FinExpert.e15.cz

Speciální fondy se také hlásí o slovo

V rámci možností kolektivního investování se nesmí zapomínat ani na tzv. speciální fondy. O co se konkrétně jedná?
Speciální fondy se také hlásí o slovo

Zákon o kolektivním investování rozděluje fondy kolektivního investování na tzv. standardní a tzv. speciální. Stručně řečeno standardními fondy jsou takové fondy kolektivního investování (FKI), které splňují požadavky práva ES a běžně se v zahraničí označují jako UCITS fondy. Speciálními fondy jsou naopak takové, které požadavky práva ES nesplňují, a v zahraničí se jim zjednodušeně říká non-UCITS fondy. Speciální fondy nemohou využívat, na rozdíl od fondů standardních, výhod evropského pasu, což znamená, že pokud chtějí být nabízeny v jiné zemi Evropského hospodářského prostoru, než je Česká republika, musí žádat tamější regulatorní orgán o povolení.

Standardní fondy jsou mezi drobnými investory mnohem více rozšířené než fondy speciální, ovšem ani na fondy speciální by se nemělo zapomínat, jelikož mohou přinést i drobným investorům zajímavé investiční příležitosti.

Volnější speciální fondy

Speciální fondy nemají tak přísná omezení jako fondy standardní, vztahují se k nim volnější limity. Speciální fondy nepodléhají právu ES a řídí se jen českými právními normami. Obecně mohou mít speciální fondy kteroukoli ze tří právních forem. To znamená invetičního fondu (IF), uzavřeného podílového fondu (UPF), otevřeného podílového fondu (OPF). Standardní fondy mohou mít pouze formu OPF.

Nejdůležitějším omezením speciálního fondu je to, že podíl všech investic ve prospěch jednoho subjektu nesmí překročit 35 % jeho majetku. Týká se to nakupování cenných papírů od jednoho emitenta, ale třeba i peněžních vkladů u téhož subjektu. Složení portfolia speciálního fondu však nemůže být jakékoliv, musí odpovídat typu fondu. S tím souvisí i specifické riziko, kvůli kterému jsou speciální fondy vhodnější pro zkušené investory.

Speciální fondy se dělí na dvě velké skupiny. Jsou to fondy, které shromažďují prostředky od veřejnosti a tzv. fondy kvalifikovaných investorů.

Fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, jsou:

  • Speciální fond cenných papírů
  • Speciální fond nemovitostí
  • Speciální fond fondů

Speciální fond cenných papírů

Speciální fond cenných papírů může investovat do podobných instrumentů jako standardní fond, tj. akcií, dluhopisů, finančních derivátů, cenných papírů jiných fondů kolektivního investování (FKI), nástrojů peněžního trhu a také různých vkladů. Investiční limity jsou však jiné – max. 20 % majetku může být tvořeno cennými papíry jednoho emitenta, pokud 10 % bude připadat na nástroje peněžního trhu a 10 % na investiční cenné papíry (akcie, dluhopisy).

Fond může nakupovat také cenné papíry jiných FKI, ty mohou tvořit až 49 % jeho majetku, ale podíl jednoho FKI nesmí přesáhnout 20 %. Za určitých podmínek může fond investovat dokonce až 100 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných nebo zaručených členským státem EU, jeho regionální nebo místní správní jednotkou.

Tyto fondy mohou být zařazovány v podstatě do jakékoliv kategorie fondů – peněžního trhu, akciové, dluhopisové, smíšené i zajištěné. Záležet bude na konkrétní investiční strategii fondu, uvedenou i v jeho statutu. Speciální fond cenných papírů může být ve formě IF, UPF nebo i OPF.

Speciální fond nemovitostí

Speciální fond nemovitostí – zkráceně nemovitostní fond – může mít pouze formu otevřeného podílového fondu a většinu svého majetku musí investovat přímo do nemovitostí nebo do nemovitostních společností. Nemovitost však musí být způsobilá přinášet výnosy z provozu nebo zisk z jejího prodeje. Nemovitostní společností se rozumí taková, jejíž předmětem podnikání je pořizování a provozování nemovitostí nebo obchodování s nimi. ZKI také stanovuje omezení těchto společností – musí investovat do nemovitostí na území státu, ve kterém mají sídlo, nesmí vlastnit více než tři nemovitosti ani mít účast v jiné společnosti.

Investiční limity jsou u tohoto fondu nastaveny poměrně volně, navíc až 3 roky od jeho vzniku nemusí dodržovat zákonné investiční limity a nemusí odkupovat podílové listy. Tak se může stát, že po tuto dobu hodnota jediné nemovitosti může tvořit až 60 % hodnoty majetku fondu, po 3-leté lhůtě už jen max. 20 %. Navíc – v případě překročení povoleného limitu o více než 10 % má fond 3 roky na zjednání nápravy.

Naše právní úprava nemovitostních fondů se více blíží evropskému modelu, kdy se jedná spíše o FKI s výraznější regulací. Mediálně známý je i americký model realitních fondů, tzv. REIT (Real Estate Investment Trust), které podléhají mírnější regulaci, jsou uzavřeného typu a jsou daňově zvýhodňovány, pokud alespoň 90 % zisků vyplácejí ve formě dividend.

Fond „všech“ fondů

Speciální fond fondů investuje převážně do cenných papírů vydaných jiným FKI. Podíl cenných papírů vydaných jedním FKI nesmí přesáhnout 20 % majetku fondu. Tato hranice může být zvýšena až na 35 %, pokud je daný FKI dostatečně charakterizován ve statutu. Může to však být maximálně 25 % všech cenných papírů, vydaných tímto FKI.

Jinými slovy speciální fond fondů nemůže jiný FKI vlastnit z více než z jedné čtvrtiny. Zároveň nemůže investovat do FKI, který není určen pro veřejnost, nebo který investuje víc než 10 % svých prostředků do jiného FKI. Fond může být ve formě IF, UPF nebo OPF.

Fondy kvalifikovaných investorů

Zvláštní skupinou jsou fondy kvalifikovaných investorů. Za kvalifikovaného investora, tedy osobu, která může nabývat cenné papíry tohoto fondu, můžeme považovat především institucionální investory, jako jsou banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, investiční fondy, penzijní fondy, stát či centrální banka atd.

Může jím být i právnická či fyzická osoba v zákoně o kolektivním investování výslovně neuvedená, ale která písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Pokud ČNB nepovolí výjimku, tak fond může mít nejvýše 100 podílníků či akcionářů a u každého z nich je minimální vstupní investice 1 mil. Kč.

Fond (ve formě IF, UPF či OPF) je zakládán pro předem vybraný okruh investorů. Už z minimální vstupní investice je zřejmé, že se nebude jednat o fond určený pro „běžného drobného investora“. Jeho cenné papíry navíc nesmí být veřejně nabízeny ani propagovány, může být zveřejněna pouze propagační upoutávka. Tento typ fondů je ZKI regulován jen minimálně, proto je obzvláště důležitý jeho statut. Zde je stanoven okruh investorů, pro které je fond určen, podmínky převoditelnosti jeho cenných papírů, ale také druh majetku, do kterého fond investuje a případné investiční limity či omezení, protože ZKI tyto fondy v podstatě vůbec neomezuje.

Fondy navíc nemají ve srovnání s ostatními FKI téměř žádné informační povinnosti a mohou využívat i běžně málo používané nestandardní postupy a nástroje, které jsou mnohdy ostatním fondům zakázány. Ve svém důsledku to znamená, že fond kvalifikovaných investorů je sice více rizikový než ostatní FKI, ale zároveň může poskytovat velice zajímavé zhodnocení investovaných prostředků.

České fondy kvalifikovaných investorů můžeme porovnávat se zahraničními hedge fondy, které využívají podobných principů – nízká úroveň regulace, nejsou nabízeny široké veřejnosti, nejsou omezovány investičními limity, využívají i vysoce rizikových instrumentů a podobně. Navíc sledují absolutní výnosnost, ne srovnávání s tržním indexem.

Ptali jsme se za vás

Jsou u speciálních fondů vyšší poplatky?

Vstupní poplatky do speciálních fondů určených pro zvláštní typy investorů bývají nižší než u fondů klasických. Je to dáno i vstupním omezením, které může být podmíněno minimální investicí v řádech milionů korun. Tímto se emitenti speciálních fondů snaží oddělit investory, pro které je fond určen. Oproti tomu nemovitostní fondy mohou mít poplatky vyšší než klasické fondy. U nemovitostních fondů totiž dává smysl výstupní poplatek během výstupu v prvních několika letech po vstupu do fondu (vzhledem k nízké likviditě portfolia fondu).

Jak velkou konkurencí jsou pro speciální fondy investiční certifikáty?

Investiční certifikáty se v mnoha věcech podobají speciálním fondům. Existují i aktivně řízené certifikáty s manažerským poplatkem. Na Evropských trzích certifikáty nad speciálními fondy vedou, protože způsob jejich emise je daleko jednodušší. Takový certifikát se dá emitovat vyloženě na přání klienta během několika dní. Přípravy na emisi fondů jsou oproti tomu neúměrně táhlé. Nicméně svoji zatím nezastupitelnou roli hrají speciální fondy nemovitostí (nemovitostní fondy). Jelikož se jedná o věc bližší realitní společnosti než bance, je pro banky zatím neúměrně složité emitovat podobné certifikáty. Dá se říci, že v tomto odvětví speciální fondy mají svoji budoucnost.

Jak oblíbené jsou speciální fondy, resp. jejich obdoba, v zahraničí?

Co se týče privátního investičního bankovnictví, nastává v Evropě spíše odliv směrem ke strukturovaným produktům, které jsou daleko jednodušší na emitování. Hodně oblíbená je v zahraničí jedna speciální skupina fondů – hedge fondy. V ČR zatím tyto fondy z legislativních důvodů nemůžou být nabízeny, ale v zahraničí jsou to v určitých případech právě hedge fondy a jejich peníze, které způsobují výkyvy na burzách. Oblíbenou částí portfolia zahraničního investora jsou nemovitostní fondy.

Na otázky odpovídal: Petr Gapko, Sales Manager, brokerjet České spořitelny, a.s.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená