FinExpert.e15.cz

Tipy a triky: kolik stojí nájemní smlouva, co s neplatičem

V našem pravidelném tématu vám přinášíme několik dobrých tipů a rad, např. jak naložit s neplatičem, kde vám půjčí milión, jak na pronájem bytu atd. Na dotazy odpovídají zkušení profesionálové z různých oborů.
Tipy a triky: kolik stojí nájemní smlouva, co s neplatičem

Kolik stojí nájemní smlouva

Chci pronajmout svůj byt a rád bych věděl, kolik mě asi tak bude stát poplatek právníkovi za zpracování nájemní smlouvy. Je ta cena zhruba stejná po celé České republice, nebo jsou velká města tradičně dražší?

Hodně záleží na tom, jakého právníka si vyberete a také na tom, kde si ho vyberete. Například Praha je v tomto ohledu asi 2–3krát dražší než Brno. Menší města jsou naopak levnější. V případě nájemní smlouvy se můžete s právníkem domluvit na hodinové sazbě s tím, že v Brně se cena za hodinu prác pohybuje zhruba v rozmezí 500–1 500 Kč, v Praze 1 000–5 000 Kč. S právníkem lze také dohodnout paušálně odměnu za sepis nájemní smlouvy, např. 3 000 Kč (Brno), 8 000 Kč (Praha). Musím ale zdůraznit, že částky mnou uváděné jsou orientační a vždy záleží na dohodě s příslušným právníkem.

Poslední možností je postup dle advokátního tarifu, kdy základem pro výpočet odměny advokáta je tarifní hodnota představovaná pětinásobkem hodnoty ročního plnění (např. nájemné je smlouvou stanoveno na 10 000 Kč/měsíc; tarifní hodnota tedy činí (10 000×12×5) = 600 000 Kč. Z této částky se pak procentuálně vypočítá odměna. V tomto případě bude činit 5 750 Kč + 25 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč, tedy (5 750 + 40×25) = 6 750 Kč. K tomu se ještě připočte 75 Kč jako náhrada hotových výdajů.

Alena Kružíková
advokátka

Co s neplatičem

Jsem zástupce předsedy společenství vlastníků bytových jednotek. Celkem je v domě deset bytů. Z realitní kanceláře jsme získali informaci, že jeden z vlastníků neplatí za služby a nepřispívá do fondu oprav. Můžeme neplatiči odstřihnout topení, vodu, zamezit přístup k popelnicím? Jak z majitele dluhy získat?

Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) musí v případě vlastníka jednotky – neplatiče – postupovat podle platných stanov SVJ. V zásadě nemůžete volit praktiky, které by byly v rozporu s těmito stanovami a obecně také v rozporu s dobrými mravy. Pokud neplatič své jednání neuvede do souladu se stanovami SVJ ani po prokazatelné výzvě, nezbývá než požádat o řešení splácení dluhu soud. Problém může skončit potom i tak, že k úhradě dluhu může soud nařídit i obstavení majetku dlužníka a tímto majetkem může být i vlastnictví bytové jednotky.

Ing. Karel Hanauer, Sdružení nájemníků ČR

Nemovitost darem

Chystám se převzít darem od rodičů nemovitost. Lze pro ně vložit do katastru věcné břemeno doživotního užívání? Musí být darovací smlouva sepsána vždy s notářem? Lze sepsat dopředu i dar movitých věcí osobní potřeby, které se nedaní, abych se vyhnul případným problémům s ostatními dědici?

Smlouvu o zřízení věcného břemene o doživotním užívání nemovitosti pro určité osoby samozřejmě uzavřít lze. Nutným předpokladem nabytí práva věcného břemene je vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Není nutné, aby darovací smlouva byla sepsána notářem či advokátem, nicméně vzhledem k složitosti zejména smlouvy o zřízení věcného břemene bych doporučovala využít služeb právnicky vzdělané osoby.
V zásadě může vlastník se svým vlastnictvím volně disponovat, a proto také v tomto případě je možné uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem budou věci movité. Je však nutné vyhnout se formulacím, že plnění – věci movité obdrží obdarovaný až po smrti dárce. Taková smlouva by byla neplatná, tzn. můžete uzavřít darovací smlouvu na věci movité. Pokud však nedojde k předání a převzetí věci při uzavření smlouvy, je nutné, aby tato smlouva byla v písemné podobě.

JUDr. Markéta Selucká

Zkracujte spořením

V únoru 2004 jsme zažádali o úvěr u Českomoravské stavební spořitelny na částku 150 000 Kč s meziúvěrem asi 10 000 Kč. Teď splácíme dospořování a úroky z meziúvěru (800 a 500 Kč, ale plete se mi, co je co). Myslela jsem, že budeme splácet meziúvěr z částky 10 000 Kč, ale až podle výpisu z účtů jsem pochopila, že splácíme úroky z meziúvěru z celé částky 150 000 Kč. Jak dlouho to budeme splácet? Jde to nějak zkrátit, doplatit?

Váš dotaz je poněkud nepřehledný, nelze na něj proto odpovědět nijak konkrétně, museli bychom znát více údajů. Každopádně obecně platí, že v době, kdy klient platí překlenovací úvěr (používá se také pojmu meziúvěr), dospořuje zároveň na svůj spořicí účet, a to až do okamžiku, kdy splní všechny podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření. Poté je tímto úvěrem spolu s naspořenou částkou překlenovací úvěr jednorázově splacen. Překlenovací úvěr se postupně neumořuje, jistina se nesnižuje, po celou dobu jeho trvání se z něj platí pouze úroky. Z toho vyplývá, že chcete-li za překlenovací úvěr spořitelně zaplatit co nejméně, budete muset urychlit přidělení „řádného“ úvěru ze stavebního spoření. Toho lze docílit tím, že budete rychleji spořit, tedy ukládat na účet vyšší částky. Další teoretickou možností je snížení cílové částky. Pokud máte smlouvu sjednanou ve standardní či dlouhodobé variantě, můžete její změnou na rychlou rovněž podpořit dřívější přidělení úvěru. Ovšem pozor, ve všech uvedených případech záleží na konkrétních parametrech a stavu vaší smlouvy. Proto vám doporučujeme poradit se s úvěrovým pracovníkem ČMSS. Musíte se ptát a ptát a nechat si vše vysvětlit.
 
Jana Jarošová, Fincentrum/iDnes

Milión vám nepůjčí

Mám pozemek, chtěl bych na něm postavit domek a potřebuji půjčit kolem milionu korun. Je tato půjčka na překlenovací úvěr reálná? Která stavební spořitelna by mi mohla úvěr dát? Mám něco u ČS, Pyramidy a ČMSS a čistý příjem jen 7 000 Kč.

Bohužel vás musím zklamat. Při příjmu 7 000 Kč čistého úvěr kolem 1 mil. Kč žádná banka ani stavební spořitelna neposkytne. Pokud žijete sám, vaše životní minimum činí 4 300 Kč. Na splátku úvěru vám tedy zbývá pouze 2 700 Kč. Z toho je třeba odečíst něco na pojištění, jelikož po vás spořitelna může vyžadovat životní pojištění a rovněž pojištění nemovitosti, která bude sloužit jako zástava. Nemáte-li zatím žádné stavební spoření sjednáno, mohl byste si požádat o překlenovací úvěr s nulovou akontací. Konkrétně například Modrá pyramida nabízí Hypoúvěr s dlouhou dobou splatnosti, u kterého jsou nižší požadavky na výši příjmu žadatele. Můžete však uvažovat o částce ve výši maximálně něco málo přes 300 000 Kč. Zároveň ne menším, jelikož tento Hypoúvěr spořitelna poskytuje až od 300 000 Kč. Překlenovací úvěry s podobnými parametry nabízejí i některé další stavební spořitelny. Toto vše platí ovšem pouze za předpokladu, že neplatíte žádné jiné další pravidelné platby (jako jsou splátky půjček, alimenty a podobně).

O takovémto úvěru byste však měl uvažovat pouze v případě, pokud očekáváte, že se váš příjem bude zvyšovat. Hypoúvěr od Modré pyramidy lze splácet až 25 let. Tato dlouhá doba splatnosti umožňuje, aby měsíční splátky úvěru mohly být co nejnižší. Jejich reálná hodnota sice bude v čase klesat, ale přesto: chcete žít 25 let na hranici životního minima? (Samozřejmě za předpokladu, že nemáte žádné jiné příjmy než vámi uváděných 7 000 Kč.) Zřejmě byste měl uvažovat spíše o koupi levnějšího bytu a před tím nejdříve něco naspořit, případně můžete prodat pozemek. Sjednání stavebního spoření by nebylo na škodu.

Jana Jarošová, Fincentrum/iDnes

Paneláky se státní podporou

Jak nejlépe můžeme financovat opravu našeho domu? Jedná se o částku cca 2,3 milionu korun a starší panelový dům, který je ve společném vlastnictví nájemníků. Do fondu oprav jde 15 000 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že větší část nájemníků je v důchodovém věku, nemůžeme částku do fondu oprav navýšit. Prý na opravu těchto domů přispívá i stát...

Je tomu skutečně tak, i stát se podílí různými prostředky na opravách a modernizacích bytového fondu, některé z nich jsou cílené právě na panelovou výstavbu. Jednou z forem pomoci je neinvestiční dotace poskytovaná vlastníkům bytových domů postavených panelovou technologií. Je určena na financování oprav vad a poruch, které způsobují havarijní stav domu. Na tyto opravy musí být vydáno rozhodnutí stavebního úřadu. Dotace může být poskytnuta až do výše 40 procent skutečných nákladů, maximálně však ve výši 45 000 Kč na jednu bytovou jednotku.

Speciálně pro panelové domy je určen také program PANEL od Státního fondu rozvoje bydlení. Je určen na komplexní opravy domu, tedy ne pouze na dílčí úpravy. Předmětem opravy či regenerace domu proto musí být vždy nejméně oprava statických poruch, rekonstrukce rozvodů a zlepšení tepelně technických vlastností (tato podmínka nemusí být splněna v případě, kdy dům některou z těchto oprav či modernizací nepotřebuje).

Program PANEL zahrnuje několik forem pomoci. V první řadě je to úroková dotace, která sníží úrokovou sazbu bankou poskytnutého úvěru o čtyři procentní body. Dotován je úvěr (či jeho část, pokud je vyšší) do výše 4 800 korun na metr čtvereční podlahové plochy bytu. Podpora je vyplácena po celou dobu splácení úvěru, maximálně však 15 let.

Další výhodou tohoto programu je, že umožňuje získat bankovní záruku Českomoravské záruční a rozvojové banky, která je zvýhodněná ve srovnání s běžnou bankovní zárukou. Navíc jsou v rámci programu jeho příjemcům také hrazeny poradenské služby informačních center jmenovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Můžete se také zkusit obrátit na městský úřad, jelikož obce a města mohou od státu získávat nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytového fondu. Z těchto prostředků pak mohou poskytovat další úvěry ostatním vlastníkům domů a bytů na svém území.

Žádat o uvedené státní podpory mohou všichni vlastníci bytových domů bez ohledu na právní charakter vlastnictví. Tedy vlastníci jednotlivých bytů prostřednictvím společenství vlastníků, bytová družstva, právnické i fyzické osoby.

Jana Jarošová, Fincentrum/iDnes

Příspěvek na bydlení

Kdy mám nárok na příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je určen na krytí nákladů bydlení rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy. O tento příspěvek,který podléhá testování příjmů za kalendářní čtvrtletí, je nutné si požádat na zvláštním tiskopisu příslušný úřad. Za příjem se považují i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek.
Jestliže příjem v rodině byl v uplynulém kalendářním čtvrtletí nižší než 1,6 násobek životního minima rodiny, má vlastník bytu či nájemce, přihlášený v bytě k trvalému pobytu, nárok na příspěvek na bydlení. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě a jaké jsou skutečné náklady na bydlení.

Hana Pechanová, ekonomická a daňová poradkyně

Prodej nemovitosti a daně

Chtěl bych prodat svůj byt v osobním vlastnictví. Jaké daně budu muset zaplatit při prodeji?

Jako prodávající máte povinnost uhradit daň z převodu nemovitostí, která činí 3 % z kupní či odhadní ceny nemovitosti, a to vždy z té, která je vyšší. Máte zároveň i povinnost nechat zpracovat autorizovaným odhadcem odhad ceny nemovitosti pro účely daně z převodu a tento odhad přiložit k daňovému přiznání. Nutno podotknout, že pokud daň z převodu nemovitostí neuhradíte, stává se ručitelem kupující coby nový vlastník nemovitosti a Finanční úřad bude vymáhat daň po něm.

Navíc budete platit i daň z příjmu, a to z rozdílu mezi pořizovací a prodejní cenou nemovitosti. Od této povinnosti ale budete dle §4 zákona o dani z příjmu osvobozen, jestliže doba mezi nabytím a prodejem přesáhne pět let. Dále jste od daně osvobozen, pokud jste v místě měl trvalé bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem.

Vojtěch Krátký, ředitel společnosti RE/MAX v ČR

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená