FinExpert.e15.cz

Vše o společném jmění manželů

Vznikem manželství dochází i k propojení majetkových záležitostí osob, které doposud se svým majetkem nakládali samostatně. Co se tedy uzavřením manželství mění?
Vše o společném jmění manželů

Rozsah společného jmění manželů

Jakákoliv věc může být ve vlastnictví jedné osoby, ve vlastnictví více osob – spoluvlastnictví, popř. ve vlastnictví manželů. Pokud je určitá nemovitost ve vlastnictví manželů, mluvíme o tzv. společném jmění manželů (SJM). Charakteristiku věcí, které patří do SJM najdeme v Občanské zákoníku. Mimo jiné zjistíme, že do něj patří  majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela. Dále i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů.

Do SJM nepatří ale jen majetek, tvoří jej i  závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich.

Co dokáže notář

Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

Manželé mohou dále smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. Muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství obdobně.

Manželství a hospodaření s majetkem

Majetek, který tvoří společné jmění manželů, užívají a udržují oba manželé společně. Obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů může vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou manželů. Závazky, které tvoří společné jmění manželů, musí plní oba manželé společně a nerozdílně.

Majetek ve společném jmění manželů nebo jeho část může jeden z manželů použít k podnikání se souhlasem druhého manžela. Souhlas je třeba udělit při prvním použití majetku ve společném jmění manželů nebo jeho části. K dalším právním úkonům souvisejícím s podnikáním již souhlas druhého manžela není třeba.

Zánik společného jmění manželů

SJM zaniká zánikem manželství. Zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem. Je pravidlem, že při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti.

Neprovede-li se vypořádání dohodou, provede je na návrh některého z manželů soud.  Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. Totéž platí o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.

SJM a nemovitosti

Nemovitost může být ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů (nebo jeden manžel může být samostatně jako spoluvlastník nějaké nemovitosti) pouze tehdy, jestliže ji nabyl

  • před uzavřením manželství
  • darem
  • dědictvím
  • za majetek, který byl v jeho výlučném vlastnictví nebo
  • jako vydanou věc na základě restitučních předpisů

Manželé mohou mít nemovitost i v podílovém spoluvlastnictví za podmínek výše uvedených nebo pokud mají smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů.

Pokud uzavře kupní nebo směnnou smlouvu o převodu nemovitostí jen jeden z manželů, příslušný katastrální úřad nezkoumá, zda kupující má manžela nebo manželku, ale zapíše jako vlastníka do katastru nemovitostí toho, kdo uzavřel smlouvu. To ovšem neznamená, že ten z manželů, který uzavřel smlouvu, nabyl nemovitost do svého výlučného manželství. Do společného jmění manželů patří taková nemovitost ze zákona. Katastrální úřad zapíše do katastru nemovitostí druhého manžela tzv. záznamem na základě ohlášení doloženého souhlasným prohlášením manželů.  

Může se ovšem stát, že by se manžel zapsaný v katastru nemovitostí zdráhal podepsat souhlasné prohlášení manželů z jakéhokoliv důvodu, musel by se druhý z manželů obrátit na soud s žalobou. Soud by pak určil, že i druhý z manželů je vlastníkem dané nemovitosti a tak patří do SJM.

Závěrem

Z výše uvedeného vyplývá, že manželství není jen láskyplným spojením, ale i spojením majetkovým. Vzhledem k tomu, že se statisticky polovina manželství rozvádí, je třeba i v těchto ohledech mít jasno. Přijít o manžela či manželku a zároveň i o celý majetek, není jistě ta nejpříjemnější věc, která vás mohla potka.

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Obvyklá správa
Tomáš Marný
30. 7. 2007, 10:49
Obvyklá správa
berushka
29. 7. 2007, 19:34

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená