FinExpert.e15.cz

Spočítejte si roční procentní sazbu nákladů (RPSN)

Úvěrová kalkulačka je určena pro výpočet roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) v případě stejných splátek. Kalkulačka umožňuje výpočet RPSN spotřebitelského úvěru v případě, že splátky mají stejnou výši a probíhají v pravidelných intervalech a počet případných jednorázových úhrad jiných nákladů není vyšší než pět. Tabulka je zjednodušená a poskytuje pouze orientační výpočet. Přesný výpočet poskytuje přesnější kalkulátor na webu České obchodní inspekce.

Vstupní údaje
Výše půjčky Výše splátky
Počet splátek Periodicita
Jiný náklad *) Dnů od půjčky
Jiný náklad *) Dnů od půjčky
Jiný náklad *) Dnů od půjčky
Jiný náklad *) Dnů od půjčky
Jiný náklad *) Dnů od půjčky


Výpočet
RPSN 

Kalkulátory RPSN

Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru. Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele je uložena zákonem č. 321/2001 Sb. o spotřebitelském úvěru. Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků, případných dalších plateb a informace o lhůtě jejich splatnosti.

V případě, že máte pochybnosti o tom, zda smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti nebo zda reklama či nabídka spotřebitelského úvěru je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, můžete se v této věci obrátit na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem pro tyto případy.

V případě, že smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr nebude splňovat určité náležitosti stanovené zákonem a spotřebitel se rozhodne tuto skutečnost uplatnit u věřitele, bude spotřebitelský úvěr nadále považován za úvěr úročený diskontní sazbou České národní banky (platnou v době uzavření smlouvy). Diskontní sazba České národní banky bývá obvykle ze všech úrokových sazeb z úvěrů nejnižší.

Z působnosti zákona jsou vyjmuty následující druhy spotřebitelských úvěrů:

 • úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti,
 • úvěr založený na nájemní smlouvě, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva
 • půjčka poskytnutá bez úroku nebo jakékoli úplaty
 • úvěr poskytnutý na průběžné poskytování služeb
 • úvěr nižší než 5.000,- Kč a vyšší než 800.000,- Kč
 • úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců.
Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platby splátek (jistiny a úroků), ale rovněž další platby nákladů na spotřebitelský úvěr, které ukládá zákon o spotřebitelském úvěru (zákon nestanoví tyto platby taxativně). Příklady dalších plateb, které se zahrnují do výpočtu RPSN:
 • poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky), k posouzení žádosti o úvěr a za přijetí platby spotřebitelského úvěru,
 • poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení,
 • platby za pojištění,
 • u leasingu odkupní cena předmětu.
Kontakt na odpovědného pracovníka České obchodní inspekce: enebeska@coi.cz

Význam pojmů:

Výše půjčky: výše zapůjčené částky na počátku v Kč
Výše splátky: výše splátky v Kč
Počet splátek: celkový počet splátek, kterými se uhrazuje vypůjčená částka
Periodicita splátek: udává v jakých intervalech jsou splátky placeny, tj. v týdenních, měsíčních, čtvrtletních, půlročních, ročních nebo dvouletých
Dnů od půjčky: interval ode dne půjčky do dne úhrady jiných nákladů

Jinými náklady se rozumí např.:

 • náklady (poplatky) vážící se k uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,
 • náklady (poplatky) vážící se k posouzení žádosti o spotřebitelský úvěr,
 • nultá resp. první navýšená splátka, akontace, záloha apod.,
 • platby za převod peněžních prostředků a platby za vedení účtu, který je určen ke splácení spotřebitelského úvěru, jsou nákladem na spotřebitelský úvěr pouze v případě, kdy jsou tyto platby nepřiměřeně vysoké a kdy spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení (§ 2 písm. a) bod 3 zák. č. 321/2001 Sb.),
 • cena za přijetí platby (např. manipulační poplatek za přijetí splátky v hotovosti)
 • platby za převod peněžních prostředků, za vedení účtu apod.
 • další položky, které je možné zahrnout viz www.coi.cz

Platbou spotřebitelského úvěru není

 1. platba, kterou spotřebitel platí za nesplnění závazku vyplývajícího ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,
 2. platba, kterou spotřebitel platí mimo kupní cenu, aniž byl na koupi poskytnut spotřebitelský úvěr,
 3. platba za převod peněžních prostředků a platba za vedení účtu, který je určen ke splácení spotřebitelského úvěru; to neplatí pro případ, kdy tato platba je nepřiměřeně vysoká a kdy spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení; do celkové výše spotřebitelského úvěru se však započítává cena za přijetí platby,
 4. platba související s účastí na dohodách, které se přímo neváží na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a to i tehdy, když tyto dohody mají vliv na podmínky spotřebitelského úvěru,
 5. platba za pojištění nebo záruku, pokud se nejedná o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení spotřebitelského úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, a to maximálně ve stejné výši, jako je celková výše spotřebitelského úvěru, včetně úroku a jiných plateb spojených s poskytnutím spotřebitelského úvěru.

Výpočet nebere v úvahu poplatek za poskytnutí/posouzení úvěru. Ten bývá stanoven pevnou částkou (například 500 Kč) nebo pohyblivou (například 1% z výše půjčky). Výpočet bere v úvahu měsíční poplatek za vedení účtu, nikoliv roční. Předpoklady výpočtu: měsíční úročící perioda, splátky na začátku měsíce. Výpočet je pouze orientační.