FinExpert.e15.cz

Víte, jak vyplnit Přehled pro OSSZ?

I když jste vykonávali samostatnou výdělečnou činnost pouze část roku, tak musíte odezvat na OSSZ Přehled o příjmech a výdajích.
Víte, jak vyplnit Přehled pro OSSZ?

Pro OSSZ je Přehled o příjmech a výdajích nejdůležitějším tiskopisem od všech osob samostatně výdělečně činných. Výše měsíčních záloh v dalším období a výše pojistného za rok 2011 závisí na údajích uvedených v tomto tiskopise. Neodevzdání Přehledu je tak sankciováno. OSSZ může uložit sankci při nesplnění oznamovací a vyměřovací povinnosti ve výši 20 000 Kč a při opakovaném porušení povinností až 100 000 Kč.

Jaké jsou termíny pro odezvání Přehledu za rok 2011?

Ze zákona musí být Přehled odevzdán do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011 tak musí být odevzdán:

 • Do 2. 5. 2012, pokud nemá OSVČ povinnost podat daňové přiznání
 • do 1. 8. 2012, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce

Vypočtený nedoplatek na sociálním pojištění je splatný do 8 dní od odezvání Přehledu.

Jak je to při vedlejší činnosti?

OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost nemusí vůbec odvést ze své výdělečné činnosti sociální pojištění, jestliže zisk za rok 2011 je nižší 59 373 Kč. Tato podmínka je např. splněna i při příjmu 119 000 Kč a výdajích 60 000 Kč. Přestože tyto OSVČ tedy nebudou muset na pojistném za rok 2011 ničeho platit, tak musí v řádném termínu odevdat Přehled o příjmech a výdajích.

Vedlejší výdělečná činnost je tedy výhodná, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Vedlejší výdělečná činnost je upravena v § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995. Kdy se samostatná výdělečná činnost považuje za vedlejší? 

 • Pokud jste současně po celý rok zaměstnancem a účastníte se na nemocenském pojištění, např. dohoda o provedení práce tuto podmínku nesplňuje. Současně s Přehledem musíte doručit na OSSZ potvrzení od zaměstnavatele, to je přílohou Přehledu.
 • OSVČ je současně starobním nebo invalidním důchodcem.
 • Máte nárok na rodičovský příspěvek.
 • OSVČ má nárok na mateřskou.
 • Jste studentem. Je potřeba doručit porvzení od školy, které je přílohou Přehledu.
 • OSVČ osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I. nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV.

Vedlejší výdělečnou činnost je vždy potřeba doložit, a to nejpozději ke dni odevzdání Přehledu. 

Jak se platí sociální pojištění?

Během roku platíte jako OSVČ zálohy na pojistném formou měsíčních záloh. Pokud jste začali s podnikáním během roku 2011, tak jste měli platit zálohy v minimální výši 1 807 Kč. Podle Přehledu se vypočítají zálohy na další rok. Minimální záloha v roce 2012 je 1 836 Kč měsíčně. Tato částka musí být uhrazena vždy, i když má OSVČ malé zisky nebo je ve ztrátě.

Sazba důchodového pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji za rok 2011. Od důchodového pojištění za rok 2011 se odečtou zaplacené zálohy v roce 2011. Po odevzdání Přehledu doplatí vzniklý rozdíl, existuje i možnost přeplatku. V Přehledu se vypočte i měsíční záloha na příští rok.

OSVČ si mohou ovlivnit výši důchodu

OSVČ musí za rok 2011 odvést sociální pojištění v minimální výši 21 673 Kč, i když jsou ve ztrátě.

 • Vyměřovacím základem u OSVČ je 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Při zisku 500 000 Kč je vyměřovacím základem 250 000 Kč.
 • Minimálně však musí být dodržen minimální vyměřovací základ, který za rok 2012 činí 74 220 Kč. Minimální sociální pojištění tak za rok 2011 činí 21 673 Kč (74 220 Kč ∙ 29,2 %).
 • OSVČ si však mohou dobrovolně platit i vyšší sociální pojištění. Při nízkých odvodech na sociálním pojištění mají totiž OSVČ velmi nízký důchod. Zatímco u zaměstnanců je vyměřovacím základem pro důchodové účely za daný rok celková hrubá mzda (nař. 12 ∙ 24 000 Kč = 288 000 Kč), tak u OSVČ je vyměřovacím základem za daný rok právě určený vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ za rok 2011 je 74 220 Kč. Při určování vyměřovacího základu je tedy nutné na tuto skutečnost pamatovat. Minimální vyměřovací základ totiž znamená v budoucnu velmi nízkou státní penzi a je nutné tedy zvýšit vlastní úspory a investice na penzi.
   

Jak se platí zálohy v roce 2012?

Všechny OSVČ, pro které je samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů, musí odvádět měsíční zálohy. Výše záloh se vypočte v Přehledu. Když OSVČ začne teprve během roku 2012 vykonávat svoji samostatnou výdělečnou činnost, tak musí platit minimální zálohy. Pro rok 2012 je to částka 1 836 Kč.

Pokud je živnost vašim vedlejším příjmem OSVČ, nemáte povinnost hradit měsíční zálohy, pokud byl váš zisk za rok 2011 nižší než 59 373 Kč. Když je zisk vyšší tak se již zálohy platí podle příjmů dosažených v roce 2011, minimálně však ve výši 735 Kč měsíčně. Záloha je vždy splatná do 20. dne následujícího měsíce. 

Praktický příklad

OSVČ pan Novák měl v roce 2011 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 900 000 Kč a výdaje 540 000 Kč. Každý měsíc odvedl v roce 2011 pan Novák zálohu ve výši 3 590 Kč. Jak vysoký bude nedoplatek na pojistném? Jak vysoká bude záloha pro příští období? Počítáme, že pan Novák si určí vyměřovací základ ve stejné výši jako jeho skutečný vyměřovací základ.

Výpočetčástka
příjmy900 000 Kč
výdaje540 000 Kč
vyměřovací základ: 50 % z (900 000 Kč - 540 000 Kč)180 000 Kč
sociální pojištění za rok 2011 (29,2 % z 180 000 Kč)52 560 Kč
zaplaceno na zálohách během roku 2011 (12 měsíců ∙ 3 590 Kč)43 080 Kč
zbývá doplatit (52 560 Kč - 43 080 Kč)9 480 Kč
nová výše zálohy (52 560 Kč: 12)4 380 Kč
Do 8 dní od podání Přehledu musí pan Novák doplatit sociální pojištění ve výši 9 480 Kč. Nová výše zálohy 4 380 Kč se platí od měsíce, ve kterém byl podán nebo měl být podán Přehled za rok 2011. Pan Novák podal Přehled v únoru. Proto poprvé zaplatí novou zálohu ve výši 4 380 Kč do 20. března. 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená