FinExpert.e15.cz

Stavět lze i na zelené louce, ovšem s komplikacemi

Půdy jako základního faktoru pro výrobu potravin je omezené množství a proto je třeba při výstavbě na „zelené louce“ brát v potaz i ekologické a ekonomické aspekty využití zemědělských pozemků pro výstavbu. Ne vždy je ale třeba platit za stavební využití zemědělských pozemků. Máme pro vás tipy, jak na to.
Stavět lze i na zelené louce, ovšem s komplikacemi

Úřední šiml si pořádně zařehtá

V současné době upravuje ochranu zemědělských pozemků zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Do zemědělského půdního fondu (ZPF) náleží pozemky zemědělsky využívané nebo užívatelné a pozemky, které slouží k zajištění zemědělské výroby (např. polní cesty). Takovéto pozemky jsou zvláště chráněny před znehodnocováním, a to hned několika způsoby. V prvé řadě je třeba zemědělskou půdu užívat k zajištění zemědělské výroby. Pouze pokud nelze zamýšleného účelu (např. výstavba) dosáhnout jinak, je možné určitou část zemědělských pozemků vyjmout ze ZPF a provést na něm výstavbu. Toto vynětí však musí být v souladu se zákonem, musí být v provedeno v nejmenším možném rozsahu, jaký je možný k dosažení účelu a za vynětí pozemků ze ZPF je třeba zaplatit určitou částku. Tato částka závisí na kvalitě odnímané půdy a její výměře. Příjemcem odvodů za vynětí půdy ze ZPF je ze 40 % obec, v jejímž katastru se vyjímaná půda nachází a zbylých 60 % náleží Státnímu fondu životního prostředí.

Vynětí pozemků ze ZPF je možné buď trvale nebo dočasně. Dočasné vynětí je možné pouze v případě, že po ukončení účelu vynětí pozemku ze ZPF bude možné plochu rekultivovat tak, že bude moci být opět vrácena do zemědělského půdního fondu. V tomto případě se odvody za dočasné vynětí platí každý rok až do doby, než bude provedena rekultivace daného pozemku. U trvalého vynětí se platí odvod jednorázově v lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o vynětí pozemku ze ZPF.

K odnětí pozemku ze ZPF je třeba mít souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF. Je jím obecní úřad obce s rozšířenou působností (tato obec např. vydává pasy a eviduje auta občanů v dané oblasti) u pozemků s rozlohou do 1 ha, krajský úřad u pozemků s rozlohou od 1 do 10 ha a při výměře nad 10 ha je příslušným orgánem Ministerstvo životního prostředí ČR. V případě získání souhlasu těchto orgánů s vynětím pozemku příslušné odvody za vynětí určí obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem (obecně „menší“ obec než výše zmíněná). Tento úřad pak rozhoduje v celé agendě týkající se platby. Samotný výpočet výše odvodů je velmi složitý a není možné jej takto publikovat, nicméně přesný postup je uveden v přílohách k zákonu o ochraně ZPF.

Jde to i jednodušeji

Ne ve všech případech je ale třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF, ani není třeba platit odvody. Jedná se o tyto případy:

  • Pozemky, které jsou nezastavěnou plochou zastavěných stavebních pozemků (na stavební parcele postavím dům, ale za domem zůstane na téže parcele zahrada. Při stavbě např. dalšího domu na zahradě se „nežádá ani neplatí“)
  • Pozemky v zahrádkových osadách zájmových organizací (typicky zahrádkářů)
  • Pozemky, které jsou účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti (školská a kulturní zařízení) nebo např. u zdravotnických či církevních objektů
  • Pozemky fyzických osob v současně zastavěném území obce, na nichž si jejich majitel chce zřídit garáž, chatu, kůlnu, kurník, vinný sklep a podobné objekty (majitel pole ležícího vedle jeho domu na něm chce postavit výše uvedené objekty)
  • Pozemky určené pro stavby pro bydlení v současně zastavěném území obce ( pole v obci je územním plánem určeno pro bytovou výstavbu)
  • Pozemky určené k užívání pro nezemědělské účely na dobu kratší než 1 rok včetně rekultivace do původního stavu

Další případy již nejsou využitelné běžnými stavebníky (jde např. o stožáry elektrického vedení či přečerpávací stanice ropovodů).

Všechno není ztraceno

Pokud budoucí stavbu nelze zahrnout do výše zmíněného okruhu, který je osvobozen od souhlasu orgánu ochrany ZPF i od placení odvodů za vynětí, je ještě možné, že bude patřit do druhé skupiny „šťastných případů“, které sice nejsou zproštěny souhlasu s vnětím, ale není třeba za toto vynětí platit odvody. Jde o následující případy odnětí pro:

  • Stavby zemědělské prvovýroby (ne však chov zvířat sloužících jiným účelům – dostihové stáje), pro výstavbu zemědělských účelových komunikací, pro zřizování rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže a pro uskutečňování investic do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny)
  • Výstavbu objektů čistíren odpadních vod
  • Komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu občanského a technického vybavení (výstavba škol, kulturních zařízení, zdravotnických zařízení, sociálních ústavů a církevních objektů)
  • Stavby pro bydlení na plochách určených k tomuto účelu schváleným územním plánem obce mimo současně zastavěné území obce

Ležérnost se nevyplácí

Pokud by stavebník nedbal povinností stanovených zákonem o ochraně ZPF a provedl výstavbu bez souhlasu s odnětím, pak může orgán ochrany ZPF takovéto opomenutí pokutovat. Výše pokuty může u právnických osob a fyzických osob – podnikatelů dosáhnout až 500násobku minimální mzdy (více jak 3 miliony Kč), a to do 1 roku od doby, kdy se orgán o takovém porušení dozví, nejdéle však do 3 let od spáchání tohoto jiného správního deliktu. U fyzických osob – nepodnikatelů může být za stejné porušení povinnosti uložena pokuta max. do výše 5 000 Kč.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená