FinExpert.e15.cz

Víte, jak poznat daňové výdaje?

Ať už jako OSVČ vedete účetnictví nebo daňovou evidenci, tak musíte výdaje (náklady) rozlišovat na daňové a nedaňové.
Víte, jak poznat daňové výdaje?

Nedaňové výdaje (náklady) vám sice snižují zisk, ale rozhodně vám nesnižují daňový základ. Které výdaje jsou daňové a které nedaňové? Nejjednodušší metodou pro vyčíslení výdajů pro daňové účely je uplatnění výdajů paušálem. Při tomto stanovení výdajů vám odpadá problém s evidencí výdajů a jejich rozlišení na daňové a nedaňové. Především pro obchodní činnost však není uplatnění výdajů paušálem výhodné. Skutečné výdaje jsou vyšší než při uplatnění paušálem. V tomto případě byste jako  OSVČ odvedli vyšší daň z příjmu fyzických osob než odpovídá skutečnosti.

Kdy můžete uplatnit daňové výdaje?

Problematika daňových a nedaňových výdajů (nákladů) je upravena v zákoně o daních z příjmů. Ne u všech výdělečných činností můžete uplatnit daňový výdaj. Daňové výdaje v plném rozsahu za splnění zákonných podmínek můžete uplatnit pouze u příjmů:

 • z podnikání a jiné výdělečné činnosti (§ 7)
 • příjmů z pronájmu(§ 9)

U ostatních příjmů tyto výdaje uplatnit nelze. U příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6), příjmů z kapitálového majetku (§ 8) nelze uplatnit žádný daňový výdaj. U ostatních příjmů (§ 10) můžete jako daňový výdaj uplatnit pouze výdaje související s dosažením daného příjmu.

Daňové výdaje (§ 24 zákona o dani z příjmu)

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů vám snižují základ daně. Odečtou se tedy od zdanitelných příjmů. Uplatnit je lze samozřejmě pouze jednou. Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou uvedeny v § 24. Daňových výdajů je celá řada – například nájemné, odpisy, zůstatková cena hmotného majetku, pojistné hrazené zaměstnavatelem, výdaje na pracovní cesty a další. Vyjmenování daňových výdajů je podstatně rozsáhlejší než nedaňových. Důležité však je, že daňové výdaje musíte prokázat účetními doklady. Účetní doklady musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o účetnictví (č. 563/1991). Účetní doklad musí dle § 11 obsahovat:

a)označení účetního doklad
b)obsah účetního případu a jeho účastníky
c)peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
d)okamžik vyhotovení účetního dokladu
e)okamžik uskutečnění účetního případu, není–li shodný s okamžikem podle písmene d)
f)podpisový záznam podle § 33 odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování

Náležitosti účetního dokladu byste měli dodržovat, i když vedete daňovou evidenci a nejste tedy účetní jednotkou (nevedete účetnictví). Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu.

Nedaňové výdaje (§ 25 zákona o dani z příjmu)

Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat výdaje (náklady) uvedené v § 25. Mezi nejběžnější nedaňové výdaje patří:

 • vyplácené podíly ze zisku
 • penále, úroky z prodlení a pokuty, přirážky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
  sociální a zdravotní pojištění, které si platí OSVČ (dále taky pojištění hrazené veřejnou obchodní společností za společníky, komanditní společností za komplementáře, poplatníkem mající příjem z pronájmu)
 • manka a škody přesahující náhrady
 • výdaje na reprezentaci (zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary), za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč a který není předmětem spotřební daně (neplatí pro tiché víno)
 • exekuční náklady
 • výdaje na osobní spotřebu OSVČ (včetně výdajů vynaložených na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k podnikání, který OSVČ nezdaření do obchodního majetku)
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku i technické zhodnocení se uplatní postupnými odpisy

Do nákladů jen částečně

Některé výdaje (náklady) můžete uplatnit pouze částečně nebo postupně. Musíte splnit zákonné podmínky. Jedná se například o leasing, cenné papíry, směnky, úroky z úvěru, likvidace zásob. Výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků jsou daňově uznatelné, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět dále v oběhu. Je nutné vyhotovit protokol – uvede se důvod likvidace, čas a místo likvidace a pracovníky zodpovědné za provedení likvidace.

Pokud vedete účetnictví nebo daňovou evidenci je potřeba všechny výdaje doložit účetními doklady. Bez účetního dokladu nemůže být pro daňové účely uznán ani daňový výdaj (náklad). Současně je potřeba si uvědomit, že mnohé výdaje jsou nedaňové. Je tedy dobré některé nedaňové výdaje minimalizovat (zejména penále, pokuty, exekuční náklady, manka a škody). Další nedaňové výdaje vždy dobře zvážit, třeba náklady na reprezentaci.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená