FinExpert.e15.cz

Prodejte výhodně nemovitost na dražbě

Poradíme vám s prozatím netradičním způsobem prodeje nemovitosti za pomoci tzv. dobrovolné veřejné dražby.

Kapitoly článku

Kapitola 1
Slovníček základních pojmů

Prodejte výhodně nemovitost na dražbě

Dražba

Dražbou se rozumí veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby. Při dražbě se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek. Na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby.

Dobrovolná dražba

Dobrovolná dražba je prováděná na návrh vlastníka nemovitosti, přičemž vlastníkem se rozumí i osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna předmět dražby prodat. 
 

Navrhovatel

Navrhovatel je osoba, která navrhuje provedení dražby.

Dražebník

Dražebník je osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění. Pokud jde o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy.
 

Licitátor

Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby učinili podání, uděluje příklep. 

Dražební vyhláška

Dražení vyhláškou vyhlásí dražebník konání dražby. Ve vyhlášce je sděleno,  zda-li  je dražba opakovaná či nikoli, kdo je dražebníkem. Dále se uvede místo, datum a čas zahájení dražby, označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, odhadní nebo zjištěnou cenu, nejnižší podání (vyvolávací cenu), minimální příhoz (minimální částka, o kterou lze navyšovat příhozy), způsob složení (i vrácení) dražební jistoty a lhůtu pro její složení, způsob zaplacení ceny dosažené vydražením, datum a čas konání prohlídek a podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli.

Dražební jistota

Dražebník je oprávněn po účastníkovi dražby žádat složení dražební jistoty. Účastník je pak povinen ji složit ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce. Lhůta pro složení dražební jistoty končí zahájením dražby. 

Nejnižší podání

Nejnižší podání = vyvolávací cena. Je to cena stanovena dražební vyhláškou, za kterou je možno předmět dražby vydražit, pokud není učiněno vyššího podání.

Předmět dražby

Předmětem dražby je dražená věc.

Účastník dražby

Účastníkem dražby je osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání. Pokud učiní nejvyšší podání stává se vydražitelem.
 

Vydražitel

Je účastník dražby, který učinil nejvyšší podání a jemuž byl udělen příklep licitátorem. Na vydražitele přechází vlastnická práva k předmětu dražby.
 

Zmaření dražby

Důvodem zmaření dražby může být například nezaplacení vydražené částky nebo zmeškání termínu pro zaplacení vydražené částky. Vydražitel, který zmaří dražbu, nenabývá vlastnictví draženého předmětu.

Vrácení dražební jistoty a listin

Pokud byla dražební jistota složena na účet, hotově nebo formou bankovní záruky a účastník dražby předmět dražby nevydražil, je mu dražebník povinen po skončení dražby bez zbytečných odkladů dražební jistotu, bankovní záruku a všechny listiny vrátit. Totéž učiní dražebník i v případě upuštění od dražby.

Nabytí vlastnictví

Pokud vydražitel uhradí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, pak na něj v okamžiku udělení příklepu licitátorem přechází vlastnické právo k předmětu dražby. Dražebník vydá vydražiteli, který nabyl vlastnictví, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví. Jde-li o nemovitost, která je v evidenci katastru nemovitostí, zašle dražebník toto potvrzení i na příslušný katastrální úřad.
Předchozí kapitola Další článek
 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená