FinExpert.e15.cz

Tipy: pojištění odpovědnosti, pojištění majetku

Je pravda, že při totální škodě na vozidle nebude z žádného havarijního pojištění kryta celá hodnota vozu – tedy kupní cena vozidla? Jaké je nejlepší úrazové pojištění pro dítě po narození? Lze vynutit pojištění domu v záplavové oblasti, když jej žádná pojišťovna nechce pojistit?
Tipy: pojištění odpovědnosti, pojištění majetku

Pojištěná totální škoda

Slyšel jsem, že při totální škodě na vozidle mi z žádného havarijního pojištění nebude kryta celá hodnota vozu – tedy kupní cena vozidla. Je to pravda? Jestliže si tedy koupím auto, pojistím jej a na první křižovatce mi jej nějaký náklaďák rozšrotuje, pak opravdu nedostanu z pojištění to, co mě auto stálo?

Totální škodou vozidla se myslí takové poškození, kdy náklady na opravu automobilu sečtené s cenou zbytků (vraku) převyšují obvyklou cenu vozu. V případě takovéto pojistné události pojišťovna vyplácí částku ve výši obvyklé ceny, od které se odečte cena zbytků vozidla. Za obvyklou cenu vozidla je považována taková cena, za níž by bylo možné vůz v době nehody prodat. Výši obvyklé ceny vozidla ovlivňuje počet ujetých kilometrů, stáří a stav vozidla, počet předchozích majitelů, poměr poptávky a nabídky na trhu apod.

Pro stanovení této ceny vozidla pojišťovny využívají metodiku oceňování vozidel dle tabulek soudních znalců v oboru. Takto vypočtená cena nebude, vzhledem k opotřebení nebo jinému znehodnocení, totožná s cenou zcela nového vozu, který právě sjel z výrobní linky. Každý motorista si je vědom toho, že v okamžiku, kdy vyjede z autosalonu, vůz okamžitě ztrácí svoji hodnotu, aniž by se mu cokoliv přihodilo. Nikdy tedy nebude ani auto s prvním majitelem a minimálním počtem najetých kilometrů stát stejně jako to, které stojí ještě za výlohou autosalonu. V extrémním případě, kdy čerstvý vlastník vyjede z autosalonu a na první křižovatce se mu přihodí zmiňovaná totální škoda, pojišťovna samozřejmě jedná individuálně a zpravidla klientovi vyplatí plnou kupní cenu vozu sníženou o cenu vraku. Tento postup platí jak pro likvidaci škod z tzv. „povinného ručení“, tak z havarijního pojištění.

Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny

Pojištění neměnit

Mám u ČP uzavřené životní pojištění typu 5S, na 10 let, t.j. do roku 2011, kdy se dožívám 60 let. Nyní mi chce ČP smlouvu změnit na pojištění Dynamik. Mám na změnu přistoupit? Předpokládám, že bude potřeba spořit dalších 10 let, t.j. do 65 let.

Produkt 5S je životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, které vám garantuje výplatu sjednané částky ve smlouvě nejen v případě úmrtí, ale i při dožití věku 60 let. Pojištění Dynamik je jiným typem pojištění, jde o tzv. variabilní životní pojištění, které pojištěným ve srovnáním s produktem 5S umožňuje provádět ve smlouvě více změn (například měnit poměr mezi pojistnou ochranou a spořením v závislosti na aktuální životní situaci, za určitých podmínek dočasně přerušit placení pojistného apod.). Minimální pojistná doba u tohoto pojištění je 10 let. I přes uvedenou větší flexibilitu bych vám přestup do produktu Dynamik nedoporučil. Důvodem je nižší garantované zhodnocení rezervy pojištění (tzv. technická úroková míra) a výrazná poplatková netransparentnost tohoto pojištění (nejsou-li známy veškeré poplatky z pojištění, pojišťovna je může libovolně měnit, aniž by se o tom klienti dozvěděli). Přestup na pojištění Dynamik rovněž není bezúplatným převodem, neboť Česká pojišťovna si účtuje poplatky i z částky převáděné z původní smlouvy.

Dušan Šídlo, Fincentrum

Pojištění odpovědnosti

Pracuji jako finanční poradce České spořitelny a chci požádat o přehled možných pojištění na mnou způsobenou škodu v této oblasti. Lze uvést i možná pojištění za škodu způsobenou i v jiné živnosti (např. zámečník, stavař, zedník...)?

Jako finanční poradkyně jste odpovědná za škodu, kterou můžete klientům způsobit chybným doporučením (například uvedením nesprávných informací, které se nevztahují ke sjednávanému produktu). Pokud prodáváte i pojištění a jste v pozici vázaného nebo podřízeného zprostředkovatele, je tato vaše odpovědnost kryta pojištěním, které by měla mít uzavřené Česká spořitelna. Tato odpovědnost se ovšem například nevztahuje na případný úmysl, proti kterému se nelze pojistit. Škody způsobené klientům na jejich zdraví či hmotném majetku si lze pojistit obecnou odpovědností. V případě, že jste zaměstnankyní ČS, vymáhá klient případnou škodu vždy na ČS a ta ji může požadovat na vás, ovšem jen do 4,5 násobku vaší průměrné hrubé mzdy. Záleží také na tom, jak máte formulovanou pracovní smlouvu.
Pokud jde o pojištění v dalších uvedených oblastech, měli by živnostníci mít pojištění dvě, a to:
a) profesní odpovědnosti, která slouží pro krytí škod z nedbalosti, neúmyslného zavinění atd., b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem.

V případě odpovědnostních pojistek je vždy třeba věnovat zvýšenou pozornost pojistným podmínkám, aby se smlouva vztahovala na dané riziko, neboť obzvláště v této oblasti jsou mezi pojišťovnami skutečně diametrální rozdíly. Které pojišťovny tato pojištění nabízejí, naleznete na stránkách České asociace pojišťoven (www.cap.cz).

Jan Valachovič, Fincentrum

Pojištění novorozence

Prosím o informaci, jaké je nejlepší úrazové pojištění pro dítě po narození. Může být spojeno i se spořením.

Odpovědět na otázku je velmi obtížné. Vhodnost pojištění pro dítě záleží i na aktuální rodinné situaci dítěte. Navíc, kvalita toho daného pojištění, resp. přístup pojišťovny, se mnohdy pozná až v době pojistné události. Každopádně je možné řešit otázku, jaké pojištění je pro takové dítě smysluplné.

Vzhledem k vysoké úrazovosti dětí má svoje opodstatnění úrazové pojištění. Samozřejmě máme na mysli klasické úrazové pojištění bez spoření, neboť spoření formou pojištění je bez daňových výhod velmi neefektivní. A jaké konkrétní riziko má cenu pojištěním pokrýt?

Nejvážnější situace, kterou je úmrtí dítěte, neznamená žádný výrazný finanční dopad pro rodinu. Pojišťovat dítě na riziko úmrtí je navíc považováno za neetické a rovněž je omezeno zákonem o pojistné smlouvě. Rovněž krátkodobější léčení nemoci či úrazu dítěte neznamená výraznější finanční zatížení rodiny.

Role pojištění tedy spočívá zejména v pokrytí rizika dlouhodobého léčení. To již má své finanční následky – snížení či propad příjmu rodiče, který zůstává s dítětem doma; vznik dalších výdajů spojených s léčením či ztížením uplatnění dítěte například vlivem trvalých následků úrazu a podobně. Nejlepší pojištění pro dítě je tedy takové, které sníží finanční dopady těchto závažných skutečností. Naopak pojištění, kterým dítěti spoříte nebo kryjete z finančního pohledu i banální úrazy, považujeme za nevhodné.  

Dušan Šídlo, Fincentrum/iDnes

Odpovědnost profesionála

Mám několik dotazů ohledně pojištění odpovědnosti řidiče profesionála. Má na plnění vliv, zda řídím autobus nebo nákladní soupravu? Má vliv, zda jedu jako zaměstnanec, jako záskok bez písemné smlouvy (kamarádovi) nebo svým vlastním vozem? Pokud je vůz (havarijně) a náklad (např. pojištění sedadel u autobusu) již pojištěn, má smysl mít tuto pojistku? Kryje mne tato pojistka, když se něco stane a prokáže se mé porušení předpisů (např. překročení rychlosti apod.)? Jaké jsou orientační limity plnění?

Na plnění nemá vliv, jaký typ vozidla řídíte, zda autobus nebo nákladní soupravu. Rozhodně je ale podstatné, komu patří vůz, který řídíte. Jelikož se pojištění vztahuje pouze na škody způsobené zaměstnavateli, je logické, že ani v případě „jízdy za kamaráda“, ani při jízdě vlastním vozem nemáte na plnění z tohoto pojištění žádný nárok.

Pojištění rozhodně má význam i v případě, že je pojištěn vůz i náklad. Zaměstnavatel po vás totiž může požadovat uhrazení škody až do výše 4,5násobku hrubé mzdy. Přitom například z havarijního pojištění se nezaplatí vše, protože část pojištění tvoří spoluúčast. Spoluúčast vám může zaměstnavatel předepsat k úhradě a pojištění odpovědnosti vám pak určitě přijde vhod. Je ovšem samozřejmé, že při porušení předpisů vám z pojištění nebude uhrazeno nic.

Pojištění se uzavírá zhruba na 4,5násobek hrubé mzdy, a pojišťovna hradí 70 % ze škody. Sazby pro ČR (roční platba/plnění, v Kč) jsou: 1 320/50 000, 1 760/100 000, 2 090/150 000. Při jízdách mimo hranice ČR jsou sazby vyšší (roční platba/plnění, v Kč): 1 520/50 000, 2 020/100 000, 2 400/150 000.

Patrimon, s.r.o.

Pět otázek a odpovědi k pojištění majetku

Nechal jsem si individuálně dovézt auto ze zahraničí a chtěl bych je havarijně pojistit. Dvě pojišťovny mi sdělily, že takto dovezený vůz je nepojistitelný, zvlášť když jde o auto vyrobené roku 1995. Lze jej v ČR vůbec pojistit na riziko krádeže a havárií?

Některé pojišťovny umožňují i pojištění individuálně dovezených vozů. Podmínkou ovšem bývá placená komplexní prohlídka, která prověří stav a původ vašeho vozidla. Vozidlo pak lze pojistit na tzv. modifikovanou cenu, která je vypočtena jako nová cena vozidla násobená tabulkovým koeficientem (v případě vozu z roku 1995 je to koeficient 0,65). V případě pojistné události vám dílčí škody budou hrazeny v nových cenách, v případě tzv. totální škody do výše obecné ceny.

Při pojištění majetku prý hraje velkou roli, zda pojišťuji na starou, nebo novou hodnotu. V čem spočívá rozdíl mezi těmito parametry?

Máte zřejmě na mysli tzv. novou a časovou cenu. Při pojištění na novou cenu dostanete v případě pojistné události zjednodušeně řečeno tolik peněz, abyste si mohl poškozenou věc nechat opravit nebo pořídit novou. V případě pojištění na časovou cenu je pojistné plnění sníženo o hodnotu opotřebení. Například u nemovitostí se doporučuje pojištění na novou cenu, která znamená možnost kompletní opravy.
 
Je možné v naší republice pojistit psa?

Většina pojišťoven umožňuje připojištění zvířat chovaných v zájmovém chovu. Domácí mazlíčky lze tedy pojistit na riziko utracení nebo úhynu z důvodu živelní události, akutní otravy, úrazu a připojistit lze též náklady na léčení, opět z důvodu živelní události, otravy či úrazu. Je možné uzavřít i pojištění odpovědnosti z držby zvířat. Pojištění zvířat lze však zpravidla sjednat pouze jako součást pojištění domácnosti.

V tisku vídám zprávy o tom, jak si ta která celebrita pojistila část svého těla. Lze takové pojistné sjednat i v ČR?

Obdobná pojištění nepatří do základní produktové nabídky žádné z českých pojišťoven. Jde o individuálně řešené případy, které jsou zpravidla spojeny s marketingovou propagací příslušné pojišťovny.

Máme domek v oblasti, která je charakterizována jako záplavová, a tím pádem nikdo nechce dům pojistit. Při posledních záplavách se ovšem voda domu ani nedotkla a myslím, že by se k němu nedostaly ani 2× silnější záplavy. Můžeme si na základě této skutečnosti pojištění někde „vymoci“?

Pojišťovny používají pro určování rizikovosti záplav systém matematického modelování, který dokáže zhodnotit rizika zásahu při různých úrovních vodní hladiny. Pokud kontaktujete kteroukoli z pojišťoven, měli by vám na základě přesného udání adresy její pracovníci analyzovat rizikovost z pohledu výše uvedeného nástroje. Vůle pojišťovny uzavřít pojistku je každopádně vždy nezbytná a její „vynucení“ nepřipadá v úvahu.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená