FinExpert.e15.cz

Rozhodčí doložka v praxi

Platby od odběratelů si můžete ve smlouvě pojistit tzv. rozhodčí doložkou. Spor je řešen mimo soudy.
Rozhodčí doložka v praxi

Řada podnikatelů se dostává do finančních problémů díky velkému množství neuhrazených faktur. Pokud jste již odběratele sami několikrát bezúspěšně vyzývali k uhrazení dluhu, můžete pohledávku předat k vymáhání buď specializované firmě zabývající se inkasem pohledávek, nebo se obrátit přímo na soud. Méně známou možností, jak rychle přinutit dlužníka platit, je využití rozhodčí doložky.

Téměř každému podnikateli někdo dluží

Hospodářská komora ČR provedla na konci října minulého roku anketu mezi více než tisícovkou podnikatelů, u nichž mimo jiné zjišťovala, jak často se dostávají do pozice věřitele. Výsledek ankety je pro seriozní podnikatele děsivý. Do role věřitele se dostalo 94 % podnikatelů, ať už opakovaně (71%), nebo ve výjimečných případech (23%). Pokud se rozhodnete vymáhat pohledávku soudní cestou, počítejte, že se soudní řízení může protáhnout i na několik let. Zdlouhavost soudních sporů potvrzuje i statistika Ministerstva spravedlnosti, podle které byla například v minulém roce průměrná délka obchodního sporu 793 dní. Vymáhání pohledávek soudní cestou je stále pro většinu podnikatelů složité, časově i finančně náročné a v konečném výsledku neefektivní.

Využití rozhodčí doložky

U smluv obsahujících rozhodčí doložku jsou případné spory řešeny mimosoudně. Podmínkou rozhodování sporu v rozhodčím řízení je uzavření písemné rozhodčí smlouvy (resp. rozhodčí doložky). Například v kupní smlouvě si sjednáte, že v případě sporu rozhodne konkrétní třetí osoba. Rozhodčí doložku můžete vložit do kupní smlouvy, uznání dluhu, objednávky a řady dalších smluv, listin a dohod. Rozhodčí doložka nemusí být uvedena přímo ve smlouvě, ale například ve smluvních podmínkách, na které smlouva odkazuje.

Příklad: rozhodčí doložky – jeden rozhodce

Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, a to rozhodcem panem................................... bytem .......................... Rozhodčí řízení se bude konat v místě určeném rozhodcem. Řízení před rozhodcem se bude konat způsobem uvedeným v Řádu pro řízení před rozhodci ad hoc. Smluvní strany se dohodly, že náklady rozhodčího řízení, tj. poplatek za rozhodčí řízení, paušální náklady rozhodčího řízení a vyúčtovanou zálohu na náklady rozhodčího řízení uhradí ta strana, která neměla ve sporu úspěch, a to v takovém poměru, v jakém ve sporu podlehla. Výši nákladů řízení a jejich rozdělení určí rozhodci ve svém nálezu.

Rozhodce může rozhodovat:

 • ve sporech o peněžité plnění (faktury, zboží atd.),
 • ve sporech o plnění ze smluv (úvěry, půjčky, kupní smlouvy atd.),
 • ve sporech o plnění z nájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
 • ve sporech z obchodních závazkových vztahů,
 • ve sporech o náhradu škody,
 • ve sporech mezi obchodními společnostmi apod.

Kdo může být rozhodcem?

Požadavky na rozhodce jsou uvedeny v zákoně č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Rozhodce musí být zletilý a způsobilý k právním úkonům. Dle zákona tedy nejsou požadavky příliš vysoké. V praxi doporučujeme vybrat rozhodce, který splňuje nejen zákonem stanovené požadavky, ale má právnické, ekonomické či jiné vysokoškolské vzdělání, je důvěryhodný a má prokazatelnou praxi v mimosoudním řešení sporů.

Rozhodčí soudy v ČR:

 • Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s.
 • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky
 • Asociace pro rozhodčí řízení
 • Arbitrážní soud České republiky
 • PRO Consulting s. r. o.
 • Sdružení rozhodců, s. r. o.
 • Rozhodčí soud v Hodoníně

Co když odběratel smlouvu odmítá podepsat?

Někdy se může stát, že odběratel odmítne podepsat smlouvu s rozhodčí doložkou. Důvodem může být například fakt, že odběratel nezná osobu, která bude v případě sporu rozhodovat. Můžete se tedy dohodnout na osobě, kterou znáte vy i váš odběratel. Další možností je ponechání výběru na rozhodčím soudu, který nezávisle vybere osobu ze seznamu rozhodců. Pokud i nadále není váš odběratel ochoten podepsat smlouvu s rozhodčí doložkou, zvažte jeho dosavadní platební morálku, cenu odebraného zboží apod. Jde-li o problémového zákazníka, je výhodnější obchod neuzavírat, případně vyžadovat platbu v hotovosti.

Průběh rozhodčího řízení

V případě, že vám odběratel například nezaplatil za dodané zboží, předáte žalobu rozhodci uvedenému ve smlouvě. Rozhodce zašle dlužníkovi kopii žaloby a vyzve ho k vyjádření se k vašemu nároku. V praxi se obvykle pro vyjádření poskytuje lhůta 30 dnů. V rozhodčí smlouvě si však můžete sjednat i lhůtu jinou. Pokud jste se v rozhodčí smlouvě nedohodli s odběratelem jinak, nařídí rozhodce ústní jednání, kde bude spor rozhodnut. Před nařízením jednání (někdy i při jednání) se rozhodce pokusí spor vyřešit smírně a to obvykle v rámci méně formálního setkání stran s rozhodcem. Pokud odběratel odmítne dluh uhradit, vydá rozhodce rozhodnutí (tzv. rozhodčí nález). Tento nález nabývá právní moci doručením stranám sporu a je ihned vykonatelný. Rozhodčí nález je současně exekučním titulem využitelným pro zahájení exekučního řízení.

Spor je obvykle vyřešen do tří měsíců

Nechcete-li řešit spory s odběrateli před obecnými soudy, zařaďte do uzavíraných smluv rozhodčí doložku. Rozhodčí řízení je oproti soudnímu řešení sporu mnohem rychlejší. V praxi je obvykle vydáno rozhodnutí do 90 dnů od podání žaloby. Na základě pravomocného rozhodnutí rozhodčím nálezem můžete nařídit exekuci v případě, že nebylo splněno, k čemu rozhodnutím rozhodce strany zavázal. Výhodou je i skutečnost, že rozhodčí řízení je jednoinstanční, což znamená, že proti rozhodčímu nálezu nelze podat odvolání ani jiný řádný opravný prostředek.

 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená