FinExpert.e15.cz

Příruční rádce podnikatele: daně, zálohy, kalendář...

Každý podnikatel nebo živnostník potřebuje mít k úspěšnému fungování po ruce přehled nejdůležitějších sazeb a termínů daní, stravného a mezd. V článku najdete rozmezí daní z příjmu, záloh na daň z příjmu, výši silniční daně, přehled paušálních výdajů apod.
Příruční rádce podnikatele: daně, zálohy, kalendář...

Ke klidnému podnikání vám jistě pomohou následující informace:

 • daň z příjmů – sazby, zálohy, daňová zvýhodnění, nezdanitelná část, paušální výdaje
 • daně ostatní – sazby, zálohy
 • termíny, které je třeba dodržet
 • sazby stravného
 • průměrné ceny pohonných hmot
 • minimální mzda a minimální mzdový tarif

Daň z příjmů

a) sazby daně z příjmů fyzických osob

Základ daně v Kč Daň Ze základu přesahujícího
0 - 109200 15%  
109200 - 218400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218400 - 331200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč

b) zálohy na daň

 • Výše poslední daňové povinnosti do 30 000 Kčnení povinnost zálohy platit.
 • Poslední daňová povinnost byla vyšší než 30000 Kč, ale menší než 150 000 Kč, platí 2 zálohy, každou ve výši 40 % poslední daňové povinnosti, vždy do 15.6. a 15.12. daného roku.
 • Poslední daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí 4 zálohy, každou ve výši 25 % poslední daňové povinnosti, vždy do 15.3., 15.6., 15.9., 15.12. daného roku

c) daňové zvýhodnění

 • Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě  žijící s ním v  domácnosti ve  výši 6000  Kč ročně.  Daňové zvýhodnění  může poplatník uplatnit formou slevy na dani,  daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu.
 • Slevu na dani může poplatník uplatnit až do  výše  daňové  povinnosti  vypočtené  podle  zákona o dani z příjmů za příslušné zdaňovací období.
 • Je-li  nárok  poplatníka   na  daňové  zvýhodnění  vyšší  než  daňová  povinnost  za  příslušné zdaňovací období,  je vzniklý rozdíl  daňovým bonusem.  Poplatník může  daňový bonus  uplatnit, pokud  jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 30 000 Kč ročně.

d) nezdanitelná část základu daně

 • 38 040 Kč ročně na poplatníka
 • 21 720 Kč ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč – vlastní-li manželka (manžel) průkaz ZTPP, nezdanitelná část je 43 440 Kč ročně
 • 7 140 Kč ročně, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod
 • 14 280 Kč ročně, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod
 • 50 040 Kč ročně, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P
 • 11 400 Kč ročně u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem až do dovršení věku 26 let
 • hodnota daru – minimálně 2 % základu daně nebo minimálně 1 000 Kč, maximálně 10 % základu daně, přičemž hodnota jednoho bezpříspěvkového odběru krve má hodnotu 2 000 Kč
 • úroky z úvěru poskytnutého na bytové potřeby
 • příspěvky na poplatníkovo penzijní připojištění se státním příspěvkem za zdaňovací období, snížené o 6 000 Kč, maximálně lze odečíst 12 000 Kč
 • zaplacené pojistné za zdaňovací období na soukromé životní pojištění za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo  jednorázového  plnění)  je  ve  smlouvě  sjednána  až  po 60 měsících od uzavření  smlouvy a  současně nejdříve  v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník  věku 60 let, a u pojistné smlouvy  s pevně  sjednanou  pojistnou  částkou pro  případ dožití navíc  za  předpokladu,  že  pojistná  smlouva  s  pevně sjednanou pojistnou částkou pro  případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let  včetně má  sjednanou pojistnou  částku alespoň  na 40 000  Kč a pojistná smlouva s pevně  sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad  15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000  Kč. Maximální  částka,  kterou  lze  odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu  12 000 Kč
 • o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.

e) paušální výdaje

Na příjmy z podnikání podle §7 zákona o dani z příjmů se vztahují paušální výdaje:
 • 50% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • 30% z příjmů z užití nebo poskytnutí  práv z průmyslového nebo jiného duševního  vlastnictví, autorských práv včetně  práv příbuzných právu autorskému,a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem
 • 25% z příjmů ze živnosti, z jiného podnikání dle zvláštních předpisů a příjmů z výkonu nezávislého povolání, které  není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů, příjmů znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle    autorského  zákona,   rozhodce  za  činnost   podle  zvláštních právních  předpisů
 • 25% z příjmů z činnosti správce konkursní  podstaty, včetně  příjmů z činnosti  předběžného správce,  zvláštního správce,  zástupce   správce  a  vyrovnacího  správce,  které  nejsou  živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

Daně ostatní

a) DPH

Základní sazba daně z přidané hodnoty 19 %
Snížená sazba daně z přidané hodnoty 5 %

b) Silniční daň

Sazby daně

Roční sazba daně ze základu daně pro osobní automobily při zdvihovém objemu motoru

do 800 cm3 1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 Kč
nad 3000 cm3 4 200 Kč

při počtu náprav hmotnosti  
1 náprava  
do 1 tuny 1 800 Kč
nad 1 t do 2 t 2 700 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč
nad 3,5 t do 5 t 5 400 Kč
nad 5 t do 6,5 t 6 900 Kč
nad 6,5 t do 8 t 8 400 Kč
nad 8 t 9 600 Kč
   
2 nápravy  
do 1 tuny 1 800 Kč
nad 1 t do 2 t 2 400 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4 800 Kč
nad 5 t do 6,5 t 6 000 Kč
nad 6,5 t do 8 t 7 200 Kč
nad 8 t do 9,5 t 8 400 Kč
nad 9,5 t do 11 t 9 600 Kč
nad 11 t do 12 t 10 800 Kč
nad 12 t do 13 t 12 600 Kč
nad 13 t do 14 t 14 700 Kč
nad 14 t do 15 t 16 500 Kč
nad 15 t do 18 t 23 700 Kč
nad 18 t do 21 t 29 100 Kč
nad 21 t do 24 t 35 100 Kč
nad 24 t do 27 t 40 500 Kč
nad 27 t 46 200 Kč
   
3 nápravy  
do 1 t 1 800 Kč
nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč
nad 3,5 t do 6 t 3 600 Kč
nad 6 t do 8,5 t 6 000 Kč
nad 8,5 t do 11 t 7 200 Kč
nad 11 t do 13 t 8 400 Kč
nad 13 t do 15 t 10 500 Kč
nad 15 t do 17 t 13 200 Kč
nad 17 t do 19 t 15 900 Kč
nad 19 t do 21 t 17 400 Kč
nad 21 t do 23 t 21 300 Kč
nad 23 t do 26 t 27 300 Kč
nad 26 t do 31 t 36 600 Kč
nad 31 t do 36 t 43 500 Kč
nad 36 t 50 400 Kč
   
4 a více náprav  
do 18 t 8 400 Kč
nad 18 t do 21 t 10 500 Kč
nad 21 t do 23 t 14 100 Kč
nad 23 t do 25 t 17 700 Kč
nad 25 t do 27 t 22 200 Kč
nad 27 t do 29 t 28 200 Kč
nad 29 t do 32 t 33 300 Kč
nad 32 t do 36 t 39 300 Kč
nad 36 t 44 100 Kč

POZOR: U vozidel  registrovaných  v  České  republice  do  31. prosince 1989 se sazba daně zvyšuje o 15 %.

Zálohy se platí za období leden – březen, duben – červen, červenec – září, říjen - listopad (ve výši 1/12 za každý měsíc, v němž je povinnost daň platit), tj. za období leden – březen se zaplatí na záloze 3/12 daňové povinnosti.

Daňový kalendář – platba daně, podání daňového přiznání

Daň z přidané hodnoty
 • 25. den v měsíci za předchozí měsíc, čtvrtletní plátci 25.1., 25.4., 25.7., 25.10. za uplynulé čtvrtletí
Daň silniční
 • 31. ledna daňové přiznání a doplatek daně za uplynulý rok, 15.4., 15.7., 15.10., 15.12. splatnost zálohy na daň
Daň z příjmů fyzických osob
 • 31. března daňové přiznání a platba daně za uplynulý rok
Zdravotní pojištění
 • 8. dubna (nebo 8 dní od podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob) podání přiznání a platba pojistného
Sociální pojištění
 • 30. dubna přiznání a platba pojistného

Sazby stravného

a) při tuzemských cestách

 • doba trvání pracovní cesty 5-12 hodin 58-69 Kč
 • doba trvání pracovní cesty 12-18 hodin 88-106 Kč
 • doba trvání pracovní cesty 18 hodin a více 138-165 Kč

b) při zahraničních cestách

Pokud zahraniční pracovní cesta trvá v kalendářním dni více než 12 hodin.
Jsou zde uvedeny pouze vybrané země

Země Měnový kód Měna 2005
Belgie EUR euro 45
Dánsko EUR euro 50
Finsko EUR euro 45
Francie EUR euro 45
Irsko EUR euro 50
Island EUR euro 55
Itálie EUR euro 45
Maďarsko EUR euro 35
Německo EUR euro 45
Nizozemí EUR euro 45
Norsko EUR euro 55
Polsko EUR euro 35
Rakousko EUR euro 45
Rusko USD americký dolar 50
Řecko EUR euro 40
Slovensko SKK slovenská koruna 550
Španělsko EUR euro 40
Švédsko EUR euro 50
Švýcarsko CHF švýcarský frank 75
Ukrajina EUR euro 45
USA USD americký dolar 50
Velká Británie GBP anglická libra 35

Průměrné ceny pohonných hmot

Průměrné ceny pohonných hmot a základní náhrada za 1 km jízdy při použití jiného vozidla než vozidla zaměstnavatele a náhradu za spotřebované pohonné hmoty, pokud zaměstnanec nedoloží cenu pohonné hmoty.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí:

 • 1,- Kč u jednostopých vozidel a tříkolek
 • 3,80 Kč u osobních silničních motorových vozidel

Průměrná cena pohonných hmot na 1 l

 • Benzín automobilový 91 O Normal 27,50 Kč
 • Benzín automobilový 91 O Speciál 27,10 Kč
 • Benzín automobilový 95 O Super 27,40 Kč
 • Benzín automobilový 98 O Super 31,- Kč
 • Motorová nafta 26,60 Kč

Minimální mzda a minimální mzdový tarif

Minimální mzda pro rok 2005 činí 7 185 Kč za měsíc při týdenní 40 hodinové pracovní době, na 1 hodinu činí 42,50 Kč

Minimální mzdový tarif
Tarifní stupeň Minimální mzdový tarif v Kč za hodinu

Minimální mzdový tarif v Kč za měsíc

1 42,5 7 185
2 44,3 7 480
3 46,2 7 810
4 48,8 8 240
5 51,9 8 770
6 55,7 9 420
7 60,1 10 160
8 65,2 11 020
9 70,9 11 980
10 77,8 13 150
11 86,1 14 550
12 95,6 16 160

Charakteristiky jednotlivých tarifních stupňů a příklady prací jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 333/1993 Sb.

Další článek


 

celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

Dobrý den pane/paní, Pokud budete potřebovat naléha...
jay samuel
11. 4. 2017, 12:37
Dobrý den pane / paní, Pokud budete potřebovat nalé...
jay samuel
11. 4. 2017, 12:34
Re: To jsem psala já
Dalibor Chvátal
16. 6. 2005, 17:41
To jsem psala já
Lucie Štěrbová,
16. 6. 2005, 14:24
Re: oprava
Dalibor Chvátal
16. 6. 2005, 10:52

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená