FinExpert.e15.cz

Pro své investice použijte finanční leasing

Jak nejlépe financovat věci, které si chcete pořídit? Finančním leasingem? Jaké jsou novinky po Reformě veřejných financí?

Kapitoly článku

Kapitola 1
Kapitola 2

Finanční leasing se začal ve větší míře rozvíjet spolu s nástupem průmyslové revoluce v 19. století, kdy vznikaly továrny produkující zboží ve větším množství. Tehdy se začaly objevovat první společnosti, jež předměty kupovaly a za úplatu je pronajímaly zájemcům, kteří potřebné finance nevlastnili. Avšak opravdový nástup leasingu, jak ho známe dnes, přišel až po skončení 2. světové války, kdy byl enormní hlad po novém zboží a evropské ekonomiky se dynamicky rozvíjely. V České respektive Československé republice se leasingový trh rozvinul až po roce 1989, kdy společnost přestala fungovat na bázi centrálně řízené ekonomiky a přešla na ekonomiku tržní.

Do roku 1991 také sahají počátky současné České leasingové a finanční asociace (ČLFA), která sdružuje poskytovatele této finanční služby, zabývá se postavením leasingových společností, napomáhá jim ve výkladu a aplikaci platných právních předpisů. Prosazuje také dodržování etického kodexu a poskytuje také servis klientům, kteří se chytají leasingovou smlouvu uzavřít. Dříve než tedy uzavřete smlouvu, je vhodné se na stránky asociace podívat (www.clfa.cz) případně obrátit s dotazem o podrobnější informace či solventnosti dané společnosti. Asociace má v současnosti 65 členů aktivně zapojených do leasingových, úvěrových a splátkových obchodů.

Leasing = pronájem

Podstatou leasingu obecně je vždy situace, kdy jedna strana (leasingová společnost) poskytne určitou věc do užívání druhé straně (nájemci). Podle podmínek, které tento pronájem (výraz leasing znamená anglicky pronájem) doprovázejí, se pak dále specifikují druhy leasingu.

Základní leasingový vztah pronajímatel – nájemce obvykle doprovází ještě třetí strana, a to dodavatel výrobku. Přítomen není u formy zpětného leasingu, a také v tom případě, kdy výrobce a pronajímatel jsou tímtéž subjektem.

 Klepněte pro větší obrázek

Schéma vztahů mezi účatníky leasingové transakce

Základními formami leasingu jsou finanční a operativní leasing, případně zpětný leasing. Krátce si je představme.

Finanční leasing

V případě finančního leasingu nabývá nájemce právo užívat pronajatou věc po dobu nájmu s tím, že po skončení nájemní doby tato věc přechází do jeho vlastnictví, a to buď za úplatu nebo bezplatně podle toho, jak je to stanoveno v leasingové smlouvě. Výhodou je, že se finanční zátěž rozloží do delšího časového období. Podnikatel má přitom po celou dobu předmět pronájmu zařazen ve svém majetku. S tím souvisí také to, že za majetek nájemce odpovídá, tzn. nese rizika spojená s jeho užíváním jako jsou údržba, opravy nebo poškození (a to například i třetí osobou). Nájemce je také zodpovědný za investiční rizika, tj. nemůže požadovat náhradu škody, když například klesne hodnota pronajímaného majetku.

Operativní leasing

Od finančního leasingu se operativní liší především v nabývání majetku do vlastnictví při ukončení leasingového vztahu. U operativního leasingu po skončení nájemní smlouvy majetek nepřechází do rukou nájemce, ale je vrácen zpátky pronajímateli. Na českém trhu jsou v současnosti nabízeny dva typy operačního leasingu: tzv. základní a Full Service. V prvním případě leasingová společnost zajišťuje pouze financování předmětu a nutné povinné platby, daně a poplatky, u Full Service operačního leasingu pak i veškeré opravy, poškození a provozní opotřebení předmětu.

Protože jsou do ceny leasingu zahrnuty služby spojené se správou předmětu, je operativní leasing dražší než finanční. Zřejmě i proto je jeho využití u nás oproti západní Evropě poměrně nízké. V minulém roce činilo asi 12 % z objemu celkového leasingového trhu. Smlouvy o operativním leasingu bývají uzavírány na dobu kratší než je doba odepisování majetku podle daňových předpisů. Hlavním účelem je obstarat pro firmu majetek, který je potřebný na relativně krátkou dobu a nevyplatí se ho kupovat. Nebo také proto, že rychle zastarává a firma jej chce relativně často vyměňovat za nový (to je případ třeba pronájmu počítačů, komunikačních zařízení, automobilů nebo strojů).

Leasing a daně

Z daňového hlediska je placené nájemné nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů a je tedy z pohledu zákona o daních z příjmů daňově uznatelným nákladem. To se týká jednotek účtujících jak v soustavě jednoduchého tak i podvojného účetnictví. Daňové hledisko je zřejmě hlavní důvod proč operativní leasing nenachází oblibu u občanů. V jejich případě nemůže dojít k ponížení daňových povinností o uhrazené nájemné. V tomto ohledu se nedá očekávat, že by došlo v budoucnosti k nějaké změně.

Zpětný leasing

Zpětný leasing se nazývá ten případ, kdy pronajímatel předmět leasingu (např. nemovitost) nejprve od nájemce odkoupí a potom mu ho v rámci smlouvou stanovených podmínek zpětně pronajímá. Nájemce tak může řešit potřebu většího obnosu finančních prostředků. Po skončení transakce předmět přechází zase do rukou původního vlastníka. Samozřejmě ten musí počítat s tím, že celková hodnota zaplaceného leasingu převýší původní odkupní cenu. Zpětný leasing se proto používá především k financování dalšího rozvoje podnikání.

Leasing v České republice

V České republice se využívají leasingové služby především pro nájem movitých věcí, převážně automobilů, strojů a výpočetní techniky. Přitom výrazně převažuje leasing finanční, který je využíván nejvíce i soukromými osobami. Operativní leasing, který je v západních ekonomikách využíván nepoměrně více, se u nás zatím neprosadil. Důvody proto mohou být různé, jedním z nich je však určitě nedostatečná informovanost o operativním leasingu, jiným může být vyšší cena.

Například na pronájem vozového parku firem se u nás operativní leasing využívá asi z 10 procent, přičemž v západní Evropě je to až 50 procent. Postupem času se však počítá se zvyšujícím zájmem o tento druh pronájmu. Firmám to totiž ušetří spoustu starostí se správou, dále získají nesporný přehled o pravidelných výdajích za pronajímanou věc (odpadají neočekávané) a v neposlední řadě mají i možnost obměny pronajaté věci v relativně krátkém čase.

Klepněte pro větší obrázek
 

Rozvinutý leasingový trh má velmi dobrý vliv na celkové fungování ekonomiky. Firmy nejsou omezovány ve svých aktivitách a mohou lépe financovat svůj rozvoj a investovat. Spolu s tím jde ruku v ruce konkurenceschopnost a efektivita. Zafinancujete-li například do nové technologie, je pravděpodobné, že se to dříve či později projeví na výsledcích.

Leasing je pro mnohé firmy dostupnější také z toho důvodu, že je poskytován na základě finančních toků a nikoliv na základě úvěruschopnosti firmy.

Klepněte pro větší obrázek 

Finanční leasing

Na rozdíl od bankovního úvěru, u něhož bývají úrokové sazby stanovovány jednotlivě podle bonity klienta, bývá u leasingových společností určena jednotná cena. Tuto cenu tvoří vstupní (pořizovací) cena majetku a leasingové navýšení. To je tvořeno úrokem z úvěru (většina leasingových společností získává zdroje na svou činnost z bankovních úvěrů) a leasingovou marží pronajímatele (odměna za zprostředkování leasingu včetně provize výrobcům, režijní náklady pronajímatele a zisk odpovídající riziku).

Cena finančního leasingu se vyjadřuje v podobě splátkového kalendáře, který určuje ke kterému datu a v jaké výši bude nájemce platit jednotlivé splátky. První splátka, tzv. akontace se pohybuje v rozmezí od 10 % do 75 % ceny zboží. Po akontaci následují pravidelné měsíční splátky. V některých případech bývá v době exspirace leasingové smlouvy ještě stanovena tzv. odkupní částka zpravidla ve výši zůstatkové hodnoty majetku (její výše však bývá většinou symbolická). Po zaplacení poslední pravidelné splátky nebo odkupní zbytkové hodnoty po uplynutí smlouvy přejde zboží do vlastnictví nájemce.

Faktory ovlivňující cenu leasingu

Mezi obecné vlivy, které mají vliv na cenu leasingu, patří především poptávka po daném produktu, a dále konkurence mezi jednotlivými leasingovými společnostmi.

Z pohledu pronajímatele se do ceny leasingu promítá např. riziko, že leasing nebude ukončen tak, jak bylo sjednáno ve smlouvě, ale nějakým jiným nestandardním způsobem (platební neschopnost nájemce, zničení předmětu).

Dalším z faktorů, který se podílí na výši splátek, je výše akontace (platba na počátku nájmu). Platí, že čím vyšší akontace, tím nižší jsou jednotlivé splátky. Leasingová společnost snižuje své riziko, když stanoví vysokou akontaci, na druhou stranu snižuje svůj potenciální zisk plynoucí z výše splátek. Čím nižší je totiž akontace, tím více v konečném důsledku za pronajatý majetek zaplatíte.

Samozřejmě že do ceny leasingu se promítá také doba trvání pronájmu. Zase platí jednoduchá rovnice, že čím je období trvání leasingové smlouvy delší, tím více ve finále zaplatíte. Záleží také na periodicitě splátek. Platíte-li na konci stanoveného období (měsíce, roku), pak je to tak, že roční splátky jsou nejdražší a měsíční nejlevnější. Při opačném postupu, kdy platíte na začátku vybraného období, zaplatíte nejméně, zvolíte-li roční splátky.

Výše jednotlivých splátek se však v čase může lišit v závislosti na konkrétním měsíci nebo podle ročního období (to je časté v případě sezónních tržeb). Leasingová společnost vám může odložit počátek splácení o nějakou dobu, čímž je umožněno, aby na sebe pronajatý předmět začal sám vydělávat.

Jak postupovat při výběru leasingové společnosti?

Vybírejte především mezi většími společnostmi. Leasingové firmy totiž získávají své prostředky půjčkami, a když by se náhodou stalo, že „vaše“ firma zkrachuje, můžete se i v případě, že pravidelně platíte, s pronajatým předmětem rozloučit. Banka jej totiž bude požadovat na pokrytí svých pohledávek. Mezi renomované leasingové společnosti patří např. UniCredit Leasing, ČSOB Leasing, GE Money Auto, ŠkoFIN a Leasing České Spořitelny. Většina z nich také nabízí velmi kvalitní služby, o čemž svědčí jejich více než 50% podíl na trhu.

Důležitým faktorem při výběru leasingové společnosti je samozřejmě cena. Při srovnání dvou leasingových nabídek je třeba vzít v úvahu součet všech plateb, které za dobu leasingu zaplatíte. Jedná se o zálohy na leasingové nájemné, paušální poplatek na začátku smlouvy, všechny leasingové splátky včetně pojištění i povinného ručení a zůstatkovou hodnotu. Leasingový koeficient vám ukáže, kolik přeplatíte, když si předmět pořizujete na leasing.

Společnosti se liší také rozsahem doplňkových služeb jako je předčasné (řízené) ukončení leasingové smlouvy, výběr pojišťovny, individuální pojištění, vyšší zůstatkové hodnoty, delší doba financování či nepravidelné splácení.

K vyřízení leasingu potřebujete jako soukromá osoba obvykle občanský průkaz (+ druhý doklad totožnosti) a výpis z účtu, kam chodí vaše výplata (váš čistý měsíční příjem by měl být aspoň dvojnásobkem měsíční splátky). U nepříliš drahých vozů může stačit pouze občanský průkaz.

 

Pokračování článku ve druhé kapitole

Další kapitola
 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená