FinExpert.e15.cz

Sepsáním závěti lze předejít majetkovým sporům mezi dědici

Dědí se ze zákona nebo podle závěti, případně kombinace obojího.
Sepsáním závěti lze předejít majetkovým sporům mezi dědici

Většina z nás se někdy v průběhu života dostane do situace, kdy – navzdory zármutku ze ztráty blízkého člověka – musí řešit praktické aspekty dědického řízení.
Ani v případě, že jste nejbližší člověk zesnulého (zůstavitele), není dle platné právní úpravy možné ujmout se dědictví samovolně. Podmínkou pro nabytí majetku je zvláštní, zákonem upravené řízení, v němž soud jako orgán státu garantuje dodržení zákonem stanovených pravidel i závěti zemřelého.

Kde není závěť, zastoupí zákon

Dědí se tedy ze zákona (upravuje Občanský zákoník) nebo podle závěti, případně kombinace obojího. Závětní dědic má přednost před dědici ze zákona, výjimkou jsou pouze takzvaní neopomenutelní dědici – potomci. I vydědění potomka je upraveno zákonem.

Vydědit jej lze pouze v případech, že potomek: 

  • v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, 
  • o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl,
  • byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku
  • trvale vede nezřízený život

Stanete-li se dědicem, máte tzv. svobodu přijmout dědictví, tedy i právo se ho v zákonem stanovené lhůtě vzdát. Lhůta pro odmítnutí je měsíc ode dne vyrozumění o tomto právu. Občanský zákoník stanoví také tzv. univerzální sukcesi, tedy dědickou posloupnost, kdy na dědice zůstavitele přechází veškerá majetková práva a zároveň i veškeré právní závazky, které měl zůstavitel před svou smrtí jako celek. Dědic tak nemá možnost odmítnout jen část dědictví, musí přijmout vše, co mu zákon či závěť přiznávají, nebo naopak vše odmítnout v celém rozsahu.

V Českém právním řádu také platí omezení odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele jen do výše ceny nabytého dědictví, dědic tedy nemůže z dědictví nabýt více dluhů než majetku.

Místně příslušný dědickému řízení je soud, v jehož obvodu měl zůstavitel naposledy bydliště. Soud pak určí notáře – dědici si notáře nemohou volit ani jej měnit, aby byla zajištěna nestrannost přístupu.

Předběžné šetření

Prvním úkonem, který notář učiní, je předvolání blízké osoby zemřelého, která je obeznámena s rodinnými a majetkovými poměry zemřelého. Není pravda, že si notář sám zjišťuje existenci veškerého finančního majetku zemřelého. Účelem předběžného šetření je zjistit okruh dědiců a majetku, který má být předmětem dědického řízení.

Na předběžné šetření by měl předvolaný přinést závěť, listinu o vydědění, příp. listinu o odvolání závěti zemřelého (pokud jsou uschovány u některého notáře, má již soudní komisař k dispozici jejich ověřené kopie) a přesné adresy s daty narození všech osob, které se budou účastnit dědického řízení. Soudní komisař má přístup do centrální evidence obyvatel, takže chybějící údaje si dohledá.

Dále s sebou přinese

  • vkladní knížky, doklady k účtům i jinému finančnímu majetku (i pokud jsou na jméno manžela/ky, jedná-li se o společné vlastnictví)
  • doklady o členství v bytovém družstvu či jiném družstvu
  • velký technický průkaz nebo alespoň přesné informace k vozu, který zemřelý vlastnil
  • vlastnické listiny k nemovitému majetku
  • doklady o půjčkách či dluzích, kreditních kartách apod.
  • doklady (veškeré faktury a účtenky) o výši pohřebních výloh, pakliže je chce dědic uplatnit vůči spoludědicům či z daňových důvodů

Zjišťování okruhu dědiců a rozsahu majetku

Po předběžném šetření provádí soudní komisař na základě zjištěných údajů šetření ohledně nahlášeného majetku. Kolik času bude pro provedení šetření potřeba, nelze předem určit, nicméně státní orgány a banky mají pro odpověď na dotazy notáře lhůtu 1 měsíce.

Konečné jednání

Dědici se o rozdělení majetku domlouvají  sami, je dávána přednost dohodě. Dojde-li k uzavření dohody, bude vydáno usnesení o jejím schválení a dědictví je rozděleno dle přání dědiců. Pokud se nedohodnou, je vydáno rozhodnutí o tom, že se dědicům potvrzuje nabytí dědictví dle dědických podílů.

Vyjde-li po skončení dědického řízení najevo, že zemřelý vlastnil další majetek, který nebyl zahrnut do dědického řízení, je třeba, aby dědici požádali o dodatečné projednání dědictví.

Zažádat mohou i státní orgány (např. katastrální úřad), orgány státní správy, justice či jiné fyzické osoby, které se tak domáhají výkonu svých vlastnických práv.

Kdo dědí dle zákona?

Ze zákona se dědí, jestliže závěť nebyla sepsána nebo sepsána byla, ale pro neplatnost ji soud zrušil, případně se nevztahuje se na celý zůstavitelův majetek. Zákon stanovuje, kdo je dědicem a kdy bude povolán k dědění. Tento okruh blízkých je rozčleněn do čtyř skupin.

1. skupina: zůstavitelovy děti a manžel nebo partner
Každý dědí stejným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci.

Nejjednodušší situací, jaká může nastat, je stav, kdy rodinu tvoří dva rodiče a dvě dospělé děti. Zemře-li jeden z rodičů, bude dědit druhý rodič a obě děti rovným dílem, tedy každému třetina. Jestliže nastane situace, kdy některé dítě nebude dědicem (např. je vyděděno), bude jeho podíl rozdělen mezi jeho potomky (děti, nemá-li děti tak mezi vnuky).

2. skupina: zůstavitel neměl žádné potomky (děti, vnoučata ani pravnoučata)
Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí v druhé skupině manžel nebo partner, rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před smrtí ve společné domácnosti. Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.

3. skupina: zůstavitel nemá potomky, manžela ani rodiče
Povolána k dědění bude spolužijící osoba a zůstavitelovi sourozenci. Pokud zůstavitel má sourozence, kteří zemřeli před ním, bude pro dědické řízení důležité, zda tito sourozenci měli děti (tedy zda zůstavitel měl neteře či synovce) 

4. skupina: zůstavitel nemá potomky, sourozence ani spolužijící osobu,
má prarodiče případně prastrýce či pratetu. Nedědí-li žádný dědic ve třetí skupině, ve čtvrté skupině dědí stejným dílem prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným dílem jejich děti.

Nenajde-li se žádných zákonných dědiců, bude jediným dědicem stát.

Dědění dle závěti

Závěť je právní úkon, kterým zůstavitel určí, jak by měl být rozdělen jeho majetek v případě smrti. Sepsáním lze vyřešit majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Osoby, které nemají manžele nebo děti, by se měly informovat, kdo po nich bude ze zákona dědit a případně zvážit, zda by nebylo vhodné sepsat závěť. Pokud zůstavitel pořídil závěť jenom o části svého majetku, zbytek majetku bude rozdělen podle zákona.

V každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, jinak je neplatná. Závěť lze napsat vlastní rukou, pokud je napsána např. na stroji nebo počítači, musí ji autor vlastnoručně podepsat a před dvěma svědky prohlásit, že se jedná o jeho poslední vůli. Uskutečnění tohoto prohlášení svědci potvrzují tím, že se na závěť podepíší. Pokud závěť sepíše notář formou notářského zápisu, zůstává originál závěti uložen u notáře a existence je elektronicky evidovaná i v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky. Závěť lze kdykoliv změnit nebo odvolat.

Důležité odkazy:

Seznam notářů
Výše notářské odměny
Bezplatná poradna

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená