FinExpert.e15.cz

Převzetí soudní obsílky se již nevyhnete

Lidé se od dnešního dne nevyhnou převzetí soudní obsílky. Firmy zase musí počítat se zřízením tak zvané datové schránky, přes kterou budou komunikovat s úřady.
Převzetí soudní obsílky se již nevyhnete

Počínaje dneškem už ve schránce nenajdete obálky s modrým či červeným pruhem - úřední listiny budou zasílány pouze v obálkách se zeleným pruhem. V případě nepřítomnosti adresáta je úřední listina po uplynutí příslušné lhůty jednoduše vhozena do schránky adresáta a považována za doručenou. Novinky zavádí souhrnná novela občanského soudního řádu, správního řádu a zákona o správě daní a poplatků a nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Nejvíce důsledky novely pocítí lidé a firmy, které nejsou k zastižení na adresách trvalého bydliště, respektive zápisu v příslušném rejstříku. „Doposud musel soud složitě pátrat po tom, kde se účastník fakticky zdržuje a kam by mu mohl co nejúčinněji písemnost doručit. Pokud se mu to ani za součinnosti jiných úřadů a subjektů nepodařilo, byla zásilka buď uložena a aplikovala se ustanovení o náhradním doručení, nebo byla zásilka vrácena soudu jako nedoručitelná,“ řekla advokátka Markéta Tvrdá z advokátní kanceláře Lovells.

Bránit se můžete jen u soudu

Lidé, ale i firmy tento postup mnohdy zneužívali a přebírání obsílky se cíleně vyhýbali. Prodlužovali tak soudní řízení či se snažili vyhnout správnímu řízení u policie či jiného úřadu. Tomu je nyní konec. „Nepodaří-li se poštovnímu doručovateli zásilku adresovanou do vlastních rukou osobně předat adresátovi, zanechá mu doručovatel v místě doručení výzvu s upozorněním, kde se zásilka nachází, stejně jako tomu bylo doposud. Pokud si ovšem adresát zásilku do deseti dnů od uložení výzvy (do 15 dnů v případě komunikace s finančním úřadem) nevyzvedne, považuje se zásilka posledním dnem lhůty za doručenou, bude vhozena adresátovi zpět do jeho schránky a nebude jako dříve vrácena odesílateli,“ sdělila advokátka Markéta Tvrdá z advokátní kanceláře Lovells.

Soudní zásilky, které nejsou adresovány do vlastních rukou, a jejichž adresát nebyl zastižen, budou vhozeny do schránek rovnou. Odpadá tak tradiční ponechání zásilky u sousedů či vracení odesílateli. „Takovéto doručení může mít v případě neseznámení se s obsahem zásilky vážné důsledky na postavení adresáta. Státním orgánem mu mohou být uloženy povinnosti bez ohledu na to, zda o nich má tento adresát povědomí,“ dodala Markéta Tvrdá.

Jinými slovy: zásilka se po splnění zákonných podmínek považuje za doručenou, i když si ji adresát nevyzvedl, nebo nepřečetl. „Nemá-li adresát schránku, bude zásilka vrácena soudu a vyvěšena na úřední desce soudu. Zásilka bude 10. dnem od vyvěšení na úřední desce považována za doručenou, bez ohledu na to, zda si adresát zásilku vyzvedl nebo přečetl,“ uvedla Markéta Tvrdá.

Adresou pro doručování písemné korespondence v soudních věcech je u fyzické osoby adresa evidovaná v informačním systému evidence obyvatel. U fyzické osoby - podnikatele je to pak adresa místa podnikání a u právnické osoby adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík atd.), nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě uzavřené těmito podnikateli.

V případě, že se adresát doví o doručení zásilky, aniž se s ní mohl seznámit, umožňuje mu zákon domáhat se neúčinnosti takového doručení. Návrh je však potřeba podat nejpozději do 15 dní ode dne, kdy se adresát o doručení dověděl nebo dovědět mohl. „Pro soud však nebude omluvitelným důvodem to, že se osoba na uvedené adrese nezdržuje. Omluvitelným důvodem pro fyzické osoby by mohlo být to, že osoba byla na dovolené, v nemocnici, na služební cestě či podobně, nicméně taková nepřítomnost bude muset být soudu prokázána. U právnických osob se však důvody budou hledat jen obtížně,“ upozornila Markéta Tvrdá.

Obálky s pruhem nahrazují datové schránky

Ještě obezřetnější budou muset být firmy, konkrétně právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Na začátku července bude spuštěn provoz informačního systému tzv. datových schránek. Tato novinka v komunikaci mezi orgány státní moci – tedy například soudy, policií, finančními úřady a podobně – a soukromými osobami má za cíl úplně odstranit klasickou papírovou poštovní korespondenci. Fakticky tak skončí doručování obálek s pruhem.

Svým fungováním je datová schránka trochu podobná e-mailu, protože rovněž slouží k doručování dokumentů. „Stejně jako do e-mailové schránky se i do datové budete dostávat prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Prozatím však budete mít možnost komunikovat pouze s orgány veřejné moci, a nikoli s jinými osobami. Aktuální zákon o elektronických úkonech totiž vzájemnou komunikaci mezi soukromými osobami neupravuje. Jeho novela s touto možností sice počítá, ovšem až od 1. 1. 2010,“ uvedla advokátka Markéta Tvrdá.

Úřední dokumenty budou právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku doručovány téměř výhradně do datových schránek. „Do konce září má mít totiž každá právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku ministerstvem vnitra zřízenu datovou schránku. Pokud se do ní do 15 dní ode dne doručení přihlašovacích údajů nikdo nepřihlásí, schránka se automaticky zaktivuje dne 1. listopadu 2009. Po aktivaci již budou úřady komunikovat s dotyčným subjektem pouze jejím prostřednictvím,“ vysvětlila Markéta Tvrdá.

Jiným právnickým osobám, tedy těm nezapsaným do obchodního rejstříku, a fyzickým osobám včetně podnikajících fyzických osob, bude datová schránka zřízena ministerstvem vnitra na základě jejich žádosti do 3 pracovních dnů.

Okamžitá aktivace se vyplatí

Doručování písemností do datové schránky se bude považovat za doručení do vlastních rukou. Majitelé by proto měli své datové schránky aktivovat ihned po doručení přihlašovacích údajů. Schránky je dobré kontrolovat alespoň jednou týdně. V opačném případě se dotyčný subjekt vystavuje stejným rizikům jako v případě nevyzvednutí papírové obsílky. Případně lze také aktivovat službu notifikace o doručení datové zprávy prostřednictvím SMS oznámení, které adresát obdrží na svůj mobil.
 
V zásadě bude dokument uložený v datové schránce považován za doručený v okamžiku přihlášení osoby, která má povolení přístupu k dokumentu. Po tomto přihlášení se má za to, že je adresát s dokumentem seznámen. „Pokud se tato osoba nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů od doručení dokumentu do schránky, dokument se považuje za doručený posledním dnem 10 denní lhůty. Tato zásada se uplatní například u žalob, různých výzev, upozornění a tak dále, a naopak se neuplatní tam, kde zákon neumožňuje náhradní doručení. Jde například o předvolání k přípravnému jednání, doručení platebního rozkazu či evropského platebního rozkazu,“ upřesnila advokátka Markéta Tvrdá.

Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

díky www.datovkadomailu.cz mám klid. všechny zprávy ...
Reno
20. 4. 2012, 16:32
Chyba
Jirka
2. 7. 2009, 09:47
Doručování
sirius
2. 7. 2009, 08:23

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená