FinExpert.e15.cz

Reklamace, záruční lhůty aneb Braňte se, máte na to právo!

Problematika vztahů mezi prodejci a jejich zákazníky je stále aktuální téma. Nejen proto, že v České republice je prodejní kultura některých obchodníků stále na nízké úrovni, ale také proto, že mnoho zákazníků ve svých právech stále nemá jasno. Z toho důvodu jsme pro vás připravili přehled těch nejdůležitějších spotřebitelských práv.
Reklamace, záruční lhůty aneb Braňte se, máte na to právo!

Jestliže cokoli kupujete, určitě byste měli v prvé řadě znát všechny právní důsledky smluvního vztahu, zejména v souvislosti se záruční lhůtou.

Záruční lhůta je základ

Záruční doba každého zboží začíná běžet okamžikem, kdy kupující převezme věc od prodávajícího (§ 621 občanského zákoníku – zákona č. 40/1964 Sb. ve znění novel, dále jen OZ).

Délka záruční doby

Standardní záruční doba spotřebního zboží je od 1. ledna 2003 stanovena na dvacet čtyři měsíců, tedy dva roky.
Z tohoto pravidla ovšem existuje několik výjimek:

  • u potravinářského zboží je záruční doba osm dnů,
  • při prodeji krmiv trvá lhůta tři týdny,
  • u prodeje zvířat máte záruku šest týdnů,
  • pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo přiloženém návodu vyznačena lhůta k použití věci (například potraviny, kosmetika), skončí záruční doba uplynutím této lhůty,
  • do záruční lhůty se nepočítá doba, po kterou byl výrobek v opravě.
Náhradní díly do deseti let?

Po skončení záruční lhůty nejenže není prodejce povinen bezplatně odstranit vadu, případně vyměnit zboží za jiné nebo vrátit peníze, ale není ani povinen mít k dispozici náhradní díly ke zboží. V současné době tedy neplatí pravidlo, na které si mnozí spotřebitelé vzpomínají a jímž také argumentují, tedy že výrobce musí dodávat náhradní díly ještě deset let po uvedení výrobku na trh.

Opotřebení není vada
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§ 619 OZ). Znamená to, že prodávající bude poskytovat dvouletou záruku pouze na vady. A vadu výrobku nelze zaměňovat s jeho životností. Například životnost textilních výrobků ovlivňuje především počet cyklů údržby, tedy počet praní nebo chemických čištění. Hranice životnosti mnoha textilních výrobků je daleko kratší než dva roky. Vedle běžného opotřebení nemůžete reklamovat ani závadu, kterou jste způsobili vlastním zaviněním (např. mechanické poškození).


Vezměte si to zpět!

Za určitých okolností máte právo na odstoupení od kupní smlouvy, přičemž příčin k tomuto postupu může být několik.

Smlouva v rozporu

Podle § 616 OZ vám prodávající odpovídá za to, že zboží je v okamžiku převzetí tzv. ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou zákon ovšem rozumí nejen to, že prodávaná věc je bez vad, ale také že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané.
Jinak řečeno, při uzavření kupní smlouvy očekáváte od výrobku určité vlastnosti (např. myčka myje nádobí opravdu dokonale, spotřebuje určité množství elektřiny a vody), které výrobce či distributor uvádí, což se vztahuje i na reklamní tvrzení. Pokud zboží nemá tyto vlastnosti (myčka je elektrický i vodní „otesánek“), můžete se obrátit na prodávajícího. Ten je pak povinen rozpor s kupní smlouvou odstranit. Pokud to není možné, jako v případě myčky, jejíž vlastnosti jsou dány, máte právo od smlouvy odstoupit.

Vady rychlé a pomalejší

Výše zmíněné vady ovšem jsou vážným nedostatkem a v některých případech mohou být jednoznačným důvodem k odstoupení od smlouvy, vrácení věci prodejci a inkasování peněz od něj. Velkou roli hraje, jak brzo po koupení zboží se vada objeví.

Vady, které se projeví do šesti měsíců od nákupu (§ 616 OZ)
Pokud během prvních šesti měsíců od nákupu zjistíte, že se u zboží projevuje vada, máte právo na opravu či výměnu. Pokud to není možné, můžete chtít přiměřenou slevu, nebo můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Vady, které se objeví po šesti měsících od nákupu (§ 622 OZ)
V případě, že se vada projeví později než za půl roku od nákupu zboží, záleží další řešení situace na tom, zda jde o vadu odstranitelnou, nebo neodstranitelnou.

  • Jestliže jde o vadu odstranitelnou, máte právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, můžete požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, můžete žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
  • Jestliže to bude vada neodstranitelná, která bude bránit tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, máte právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit.
  • Stejná práva jako při vadě neodstranitelné máte ovšem také tehdy, jestliže vada je sice odstranitelná, ale vyskytuje se opakovaně. Jako opětovné vyskytnutí vady se posuzují případy, kdy stejná vada byla již v rámci záručních oprav dvakrát nebo různá vada třikrát odstraňována. V případě většího výskytu vad máte možnost od smlouvy odstoupit, pokud má věc v době uplatnění nároku současně alespoň tři vady.

Jak probíhá reklamace

Spotřebitel může zboží reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby.
Kde reklamovat

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání (§ 19 ZOS). Provozovna, ve které kupující reklamaci uplatňuje, musí být provozována stejným podnikatelským subjektem jako provozovna, ve které bylo zboží koupeno. Nestačí tedy, že má provozovna stejný název.
V záručním listě může být uveden jiný podnikatel určený k opravě (např. servisní opravna). U tohoto podnikatele uplatníte nárok na bezplatné odstranění vady v případě jejího výskytu. Prodávající se tím ale nemůže zbavit odpovědnosti za vady zboží např. v situaci, kdy je vada neodstranitelná, nebo se jedná již o třetí reklamaci stejné vady apod. S požadavkem na odstoupení od smlouvy by se měl spotřebitel vždy obracet na prodávajícího.

! Může se stát, že prodávající ukončí svoji činnost. V tom případě je povinen informovat živnostenský úřad o tom, kde lze vypořádat případné závazky. Jestliže tedy zjistíte, že provozovna, ve které jste koupili zboží, byla zrušena, obraťte se na místně příslušný živnostenský úřad a informujte se o tom, kde můžete uplatnit reklamaci zakoupeného zboží.

Lhůta vyřízení reklamace

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (§ 19 ZOS). Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, a zároveň může podat stížnost na místně příslušný inspektorát České obchodní inspekce.
Za vyřízení reklamace lze považovat až předání výrobku po opravě, při výměně či při zamítnutí oprávněnosti reklamace, popř. vrácení peněz při odstoupení od smlouvy.
Spotřebitel by si měl být vědom, že lhůtu k vyřízení reklamace lze prodloužit pouze dohodou mezi kupujícím a prodávajícím, prodávající ji nemůže prodloužit jednostranně. Na tuto skutečnost je třeba myslet zejména při podepisování reklamačního protokolu, jehož součástí někdy bývá ustanovení o prodloužení lhůty k vyřízení reklamace.

Zvláštní možnosti odstoupení od smlouvy

Prodej ve stálé provozovně
Je-li zboží zakoupeno v prostorech obvyklých k podnikání dodavatele (v kamenném obchodě či ve stánku) a je bez vad, nemáte možnost odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení peněz. Někteří prodejci sice tuto možnost nabízejí, ale jedná se pouze o jejich vstřícný přístup k zákazníkům, nikoli zákonnou povinnost.

Prodej na dálku (§ 53 OZ)
Jestliže jste zboží koupili prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internet, zásilkový obchod, teleshopping apod.), máte právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí. Důvodem je fakt, že nemáte takovou možnost jako v reálném obchodě si zboží prohlédnout a nechat předvést.
V případě, že vám prodejce nepředá informace, které je podle zákona povinen předat písemně (informace o možnosti odstoupit od smlouvy, obchodní jméno a sídlo dodavatele atd.), prodlužuje se tato lhůta na tři měsíce od převzetí. V této souvislosti je důležité si uvědomit, že lhůta se počítá do okamžiku doručení. Nestačí tedy, pokud dopis s odstoupením od smlouvy ve lhůtě odešlete; prodejce jej v této lhůtě musí také obdržet.

Prodej mimo obvyklé prostory (§ 57 OZ)
Pokud zboží koupíte mimo prostory obvyklé k podnikání (např. podomní prodej, předváděcí zájezdy atd.), můžete od smlouvy písemně odstoupit do sedmi dnů od jejího uzavření. V případě, že stále ještě nedošlo k splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, můžete od smlouvy odstoupit do jednoho měsíce.
Jestliže vás dodavatel neupozornil písemně na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy, můžete od smlouvy odstoupit do jednoho roku od jejího uzavření. A opět platí, že musíte odstoupení odeslat tak, aby ho firma obdržela nejpozději sedmý den, jinak nemá žádné právní důsledky.

! Při podomním prodeji existuje jedna výjimka. Jestliže obchodníka pozvete domů sami, je to vnímáno jako váš úmysl uzavřít objednávku. V takovém případě ztrácíte možnost od uzavřené smlouvy odstoupit.


Článek vyšel také v měsíčníku Osobní finance. Text jsme připravili ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů České republiky. Dotazy ohledně spotřebitelských témat lze poradcům Sdružení obrany spotřebitelů ČR předat prostřednictvím online poradny na www.spotrebitele.info. Operativně lze poradce kontaktovat každý pracovní den mezi 8.00–17.00 hod. rovněž prostřednictvím poradenské linky SOS po telefonu – 900 08 08 08 – hovor za dotovanou cenu 8 Kč/min.


 
Další článek


 

Související články


celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Dobrý den, poškodil se mi pevný disk v PC během 3let...
Radek
17. 12. 2014, 16:41
Dobrý den, rád bych se informoval o pozáruční rekla...
Roman
5. 11. 2014, 17:30
Dobrý den,v březnu tohoto roku jsem zakoupila lednic...
Stanislava Hurychová
11. 9. 2013, 17:18
Dobrý den. loni 23.10.2012 jsem si koupil U Firmy Ei...
Antonín Straka
28. 8. 2013, 18:39
mam dotaz koupil sem x perii l a nenacita sd karty m...
libor
19. 6. 2013, 19:26

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená