FinExpert.e15.cz

Přehled daňových změn v roce 2008

Stručné seznámení s daňovými změnami, které začnou platit od nového roku v rámci tzv. Reformy veřejných financí.

Kapitoly článku

Kapitola 1
Kapitola 2

Přehled daňových změn v roce 2008

Další změny v podnikání:

 • ruší se pro odpisování omezující hranice u automobilů ve výši 1 500 000,-, počínaje rokem 2008 můžete opět uplatnit celou pořizovací cenu formou odpisů do daňových výdajů u osobních aut,
 • nově je zrušena odpisová skupina 1a a podle přechodných ustanovení musí být všechen majetek přeřazen a odpisy přepočítány,
 • nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci bude považováno za daňově uznatelný náklad v případě, že doba nájmu bude trvat u DHM minimálně dobu, která je u jednotlivých odpisových skupin uvedena k odpisování – platí pro smlouvy uzavřené od 1.1.2008,
 • u odpisů se vypouští § 30 odst. 4 a 5,
 • za nedaňový náklad je nově považován finanční náklad u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, kterými se rozumí 1 % z úhrnu nájemného – týká se smluv uzavřených po 31.12.2007 (§ 25 odst. 1 písm. zm),
 • zvyšuje se zdanění příjmů z finančního leasingu ze zdrojů na území ČR plynoucí do zahraničí a to z 1% srážkové daně na 5 %,
 • změna v § 24 odst. 2 písm. zg) upravující daňovou uznatelnost likvidovaných zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby a výrobků,
 • zákon nově upravuje odštěpení společnosti jako jednu z forem rozdělení společností,
 • zpřesnění účtování a daňové uznatelnosti přeceňovacích rozdílů,
 • novela rozšiřuje možnosti závazného posouzení správcem daně ve sporných případech (vypadlo posouzení „ceny obvyklé“, zavedeno posouzení vztahující se na rozdělování výdajů souvisejících jak s příjmy daňovými, tak nedaňovými, posouzení zda se jedná o technické zhodnocení nebo opravu, posuzování výdajů na výzkum a vývoj § 34),
 • § 29 odst. 1 – součástí vstupní ceny hmotného majetku jsou i výdaje na vyvolanou investici, kterými se rozumí náklady na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiného subjektu a podmiňujícího funkci nebo užívání hmotného majetku (př. vybudování části silnic, parků, můstků atd.),
 • lhůta pro doměření, která v případě uplatněné ztráty může být až 10 let se vztahuje na všechny poplatníky bez ohledu na to zda jim byla poskytnuta investiční pobídla (§ 38r odst. 4),
 • hospodářský výsledek se musí zvýšit o částku neuhrazeného závazku zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo se promlčela (§ 23 odst. 3 pís. a bod 12).

Novela zákona o rezervách (Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů):

zavedení skupin pohledávek:

 • malé pohledávky – do 30 000 Kč – možnost plného jednorázového daňového odpisu pohledávek, je zde nadále umožněna tvorba 100 % zákonné opravné položky,
 • do 200 000 Kč – ponechán stávající systém tj. možnost tvorby opravných položek a tím i daňových nákladů do 20 % hodnoty pohledávky bez soudního řízení, vyšší opravné položky pouze v případě soudního vymáhání,
 • významné pohledávky nad 200 000 Kč – zde je zákaz jakékoliv tvorby opravných položek bez soudního vymáhání.

Novela zákona o DPH (Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty:

 • snížená sazba daně se zvyšuje z 5 % na 9 %,
 • snížená sazba daně zůstává pouze u sociálního bydlení (byt do 120 m2, rodinný dům do 350 m2 a bytový dům – nejsou v něm jiné byty než do 120 m2),
 • nově zaveden institut tzv. skupinové registrace – skupina kapitálově nebo jinak spojených osob se bude moci zaregistrovat jako jeden plátce, takto se mohou zaregistrovat jak FO, tak PO, musí mí však v ČR sídlo, místo podnikání nebo alespoň provozovnu (skupiny se budou moci zaregistrovat nejdříve s účinností od 1.1.2009).

Novela zákona o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví):

 • posunuje se hranice u FO od které musí vést účetnictví – nově pokud obrat překročí 25 mil. Kč,
 • ruší se i povinnost již vzniklá podnikatelům – účetním jednotkám, kteří již začali podvojně účtovat nebo plánovali, že od 1.1.2008 začnou.

Novela zákona o dani z nemovitostí (Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí):

 • zavedení osvobození zemědělské půdy (orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů) s výjimkou zahrad, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, který bude platit k 1.8. roku přecházejícího rok účinnosti osvobození.

Novela zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitost):

 • u daně dědické došlo k rozšíření osvobození nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými i do II. skupiny,
 • u daně darovací je plné osvobození v případě bezúplatného nabytí majetku mezi osobami zařazenými v I. i II. skupině,
 • nově je předmětem daně darovací bezúplatně zřízeno právo odpovídající věcnému břemeni nebo právo, jehož obsahem je opětující se plnění obdobné věcnému břemeni, pokud bylo zřízeno současně s bezúplatným převodem nemovitosti,
 • u daně z převodu nemovitostí bylo vypuštěno ustanovení upravující daň z převodu nemovitosti u oprávněného z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni,
 • dani z převodu nemovitosti bude nadále podléhat zdanění úplatného převodu vlastnictví k nemovitostem na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k nemovitosti – finanční ředitelství však na žádost daňového poplatníka daň z převodu promine, dojde-li ke zpětnému nabytí vlastnictví k nemovitosti původním vlastníkem, který převedl vlastnictví z důvodu zajištění splnění závazku na věřitele.
Předchozí kapitola Další článek
 

Související články


celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Okradani cizincu
Peter
8. 2. 2008, 12:40
Re: Okradani cizincu
bloobaloon
5. 2. 2008, 11:16
Re: Okradani cizincu
berushka
4. 1. 2008, 08:14
Okradani cizincu
Prevo
29. 12. 2007, 03:18
Re: Chybí zde ještě jedna důležitá změna
Petra Mísařová
27. 12. 2007, 16:41

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená