FinExpert.e15.cz

Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven

Vyhláška
Ministerstva financí
ze dne 21. září 1998
č. 227/1998 Sb.,
kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů
veřejného zdravotního pojištění
zdravotních pojišťoven,
podmínky jejich tvorby, užití,
přípustnosti vzájemných převodů
finančních prostředků a hospodaření s nimi,
limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven
krytých ze zdrojů základního fondu
včetně postupu propočtu tohoto limitu,
ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb.
a vyhlášky č. 42/2000 Sb.

 

Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 127/1998 Sb.:

 


§1


Základní fond

§1 (1) Zdrojem základního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (dále jen "zdravotní pojišťovna") jsou

a) platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění (Pozn. č. 1: Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní po jištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.) (dále jen "pojistné") včetně záloh a jejich vyúčtování. Vrácení přeplatků pojistného (Pozn. č. 12: § 14 zá kona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.) a vrácení nesprávně uskutečněných plateb pojistného je snížením zdrojů základního fondu,

b) měsíční vyúčtování výsledků přerozdělení pojistného, (Pozn. č. 2: § 21 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.)

c) náhrady škod, (Pozn. č. 3: § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřej ném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvi sejících zákonů.)

d) zaplacené smluvní pokuty uhrazené zdravotnickými zařízeními na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, (Pozn. č. 4: § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb.)

e) finanční dary pro zdravotní pojišťovnu, u kterých dárce blíže nespecifikoval účel daru,

f) převody finančních prostředků z jiných fondů provedené v sou ladu s touto vyhláškou,

g) zůstatky základního fondu zrušované zdravotní pojišťovny v pří padě sloučení nebo splynutí zdravotních pojišťoven. (Pozn. č. 5: § 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, pod nikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb.)

§1 (2) Zdrojem základního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (Pozn. č. 7: Zákon č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.) jsou vedle příjmů uvedených v odstavci 1 tyto příjmy:

a) penále, (Pozn. č. 8: § 18 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.)

b) přirážky k pojistnému a pokuty, (Pozn. č. 9: § 44 a 45 zákona č. 48/1997 Sb. § 26 zákona č. 592/1992 Sb.)

c) finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu.

§1 (3) U zdravotních pojišťoven, s výjimkou Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, tvoří položky uvedené v odstavci 2 příjmovou stránku základního fondu pouze v případě, že nebylo dosaženo vyrovnané hospodaření základního fondu. Hodnocení se provádí v rámci účetní závěrky daného roku. Podmínkou vyrovnaného hospodaření je kladný zůstatek bankovního účtu základního fondu, aniž by byl pro naplnění rezervního fondu do minimální výše, (Pozn. č. 10: § 18 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.) úhradu všech splatných závazků a příděly do ostatních fondů podle této vyhlášky použit úvěr.

§1 (4) Ze základního fondu zdravotní pojišťovny se čerpají prostředky na

a) úhrady závazků za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravot ního pojištění (Pozn. č. 11: § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb. § 40 zákona č. 48/1997 Sb.) zdra votnickým zařízením, snížené o pohledávky z provedených revizí vyúčtování, z uplatnění regulačních mechanizmů a z neoprávněně fakturované zdravotní péče, snížené dále o pohledávky za jinými zdravotními pojišťovnami nebo jinými subjekty, na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní péči,

b) úhrady nutného a neodkladného léčení v cizině, (Pozn. č. 13: § 14 zákona č. 48/1997 Sb.)

c) úhrady spojené s nákupem, opravami a pronájmem prostředků zdra votnické techniky zapůjčovaných pojištěncům,

d) úhrady úroků vyplývajících z úvěrů přijatých za účelem posílení základního fondu,

e) bankovní poplatky za vedení účtů základního fondu a poplatky za poštovní služby vztahující se k základnímu fondu, při úhradách zdravotní péče, výběru pojistného, pokut, penále a přirážek k pojistnému,

f) příděl do provozního fondu do výše limitu nákladů na činnost podle § 7,

g) příděl do rezervního fondu,

h) příděly prostředků získaných z pokut, penále a přirážek do fondu prevence,

i) mimořádný příděl do provozního fondu na pokrytí zvýšených výda jů (Pozn. č. 13a: Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.) Vojenské zdravotní pojišťovny České re publiky.

§1 (5) Na vrub základního fondu zdravotní pojišťovny se zúčtují

a) odpisy dlužného pojistného a penále, (Pozn. č. 14: § 26c zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb.)

b) odpisy přirážek k pojistnému a pokut. (Pozn. č. 9: § 44 a 45 zákona č. 48/1997 Sb. § 26 zákona č. 592/1992 Sb.)

§1 (6) Z prostředků základního fondu dále hradí zdravotní pojišťovny, s výjimkou Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, příspěvek do zajišťovacího fondu. (Pozn. č. 15: § 22a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 48/1997 Sb.)

§1 (7) Finanční prostředky základního fondu vede zdravotní pojišťovna na samostatném bankovním účtu; na více samostatných bankovních účtech je může vést pro potřeby oddělené evidence příjmů tak, aby byla umožněna kontrola jejich správné výše.

§1 (8) Zůstatek základního fondu se převádí do následujícího účetního období.

 


§2


Rezervní fond

§2 (1) Zdrojem rezervního fondu zdravotní pojišťovny je

a) kauce žadatele, (Pozn. č. 16: § 4a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.)

b) příděl z prostředků pojistného uskutečněný převodem ze základ ního fondu, (Pozn. č. 17: § 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb. § 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.)

c) příjem výnosu z cenných papírů a příjem z prodeje cenných papírů, (Pozn. č. 17: § 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb. § 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.)

d) úrok vzniklý na samostatném bankovním účtu při hospodaření s prostředky rezervního fondu,

e) dar určený dárcem na posílení rezervního fondu,

f) zůstatek rezervního fondu sloučené zdravotní pojišťovny.

§2 (2) Z rezervního fondu zdravotní pojišťovny se prostředky čerpají na

a) převod do základního fondu na krytí schodku základního fondu a v dalších případech stanovených zákonem, (Pozn. č. 17: § 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb. § 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.)

b) poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k rezervnímu fondu,

c) ztráty z prodeje cenných papírů, které byly součástí rezervního fondu,

d) úhrady zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zdravotní po jišťovny. (Pozn. č. 18: § 6a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.)

§2 (3) Finanční prostředky rezervního fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu. Příděl ze základního fondu do rezervního fondu se zúčtuje nejpozději v rámci roční účetní závěrky. Prostředky rezervního fondu lze ukládat na krátkodobé termínované vklady pouze tehdy, pokud tím zdravotní pojišťovna neporuší povinnost převodu do základního fondu. (Pozn. č. 17: § 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb. § 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.)

§2 (4) Pokud zdroje uvedené v odstavci 1 písm. c), d), e) a f) převýší výši meziročního přídělu a tento příděl není nutno uskutečnit, je možno, se souhlasem správní rady, část finančních prostředků, o kterou je rezervní fond vyšší než jeho stanovená minimální výše, převést do základního fondu.

§2 (5) Pokud zdroje základního fondu po úhradě závazků, doplnění provozního fondu a v případě zdravotních pojišťoven zřízených podle zvláštního zákona (Pozn. č. 19: Zákon č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.) i po úhradě odvodu do zajišťovacího fondu nevytvoří finanční prostředky nutné k doplnění rezervního fondu na výši stanovenou zákonem, převedou se do základního fondu přednostně zdroje uvedené v § 1 odst. 2. Na vytvoření zákonného přídělu do rezervního fondu je povinna zdravotní pojišťovna dále použít i kladný zůstatek provozního fondu. Pro vytvoření přídělu do rezervního fondu je zdravotní pojišťovna povinna použít zůstatek provozního fondu i v případě zjištěného záporného zůstatku finančních prostředků základního fondu. Na vrub záporného zůstatku základního fondu nelze příděl do rezervního fondu tvořit.

§2 (6) Při sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou je základem pro propočet přídělu do rezervního fondu výše výdajů základního fondu zdravotní pojišťovny pokračující v činnosti, která se zvýší o podíl výdajů základního fondu rušené zdravotní pojišťovny v přepočtu na počet pojištěnců, kteří ke dni sloučení byli jejími pojištěnci. Úprava propočtu se promítne do všech období, která jsou součástí propočtu limitu. Při splynutí zdravotních pojišťoven se výdaje základních fondů obou zdravotních pojišťoven za období zahrnutá do propočtu přepočtou na podíl odpovídající počtu pojištěnců daných zdravotních pojišťoven ke dni splynutí.

 


§3


Provozní fond

§3 (1) Zdrojem provozního fondu zdravotní pojišťovny je

a) příděl ze základního fondu maximálně do výše ročního limitu stanoveného v § 7 odst. 1,

b) dar určený dárcem na posílení provozního fondu,

c) příděl z fondu reprodukce investičního majetku po schválení správní radou zdravotní pojišťovny,

d) úrok vzniklý na bankovním účtu při hospodaření s finančními prostředky provozního fondu,

e) zůstatek provozních fondů při sloučení nebo splynutí zdravot ních pojišťoven,

f) výnos z prodeje investičního majetku.

§3 (2) Z provozního fondu zdravotní pojišťovny se prostředky čerpají na

a) úhrady provozních výdajů zdravotní pojišťovny souvisejících s veřejným zdravotním pojištěním,

b) příděly do sociálního fondu maximálně do výše celkového přídělu uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a),

c) převod finančních prostředků do základního fondu na doplnění přídělu do rezervního fondu,

d) převod do fondu reprodukce investičního majetku provedený na základě rozhodnutí správní rady zdravotní pojišťovny,

e) úhrady úroků z úvěrů použitých na vyrovnání záporného zůstatku provozního fondu,

f) poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k provoznímu fondu,

g) úhrady pokut a penále vyplývajících pro zdravotní pojišťovnu z nedodržení postupů stanovených zákonem; (Pozn. č. 20: Na příklad § 18 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., § 20 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb., § 23a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb. a § 24b zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.) dále pokut, penále či jiných sankcí za porušení smluvních vztahů uzavřených zdravotní pojišťovnou, (Pozn. č. 21: Například § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb. a § 40 zákona č. 48/1997 Sb.)

h) úhrady zdravotní péče z rozhodnutí likvidátora zdravotní pojiš ťovny, (Pozn. č. 18: § 6a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.)

i) převod do fondu reprodukce investičního majetku ve výši kladné ho rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného inves tičního majetku.

§3 (3) Finanční prostředky provozního fondu se vedou na samostatném bankovním účtu. Zůstatky provozního fondu se převádí do následujícího účetního období. Dočasně volné finanční prostředky tohoto fondu je možno využívat k pořízení krátkodobého finančního majetku.

§3 (4) Z bankovního účtu provozního fondu se podle § 7 odst. 3 převádějí finanční prostředky na bankovní účet fondu reprodukce investičního majetku ve výši zúčtovaných odpisů veškerého majetku, včetně finanční hodnoty zůstatkové ceny vyřazeného investičního majetku a kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného investičního majetku.

§3 (5) Příděl ze základního fondu do provozního fondu se provádí zálohově dle očekávané výše příjmů a počtu pojištěnců v daném čtvrtletí. Výše zálohy se upřesňuje na základě skutečných výsledků hospodaření k 31. březnu, 30. červnu a 30. září běžného roku postupem podle § 7. Konečný příděl do provozního fondu se zúčtuje maximálně ve výši limitu propočteného s vazbou na údaje roční účetní závěrky.

§3 (6) Pokud zdravotní pojišťovna provozuje v souladu se zákonem (Pozn. č. 22: Například § 54 zákona č. 48/1997 Sb.) a schváleným statutem činnost, která podléhá dani z příjmu právnických osob, zajišťuje oddělené sledování a účtování veškerých nákladů na tuto činnost a výnosů z této činnosti. Jestliže v průběhu běžného roku hradí z finančních prostředků provozního fondu podíl nákladů související s touto činností, převádí na bankovní účet provozního fondu čtvrtletní zálohy z finančních prostředků zdaňované činnosti, které se zúčtují nejpozději v rámci účetní závěrky. Obdobně postupuje i Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky při úhradě provozních výdajů souvisejících s vytvářením a správou fondu preventivní péče a fondu zprostředkování zdravotní péče. (Pozn. č. 22a: Vyhláška č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.)

 

§4


Sociální fond

§4 (1) Sociální fond zdravotní pojišťovny se používá ve prospěch zaměstnanců zdravotní pojišťovny k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb.

§4 (2) Zdrojem sociálního fondu zdravotní pojišťovny jsou

a) základní příděl ve výši maximálně 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy, které byly zúčtovány s pro vozním fondem, tvořený převodem finančních prostředků z pro vozního fondu,

b) další příděl ze zisku po zdanění,

c) splátky z půjček zaměstnancům,

d) ostatní příjmy [např. náhrady škod od pojišťovny (Pozn. č. 23: Zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1995 Sb.)], které souvisejí s výdaji ze sociálního fondu,

e) úroky z prostředků sociálního fondu uloženého na samostatném bankovním účtu,

f) dary určené dárcem na posílení sociálního fondu zdravotní po jišťovny,

g) zůstatky sociálních fondů sloučených a splynutých zdravotních pojišťoven,

h) úhrady pohledávek fondů, jejichž zůstatky byly převedeny k 1. lednu 1999 do sociálního fondu zdravotní pojišťovny.

§4 (3) Ze sociálního fondu zdravotní pojišťovny se prostředky čerpají v souladu s ročním rozpočtem a zásadami jeho používání, které jsou součástí schváleného zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny. Výdajem tohoto fondu jsou i úhrady závazků, jejichž zůstatky byly k 1. lednu 1999 převedeny do sociálního fondu zdravotní pojišťovny. (Pozn. č. 24: § 7 odst. 4 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb. § 16 odst. 5 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb.) Z prostředků sociálního fondu zdravotní pojišťovny se hradí i bankovní poplatky a poštovní poplatky související s uložením sociálního fondu na samostatném bankovním účtu.

§4 (4) Při používání sociálního fondu zdravotní pojišťovny se postupuje podle těchto zásad:

a) finanční prostředky sociálního fondu se vedou na samostatném bankovním účtu,

b) výdaje ze sociálního fondu lze uskutečňovat jen do výše volných finančních prostředků,

c) prostředky sociálního fondu nelze převádět do jiných fondů zdravotní pojišťovny, s výjimkou postupu při likvidaci zdravot ní pojišťovny, (Pozn. č. 18: § 6a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.)

d) nevyčerpané prostředky fondu se převádějí do následujícího účetního období,

e) při sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou se zůstatek sociál ního fondu rušené zdravotní pojišťovny převede na účet sociál ního fondu zdravotní pojišťovny, se kterou se sloučila; do to hoto fondu se v následujícím období převádějí splátky půjček poskytnutých ze zrušeného sociálního fondu; takto se postupuje i při dalších příjmech nebo výdajích, které měly souvislost se zrušeným sociálním fondem,

f) při splynutí zdravotních pojišťoven se převedou zůstatky účtů rušených zdravotních pojišťoven na bankovní účet sociálního fondu nově vzniklé zdravotní pojišťovny. Do tohoto sociálního fondu se v následujícím období převádějí i splátky půjček po skytnutých ze zrušených sociálních fondů; takto se postupuje i při dalších příjmech nebo výdajích, které měly souvislost se sociálními fondy zrušených zdravotních pojišťoven,

g) při zahájení likvidace zdravotní pojišťovny se postupuje podle § 7 odst. 4.

 

§5


Fond investičního majetku

§5 (1) Zdrojem fondu investičního majetku zdravotní pojišťovny je

a) majetek pořízený z prostředků fondu reprodukce investičního majetku v pořizovací ceně,

b) bezúplatně převzatý investiční majetek v reprodukční pořizovací ceně,

c) nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený investiční maje tek v reprodukční pořizovací ceně.

§5 (2) Na vrub fondu investičního majetku zdravotní pojišťovny se zúčtuje

a) snížení fondu investičního majetku ve výši zůstatkové ceny in vestičního majetku při jeho vyřazení z používání v důsledku opotřebení, ztráty, znehodnocení nebo v důsledku jeho prodeje,

b) bezplatně předaný investiční majetek,

c) odepsaný náklad na trvale zastavené investice,

d) snížení fondu investičního majetku o hodnotu účetních odpisů.

 

§6


Fond reprodukce investičního majetku

§6 (1) Fond reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny se používá k pořízení investičního majetku zdravotní pojišťovny.

§6 (2) Zdrojem fondu reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny je

a) zúčtování odpisů veškerého investičního majetku včetně zůstat kové ceny vyřazeného majetku podle § 7 odst. 3,

b) další převod finančních prostředků z provozního fondu na zákla dě schválení správní radou zdravotní pojišťovny,

c) převod z provozního fondu podle § 3 odst. 2 písm. i) ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného investičního majetku,

d) dar určený dárcem na posílení fondu reprodukce investičního ma jetku,

e) po souhlasu správní rady dotace ze zisku po zdanění z činnosti podléhající dani z příjmu právnických osob, určená na profinan cování investičního majetku zdravotní pojišťovny, který bude využíván i na činnost zdravotní pojišťovny podléhající dani z příjmu právnických osob, provozovanou v souladu se statutem zdravotní pojišťovny. Výše dotace se propočte v poměru před pokládaného využití z ceny pořízení daného investičního ma jetku. Obdobně postupuje Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky při propočtu dotace státního rozpočtu z prostředků kapitoly Ministerstva obrany na úhradu podílu investičních vý dajů souvisejících s vytvářením a správou fondu preventivní pé če a fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče,

f) úrok získaný hospodařením s finančními prostředky na bankovním účtu tohoto fondu,

g) zůstatek fondu reprodukce investičního majetku sloučené nebo splynuté zdravotní pojišťovny,

h) účelová dotace ze státního rozpočtu vyplývající z uzavřené smlouvy. (Pozn. č. 25: Například zákon č. 300/1992 Sb., o stát ní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 1/1995 Sb.)

§6 (3) Z fondu reprodukce investičního majetku zdravotní pojišťovny se prostředky čerpají na

a) pořízení investičního majetku včetně poskytnutých záloh,

b) splátky úroků z úvěrů použitých na nákup investic ve vazbě na schválený zdravotně pojistný plán,

c) příděl do provozního fondu, a to se souhlasem správní rady zdravotní pojišťovny,

d) poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k tomuto fondu,

e) použití finančních prostředků z rozhodnutí likvidátora zdravot ní pojišťovny.

§6 (4) Zůstatek fondu reprodukce investičního majetku se převádí do následujícího účetního období. Finanční prostředky se vedou na samostatném bankovním účtu.

 

§7


Limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny

§7 (1) Roční limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny krytý ze zdrojů základního fondu se stanoví z prostředků získaných z pojistného na veřejné zdravotní pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek k pojistnému a náhrad škod. Výše limitu finančních prostředků tvořící součet přídělů do provozního fondu, sociálního fondu a fondu reprodukce investičního majetku se propočte podle následujícího vzorce:

 

L = (PC : 100) x koef.,

kde:

L ........ představuje limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v Kč,

PC ....... představují příjmy v Kč za kalendářní rok z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek k pojistnému a náhrad škod,

koef. .... představuje koeficient v procentech zaokrouhlený na dvě desetinná místa a vypočtený podle vzorce
koef. = -0,66/10 550 x p + 4 + 0,66/10 550 x 50,

kde:

p ........ představuje jednu tisícinu průměrného počtu pojištěnců propočteného z měsíčních údajů pro přerozdělování za hodnocené období zaokrouhlenou směrem nahoru na celé číslo.

 


§7 (2) Limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny uvedený v odstavci 1 zahrnuje finanční prostředky určené jako příděl do sociálního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a), příděl do fondu reprodukce ve výši podle § 6 odst. 2 písm. a) a zůstatek z celkového přídělu, který zůstane v provozním fondu.

§7 (3) Rozdělení finančních prostředků limitu nákladů na činnost se provede následujícím způsobem:

a) celkový limit L se zúčtuje jako příděl do provozního fondu,

b) z provozního fondu se převede do sociálního fondu příděl ve výši základního přídělu propočteného podle § 4 odst. 2 písm. a), současně se z provozního fondu provede příděl ve výši hodnoty účetních odpisů včetně zůstatkové hodnoty vyřazeného investičního majetku za dané účetní období do zdrojů fondu rep rodukce investičního majetku,

c) zůstatek finančních prostředků z celkového přídělu L po prove dení přídělů podle písmene b) tvoří vlastní příděl do provozní ho fondu.

§7 (4) U zdravotní pojišťovny v likvidaci se ke dni zahájení likvidace přeruší propočet limitu nákladů na činnost podle odstavců 1 až 3 a podle § 3 odst. 5. V dalším období se neprovádí příděl do sociálního fondu a fondu reprodukce investičního majetku. Ze základního fondu do provozního fondu se převádí příděl pouze ve výši nutné na zajištění chodu likvidované zdravotní pojišťovny podle rozhodnutí likvidátora nebo správce konkurzní podstaty, pokud je konkurz na zdravotní pojišťovnu prohlášen. Výše a účel výdajů provozního fondu se kontroluje v rámci kontroly hospodaření zdravotní pojišťovny v likvidaci. (Pozn. č. 27: § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.)

§7 (5) Roční limit nákladů na činnost Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, stanovený podle odstavce 1, nezahrnuje výdaje hrazené z prostředků mimořádného přídělu ze základního fondu do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. i). V rámci hodnocení výroční zprávy Vojenské zdravotní pojišťovny se tyto výdaje vyčíslí zvlášť a jejich oprávněnou výši navrhne Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem financí ke schválení vládě. (Pozn. č. 28: § 15 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)

 

§8


Přechodné ustanovení

Počáteční zůstatky fondů veřejného zdravotního pojištění k 1. lednu 1999 se tvoří z konečných zůstatků všech fondů zdravotních pojišťoven, s výjimkou fondů vzniklých výlučně z hospodářského výsledku po zdanění, upravených o zůstatky závazků, pohledávek, dohadných účtů, finančních investic, časového rozlišení a podrozvahových účtů v souladu s převodovým můstkem mezi účtovou osnovou pro podnikatele a účtovou osnovou pro zdravotní pojišťovny. Počáteční zůstatek fondu investičního majetku k 1. lednu 1999 vyjadřuje celkovou hodnotu veškerého majetku zdravotní pojišťovny v zůstatkových cenách.

 

§9


Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 301/1997 Sb., kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven.

 

§10


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.


x x x

Vyhláška č. 235/1999 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2000. Vyhláška č. 42/2000 Sb. nabyla účinnosti dnem 10. března 2000.


x x x

Čl. II vyhlášky č. 42/2000 Sb.

Přechodné ustanovení

Postup stanovený v čl. I bodech 8 a 12 této vyhlášky se vztahuje na vyúčtování výdajů (Pozn. č. 22a: Vyhláška č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.) Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky od data účinnosti zákona č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená