FinExpert.e15.cz

Srovnání: Mateřská na jihu Evropy

Přinášíme zajímavý přehled, jak je to s mateřskou v jižních státech Evropy.
Srovnání: Mateřská na jihu Evropy

Ve spojitosti s mateřskou dovolenou a peněžitými dávkami se u nás v roce 2012 událo několik změn ve snaze učinit ji pružnější. Přinášíme vám přehled jak je to s mateřskou v ostatních státech Evropy.

Bulharsko

V Bulharsku mají matky nárok na příspěvky, pokud se podílejí alespoň 12 měsíců na zdravotním pojištění. Ženy, které mají zdravotní pojištění zahrnující mateřství, mají nárok na dávky po dobu 410 kalendářních dní, s počátkem vyplácení 45 dní před plánovaným termínem porodu. Otec, který byl minimálně 12 měsíců pojištěn stejně jako matka, má nárok na otcovský příspěvek po dobu 15 dnů po narození dítěte ve výši 90 % z otcovy mzdy za posledních 18 měsíců.

Když má dítě 6 měsíců, může otec čerpat zbývající dny (ze 410 dní) místo matky včetně příspěvku na dítě místo matky. Po skončení mateřské dovolené má žena pojištěná pro případ nemoci a mateřství nárok ještě na další dávky po dobu alespoň 12 měsíců do 2 let dítěte. Výše dávky je stanovena na 123 euro.

Denní dávka během těhotenství a po porodu činí 90 % platu za posledních 18 měsíců. Nepojištěné matky mají zvláštní podmínky.

Itálie

Zaměstnané matky, popřípadě otcové, mají ze zákona nárok na placenou mateřskou (otcovskou) dovolenou v délce pěti měsíců před a po porodu. Ženy jsou povinny přestat pracovat 2 měsíce před datem předpokládaného porodu a nepracují po dobu 3 měsíců, které následují po porodu. Přestat pracovat mohou i jeden měsíc před porodem a vrátit se do práce čtyři měsíce po porodu, pokud získají souhlas svého lékaře.

Rodičovskou dovolenou si mohou rodiče vybrat během prvních 8 let dítěte. Zaměstnaný otec a zaměstnaná matka mají nárok vzít si pracovní volno, a to dokonce i současně, ale celkově může volno trvat jen 11 měsíců.

Při rodičovské dovolené je vyplácena dávka rovnající se 30 % platu a náleží oběma rodičům po celkovou maximální dobu 6 měsíců během prvních 3 let dítěte. Po vypršení těchto 6 měsíců (což platí až do dosažení 8 let dítěte), je dávka poskytována, jestliže individuální příjem žádajícího rodiče 2,5 krát nepřekračuje minimální důchod za odpracované roky, který je platný k tomuto datu.

Kypr

Příspěvek v mateřství je vyplácen všem ženám, které vykonávají výdělečnou činnost nezávisle na tom, jedná-li se o osoby zaměstnané nebo OSVČ, a to po dobu 18 týdnů, počínaje šestým až druhým týdnem před týdnem předpokládaného porodu.

Příspěvek v mateřství je pravidelná dávka. Je vyplácen biologickým matkám po dobu18 týdnů, počínaje šestým až druhým týdnem před týdnem předpokládaného porodu.Týdenní výměra příspěvku v mateřství činí 75 % týdenní hodnoty pojistných bodů získaných v rámci základního pojištění za příslušný referenční pojistný rok. Příspěvek není vyplácen v případě, že žena po dobu, kdy na něj má nárok, pobírá svůj plný plat. Pokud je vyplácen částečný plat, součet vyplácené dávky a sníženého platu nesmí být vyšší než plný plat.

Malta

Peněžitá dávka v mateřství je na Maltě vyplácena ženám, které od svého zaměstnavatele nepožadují mateřskou dovolenou. Je vyplácena občankám Malty a manželkám občanů Malty, které jsou pojištěny v rámci systému sociálního zabezpečení a mají trvalý pobyt na Maltě, a ženám bez trvalého pobytu na Maltě pod podmínkou, že daná žena byla naposledy pojištěna na Maltě. Pokud žena vykonává nebo v minulosti vykonávala placené zaměstnání, nesmí mít podle zákona o zaměstnanosti a průmyslových vztazích (EIRA) nárok na mateřskou dovolenou.

Dávka se vyplácí podle jednotné sazby 74,54 euro týdně po dobu 14 týdnů mateřské dovolené. Po porodu si žena musí vzít dovolenou na nejméně 6 týdnů. Dávka se vyplácí buď celá po porodu, nebo ve dvou splátkách před porodem a po něm. Neexistuje žádné zákonem stanovené pokračování vyplácení dávek zaměstnavatelem. Maltské právní předpisy neobsahují ustanovení o zákonných otcovských dávkách.

Portugalsko

Počáteční rodičovská dávka vyhrazená pro matku zahrnuje až 30 dnů volitelné dovolené před narozením dítěte a 6 týdnů povinné dovolené po narození dítěte. Tato období jsou součástí počáteční rodičovské dovolené.

Počáteční rodičovská dávka vyhrazená pro otce je povinná dovolená v délce 10 dnů. Z těchto 10 dnů je nutné si vybrat 5 po sobě jdoucích dnů bezprostředně po porodu a 5 dnů v následujících 30 dnech. Po uplynutí této doby si lze během počáteční rodičovské dovolené matky vybrat dobrovolnou dovolenou v trvání 10 dnů, a to dnů jdoucích po sobě nebo vybraných jednotlivě.

Počáteční rodičovská dávka odpovídající 120 dnům dovolené, počáteční rodičovská dávka vyhrazená pro otce, dávka při osvojení dítěte, dávka pro případ klinického rizika během těhotenství a dávka pro případ ukončení těhotenství jsou vypláceny jako denní dávka ve výši 100 % rozhodného příjmu příjemce, zahrnuty jsou příplatky o Vánocích a v době dovolené.

Počáteční rodičovská dávka, pokud byla zvolena dovolená v délce 150 dnů, se vyplácí jako denní dávka ve výši 80 % rozhodného příjmu. V případě sdílené dovolené o délce 150 nebo 180 dní výše dávky odpovídá 100, respektive 83 % rozhodného příjmu. Dávka pro případ zvláštního rizika během těhotenství je poskytována jako denní dávka ve výši 65 % rozhodného příjmu.

Rumunsko

V Rumunsku stát poskytuje vyrovnávací příspěvek v mateřství poskytovaný matce, příplatek za péči o dítě poskytovaný matce nebo otci, porodné. Tyto dávky jsou vypláceny rumunským občanům s trvalým pobytem v zemi a cizincům, kteří pozbyli svého občanství a legálně pobývají v Rumunsku. V obou případech musí rodič žít ve společné domácnosti s dítětem, pro něž se žádá o dávku.

Pro vznik nároku na dávky v mateřství je třeba, aby pojištěnec v průběhu posledních 12 kalendářních měsíců hradil pojištění nejméně po dobu 1 měsíce.

Vyrovnávací příspěvek v mateřství se vyplácí pojištěné matce po dobu 120 kalendářních dnů (63 dnů před porodem, respektive 63 dnů po porodu). Od ledna 2009 matka pobírá za celé období 85 % své průměrné měsíční mzdy vyplácené za předchozích 6 měsíců, ne však méně než 142 euro a ne více než 9 043 euro měsíčně. Maximální měsíční příjem, který se bere v úvahu pro výpočet dávek, se rovná 12násobku celostátní průměrné hrubé minimální měsíční mzdy. Dávka je poskytována i v případě, že se dítě narodilo mrtvé.

Porodné je paušální částka, která je přiznána pro každého novorozence, avšak pouze v případě prvních čtyř dětí. Od ledna 2009 částka tohoto příspěvku činí 54 euro.

Slovinsko

Pro získání nároku na dávku v mateřství nebo otcovskou dávku musíte být pojištěni před začátkem rodičovské dovolené nebo alespoň po dobu 12 měsíců v předcházejících třech letech. O mateřskou dovolenou / dávku v mateřství může obvykle požádat matka dítěte. Pouze výjimečně o ni může požádat otec dítěte nebo jiná pojištěná osoba pečující o dítě.

Mateřská dovolená trvá 105 kalendářních dnů, začíná 28 dnů před očekávaným datem porodu a končí 77 dnů po tomto datu. Po porodu je povinná a nevyužitou dovolenou před porodem nelze převést do doby po narození dítěte.

Otcové mají nárok na 90 dnů otcovské dovolené, z toho 15 dnů je třeba vyčerpat během prvních 6 měsíců života dítěte. Zbývajících 75 dnů (pouze při uhrazeném pojistném) by mělo být vyčerpáno, nežli dítě dosáhne 3 let věku.

Po vyčerpání mateřské dovolené může kterýkoli z rodičů požádat o dovolenou na péči o dítě. Tato dovolená trvá 260 kalendářních dnů a v určitých případech ji lze prodloužit. Dovolená může být například prodloužena o dalších 90 dnů v případě vícenásobného porodu (na každé další dítě) nebo v případě, že kojenec vyžaduje zvláštní péči.

Rodičovská dávka činí 100 % průměrného platu (nebo jiného základu pro výpočet) za posledních 12 měsíců před podáním první žádosti o rodičovskou dovolenou. V případě scházejících měsíců je zohledňováno 55 % minimální mzdy. Výše rodičovské dávky je omezená, s výjimkou mateřské dovolené.

Rodičovská dávka je obvykle vyplácena po dobu trvání rodičovské dovolené. Jedinou výjimkou je otcovská dávka. Vyplácí se pouze po dobu prvních patnácti dnů. Po zbývajících 75 dnů jsou otci dítěte vypláceny jen příspěvky sociálního zabezpečení odvozené od minimální mzdy.

Řecko

V Řecku se musíte v průběhu dvou let předcházejících narození dítěte minimálně po dobu 200 dnů účastnit na nemocenském pojištění a musíte skutečně přerušit výdělečnou činnost.

Při příležitosti narození dítěte jsou poskytovány tyto dávky v mateřství – porodné na výdaje související s porodnickou péčí (věcná dávka), příspěvek v mateřství (po dobu těhotenství a po porodu), zvláštní vyrovnávací příspěvek, zvláštní mateřská dovolená.

Ženy mají nárok na porodné – jedná se o paušální dávku, jejíž výše se rovná třicetinásobku denního platu nekvalifikovaného dělníka, pokud byla splněna podmínka 50 dnů pojištění v průběhu předcházejícího kalendářního roku nebo v průběhu posledních 15 měsíců, kdy se poslední 3 měsíce nezapočítávají.

Příspěvek v mateřství se vyplácí pod podmínkou, že v průběhu 56 dnů před předpokládaným datem porodu a 63 dnů po narození dítěte nepracujete. Výše příspěvku v mateřství (po dobu těhotenství a po porodu) se rovná výši vašeho platu.

Nárok na zvláštní vyrovnávací příspěvek mají těhotné zaměstnané ženy, ženy po porodu nebo kojící ženy, které jsou z důvodu specifických pracovních podmínek osobně vystaveny zdravotnímu riziku nebo riziku ohrožujícímu zdraví jejich dítěte, pokud z technických i objektivních důvodů není možné je převést na jinou práci. Pro vyplacení tohoto příspěvku musí mít pojištěná žena u sociálního zabezpečení nashromážděno 200 dnů pojištění v průběhu 2 let předcházejících datu, ke kterému přerušila svoji pracovní činnost. Výše tohoto příspěvku je stejná jako výše dávky v nemoci.

Španělsko

Dávky v mateřství se poskytují zaměstnancům pojištěným v kterémkoli režimu sociálního zabezpečení, kteří mají nárok na mateřskou/otcovskou dovolenou stanovenou v pracovněprávních předpisech v případě porodu, adopce nebo osvojení dítěte. Aby měl pojištěnec nárok na příspěvkovou dávku v mateřství nebo otcovskou dávku, musí hradit příspěvky alespoň po dobu:

  • 180 dní za 7 let bezprostředně předcházejících narození dítěte nebo
  • 360 dní za celý profesní život.

Situaci pracovníků mladších 26 let upravují zvláštní předpisy pouze v případě mateřství.

Příspěvkové dávky v mateřství se vyplácejí po dobu 16 týdnů. Tuto dobu lze prodloužit o 2 týdny v případě vícečetného porodu. Pokud oba rodiče pracují, může otec čerpat až 10 týdnů. Tato doba se prodlužuje, pokud se dítě narodí předčasně nebo je hospitalizováno. Mateřskou dovolenou lze upravit podle potřeb matky, nicméně v případě biologického mateřství je dovolená pro matku povinná během prvních 6 týdnů po narození dítěte.

Denní mateřské a otcovské dávky se vyplácejí po celou dobu trvání nároku a dosahují 100 % výpočtového základu. Výpočtový základ se stanoví tak, že se příspěvkový základ za měsíc předcházející odchodu na mateřskou dovolenou vydělí počtem dní, kdy byly příspěvky hrazeny.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená