FinExpert.e15.cz

Prodejte výhodně nemovitost na dražbě

Poradíme vám s prozatím netradičním způsobem prodeje nemovitosti za pomoci tzv. dobrovolné veřejné dražby.

Kapitoly článku


Prodejte výhodně nemovitost na dražbě

Získejte až třicet procent navíc


Cílem každého člověka, který prodává svoji nemovitost, je získat ze zamyšleného obchodu co možná nejvíce finančních prostředků. Prodej nemovitostí formou dobrovolné veřejné dražby je zákonem definovaná možnost, která má svá předem daná specifika. Obecně lze konstatovat, že dobrovolná veřejná dražba nabízí prodávajícímu výhodný způsob prodeje jeho nemovitosti. Z praxe realitních kanceláří vyplývá, že cena může vystoupat nahoru oproti standardu až o třetinu z důvodu a že o jednu nemovitost se obvykle přetahuje okolo pěti zájemců. Mezi nejzajímavější výhodu, kterou prodávající využívají,  je i skutečnost, že v tomto případě nemusí platit daň z převodu nemovitostí.

Na kupujícího zase čeká výhoda, že pokud o vyhlédnutou nemovitost opravdu stojí, nikdo jej nemůže „předběhnout“. Při klasickém prodeji nemovitosti přes realitní kancelář se vám může stát, že za nabízený byt, dům či parcelu nabídne jiný zájemce za vašimi zády vyšší cenu a tím nemovitost získá, aniž byste mohli na jeho nabídku zareagovat.

Co je to dobrovolná dražba?

Abychom se co nejlépe a nejrychleji  zorientovali v této problematice, je zapotřebí porozumět nejčastějším termínům, které se v této souvislosti užívají. K tomuto účelu dobře poslouží malý slovníček pojmů, který najdete ve druhé kapitole.

Na koho se obrátit?

Pokud vás prodej formou dobrovolné dražby zaujal, můžete se obrátit na služby realitní kanceláře, aby vám prodej nemovitosti tímto způsobem zajistila. Výhodné je, že vámi vybraná kancelář musí splnit povinnosti vůči bývalému vlastníkovi i vydražiteli, které plynou přímo ze zákona. Znamená to, že oproti klasickému prodeji je jasně stanovené, co zajistí dražebník pro navrhovatele i vydražitele. Dražebník navíc zasílá na příslušný katastrální úřad podklady stanovené zákonem pro přechod vlastnictví. Dále může v rámci činnosti své realitní kanceláře spolupracovat s vydražitelem i na zajištění hypotečního úvěru u nemovitostí, kde cena vydražení přesáhne půl milionu korun.

Úhrada ceny dosažené vydražením

Úhrada kupní ceny při dobrovolné dražbě nese rovněž svá specifika. Není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200 000 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč, je vydražitel povinen tuto cenu uhradit do 3 měsíců od skončení dražby. Složená dražební jistota se započítá vydražiteli do ceny dosažené vydražením. Nezapomeňte, že cenu  dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit!

Jak to chodí na dražbě

Mnoho lidí u nás má ke slovu „dražba“ určitý předsudek. Domnívá se, že se jedná o určitou atrakci pouze pro bohaté. Pokusíme se tento mýtus prolomit stručným popisem toho, jak to vlastně na dražbě chodí. Pokud se budete chtít zúčastnit jakékoliv dražby věřte, že je zákonem stanoveno, jaký průběh má dražba mít.

Obecně platí, že:

 1. Přístup do prostor, v nichž bude probíhat dražba, musí být účastníkům dražby umožněn alespoň 30 minut před jejím zahájením.
 2. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka prokázat svoji totožnost, popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, dát se zapsat do seznamu účastníků dražby, a jsou-li rozdávána dražební čísla, převzít dražební číslo.
 3. Bylo-li požadováno složení dražební jistoty, jsou účastníci dražby povinni doložit složení dražební jistoty.
 4. Každému, kdo se dostaví k zapsání do dražby před jejím zahájením a prokáže, že splňuje podmínky stát se účastníkem dražby, musí být umožněno dražit.
 5. Dražba se zahajuje tzv. vyvoláním (tj. označení a popis předmětu dražby a jeho odhadnutá nebo zjištěná cena, údaje o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, nejnižší podání a stanove-ný minimální příhoz).
 6. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán.
 7. Nebylo-li učiněno nejnižší podání u dražby dobrovolné, sníží licitátor nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby.
 8. Udělením příklepu je dražba skončena.

Postup při prodeji nemovitosti dobrovolnou dražbou

 • uzavřete smlouvu o smlouvě budoucí o provedení dobrovolné dražby v realitní kanceláři,
 • dražebník zajistí vypracování ocenění nemovitosti soudním znalcem,
 • po dohodě určete nejnižší podání, výši dražební jistoty, minimální příhoz a možnost snížení nejnižšího podání v průběhu dražby, dále se dohod-něte na místu a termínu vlastní dražby,
 • uzavřete smlouvu o provedení dražby - podpisy si nechejte notářsky ověřit, výše odměny dražebníka se sjednává dohodou,
 • vyhotoví a uveřejní se dražební vyhláška,
 • zajistí se inzerce a minimálně dvakrát prohlídka nemovitosti pro každého zájemce,
 • po proběhlé dražbě dražebník zašle na příslušný katastrální úřad podklady stanovené zákonem k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Závěrem

Dražba nemovitosti se stává standardním mechanismem prodeje různých typů nemovitostí. Jedná se o maximálně efektivní způsob prodeje, navíc jednoznačně transparentní. V optimálním případě lze dražbou docílit nejen skutečnou tržní cenu nemovitosti, což by mělo být cílem každého prodáva-jícího, ale i díky soutěživosti jednotlivých účastníků dražby i tuto cenu vý-razně překročit.
Další kapitola
 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená