FinExpert.e15.cz

Velká daňová revoluce

Nedávno vyšlá ve Sbírce zákonů velká novela daňových zákonů způsobí revoluci v dani z příjmu u fyzických osob. Mění se způsob odpočtů, mění se rozsah daňových pásem i daňové sazby v nejnižších dvou pásmech.
Velká daňová revoluce

Tyto i další skvělé články najdete v časopisu Osobní finance 12/2005

Tato novela je v posledních měsících často pranýřována v médiích, ne vždy se však různá tvrzení zakládají na pravdě. V tomto článku si představíme základní změny, které se mohou dotknout většího počtu lidí. Schválené změny lze rozdělit na ty, které ovlivní již daňové přiznání za rok 2005, a na ty, které se budou vztahovat až ke zdaňovacímu období, které začne v roce 2006. Mimo to došlo i ke změnám v dani z nemovitostí, tyto změny však budou účinné až od 1. ledna 2007.

Změny aplikovatelné i na příjmy za rok 2005

Mimo již dříve schváleného společného zdanění manželů (budeme se mu podrobně věnovat v lednovém čísle Osobních financí) a změny uplatňování daňového zvýhodnění na děti (z nezdanitelné částky se přešlo na slevu na dani) je nejvýraznější změnou zvýšení tzv. daňových paušálů. Ty již nyní umožňují poplatníkovi, aby od celkových dosažených příjmů odečetl jejich poměrnou část místo skutečně vynaložených výdajů (např. za materiál, telefon, benzín apod.). Výsledkem je snížení administrativy (je nutné pouze sečíst příjmy a odečíst pojistné) a odpadá rovněž riziko neuznání určitých výdajů za daňově uznatelné ze strany finančního úřadu. Daňový paušál nahrazuje všechny výdaje na podnikání kromě plateb sociálního a zdravotního pojištění. Zatímco dosud činil maximální paušál 50 %, nyní to bude až 80 %.


Nové daňové paušály

  • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství: 80 %
  • řemeslné živnosti: 60 %
  • ostatních živností 50 %
  • příjmy z tzv. svobodných povolání, autorských honorářů, znalců a tlumočníků, správců konkursní podstaty a dalších: 40 %


Pro zjednodušení lze říci, že osoba samostatně výdělečně činná, který nepodniká na živnostenský list nebo koncesní listinu a není zemědělcem či lesníkem, bude moci odečíst 40 % svých příjmů. Dále je třeba správně určit, zdali je konkrétní živnost živností řemeslnou. Výčet řemeslných živností obsahuje příloha č. 1 živnostenského zákona a ta některá obecně chápaná řemesla za řemeslnou živnost nepovažuje. Řemeslnou živností tak např. nejsou malířské a natěračské práce, elektrorevize, průvodci v cestovním ruchu, výroba vína, krejčovství a kožešnictví, knihařství, čalounictví, sklenářství, dlaždičské práce (ale zednické práce jsou řemeslnou živností), pokládání koberců (ale ne podlahářské práce) apod. Současně se zvyšuje daňový paušál u pronájmů, které nejsou předmětem podnikání, na 30 %.

Příklad: Řemeslník měl za rok 2005 příjmy ve výši 500 000 Kč. Jeho výdaje na materiál apod. činily 180 000 Kč. Dále zaplatil 50 000 Kč na sociálním a zdravotním pojištění. V daňovém přiznání je pro něj výhodnější místo skutečných výdajů (180 000 Kč) uplatnit daňový paušál ve výši 60 % příjmů (tj. 300 000 Kč). Ze zbylých 200 000 Kč příjmů ještě odečte 50 000 Kč zaplaceného pojistného a 150 000 Kč je jeho základ daně. Dříve by se mu vyplatilo uplatnit skutečné náklady, protože paušál činil jen 25 %.

Mezi další novinky patří sleva na dani pro podnikatele provozující maloobchodní nebo hostinskou činnost na základě živnostenského oprávnění. Ti mají povinnost do 1. 1. 2007 zajistit evidenci plateb prostřednictvím registračních pokladen. Slevy na dani jsou v tomto případě buď ve výši poloviny pořizovací ceny pokladny (max. však 8 000 Kč), jejíž provoz bude poprvé zahájen do 30. 6. 2006, nebo 30 % hodnoty technického zhodnocení (max. 4 000 Kč) provedeného na dosud užívané pokladně do 31. 12. 2006. S ohledem na to, že ODS v případě volebního úspěchu plánuje zrušení povinnosti vlastnit registrační pokladnu, se nám jeví investice do registrační pokladny jako riziková.

Poslední významnou změnou je nárok na výplatu daňového bonusu za vyživované dítě, kterou získávají poplatníci, jejichž příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků dosahují alespoň částky poloviny minimální mzdy za měsíc (tj. 3 592 Kč v roce 2005).

Změny od roku 2006

Bezesporu nejdůležitějšími změnami je snížení dvou nejnižších daňových sazeb, rozšíření nejnižšího daňového pásma a zrušení nezdanitelných částek vztahujících se k osobě poplatníka a jejich nahrazení daňovými slevami. V důsledku těchto změn nejvíce ušetří poplatníci s nízkými příjmy. Žádný poplatník však kvůli změně daňových sazeb nemůže zaplatit  na dani z příjmů více, než platil dosud (minimálně uspoří symbolických 216 korun ročně).


Na daních v roce 2006 ušetří zejména ti s nižšími příjmy.

Daňová tabulka daně z příjmů fyzických osob platná od roku 2006

Základ daně Daň Ze základu
od Kč do Kč Přesahujícího
0 121 200 12%  
121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 Kč
218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč


Současná daňová tabulka

Základ daně Daň Ze základu
od Kč do Kč přesahujícího
0 109 200 15%  
109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč

Až do letošního roku se daň z příjmu fyzických osob počítala tak, že se od příjmů snížených o výdaje odečetly nezdanitelné částky, na jejichž uplatnění měl poplatník nárok (podle toho, zda byl student, měl děti, pobíral invalidní důchod apod.) a teprve z výsledné částky se počítala daň. Od příštího roku to bude jinak. Nebude-li poplatník v daňovém přiznání uplatňovat nárok na žádnou ze zbylých nezdanitelných částek, ze základu daně se nebude předem nic odečítat, přímo se stanoví daň, a teprve z ní se budou odečítat příslušné částky ve formě slevy na dani. Podmínky pro uplatnění těchto slev na dani zůstaly stejné. Slevy se odečítají maximálně do výše vypočtené daně. Po odečtení slev na dani vztahujících se k poplatníkovi se dále ještě odečítá daňové zvýhodnění na vyživované dítě (500 korun na dítě a měsíc, tedy 6 000 Kč ročně).

Slevy na dani Nezdanitelná částka (2005) Sleva na dani (2006)
Poplatník 38 040 Kč 7 200 Kč
Manžel(ka) „bez příjmů“ 21 720 Kč 4 200 Kč
Částečný invalidní důchod 7 140 Kč 1 500 Kč
Plný invalidní důchod 14 280 Kč 3 000 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 50 040 Kč 9 600 Kč
Studium 11 400 Kč 2 400 Kč

V této souvislosti je vhodné podotknout, že až do roku 2001 se nezdanitelné částky pravidelně zvyšovaly. Od tohoto roku jsou pořád ve stejné výši a v důsledku tohoto kroku poplatník, jehož mzda se zvyšuje pouze o inflaci a reálná mzda se tedy nijak nemění, platí postupem času stále vyšší daň z reálně stejného příjmu.   

Jak se vyplatí daňové změny

Měsíční hrubá mzda Daň za rok 2006 Úspora na roční dani Úspora (%)
10 000 Kč 5 400 Kč 4 635 Kč 46,20%
15 000 Kč 14 241 Kč 4 179 Kč 22,70%
20 000 Kč 24 216 Kč 4 704 Kč 16,30%
20 800 Kč 25 812 Kč 4 788 Kč 15,60%
25 000 Kč 36 837 Kč 3 633 Kč 9%
30 000 Kč 49 962 Kč 2 883 Kč 5,50%
35 000 Kč 65 628 Kč 342 Kč 0,50%
40 000 Kč 82 428 Kč 216 Kč 0,30%
50 000 Kč 116 028 Kč 216 Kč 0,20%

Pozn.: Svobodný, bezdětný zaměstnanec, který vydělá v roce 2005 i 2006 měsíčně stejnou sumu a neuplatňuje žádné zvláštní zvýhodnění (jako studium, ZTP/P apod.). Tučně je zvýrazněna nejvyšší možná úspora.


Tip: Kolik ušetříte na daních právě vy, si můžete spočítat pomocí daňové kalkulačky, kterou naleznete na stránkách www.mfcr.cz.

Heslovitě: změny pro zaměstnance

Nový zákon zrušil možnost uplatňovat měsíčně nezdanitelné části ze základu daně ve výši úroků z úvěrů poskytovaných stavební spořitelnou, nadále ale zůstává možnost uplatnit je za celé zdaňovací období. V případě zaměstnanců splácejících hypoteční úvěr se ruší povinnost podávat daňové přiznání v případě jejich uplatnění a bude možné požádat zaměstnavatele o zohlednění zaplacených úroků v ročním zúčtování.

V případě, že poplatníkovi zaniklo penzijní připojištění bez nároku na penzi a bylo mu vyplaceno odbytné, bude nutné zvýšit daňový základ o dříve uplatněné nezdanitelné části základu daně z titulu plateb na penzijní připojištění (už nebude daňově výhodné uzavírat penzijní připojištění jen „na pár dní přes Silvestra“).

Nezdanitelná část základu daně na vyživovaného manžela (manželku) se mění na slevu na dani ve výši 4 200 Kč. Minimální základ daně nemusí vykázat osoba, která má příjmy pouze z lesního hospodářství nebo grantů, dotací a příspěvků a dále daňový nerezident, jehož příjmy na území ČR tvoří méně než 90 % jeho celkových příjmů.

Pouze v ročním zúčtování (typicky zaměstnanci) nebo v daňovém přiznání (typicky podnikatelé) mohou poplatníci uplatnit všechny nezdanitelné části základu daně, které nebyly zrušeny (tj. dary, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění a členské příspěvky zaplacené odborové organizaci).

Heslovitě: změny pro živnostníky

Byly zrušeny nejnižší možné pokuty za porušení zákona o povinném značení lihu, dosud se ukládaly pokuty nejméně ve výši 50 000 Kč. Drobní vinaři, kteří ročně vyrobí nejvýše 2 000 litrů vína, budou moci toto víno prodávat na území ČR bez toho, že by byli povinni platit spotřební daň z vína (zde se nabízí otázka, proč zákonodárce podobnou možnost nedává i drobným pěstitelům ovoce při pálení a prodeji domácí slivovice).

Náklady na dopravu zaměstnanců do zaměstnání buď vlastními prostředky zaměstnavatele nebo poskytovanou smluvním dopravcem (pouze motorovými vozidly pro přepravu 10 a více osob) se stávají daňově uznatelnými. Stejně tak i náklady na přechodné ubytování zaměstnance do výše 3 500 Kč/měsíc, pokud se nejedná o ubytování na služební cestě a ubytování v rodinném domě nebo bytě. Dalším novým daňovým výdajem je příspěvek na stravování na další jedno jídlo zaměstnance, jehož směna včetně povinné přestávky v práci přesáhne 11 hodin.

S ohledem na změnu výpočtu záloh na daň se mění náležitosti mzdového listu. Plátce – zaměstnavatel v něm nebude uvádět nezdanitelné části základu daně (neboť ty se již v měsíčních zálohách vůbec neprojeví), ani zdanitelnou mzdu, navíc ale bude mzdový list obsahovat výši měsíční slevy na dani a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani, výši zálohy po odečtení slev na dani vážících se k poplatníkovi a daňového zvýhodnění, výši skutečně sražené zálohy a výši vyplacených daňových bonusů.

Plátce záloh na daň, který svým zaměstnancům vyplácí daňové bonusy, bude mít nově možnost si o částku, kterou vyplácí ze svých finančních prostředků, snížit zálohy odváděné správci daně sražené v následujících měsících, nejpozději do konce zdaňovacího období. Nadále mu zůstává možnost přímo požádat správce daně o poukázání chybějící částky, ale byla prodloužena lhůta stanovená správci daně pro poukázání této částky z 15 na 20 dní. Příspěvky za členství v Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se nově stávají daňovým výdajem.

Poplatníci mající příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti si mohou nechat stanovit daň paušální částkou (neplést s tzv. daňovým paušálem) za méně přísných podmínek, než tomu bylo doposud. Daň si tímto způsobem může nechat stanovit i poplatník, který rozděluje příjmy na spolupracující osobu (pouze tehdy, je-li touto osobou manžel nebo manželka), i poplatník, který je plátcem DPH. Limit, který nesmí přesáhnout příjmy za poslední tři zdaňovací období, se zvýšil z 1 na 5 mil. Kč. Splatnost takto stanovené daně byla prodloužena až do 15. prosince.

„Spojené osoby“, které mezi sebou uzavřou obchodněprávní smlouvu o prodeji např. zboží, mohou požádat správce daně o vydání závazného posouzení dohodnuté ceny. Toto posouzení se stává pro daňové orgány závazným a není možné, aby dohodnutou cenu následně zpochybňovaly. Za vydání závazného posouzení bude třeba zaplatit správní poplatek ve výši 50 000 Kč. Mezi dalšími drobnými novinkami se schovává také změna tvorby opravných položek podle zákona o rezervách, další zpřísnění obchodování se zlatem v zákonu o DPH či snížení silniční daně u nákladních vozidel a autobusů splňujících normu EURO II o 40 % a u vozidel splňujících normu EURO III o 48 %, a to v letech 2006 a 2007.


Úroky z úvěru stavebního spoření

Vládním legislativcům se nepodařilo do novely dokonale zapracovat snížení roční nezdanitelné částky z důvodu platby úroků z tzv. úvěrů na bydlení z 300 000 Kč na 150 000 Kč. Toto snížení je upraveno v § 38k, ale obecný § 15 nadále mluví o 300 000 Kč. Od nového roku však platí, že zaplacené úroky si lze odečíst z daňového základu tehdy, jestliže částka úroků uplatněná všemi členy poplatníkovy domácnosti nepřekročí 150 000 Kč.


Další článek


 

Související články


celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Slevy na dani vs. ....
Patrik
31. 1. 2006, 13:50
Re: Slevy na dani vs. ....
Karel
30. 1. 2006, 15:29
Re: Slevy na dani vs. ....
Patrik
30. 1. 2006, 14:00
Re: Slevy na dani vs. ....
Vít Doležálek
30. 1. 2006, 12:54
Re: Slevy na dani vs. ....
Patrik
30. 1. 2006, 12:34

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená