FinExpert.e15.cz

Profil: private equity

Investování v rámci fondů private equity a venture capital je v České republice zatím vnímáno spíše jako jeden z možných zdrojů financování.

Pro stále více českých firem však představují nejen zdroj financí pro jejich další expanzi, ale také možnost investovat a výrazně zhodnocovat případné volné finanční prostředky.
Nosným tématem konference o investování v rámci private equity, která se konala v ČR v polovině listopadu, byly zejména legislativní překážky, které brání dalšímu rozvoji investování ve firmě standardní pro jiné státy EU nebo USA.

Co je private equity?

Private equity znamená střednědobé až dlouhodobé financování poskytované za získání podílu na základním kapitálu podniků, jejichž akcie nejsou obchodovány na burze a které mají potenciál pro tvorbu hodnoty v budoucnu.
Obsah pojmu private equity je v některých zemích chápán poněkud odlišně. V USA zahrnuje private equity pouze odkup firem firemním (buy-out) nebo externím managementem (buy-in). Pro investice do začínajících a expandujících podniků pak používají jiný pojem – venture capital.
V České republice a většině zemí EU jsou pojmy „private equity“ a „venture capital“ synonymy a představují odvětví jako celek. Zahrnují tedy jak kapitál investovaný do založení a rozvoje podniku, tak i odkupy podniku interním nebo externím managementem.
Nutno zmínit, že český překlad slova venture capital – rizikový kapitál nebyl zrovna nejšťastnější a bohužel evokuje cokoliv jiného, než solidního investora s ambicí vybudovat dynamicky rostoucí společnost.
Odměnu za investování soukromého kapitálu představuje pro investora získání podílu ve společnosti. Díky tomuto dodatečnému zdroji financí firma více roste a expanduje a má pak vyšší cenu při případném prodeji nebo vstupu na burzu. Při vstupu firmy na burzu se i z investorů stávají akcionáři. Návratnost jejich investic je závislá na růstu a ziskovosti podniku.

Jak investovat do private equity?

Způsoby investování v rámci private equity jsou různé, otázkou je do jaké společnosti a v jaké fázi investujeme. Pokud se investor (společnost) rozhodne investovat do firmy, která není obchodována na burze, může to udělat třemi způsoby:
1. přímo

 • přímá investice do společnosti
 • vyšší riziko – investor by měl dobře znát obor podnikání

2. pomocí fondu

 • do investice vstupujete jako „limited partner“
 • fond investorovi vložené prostředky spravuje po dobu cyklu investice a pak mu jeho prostředky vrátí i se ziskem

3. pomocí fondu fondů

 • jde o zastřešující fond, který spravuje až 25 fondů
 • výhodnou je, že investice je možné diversifikovat
 • patří dnes mezi nejvíce využívané způsoby investování

Celá private equity transakce se skládá z několika kroků, které je třeba důkladně naplánovat a zvážit:

1. Jak chci investovat, jaké transakce chci provést? Identifikovat příležitost, riziko, region, segment atd.
2. Správně vyhodnotit příležitost investice, zda a jak bude efektivní? Vytvořit investiční plán.

3. Promyslet, jaký způsob zvolit pro zvýšení hodnoty daného subjektu. Doporučuje se spojit s private equity manažerem, který bude mít maximální zkušenosti a veškeré potřebné informace.

4. Jak investici strukturovat a jak rozložit dluh? Investice musí splňovat regulace a měla by být daňově optimalizovaná. Jak navýšit hodnotu zamýšlené společnosti?

5. Vše naplánovat tak, aby investice, resp. subjekt byl ziskový.

6. Zvážit výstupy, prodej subjektu. Komu a za kolik?

Výnosy v private equity

Výnosy se liší pro jednotlivé typy investic a také určitá období. S dobrým manažerem i ve špatném segmentu můžete dosáhnout až 12% návratnost. Naopak se špatným manažerem v dobrém segmentu zpravidla nedosáhnete více než 4 %.
V první investiční fázi (první 3 roky) hodnota investice pravidelně klesá. Poté však hodnota investice začíná růst a 3. až 4. rok začíná být zisková. Další roky bude investorovo portfolio dozrávat a on může přemýšlet o prodeji. Obecně jsou při investicích do private equity dosahovány větší zisky než při obchodování s cennými papíry na veřejných trzích, burzách.
Jinou výnosnost přinášejí venture capital investice, určené především pro počáteční stadia rozvoje společnosti. V regionu střední a východní Evropy výrazně převládají investice typu odkupů společností. Podle CVCA dosahují desetileté výnosy venture capital 4,1 %, private equity, investoři realizující odkupy, nejvýše 14,3 %.

Největší překážkou pro české investice je právní prostředí

V dnešní době představuje jednu z nejvýznamnějších bariér investování českých institucionálních investorů do private equity současný právní rámec. Především z pohledu penzijních fondů a pojišťovacích společností (coby tradičních investorů do private equity ve světě) nevychází hodnocení právního rámce vůbec lichotivě, neboť jim české právo prakticky brání investovat do této třídy aktiv.
„Penzijní fondy a pojišťovny mají poměrně přísná zákonná omezení pro své investice. Penzijní fondy dále především doplácejí na ustanovení, podle kterého roční ztráty fondu musí uhradit jeho akcionáři. To podstatně omezuje investiční možnosti českých penzijních fondů, protože tím pádem mohou držet jen minimálně rizikové investice, například dluhopisy, které přinášejí jen velmi nízké zhodnocení,“ řekl Jan Topinka z advokátní kanceláře Havel & Holásek.

Rovněž právní a daňové prostředí pro vlastní private equity fondy není v České republice příliš příznivé. Působí zde pouze private equity manažeři a finanční prostředky se bohužel kumulují v zahraničí a ne u nás. Důvody jsou zejména daňové. Určitou „českou cestou“ by zde mohly být daňově relativně výhodné fondy kvalifikovaných investorů (jakožto jedna z forem kolektivního investování). „Jedná se však o poměrně komplikované a ne zcela standardní řešení, které by sice mohlo být určitou alternativou pro české investory, ale v konkurenci zahraničních fondových struktur neobstojí,“ vysvětlil Topinka.

Ke změně současného stavu by přispěly následující změny v českém právním rámci:

 • Oddělení majetku pojištěnců od majetku penzijních fondů (o čemž nyní již probíhá diskuse).
 • Odstranění „tvrdých“ právních omezení pro private equity investice pro penzijní fondy a pojišťovny (především omezení výnosu, resp. ztráty u penzijních fondů) a jejich nahrazení obecnou povinností odborné péče.
 • Zajištění podpory státu na úrovni cílových společností (daňové úlevy a režim stimulů a pobídek pro perspektivní obory a společnosti).


Optimální by bylo také vytvoření specifické daňově a právně vyhovující struktury private equity fondu (nejlépe kombinací existujících právních forem a výhodného daňového režimu), který by byl „šit na míru“ právě tomuto specifickému způsobu investování. Pouze tak by bylo možné přitáhnout investory ze zahraničí. Dobrý příklad v tomto ohledu nabízí například Lucembursko. „Bez těchto změn budeme pouze podporovat například penzisty z USA či jiných zemí, jejichž fond vydělává na české firmě,“ dodal Jež z CVCA.

Asociace EVCA (The European Private Equity and Venture Capital Association) vypracovala metodiku sloužící k porovnávání států EU (benchmarking), která zohledňuje praktické potřeby zúčastněných subjektů (investorů, fondů a manažerů). Státy jsou hodnoceny ve 3 oblastech:

 • prostředí pro investory a manažery fondů,
 • prostředí pro cílové společnosti (zda je zde dostatek obchodních příležitostí) a
 • prostředí pro udržení znalostí a schopností v cílových a manažerských společnostech.


Asociace uděluje známky 1 (optimální), 2 (třeba zlepšit) a 3 (nevyhovující). Česká republika dostala v celkovém hodnocení známku 2,21 a řadí se tak mezi nejhorší spolu s Rumunskem, Slovenskem a Slovinskem. To poukazuje na velmi špatné prostředí pro private equity investice a na nutnou potřebu legislativních změn. Optimální prostředí je v Irsku, Velké Británii a Francii, se známkou okolo 1,3 (viz tab. 1).

Nepříznivé prostředí pro investice private equity v České republice potvrzuje i nedávno zveřejněný průzkum společnosti mergemarket, který mapuje strategické plány 100 největších společností  z regionu střední a východní Evropy (CEE). Hlavními tématy výzkumu byly plány v oblasti fúzí a akvizic, jejich zdrojů financování a případných bariér. Série otázek byla věnována také private equity kapitálu. Na otázku, jaké jsou největší překážky, kterým private equity společnosti čelí v regionu CEE při vyhledávání investičních příležitostí, odpovědělo přes 30 % respondentů: politická nestabilita, nedostatek transparentnosti a legislativní bariéry. Zásadní problém vidí 24 % dotazovaných také v komplikované byrokracii a regulacích.
„Tyto údaje vypovídají spíše o regionu jako celku, ne všechny uvedené problémy jsou typické i pro Českou republiku (např. politická nestabilita),“ řekl Ondřej Palát ze společnosti Patria Finance a dodal: „Také byrokracie představuje spíše nepřímý problém, který zatěžuje podnikání obecně a nikoliv pouze investice v rámci private equity.“  

Private equity v ČR – domácí investoři zcela chybí

Oblast private equity v ČR je poměrně mladá, nemá zde tak bohatou historii jako v jiných zemích. První investice byly realizovány počátkem 90. let a hlavními, ne-li jedinými investory v té době byli především investoři podporovaní různými vládními podpůrnými programy.
„V počátečním období rozvoje venture capital se CVCA potýkala s malou informovaností podnikatelů, manažerů, ale i bank a zaregistrovat například venture capital fond také nebylo vůbec jednoduché,“ říká Vladislav Jež, prezident CVCA a dodává: „První venture capital investice byly realizovány v době, která navazovala na kuponovou privatizaci. Vše co bylo spojeno s fondy v té době nevzbuzovalo příliš důvěry“.

Dnes se již odvětví private equity v České republice silně rozvíjí a investoři do této třídy aktiv chtějí investovat častěji. Avšak narozdíl od ostatních zemí, u nás vyjma např. Českou spořitelnu, investují pouze zahraniční investoři, domácí investoři zcela chybí.

Podle Ondřeje Paláta ze společnosti Patria Finance je možnost firem investovat v oblasti private equity omezena především:

 • převisem poptávky nad nabídkou u vhodných investičních příležitostí, splňujících následující podmínky:
   • vysoký potenciální výnos
   • dostatečná velikost transakce (pro většinu PE fondů představuje minimální velikost transakce cca 15 mil. eur, pro velké PE fondy jsou zajímavé až investice řádově ve stovkách milionů eur)
   • zkušený management, který se dokáže prezentovat PE investorům na mezinárodní úrovni a zároveň je dostatečně „lokální“, aby dokázal udržet a rozvíjet business v podmínkách ČR
 • omezenou možností získat zpět investované prostředky (jeden z hlavních způsobů představuje IPO, které ovšem v ČR není zatím dostatečně rozšířené)
 • daňovými a právními aspekty, které prakticky zabraňují vzniku českých private equity fondů

V ČR realizováno již 100 private equity investic

Podle asociace CVCA bylo v České republice zatím realizováno zhruba 100 investic využívající private equity a venture capital. V roce 2003 došlo po prasknutí internetové bubliny k výraznému poklesu investiční aktivity a odchodu některých investorů. Podobný vývoj bylo možné pozorovat také v jiných regionech Evropy, ale i světa. Dnes má již počet i objem investic vzestupný charakter. V roce 2006 došlo v České republice k realizaci konkrétních investic, např. odkupy společností Tatra Kopřivnice, Novaservis (koupelnové příslušenství) – realizované KBC Investco, VUES Brno (DBG). V roce 2006 proběhla transakce prodeje společnosti Radiokomunikace, na které se podíleli také private equity investoři.

Objem investic přesahuje v ČR přesahuje 350 mil. eur, pokud připočteme odkup společnosti Radiokomunikace je celkový objem větší než 1,4 miliard eur.

Graf 1: Počet private equity investic v průběhu let 1997–2006 (zdroj CVCA)
                                                                                                                                        
Klepněte pro větší obrázek


Graf 2: Objem private equity investic v průběhu let 1997–2006 (zdroj CVCA)

Klepněte pro větší obrázek

Private equity v Evropě

V Evropě, ale i v USA přicházejí peníze nejvíce právě z penzijních fondů. V USA mají penzijní fondy velkou tradici, v Evropě se jedná spíše o novější záležitost. Výrazný nárůst prostředků a jejich kumulace se v budoucnu očekává ve střední a východní Evropě, objemy investovaných finančních prostředků zde rostou exponenciální řadou. Trendem je pak investování společností do menších a středních podniků do 500 zaměstnanců.

Ve střední a východní Evropě výrazně převládají investice týkající se odkupů firem. Fondy i jednotliví  investoři jsou většinou zaměřeni na větší investice do existujících společností, což představuje menší riziko než investice do nově zakládaných podniků. Investoři jsou v tomto regionu spíše konzervativnější.

Na druhou stranu byl ale v tomto regionu zaznamenán v loňském roce trojnásobný nárůst objemu investic v porovnání s rokem 2005, což je výrazně více než v západní Evropě. Objem investic private equity se u států v našem regionu pohybuje kolem 1 % HDP a stále roste.
Analytici považují region střední a východní Evropy za obrovské a výhodné prostředí pro investování s velkou budoucností a růstem. Investory také přitahuje stabilní ekonomika a trh, poměrně nízká inflace, vstup do eurozóny, množství pracovní síly a pestrost odvětví. Trh je méně drahý a poskytuje návratnost dvakrát vyšší než v západní Evropě. Mezi oblíbené sektory pro investice private equity patří spotřební průmysl, finanční služby, informační a komunikační technologie, zdravotnictví a péče o zdraví.

Nejvýznamnější evropští hráči

Více než 50 procent prostředků ve fondech private equity pochází od velkých finančních institucí. Téměř 50 procent z těchto prostředků institucionálních investorů pochází od penzijních fondů, ty jsou pak jasně největšími investory v Evropě do private equity. Jejich podíl tvoří až 27 procent. Výrazný nárůst zaznamenaly také fondy fondů, zvyšují se i zdroje pocházející od soukromých investorů.

Graf 3: Investoři do private equity a jejich podíl (zdroj CVCA)

Klepněte pro větší obrázek

Odborné asociace z oblasti private equity

European Venture Capital Association (EVCA)
Asociace EVCA byla založena v roce 1983 a za úkol má reprezentovat oblast private equity a venture capital v Evropě. Evropská asociace má dnes již 1200 členů a spolupracuje s Evropskou komisí, vydává statistické publikace a poskytuje vzdělávání pro oblast private equity. Má své zastoupení v Bruselu a aktivně se zapojuje do procesů tvorby a příjímání zákonů.

Česká venture capital asociace (CVCA)
Asociace vznikla, aby zastupovala české investory soukromého kapitálu a venture kapitálové fondy.  Byla založena v roce 1995. V té době sdružovala čtyři zakládající členy, dnes jich má 30. K jejím úkolům patří mimo jiné poskytování informací svým členům, vytváření podmínek a příležitostí ke spolupráci a propagace investic do tohoto typu aktiv v České republice.

Fórum investorů „Institucionální investice do Private Equity“
Dne 7. listopadu 2007 proběhla v Praze konference o private equity v České republice nazvaná „Institucionální investice do Private Equity“. Akci pořádala asociace CVCA ve spolupráci s EVCA. Partnerem setkání byla advokátní kancelář Havel & Holásek. Cílem konference bylo poukázat na možnost investování do private equity a ukázat důvody, proč vůbec zvažovat tuto formu investice, jak investici realizovat a s jakou návratností.

Tabulka 1: Hodnocení prostředí pro investice v evropských zemích v průzkumu EVCA

Klepněte pro větší obrázek

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Konečně se toto odvětví investování začíná zvedat. J...
Marek M
17. 1. 2012, 20:31

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená