FinExpert.e15.cz

Speciál: Jak se daní nemovitosti

Daň z nemovitostí tvoří ji jednak daň z pozemků a potom daň ze staveb. Proberme si stručně obě dvě tyto daňové podskupiny.

Kapitoly článku


Speciál: Jak se daní nemovitosti

Kdo je poplatníkem daně

Poplatníkem daně z pozemku je v prvé řadě vlastník pozemku. Poté mohou nastat některé specifické případy, kdy je poplatníkem nájemce nebo uživatel pozemku. Nájemce je poplatníkem daně v případě, že se na takovém postupu dohodne s majitelem pozemku a v dalších speciálních případech, jako jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, spravované Pozemkovým fondem ČR nebo převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

Uživatel je poplatníkem daně v případě, kdy vlastníkovi nebyly vyčleněny v rámci pozemkových úprav konkrétní vlastnické pozemky k zajištění zemědělské výroby, ale jsou mu přiděleny náhradní pozemky do časově omezeného nájmu nebo zatímního bezplatného užívání. Jestliže jsou takto vydané pozemky pronajaty, je potom poplatníkem daně jako skutečný uživatel ten, komu byly pronajaty. 

Má-li vlastnické právo k pozemku více subjektů, jsou tyto subjekty povinny platit daň společně a nerozdílně. To platí i v případě, že je spoluvlastnictví k pozemku odvozováno od vlastnictví k bytu nebo nebytovému prostoru, které jsou evidovány v katastru nemovitostí.

Předmět daně

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí k 1. lednu v členění podle druhů (jednoznačně jej určí výpis z katastru nemovitostí) bez ohledu na jejich skutečné využívání.

Předmětem daně z pozemků naopak nejsou pozemky zastavěné stavbami v rozsahu půdorysu (okolní pozemek, jako dvorek, zahrádka apod. tedy ano), lesní pozemky s lesy ochrannými a lesy zvláštního určení, vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb a pozemky určené pro obranu státu.

Základ daně

Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých trávních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce Ministerstva zemědělství (pro rok 2006 vyhlášku č. 456/2005 Sb.).

Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč. Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

Daňové sazby

Sazba daně činí u pozemků:

 • orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,
 • trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb podle rozhodnutí referátu životního prostředí 0,25 %.

U ostatních pozemků činí sazba daně za každý 1 m2:

 • zastavěných ploch a nádvoří 0,10 Kč (jedná se o pozemky náležející ke stavbám)
 • stavebních pozemků 1,00 Kč
 • ostatních ploch, pokud jsou předmětem daně, 0,10 Kč (např. okrasná zahrada, nezpevněné manipulační a skladové plochy průmyslových a zemědělských objektů apod.).

Základní sazba daně u stavebních pozemků se navíc násobí koeficientem:

 • 0,3 v obcích do 300 obyvatel
 • 0,6 v obcích s 301–600 obyvateli
 • 1,0 v obcích 601–1 000 obyvateli
 • 1,4 v obcích 1 001–6 000 obyvateli
 • 1,6 v obcích s 6 001–10 000 obyvateli
 • 2,0 v obcích s 10 001–25 000 obyvateli
 • 2,5 v obcích s 25 001–50 000 obyvateli
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze
Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu. Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.

Příklady výpočtu daně z pozemků


 1. Poplatník vlastní k 1. lednu 2006 ornou půdu o výměře 2 000 m2, průměrná cena za 1 m2 podle vyhlášky č. 456/2005 Sb. činí 6,50 Kč. Základ daně z pozemků bude činit 13 000 Kč (2 000×6,50) a po vynásobení sazbou daně ve výši 0,75 % bude daň z pozemků činit (po zaokrouhlení na celé Kč nahoru) 98 Kč.
 2. Poplatník vlastní k 1. lednu 2006 v obci se 60 000 obyvateli stavební pozemek o rozhodné výměře 1 000 m2. Daň z pozemků bude činit 3 500 Kč (1 000×1,0×3,5).
 3. Zastavěná plocha činí 800 m2 a půdorys stavby činí 300 m2. Pozemek v rozsahu půdorysu stavby dani z pozemků nepodléhá (podléhá dani ze staveb). Základem daně z pozemků je 500 m2 (800–300) a daň bude činit 50 Kč (500×0,1).
Další kapitola
 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená