FinExpert.e15.cz

Vyplňujeme Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Vybrané praktické příklady jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009, který musí své zdravotní pojišťovně odevzdat v zákonné lhůtě všechny OSVČ.
Vyplňujeme Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Pro každou zdravotní pojišťovnu je Přehled o příjmech a výdajích nejdůležitějším tiskopisem od všech osob samostatně výdělečných činných. Na výši dosaženého zisku závisí nejenom doplatek na zdravotním pojištění za rok 2009, ale i výše záloh na další období. Neodevzdání Přehledu je proto zdravotními pojišťovnami sankciováno. Mohou uložit pokutu až do výši 50 tisíc korun. Pojistné přitom vyměří v pravděpodobné výši. Není-li toto vyměřené pravděpodobné pojistné dobrovolně uhrazeno, je vymáháno soudně. Přehled je tedy nutné řádně vyplnit a včas odevzdat příslušné zdravotní pojišťovně. Pro většinu OSVČ platí, že musí být Přehled odevzdán do 30. 4. 2010. Pouze pokud je daňové přiznání zpracováno daňovým poradcem, tak je termín pro odevzdání Přehledu do konce července (pojišťovna však o tom musí být do konce dubna informována). Občané mající nízké zdanitelné příjmy do 15 tisíc korun (nemusí tedy podávat daňové přiznání), musí Přehled odevzdat do 8. 4. 2010.

Praktické příklady

 

  1. Pan Novák vykonával po celý rok 2009 samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů. Po celý měsíc září a říjen byl však nemocen (zdravotní pojišťovně řádně doručil neschopenku). Za rok 2009 měl příjmy 500 tisíc korun a výdaje 300 tisíc korun (výdaje uplatnil 60% výdajovým paušálem). Jak vysoké doplatí zdravotní pojištění?

Pro rok 2009 odváděl pan Novák zálohy v minimální výši 1 590 Kč. Na zálohách v roce 2009 tedy zaplatil 15 900 Kč. Protože byl ve dvou celých měsících nemocný, tak za tyto měsíce nemusel odvádět zálohy a v těchto měsících nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Přehled o příjmech a výdajích pana Nováka za rok 2009

Příjmy za rok 2009

500 000 Kč

Výdaje za rok 2009

300 000 Kč

Počet měsíců pro které platil minimální vyměřovací základ (nepočítají se měsíce nemoci)

10

Zaplaceno na zálohách za rok 2009

15 900 Kč

Zisk z výdělečné činnosti

200 000 Kč

Minimální vyměřovací základ (11 777,50 ∙ 10 měsíců)

117 775 Kč

Vyměřovací základ

117 775 Kč

Zdravotní pojištění za rok 2009 (117 775 ∙ 13,5 %)

15 900 Kč

Nedoplatek na pojistném

0 Kč

Nová měsíční záloha (opět v minimální výši)

1 601 Kč

 

Shrnutí

Protože byl pan Novák dva měsíce nemocný a tuto skutečnost řádně doložil, tak zaplatí na pojistném za rok 2009 o 3 180 Kč méně. Tato výhoda se však týká pouze OSVČ, které platí zdravotní pojištění v minimální výši. U OSVČ s vyššími příjmy se nemoc na výši zdravotního pojištění neprojeví. Pokud by např. pan Novák měl příjem za rok 2009 ve výši 1 000 tisíc Kč a výdaje ve výši 600 tisíc Kč, tak by roční pojistné činilo 27 000 Kč (nedoplatek pojistného 11 100 Kč a nová záloha 2 250 Kč). Doba nemoci by celkovou výši pojistného nesnížila, protože však pan Novák neplatil v době nemoci pojistné, tak mu vznikl vyšší nedoplatek.

  1. Pan Novotný byl v zaměstnaneckém poměru do konce června. Od prvního července začal provozovat samostatnou výdělečnou činnost. Kolik zaplatí na zdravotním pojištění? Příjmy za rok 2009 činily 213 414 tisíc Kč a výdaje 155 699 Kč.

Za prvních šest měsíců platil za pana Novotného zdravotní pojištění zaměstnavatel. Na zálohách za 6 měsíců zaplatil pan Novák 9 540 Kč (1 590 Kč ∙ 6 měsíců).

Přehled o příjmech a výdajích pana Novotného za rok 2009

Příjmy za rok 2009

213 414 Kč

Výdaje za rok 2009

155 699 Kč

Počet měsíců pro které platil minimální vyměřovací základ )

6

Zaplaceno na zálohách za rok 2009

9 540 Kč

Zisk z výdělečné činnosti

57 715 Kč

Minimální vyměřovací základ (11 777,50 ∙ 6 měsíců)

70 665 Kč

Vyměřovací základ

70 665 Kč

Zdravotní pojištění za rok 2009 (70 665 ∙ 13,5 %)

9 540 Kč

Nedoplatek na pojistném

0 Kč

Nová měsíční záloha (opět v minimální výši)

1 601 Kč

 

Shrnutí

Na zdravotním pojištění za půl roku samostatné výdělečné činnosti odvede pan Novotný 9 540 Kč. Tuto částku zaplatil již na zálohách, takže jeho nedoplatek je nulový. V příští období již bude platit vyšší minimální zálohu 1 601 Kč.

 

  1. Pan Svoboda měl v měsících leden až duben zaměstnání a současně vykonával samostatnou výdělečnou činnost. Od května se stala samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem jeho příjmů. Příjmy za rok 2009 činí 850 439 Kč a výdaje 601 299 Kč. Kolik zaplatí na pojistném?

Protože v měsících leden až duben byla samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, tak nemusel pan Svoboda odvádět zálohy na zdravotním pojištění. Jakmile se samostatná výdělečná činnost stala hlavním zdrojem příjmů, tak zálohy odvádět musel. Na zálohách zaplatil 12 720 Kč (1 590 Kč ∙ 8 měsíců).

Přehled o příjmech a výdajích pana Svobody za rok 2009

Příjmy za rok 2009

850 439 Kč

Výdaje za rok 2009

601 299 Kč

Počet měsíců pro které platil minimální vyměřovací základ )

8

Zaplaceno na zálohách za rok 2009

12 720 Kč

Zisk z výdělečné činnosti

249 140 Kč

Minimální vyměřovací základ (11 777,50 ∙ 8 měsíců)

94 220 Kč

Vyměřovací základ (249 140 ∙ 50 %)

124 570 Kč

Zdravotní pojištění za rok 2009 (124 570 ∙ 13,5 %)

16 817 Kč

Nedoplatek na pojistném (16 817 – 12 720)

4 097 Kč

Nová měsíční záloha (opět v minimální výši)

1 601 Kč


Shrnutí

Pan Svoboda musí do 8 dní od odevzdání Přehledu doplatit pojistné ve výši 4 097 Kč. V novém období bude opět platit minimální zálohu, nyní 1 601 Kč.

 

  1. Pro podnikatelku paní Novákovou byl rok 2009 neúspěšný. Příjem z podnikání činil 1 250 250 Kč a výdaje 1 550 550 Kč. Jak je to se zdravotním pojištěním?

Ze začátku roku platila paní Nováková zálohy na zdravotním pojištění ve výši 2 560 Kč, následně si však požádala vzhledem k neuspokojivým hospodářským výsledkům o snížení záloh na minimální výši 1 590 Kč. Celkem na zálohách zaplatila 24 900 Kč. O snížení záloh lze požádat, pokud je průměrný zisk v daném roce nižší alespoň o jednu třetinu než průměrný zisk v předcházejícím roce.

Přehled o příjmech a výdajích paní Novákové za rok 2009

Příjmy za rok 2009

1 250 250 Kč

Výdaje za rok 2009

1 550 550 Kč

Počet měsíců pro které platil minimální vyměřovací základ )

12

Zaplaceno na zálohách za rok 2009

24 900 Kč

Zisk z výdělečné činnosti

- 300 300 Kč

Minimální vyměřovací základ (11 777,50 ∙ 12 měsíců)

141 330 Kč

Vyměřovací základ

141 330 Kč

Zdravotní pojištění za rok 2009 (141 330 ∙ 13,5 %)

19 080 Kč

Přeplatek na pojistném (24 900 – 19 080)

5 820 Kč

Nová měsíční záloha (opět v minimální výši)

1 601 Kč


Shrnutí

Přestože byla v roce 2009 paní Nováková ve ztrátě, musí za celý rok zaplatit na zdravotním pojištění minimální částku 19 080 Kč. Protože však ze začátku roku platila vyšší zálohy vypočítané dle úspěšného roku 2008, tak zaplatila na zálohách paní Nováková 24 900 Kč. Vzniklý rozdíl je přeplatkem, který paní Novákové její zdravotní pojišťovna zašle na její účet.

  1. Důchodkyně paní Novotná si k měsíčnímu důchodu 12 330 Kč přivydělala odborným překladem částku 14 000 Kč. Jinak neměla žádné další příjmy. Jak je to se zdravotním pojištěním?

Dani z příjmu fyzických osob nepodléhají ze zákona důchody do výše 198 tisíc Kč. V praxi však nemusí daňové přiznání podávat důchodci až do příjmu 213 tisíc Kč. Ze zákona je totiž povinen podat daňové přiznání každý jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně přesáhly 15 tisíc Kč. Tato podmínka je tak splněna až u důchodu nad 213 tisíc Kč ročně. Paní Novotná měla roční příjem 161 960 Kč (12 330 Kč ∙ 12 + 14 000 Kč). Paní Novotná splňuje tedy zákonnou podmínku a daňové přiznání podávat nebude. Přehled pro zdravotní pojišťovnu však podat musí a to do 8. dubna 2010.

Přehled o příjmech a výdajích paní Novotné za rok 2009

Příjmy za rok 2009

14 000 Kč

Výdaje za rok 2009

8 400 Kč

Počet měsíců pro které platil minimální vyměřovací základ

0

Zaplaceno na zálohách za rok 2009

0 Kč

Zisk z výdělečné činnosti

5 600 Kč

Minimální vyměřovací základ

0 Kč

Vyměřovací základ (8 400 Kč ∙ 50 %)

2 800 Kč

Zdravotní pojištění za rok 2009 (2 800 ∙ 13,5 %)

378 Kč

Nedoplatek na pojistném

378 Kč

Nová měsíční záloha

0 Kč


Shrnutí

Na zdravotním pojištění zaplatí paní Novotná 378 Kč, protože je důchodkyně, tak se na ni nevztahuje povinnost minimálního vyměřovacího základu. Zálohy nebude platit paní Novotná žádné.

  1. Studentka slečna Svobodová začala v listopadu 2009 při studiu vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Její příjmy byly 41 500 Kč a výdaje 24 900 Kč. Jak je to se zdravotním pojištěním?

Slečna Svobodová neměla v prvním roce podnikání při studiu povinnost platit zálohy na zdravotním pojištění. Na zálohách tedy nezaplatila ničeho. Pro slečnu Svobodovou rovněž neplatí povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění bude platit dle skutečně dosaženého zisku. V příštím období však již bude platit zálohy, není však povinnost dodržet minimální zákonnou výši.

Přehled o příjmech a výdajích slečny Svobodové za rok 2009

Příjmy za rok 2009

41 500 Kč

Výdaje za rok 2009

24 900 Kč

Počet měsíců pro které platil minimální vyměřovací základ

0

Zaplaceno na zálohách za rok 2009

0 Kč

Zisk z výdělečné činnosti

16 600 Kč

Minimální vyměřovací základ

0 Kč

Vyměřovací základ (16 600 Kč ∙ 50 %)

8 300 Kč

Zdravotní pojištění za rok 2009 (8 300 ∙ 13,5 %)

1 121 Kč

Nedoplatek na pojistném

1 121 Kč

Nová měsíční záloha (1 121 : 12)

94 Kč


Shrnutí

Na zdravotním pojištění jednorázově do 8. dní od odevzdání Přehledu zaplatí slečna Svobodová 1 121 Kč. V dalším období bude již platit měsíční zálohy ve výši 94 Kč. Zálohy lze zaplatit jednorázově dopředu nebo např. dvěmi platbami za rok.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená