FinExpert.e15.cz

Směnka: když si chcete půjčit třeba od kamaráda

Když někomu půjčujete peníze, nechte si podepsat směnku. Je to velmi dobrý způsob, jak si svou půjčku zajistíte. Seznámíme vás se všemi náležitostmi, jaké má směnka mít, a dozvíte se, co dělat v případě problémů
Směnka: když si chcete půjčit třeba od kamaráda

Směnky se u nás používají už od padesátých let minulého století. V té tobě také vznikl zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb), který platí dones, aniž by bylo nutné jej nějak významně měnit. Podle tohoto zákona směnka, pokud obsahuje veškeré potřebné náležitosti, patří do skupiny listinných cenných papírů. Podobně jako u ostatních cenných papírů jde o zákonem uznávaný dokument, u nějž jsou práva a povinnosti jednotlivých stran přesně určena. Směnka potvrzuje závazek, že určitá osoba zaplatí stanoveným způsobem a ve sjednané době jiné osobě (majiteli směnky) uvedenou částku. Směnku můžete s výhodou využít při půjčování finančních prostředků mezi vámi a jinou fyzickou osobou.

Různé tváře směnky

Podle účelu použití dělíme směnky do dvou základních kategorií: na směnky obchodní a finanční. Obchodní směnku využijí především podnikatelé, kteří si chtějí „pojistit“ platbu za dodané zboží nebo poskytnutou službu (zajišťovací instrument). Řada podnikatelů se již dostala do situace, že dodala obchodnímu partnerovi zboží, ale za dodávku nedostala zaplaceno. Jako dodavatelé zboží máte v rukou pouze neuhrazenou fakturu, jejíž soudní vymahatelnost je finančně i časově velmi náročná. Pokud tedy máte pochybnosti o důvěryhodnosti svého obchodního partnera, vyžadujte vystavení směnky. Soud v případě uznání závazku ze směnky postupuje v tzv. zkráceném soudním řízení a své peníze získáte rychleji.

Běžní občané se většinou dostanou do styku se směnkou finanční. Tato směnka potvrzuje finanční transakci mezi dlužníkem a věřitelem. Představte si, že chcete půjčit od kamaráda např. 100 000 Kč. Dohodnete se na zajištění půjčky pomocí směnky. Jako dlužník vystavíte směnku (vlastní nebo cizí), na které se zavážete kamarádovi (věřiteli) splatit uvedených sto tisíc ve stanovené lhůtě a předem sjednaným způsobem. Když dojde na splatnost směnky, peníze vrátíte. S finančními směnkami běžně pracují i banky, stavební spořitelny a ostatní finanční instituce.

Směnka vlastní a cizí

Rozlišujeme dva základní typy směnek – vlastní a cizí. Vlastní směnku vystavuje dlužník a dává bezpodmínečný slib, že zaplatí ve směnce uvedené osobě (remitent) stanovenou částku v určitý den (nebo během určité doby) a na stanoveném místě. Cizí směnku vystavuje také dlužník, ale je zde oproti směnce vlastní následující odlišnost: dlužník (tzn. výstavce směnky) přikazuje jiné třetí osobě (směnečník), např. bance, zaplatit osobě uvedené na směnce (věřiteli) určenou částku. Vystupují zde tedy tři osoby, např. dlužník, banka a věřitel. Na směnce musí být opět uveden den a místo splatnosti.

Pozornost se vyplatí

Směnka může být dobrým sluhou, ale i zlým pánem. Aby z vystavené směnky plynula příslušná práva, musí obsahovat veškeré povinné náležitosti. Chybí-li některý povinný údaj, je směnka neplatná. Abyste si mohli udělat lepší představu, jak směnka vypadá, najdete u článku vzory směnky vlastní i cizí. Před konečným podpisem (nemusí být ověřen notářsky) se pak ujistěte, zda jsou vyplněny veškeré potřebné údaje.

Pro vystavení směnky můžete použití běžný papír nebo předtištěný směnečný tiskopis. Zákon nenařizuje využití konkrétního nosiče zápisu (jakýkoliv předmět, na který lze vytvořit trvalý zápis) ani formu zápisu. Směnku můžete napsat i rukou na obyčejném papíru. Vždy však musíte uvést, že se jedná o směnku, a to v příslušeném jazyce. V textu směnky musíte uvést bezpodmínečný slib, že za směnku uvedené osobě zaplatíte, nejčastěji slovy „…za tuto směnku zaplatím…“.

Ve směnce nesmí chybět jméno osoby, která má směnku zaplatit (výstavce nebo směnečník) a jméno osoby, které má být placeno. Zapomenout nesmíte ani na uvedení místa, kde má být placeno, datum vystavení směnky a vlastnoruční podpis výstavce. Výše uvedené náležitosti musí obsahovat jak směnka vlastní, tak i cizí. U cizí směnky musíte navíc uvést bezpodmínečný platební příkaz třetí osobě (směnečník), aby zaplatila dlužnou částku věřiteli.

Neúplná směnka

Podepsaná směnka, ve které jsou vynechány údaje o době splatnosti, je splatná po předložení dlužníkovi (tzv. splatnost na viděnou). Při podpisu směnky nemusí být uvedena ani částka, která má být splacena (tzv. biankosměnka). Tuto možnost využívají především banky pro zajištění půjčky. V případě, že neplatíte, doplní banka výši dlužné částky a směnka se stává platnou. Směnka je považována za platnou i v případě, že chybí některý z výše uvedených údajů.


Náležitosti směnky

 1. Označení, že jde o směnku, vyjádřené v jazyku, ve kterém je listina sepsána
 2. Bezpodmínečný příkaz třetí osobě zaplatit uvedenou peněžitou sumu (platí pouze pro směnku cizí)
 3. Jméno osoby, která má platit (tzn. výstavce nebo směnečníka)
 4. Údaj o splatnosti: datum, období, uplynutím doby,  nastoupení skutečnosti apod.
 5. Údaj místa, kde má být placeno (není-li uvedeno je místem splatnosti uvedené bydliště výstavce směnky)
 6. Jméno osoby, které nebo na jejíž řád má být placeno
 7. Datum a místo vystavení směnky
 8. Podpis výstavce (není vyžadováno notářské ověření podpisu)


Jednoduchá a účinná

Po uplynutí sjednané doby bude směnka předložena k proplacení. Zaplacení dlužné částky si nechte potvrdit věřitelem (majitelem směnky) a vyžadujte vrácení směnky. V případě, že závazek splníte a nemáte k dispozici doklad o zaplacení nebo směnku, můžete se dostat do problémů. Majitel směnky může na vaši platbu zapomenout nebo ji v horším případě popřít a tvrdit, že jste nezaplatili. Soud nebude zjišťovat, zda jste skutečně zaplatili nebo ne, prokázání platby budete na vaší straně. Z právního hlediska je tedy majitel směnky chráněn lépe. Pokud nezaplatíte, předloží věřitel směnku k soudu, který zkontroluje formální náležitosti směnky a vydá směnečný platební rozkaz. Do tří dnů musíte zaplatit dlužnou částku a náklady soudního řízení nebo podat námitku proti platebnímu rozkazu včetně důvodů.

Na co si dát pozor

Před konečným podpisem směnky zkontrolujte její obsah. Nedoporučujeme podepisovat směnku, ve které není uvedena dlužná částka. Po podpisu a předání směnky již nemůžete její obsah modifikovat a věřitel může dopsat jakoukoliv dlužnou částku. Částku vypište slovy, zamezíte tak situaci, že připsáním jedné nuly se z půjčených sto tisíc korun stane rázem milion. Slovní vyjádření má přednost před číselným. Chce-li dlužnou částku zaplatit pouze osobě, která vám půjčku poskytla, omezte její převoditelnost. Do textu  připojte „bez indosance“ nebo „za směnku zaplatím výlučně“ apod. Vyhnete se tak problému, že zaplatíte osobě, od které jste si sice půjčili, ale která směnku prodala další osobě.


Kdy je směnka splatná

Splatnost směnky můžete stanovit několika způsoby. Nejjednodušší možností je napsat na směnku přímo konkrétní datum, např. 2. 1. 2006. Směnku dostanete k proplacení v den splatnosti nebo během dvou následujících pracovních dnů. Neuvedete-li na směnce datum splatnosti, je splatná na viděnou, tzn. v okamžiku, kdy vám ji věřitel předloží k proplacení. V textu směnky můžete přímo uvést „splatná na viděnou“. Věřitel vám musí předložit směnku splatnou na viděnou k proplacení nejpozději do jednoho roku od jejího vystavení. Směnka může být vystavena i se splatností na určitý čas po viděné; např. směnka je předložena k proplacení 2. 1. 2006 se splatností do dvaceti dnů. Poslední možností je stanovení splatnosti určitý počet dnů od data vystavení.


Slovníček

 • Výstavce: osoba (nejčastěji dlužník), která vystavuje směnku
 • Remitent: osoba věřitele uvedená na směnce vlastní (osoba, které má být zaplacen dluh)
 • Směnečník: třetí osoba uvedená na směnce, která je povinná zaplatit dluh věřiteli na příkaz výstavce směnky. Třetí osobou může být např. banka.
 • Biankosměnka (blankosměnka): na směnce není uveden některý údaj, který se doplní později. Není např. uvedena dlužná částka, datum vystavení nebo splatnosti

Vzory


SMĚNKA CIZÍ


Místo a datum vystavení (měsíc slovy):………………………………………………………….  

Údaj splatnosti (měsíc slovy):…………………………………………………………………….   

Zaplaťte za tuto směnku

na řad: …………………………………………………………………………………………… 
(komu)

Částka (slovy): ……………………………………………………  Měna: …………..     

      
……………………………………………
Směnečník


…………………………………………….   
Přesná adresa


Splatno v (místo placení) u (domicil)     

…………………………………….            

……………………………………………………………
jméno (název, razítko), adresa a podpis(y) výstavce


SMĚNKA VLASTNÍ


Místo a datum vystavení (měsíc slovy):………………………………………………………….  

Údaj splatnosti (měsíc slovy):…………………………………………………………………….   

Za tuto směnku zaplatím

na řad: ……………………………………………………………………………………………      
(komu)

Částka (slovy): ……………………………………………………  Měna: …………..     

      
Splatno v (místo placení) u (domicil)………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………
jméno (název, razítko), adresa a podpis(y) výstavce


Další článek


 

Související články


celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Zdravím Vás,prosím o názor,jak se vyhnout sepsán...
Dan
28. 1. 2017, 01:29
Zdravím Vás,prosím o názor,jak se vyhnout sepsání sm...
Petr
12. 1. 2016, 18:48
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak sepsat směnku...
Bára
27. 1. 2015, 12:33
Dotaz
Liba
1. 6. 2006, 00:34
Přenechání směnky třetí osobě za úplatu
Jaroslav
22. 4. 2006, 13:35

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená