýšit informovanost o nově vyvinutých nástrojích v rámci běžících projektů a NTS a tím podpořit zapojení expertů a tvůrců politik do dění v NTS tak, aby se nástroje, které se osvědčí, podařilo aplikovat v praxi v co největší míře.

Po úvodní plenární části konference budou probíhat tématicky zaměřené workshopy jednotlivých NTS a jedné průřezové skupiny v rámci NTS. Na workshopech budou mít účastníci možnost seznámit se s příslušnou NTS a její mainstreamingovou strategií (strategie šíření a prosazování vyvinutých inovativních řešení či jiných výstupů projektů do relevantních politik a praxí) a dále budou představeny nejlepší dosud vytvořené produkty. Na jednotlivých workshopech vystoupí také nezávislí experti, kteří zhodnotí současnou situaci v daných tématických oblastech, a to zvláště ve vztahu k vyvíjeným produktům. Tito experti také shrnou průběh a výsledky jednotlivých workshopů v závěrečném panelu konference.

Národní tematické sítě (NTS) byly v rámci Iniciativy Společenství EQUAL vytvořeny v každém členském státě EU a jejich cílem je podpořit užší propojení politiky a praxe při hledání a prosazování nových řešení existujících problémů na trhu práce. NTS spojují na tematickém základě pracovníky z praxe (zejména zástupce projektů CIP EQUAL) a experty a tvůrce politik, kteří společně zkoumají vyvíjené a v praxi testované inovativní produkty a možnosti jejich využití příslušníky znevýhodněných skupin a institucemi, které s nimi pracují. V NTS také probíhá diskuse nad návrhy ke zdokonalení zákonů. V ČR bylo dne 8. 2. 2006 ustaveno celkem šest NTS (viz dále).

Stručné informace k jednotlivým NTS 

NTS A – Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně

Cílové skupiny této NTS jsou velmi různorodé (osoby se zdravotním postižením – OZP, osoby propuštěné z výkonu trestu, Romové, osoby bez přístřeší, osoby, které jsou znevýhodněné při vstupu na regulérní trh práce a mají problémy s dlouhodobým udržením práce, zrakově postižení, neslyšící apod.), avšak hlavní činnost sítě je podporovat OZP při jejich návratu na trh práce. Členové této sítě identifikovali několik oblastí možné spolupráce: motivace osob obtížně integrovatelných do zaměstnání – osvětová kampaň (příp. úprava legislativy); iniciovat novelu zákona o zaměstnanosti, kde by podporované zaměstnávání bylo jasně definované jako jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti; analýza možnosti pro změnu současné legislativy s cílem zřídit rehabilitační fond shromažďující finance na podporu zaměstnávání a pracovní rehabilitace OZP; testování systému zjišťování potřebné podpory.

NTS B – Proces zakládání podniků a rozvoj individuálního podnikání

Národní tematická síť B se zaměřuje na podporu začínajících podnikatelů. Část aktivit je zaměřená rovněž na zvýšení informovanosti o této problematice mezi širší veřejností a podporu motivace nezaměstnaných. Během jednání sítě byly identifikovány tři oblasti, ve kterých zapojené projekty spolupracují a jejichž výstupy se snaží rozšířit do běžné praxe. První oblastí je „motivace a odbourávání bariér“. Zde si daly zapojené projekty za cíl zvýšit zejména informovanost široké veřejnosti (např. zapojení výuky podnikání do osnov ZŠ/SŠ, vytvoření seznamu kurzů nabízených projekty). Druhým tématem je návrh vytvoření jednotné sítě poradenských míst pro podnikatele v České republice. Poslední oblastí je zvýšení dostupnosti kapitálu pro začínající podnikatele (např. prostřednictvím zmírnění podmínek pro udělení úvěrů v programu START).

NTS C – Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb

Průřezovým tématem této NTS je sociální ekonomika. Jednotlivé projekty společně s experty z akademické i neziskové sféry pracují na vytvoření jednotné definice sociální ekonomiky a sociálního podnikání. NTS zároveň usiluje o zapojení se do připomínkových řízení strategických vládních dokumentů týkajících se zejména strukturálních fondů.

Rozvojová partnerství se dle zaměření projektů dále rozdělila do tří základních skupin, a to sociální podnikání, sociální služby a vzdělávání. V rámci těchto tří oblastí dochází k identifikaci možností využití projektových výstupů a zároveň k identifikaci existujících překážek.

NTS D – Podpora adaptability a celoživotního učení

Průřezovým tématem této NTS je celoživotní učení a podpora adaptability podniků a jednotlivců na strukturální změny a zavádění nových technologií. Cílové skupiny této NTS pokrývají široké spektrum – Romové, zdravotně postižení, sluchově postižení, skupina 50+, děti vyrůstající v ústavní péči, osoby ohrožené nezaměstnaností a znevýhodněné v přístupu ke vzdělávacím příležitostem, mladí lidé s nízkou kvalifikací, studenti, pedagogové a další.

Rozvojová partnerství (tj. jednotlivé projekty) této sítě se zaměřují na tvorbu modulů celoživotního vzdělávání včetně tvorby samotných výukových modulů. Přístupy k řešení problémů se liší vzhledem k rozdílným cílovým skupinám.

NTS E – Rovné příležitosti mužů a žen

Aktivity jednotlivých projektů reagují zejména na problematickou situaci na trhu práce a postavení žen v zaměstnání. Zároveň se zaměřují na to, zda strategické dokumenty na národní, regionální a místní úrovni adekvátně zohledňují genderové principy. Některé z projektů se zaměřují na perspektivy rovných příležitostí v regionálních strategických dokumentech a programech a ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů také v kolektivním vyjednávání, zpracovávají stínové zprávy k vládním zprávám o naplňování politiky rovných příležitostí na národní úrovni, analýzy krajských dokumentů včetně krajského rozpočtu a metodiky související s politikou gender mainstreamingu na národní, krajské i místní úrovni. Podobně se jednotlivé projekty zaměřují také na analýzu zaměstnavatelských politik, opět s odkazem na dodržování rovných příležitostí.

NTS F – Integrace na trhu práce pro cizince

V rámci NTS F jsou sdruženy projekty, jejichž výstupy jsou zaměřeny na cizince, azylanty, žadatele o azyl, nezletilé žadatele o azyl bez doprovodu zákonných zástupců na území ČR nebo na Romy. Členové v rámci sítě spolupracují na vytvoření společných výstupů. Zástupci se dle zájmu rozdělili do tří skupin. Výstupy jednotlivých skupin by měly být:

-- komiks (A pro cizince/azylanty a B pro Romy), jehož ústřední myšlenkou je prezentace výhody legální práce oproti nelegální;

- reportáž, která bude určena cílové skupině (státním úředníkům a veřejnosti), hlavním sdělením by měla být odpověď na otázku: „Má smysl investovat do žadatelů o azyl, azylantů, či cizinců?“;

- mini-kulaté stoly, které proběhnou ve třech městech a jejichž cílem bude informovat místní samosprávu, obce a veřejnost o výstupech projektů a o problematice cílových skupin.

Členové této NTS identifikovali další možnosti pro mainstreaming: lobování hluboké integrace azylantů v ČR, reintegrace v zemi původu, poskytnutí vzdělání, které usnadní život po návratu, masivnější podpora projektů v zemi původu.

Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit

Průřezová skupina v rámci národních tématických sítí CIP EQUAL (NTS) „Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit“ byla vytvořena pro účely konference s cílem při té příležitosti horizontálně propojit tuto průřezovou problematiku NTS. Ačkoliv tyto projekty různé aspekty dané problematiky, spojuje je stejná cílová skupina. Další informace k těmto projektům, resp. jejich NTS, včetně možných uživatelů testovaných produktů, jsou uvedeny na letáčcích k příslušným NTS.

Více informací o produktech a inovacích testovaných v praxi viz. příslušný podklad nebo také na www.equalcr.cz v záložce „Přehled akcí“ – „Výroční konference: Od teorie k praxi - úspěšné příběhy (program)“.

Čerpání prostředků z CIP EQUAL – efektivně a bezpečně

CIP EQUAL v ČR úspěšně čerpá finanční prostředky ze strukturálních fondů. Programu se podařilo efektivně využít všechny určené prostředky v loňském roce, a dále se v roce 2007 podařilo výrazně zvýšit a stabilizovat tempo čerpání finančních prostředků alokovaných na tento program, což se pozitivně projevilo na počtu schválených žádostí o platbu a objemech prostředků pro vyžádání od Evropské komise. Díky tomu byla i letos již v září splněna minimální hranice pro čerpání dle tzv. pravidla n+2 (tedy možnost čerpání prostředků přidělených EK na jeden rok pouze po následující 2 roky, tedy např. prostředky přidělené na rok 2005 pouze do konce roku 2007). Tato hranice činí z alokace roku 2005 téměř 13, 2 mil. EUR. Tím je tedy potvrzeno, že ČR nepřijde za alokaci 2005 na CIP EQUAL o žádné prostředky, které by musela vracet EK.

Ani po splnění n+2 v září se čerpání nezpomalilo a k 7. listopadu dosáhly uskutečněné výdaje z ESF již hodnoty 16,073 mil. EUR, což je více jak 50 % celkové alokace ESF na CIP EQUAL. Řídící orgán programu čerpání prostředků bedlivě monitoruje a zavádí účinná opatření pro zajištění efektivního využití všech prostředků (sledování a vyhodnocování čerpání u stávajících projektů, dodatečné výzvy, poskytování konzultací a metodické podpory).

Navíc se také daří prostředky čerpat bezpečně, což potvrdili auditoři EK, když udělili CIP EQUAL v ČR v roce 2007 nejvyšší známku za řídící a kontrolní systémy, tedy nejvyšší stupeň přiměřeného rizika. Dle vyjádření samotných auditorů je tento stupeň přidělován členským státům, resp. programům spíše výjimečně. Znamená to, že riziko následného vrácení již vynaložených prostředků na základě dodatečně odhalené chybovosti je na nejnižší možné úrovni.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená