FinExpert.e15.cz

Přehled daňových změn v roce 2008

Stručné seznámení s daňovými změnami, které začnou platit od nového roku v rámci tzv. Reformy veřejných financí.

Kapitoly článku

Kapitola 1
Kapitola 2

Přehled daňových změn v roce 2008

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů úspěšně prošel poslaneckou sněmovnou i senátem a podepsal ho prezident republiky  V rámci úpravy se novelizuje 47 zákonů a zavádí 3 úplně nové zákony – daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny.

Následující přehled se vztahuje pouze k daňovým zákonům a upozorňuje na změny, které tímto zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů nastávají. Jedná se o stručný přehled. Ucelenější podobu přijaté reformy naleznete v prvním lednovém čísle Osobních financí.

Změna zákona o daních z příjmů (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

 

Sazba daně pro fyzické osoby

 • zavádí se jednotná sazba daně 15 % pro rok 2008 (§ 16),
 • od roku 2009 bude snížena na 12,5 %,
 • srážkové sazby daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR (s výjimkou přeshraničního finančního leasingu) se sjednocují na 15 % pro rok 2008,
 • od roku 2009 se některé srážkové sazby snižují na 12,5 %,
 • srážková sazba daně se u přeshraničního finančního leasingu zvyšuje na 5 % (teď 1 %).

Sazba daně pro právnické osoby § 21

 • v roce 2008 bude sazba daně 21 %,
 • v roce 2009 bude sazba daně 20 %,
 • v roce 2010 bude sazba daně 19 %,
 • k výpočtu daňové povinnosti se použije sazba daně účinná k poslednímu dni zdaňovacího období nebo období, za které se podává DP,
 • pro stanovení daně se počínaje zdaňovacím obdobím započatým v roce 2008 použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období, nebo období za něž je podáváno daňové přiznání.

Základ daně

 • u zaměstnanců zavedena tzv. superhrubá mzda tj. základ daně tvoří hrubá mzda plus povinné pojistné na veřejnoprávní pojištění hrazené zaměstnavatelem (tzn. 35% z hrubé mzdy),
 • u příjmů plynoucích zaměstnancům ze zdrojů v zahraničí, pokud podléhají povinnému zahraničnímu pojištění, se neodečítá pojistné hrazené zaměstnancem a ZD se navyšuje o příspěvky zaměstnavatele,
 • veřejnoprávní pojištění je daňově neuznatelným nákladem či výdajem, ať už se jedná o OSVČ, v. o. s. hradící pojistné za společníka nebo k. s. hradící pojištění za komplementáře (v této souvislosti uvádím zavedení maximálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ a nově i pro zaměstnance ve výši 1 034 880,-),
 • přeplatek na SP a ZP za rok 2007 se zdaňuje v roce 2008,
 • doplatek SP a ZP za rok 2007 není daňově uznatelný v roce 2008.

Slevy na dani

 • zvyšují se slevy na dani od roku 2008 a znovu od roku 2009 - částky naleznete v § 35ba,
 • výrazné zvýšení slevy na dani na manžela/ku bez příjmů - 24 840 Kč ročně (pro rok 2008),
 • nově lze uplatnit základní slevu na poplatníka i u starobních důchodců,
 • daňový nerezident může uplatnit slevu pouze tehdy, když pobírá nejméně 90 % příjmů ze zdrojů na území ČR,
 • daňový bonus vzniklý z daňového zvýhodnění na děti se zvyšuje max. na 52 200 Kč ročně - § 35c.

Společné zdanění manželů § 13a – zrušeno od 1.1.2008

Nezdaňované příjmy - jsou nově zavedeny 3 příjmy, které nejsou předmětem daně.

Osvobození od daně § 4

 • zůstává zachováno osvobození příjmů z prodeje akcií a ostatních investičních instrumentů obchodovaných na veřejném trhu, CP kolektivního investování a příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu po 6 měsících od jejich nabytí, ale při splnění určitých podmínek viz další odrážka,
 • uvedené platí pouze pro FO, jejich celkový podíl na ZK a hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %,
 • při nesplnění těchto podmínek a u ostatních cenných papírů (př. neobchodovaných na veřejném trhu) se lhůta pro osvobození prodlužuje na 5 let od 1.1.2008,
 • příjmy z prodeje CP nabyté před 1.1.2008 zůstávají podle přechodných ustanovení osvobozeny,
 • u akcií nabytých do 31.12.2007 lze postupovat podle zákona platného do 31.12.2007,
 • doba dražby akcií či podílů se nepřerušuje při přeměnách obchodních společností, tedy po sloučení, splynutí, rozdělení či odštěpení společnosti,
 • bude vynecháno osvobození u příjmů z prodeje cenných papírů nabytých v rámci kuponové privatizace,
 • zrušena 5letá lhůta u CP nabytých společníků s. r. o. a komanditisty k. s. a členy družstva při přeměně společnosti na a. s.,
 • ruší se osvobození úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů u FO i PO (pokud byly vydané před 1.1.2008 zůstávají nadále osvobozeny).

Minimální základ daně § 7c - zrušeno

Příjmy autorů za příspěvky do médií

 • zvýšená srážková daň z 10 % na 15%,
 • zvýšení částky, kterou příjem nesmí překročit z 3 000 Kč na 7 000 Kč.

Ostatní změny pro zaměstnance:

 • od 1.1.2008 dochází ke sloučení limitu pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na životní a penzijní připojištění zaměstnanců a jeho stanovení pevnou částkou ve výši 24 000 Kč/rok u jednoho zaměstnavatele,
 • hodnota přechodného ubytování zaměstnance je osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnance nově pouze do výše 3500 Kč měsíčně (nový § 6 odst. 9 písm. i), osvobozené plnění do uvedeného limitu nepodléhá pojistnému na veřejnoprávní pojištění,
 • nově osvobození příjmu získaného zaměstnancem ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (nový § 6 písm. s),
 • příjmy za práci likvidátorů jsou jednoznačně považovány za příjmy ze závislé činnosti (6 odst. 1 písm. b).

Ostatní změny pro zaměstnavatele:

větší omezenost daňové uznatelnosti nákladů vynaložených na vybraná plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům:

 • závodní stravování (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 4),
 • limity výdajů na pořízení ochranných nápojů (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 1),
 • pojistné hrazené za člena statutárního a dalšího orgánu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce (§ 25 odst. 1 písm. d),
 • pokuty (§ 25 odst. 1 písm. f),
 • zpřísnění znění § 25 odst. 1 písm. k)
 • dary (§ 25 odst. 1 písm. t),
 • úroky a jiné výnosy poskytované zaměstnavatelem z vkladů přesahujících průměrnou výši obvyklých úroků (§ 25 odst. 1 písm. x),
 • nealkoholické nápoje poskytnuté zaměstnancům na pracovišti (§ 25 odst. 2 písm. zn)
 • nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci (§ 25 odst. 1 písm. h),
 • nepeněžitá plnění, která nelze obecně podřadit pod výdaje/náklady na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku (§ 24 odst. 2 písm. j).

Dále:

 • limitující daňová uznatelnost nákladů na svoz zaměstnanců do zaměstnání, přechodné ubytování, penzijní a životní pojištění – musí se jednat o plnění vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy,
 • nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům, která jsou na straně zaměstnanců osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti, poskytuje zaměstnavatel vždy na vrub daňově neuznatelných nákladů,
 • ztráta v zařízeních zaměstnavatele sloužících k uspokojení potřeb zaměstnanců není daňově uznatelný,
 • náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnance vynaložené zaměstnavatelem jsou považovány za daňově neuznatelný náklad zaměstnavatele (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 3 a § 25 odst. 2 písm. h), u zaměstnance jsou náklady na zvyšování kvalifikace osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti,
 • náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti – nově je osvobozena pouze náhrada do výše minimálního nároku zaměstnance, na straně zaměstnance nebude osvobozený příjem podléhat ani pojistnému na veřejnoprávní pojištění.

Pro právnické osoby:

 • nově byla formulována pravidla, která omezují daňovou uznatelnost finančních nákladů, nejen úroků, ale i nákladů na zajištění závazků, nákladů na zpracování úvěrů a poplatků za záruky u daňových poplatníků (§ 25 odst. 1 písm. w),
 • nově se zavádí osvobození příjmů z prodeje podílů na dceřiných společnostech, osvobozeny budou příjmy z prodeje akcií i z prodeje obchodních podílů (§ 19),
 • rozšíření osvobození přijatých dividend (§ 19).

 

Více ve druhé kapitole článku.

Další kapitola
 

Související články


celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Okradani cizincu
Peter
8. 2. 2008, 12:40
Re: Okradani cizincu
bloobaloon
5. 2. 2008, 11:16
Re: Okradani cizincu
berushka
4. 1. 2008, 08:14
Okradani cizincu
Prevo
29. 12. 2007, 03:18
Re: Chybí zde ještě jedna důležitá změna
Petra Mísařová
27. 12. 2007, 16:41

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená