FinExpert.e15.cz

Ve spárech exekutora

Zadluženost českých domácností stoupá. Jestliže dlužník nemá na splacení dluhů, může se v krajním případě dostat ke slovu exekuce. Velký rozdíl ovšem je, jakým způsobem a prostřednictvím jaké osoby je prováděna.
Ve spárech exekutora

V celosvětovém měřítku stoupá ochota lidí pořizovat si věci na dluh a stále přístupnější úvěry poskytují tomuto trendu výbornou živnou půdu. Nejinak je tomu v České republice. Dluhy přitom nemusí přerůst v nebezpečně rostoucí finanční katastrofu, pokud si dlužník vypůjčuje zodpovědně a nesnaží se například „lepit“ jeden úvěr další půjčkou. V některých případech ale může dojít k nejhoršímu – věřitel postoupí vymáhání dluhu soudu a na konci kratší či delší právní cesty může čekat exekutor.

První způsob: soudní vykonavatel

Pokud bude případ řešit soud, může dlužníkovi nařídit rozsudkem, aby věřiteli zaplatil. Než se tak stane, uběhne několik měsíců, možná i let. Po tu dobu však u věřitele mimo jiné narůstají i úroky z prodlení. Jestliže dlužník ani na výzvu soudu nezaplatí, může věřitel (jinak též „oprávněný“) požádat o výkon soudního rozhodnutí. Jinak řečeno, může požádat, aby byl dlužník (v této souvislosti označovaný jako „povinný“) k placení donucen.

Exekuce přitom může být nařízena i v případě, že se dlužník nikdy nedostavil k soudu a nereagoval na výzvy k vyzvednutí doporučených zásilek. Soud jej totiž odsoudí v nepřítomnosti. Zákon navíc stanovuje, že dlužník se o nařízení exekuce má dozvědět jako poslední. Nařízením exekuce je postihován celý dlužníkův majetek. Dlužník nesmí se svým majetkem nakládat vyjma běžné obchodní činnosti, uspokojování základních životních potřeb a udržování a správy majetku. Veškeré právní úkony učiněné v rozporu s touto povinností jsou neplatné.

Jestliže soud s požadavkem věřitele souhlasí a vydá platné rozhodnutí, má věřitel dvě možnosti: Může se obrátit na soud, aby ve výkonu rozhodnutí sám pokračoval, případně na exekutora. V prvním případě provádí výkon soudní vykonavatel, což je zaměstnanec soudu, který zpravidla postupuje mírnějšími prostředky než soudní exekutor. V návrhu na výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky uvádí oprávněný, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. Podle toho se pak postupuje dál.

Ze mzdy, z účtu, od třetího

Jestliže věřitel navrhuje úhradu dluhu srážkami ze mzdy, označí v návrhu toho, od nějž dlužník pobírá mzdu (zaměstnavatele, plátce mzdy). Obdobně může v návrhu označit peněžní ústav a číslo účtu, z něhož má být pohledávka odepsána. Případně může být označeno i více účtů – v tom případě se také uvádí pořadí, v jakém z nich má být pohledávka odepsána. Věřitel ovšem může označit i třetí osobu, vůči níž má dlužník pohledávku (jde tedy o dlužníka dlužníka), a uvede důvod pohledávky.

Vykonavatel má práce dost

Soudní vykonavatel se bude zabývat výhradně jedním konkrétním způsobem úhrady dluhu, který věřitel nařídil v návrhu na výkon rozhodnutí. Má tedy celkem omezené možnosti. Případ se navíc pravděpodobně potáhne, protože soudní vykonavatelé mají práce požehnaně.

Další nevýhodou tohoto postupu pro věřitele je, že si musí sám zjistit majetkové poměry dlužníka. Tuto cestu proto volí většinou věřitelé, kteří mají přehled o majetku dlužníka (banky, pojišťovny apod.).

Neomezené možnosti soudního exekutora

Věřitel ovšem může využít i služeb výše zmíněného soudního exekutora, kterého, na rozdíl od vykonavatele, musí zaplatit. Pro dlužníka představuje tato situace horší možnost. Možnosti obrany proti exekutorovi téměř neexistují, nepomůže ani zaujetí polohy mrtvého brouka. Soudní exekutor může všechno, dlužník nic.

Představte si, že jste v situaci dlužníka, na nějž byl „nasazen“ soudní exekutor. Připravte se na to, že tento člověk může a bude zjišťovat vaše majetkové a finanční poměry. Může nahlížet na vaše účty, zablokovat je a vzít si z nich dlužnou částku. Nemusí zkoumat, komu patří jím zabavený majetek, o vyloučení z exekuce totiž musí požádat majitel věci a musí prokázat, že mu opravdu patří. Do nepříjemných situací tak lehce můžete dostat třeba i kamaráda, u nějž se občas zdržujete a soudní exekutor se bude domnívat, že u něho máte schovaný majetek. Pokud je exekutor tvrdohlavý (nicméně v právu), můžete jeho prostřednictvím uvést hodně lidí do nepříjemných a těžko řešitelných situací.


Soudní vykonavatel má omezené možnosti; exekutor může splacení dluhu zajistit prakticky jakýmkoli způsobem.

Paragony nejen kvůli reklamaci

Možná jste zaregistrovali medializovaný případ rozvedených manželů. Manžel měl víceméně z nedbalosti ponechán trvalý pobyt u manželky, bydlel však ve vlastním domě na jiném místě. Podnikáním se zadlužil a obdržel příkaz k exekuci. Exekutor šel do bytu jeho bývalé ženy a v bytě nezůstalo téměř nic. Přes okamžitou zodpovědnou reakci manžela a jeho snahu vše vysvětlit zůstal majetek ženy odvezen a zablokován včetně bankovních účtů několik měsíců. Pro ženu katastrofální a neřešitelná situace, která měla za následek její finanční kolaps.

Jedinou možností, jak ochránit svůj majetek, tedy je ukládat si účty a kupní smlouvy od svého majetku. V případě návštěvy exekutora tak můžete prokázat, že majetek je váš, ne dlužníka (resp. opačně).

„Prásknout“ vás musí každý

Se soudním výkonem rozhodnutí v ruce musí oprávněnému každá finanční instituce či podnik sdělit, zda u ní máte nějaký majetek. Tím oprávněným může být i váš kamarád, kterému dlužíte a který proti vám podal návrh na výkon rozhodnutí. Věřitel je tak oprávněn sám zjišťovat majetkové poměry dlužníka, tzn. že může zjistit i to, kde máte bankovní účet. Je však v nevýhodě, protože vaše majetkové poměry musí zjistit sám a navíc tyto informace může jen předat soudu, nemůže požádat vaši banku, aby vám sama strhla dlužnou částku.

To udělá až soudní vykonavatel, ovšem ten skutečně udělá jen to, co věřitel požaduje, nic víc. Navíc nějakou dobu trvá, než informace o majetku, který věřitel odhalil, doputuje k soudnímu vykonavateli a ten poté provede exekuci (zpravidla několik měsíců). Exekutor však může vše, co najde, okamžitě zabavit, odvézt, zablokovat. Pokud zjišťováním vašeho majetku vzniknou věřiteli náklady (např. banky si za zveřejnění čísla účtu se jménem majitele účtují od 200 do 1 000 Kč), samozřejmě je připíše na váš „účet“. V této fázi se již jakýkoliv náklad oprávněného či exekutora promítne do vaší peněženky.

Peníze se vrátí, vztahy nikoliv

Na jedné straně je přístup exekutora terčem ostré kritiky, na straně druhé se musí exekutor často orientovat v narůstajících lžích ze strany dlužníka. Navíc je jeho povinností udělat maximum pro to, aby byl věřitel (jeho klient) uspokojen. Je potřebné, aby exekutor měl i „lidské cítění“, tzn. aby nešel do krajností a například nenechal byt zcela vyklizený. Z hlediska práva to však po něm nikdo požadovat nemůže a je tedy na každém, aby udělal vše pro to, aby taková extrémní situace nikdy nenastala. Majetek lze znovu koupit, peníze opět vydělat, věřitele časem uspokojit. Poničené lidské vztahy se ale obnovují špatně a velmi dlouho, pakliže vůbec.

Osobní bankrot: šance pro dlužníky?

Tempo zadlužování se výrazně zvyšuje a rostoucí riziko si uvědomují i naši zákonodárci. Proto zákonodárci připravují návrh zákona o tzv. osobním bankrotu, který prošel v době uzávěrky prvním čtením v parlamentu. V případě schválení zákona by mohl dlužník vyhlásit osobní bankrot po dohodě s věřiteli a s jejich souhlasem. Pokud by v následujících pěti letech dokázal žít jen z životního minima a vše ostatní dal na uspokojení nároků věřitele, po pěti letech by mu soud zbytek dluhu navždy smazal a dlužník by od toho okamžiku opět vystupoval jako naprosto „čistý“ člověk.

Přestože návrh vypadá slibně a nejen finanční společnosti by jej přivítaly, není dlouhodobý život v  přísné askezi jednoduchý a je otázkou, kolik lidí by ho opravdu vydrželo dodržovat. Někteří zákonodárci se také bojí účelového zneužívání tohoto zákona. Připouští totiž možnost, že si dlužník si svévolně nabere vysoké půjčky, vyhlásí bankrot a pak „nějak“ přežijí pět let.

Drahá jízda načerno

Mnozí lidé si často vypráví úsměvné příhody, jak kdo utekl revizorovi při kontrole jízdenek. Pokud vás přece jen zkontrolují a vy nebudete mít platný jízdní doklad, budete muset zaplatit pokutu. Odmítnete-li to a bloček vyhodíte, může se vám to citelně prodražit. Tyto částky jsou poměrně snadno vymahatelné srážkou ze mzdy a pokud mzdu nemáte, buďte si jisti, že hmotný majetek do pěti tisíc korun exekutor nebo vykonavatel vždy najde.

Jak lze provést exekuci

Nejčastějšími způsoby jsou:

 • srážka ze mzdy
 • srážka z účtu
 • prodej movitých věcí
 • prodej nemovitých věcí (pozemek, dům apod.)
 • prodej duševního vlastnictví, ochranné známky atd.

Exekutor ovšem může například i sáhnout na váš vklad ze stavebního spoření. V tom případě třeba jen 800 Kč stržených ke konci spoření znamená porušení obchodních podmínek (provedli jste výběr z účtu), a tedy smluvní pokutu a ztrátu státní podpory za všechna léta spoření. Bez náhrady.

Co exekutor nemůže zabavit:

 • běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti
 • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě
 • hotové peníze do částky 1 000 Kč
 • pokud podnikáte, věci, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna


Kdo je kdo

Exekutor v rámci pověření exekutorským úřadem provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnost podle exekučního řádu. Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle a je samostatnou osobou. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Věřitel musí služby exekutora zaplatit.

Exekutor má postavení veřejného činitele při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu. Exekutor má celostátní působnost.

Soudní vykonavatel je zaměstnanec soudu, který zajišťuje, aby byly vykonány některé úkony nařízené soudem nebo potřebné pro soudní řízení. Jeho náplní práce je např. vymáhání soudních pohledávek, vyklízení bytů, sepisování a zajišťování věcí, vydávání věcí nebo odebraných peněz, vyrozumívání účastníků soudního řízení apod. Věřitel služby vykonavatele neplatí.

Podrobné informace o exekutorech, vašich právech (i povinnostech) naleznete v těchto zákonech:

 • Zákon č. 120/2001 Sb.: O soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 99/1963 Sb.: Občanský soudní řád
Další článek


 

Související články


celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Jiná skutečnost.
Petr
14. 11. 2007, 00:33
Re: Jiná skutečnost.
Věřitel
31. 1. 2006, 22:40
Re: Jiná skutečnost.
Lukáš
30. 1. 2006, 17:32
Re: Jiná skutečnost.
Dalibor_Chvatal, Dalibor_Chvatal
30. 1. 2006, 10:31
Jiná skutečnost.
sergh
30. 1. 2006, 10:16

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená