FinExpert.e15.cz

Předdůchod. Vyplatí se?

Přínosem pobírání předdůchodu je, že pojistné na zdravotní pojištění za vás platí stát.
Předdůchod. Vyplatí se?

Předdůchod přináší v zásadě dvě výhody:

1) Přínosem pobírání předdůchodu je, že pojistné na zdravotní pojištění za vás platí stát. Penzijní společnost je povinna oznámit vaší zdravotní pojišťovně zahájení výplaty předdůchodu. Nad to jste ještě povinni oznámit tuto změnu i vaší zdravotní pojišťovně. Zákon na splnění této povinnosti dává 8 dnů. Stát bude platit pojistné na zdravotní pojištění za muže po dobu pobírání předdůchodu, avšak nejdéle do dosažení obecného důchodového věku. Pro ženy jde o dosažení věku, který je stejný jako obecný důchodový věk pro muže stejného data narození, obdobně jako v prvním článku.

2) Základním smyslem pobírání předdůchodu je, že doba jeho pobírání se hodnotí jako tzv. vyloučená doba. Vyloučená doba v podstatě znamená, že se vám určité období nezahrne do výpočtu průměrné mzdy, ze které se počítá váš důchod. Zpravidla se jedná o doby, kdy jste získali malé nebo žádné výdělky. Výdělky získané v ostatních dobách se tak nerozředí zahrnutím doby, která se vylučuje. Je to podobné, jako kdybyste při výpočtu průměru škrtli nízká čísla – průměr se zvýší, obdobně zde i váš důchod. Vyloučenou dobou je např. i péče o dítě do čtyř let věku, doba dočasné pracovní neschopnosti, apod. Právě za účelem získání vyloučené doby v období, kdy jste např. bez zaměstnání, lze předdůchod využít.

Oproti zmíněným dvěma výhodám je třeba si dát pozor na to, že pobírání předdůchodu nezakládá účast na „státním“ důchodovém pojištění. Za každý celý rok tohoto pojištění (odpracovaná doba, apod.) se zvyšuje váš důchod o určitou částku. Za pobírání předdůchodu se důchod za získání další doby pojištění nenavýší. K pobírání předdůchodu však můžete přijmout jakékoli zaměstnání, přivýdělek nebo podnikání.

Předdůchod se tak může hodit pro někoho, kdo má do důchodového věku ještě poměrně daleko a např. ztratil zaměstnání, případně pracuje za pro něj podprůměrný výdělek. K předdůchodu však existují alternativy:

Alternativy k pobírání předdůchodu

První alternativou je evidence na Úřadu práce, ta se může v omezeném rozsahu hodnotit jako vyloučená doba i jako doba pojištění. Doba, kdy jste pobírali podporu se vám započte jako doba důchodového pojištění i jako doba vyloučená bez omezení. Avšak doba evidence jako uchazeče o zaměstnání, kdy jste podporu nepobírali, se započítá jako doba pojištění (i vyloučená) maximálně po 3 roky, a to ještě s podmínkou, že před vaším 55. rokem věku se započítá maximálně 1 rok. Před rokem 1996 se doba evidence na ÚP hodnotí neomezeně bez ohledu na podporu. Do celkové získané doby důchodového pojištění se doba evidence na ÚP hodnotí z 80 %, 10 dní započitatelné evidence na ÚP jako 8 dní doby důchodového pojištění.

Pokud jste nedosáhli zmíněného limitu evidence na ÚP, je z hlediska budoucího starobního důchodu tato varianta výhodnější než pobírání předdůchodu, a to díky tomu, že oproti předdůchodu získáváte dobu důchodového pojištění. Navíc pokud pobíráte podporu, je výhoda také zřejmá – peníze dočasně vyplácí stát, zatímco v předdůchodu si je takříkajíc necháváte vyplácet z vlastní kapsy. Také v případě evidence na ÚP za vás hradí stát zdravotní pojištění.

Možná nejpřirozenější alternativou k předdůchodu může být předčasný důchod, pokud vám na něj již vznikl nárok. Pokud máte důchodový věk 63 let či méně, můžete odejít do předčasného důchodu o tři roky dříve. Pokud máte důchodový věk později než v 63 letech, můžete odejít až o pět let dříve, avšak ne před dosažením 60. roku. Nevýhodou předčasného důchodu je jeho trvalé krácení a omezená možnost výdělečné činnosti. Výhodou je možnost výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti bez placení důchodového pojistného, placení zdravotního pojištění státem a především výplata peněz (předčasných důchodů) od státu, které by vám pozdější vyšší (méně krácený) důchod přinesl až za delší dobu. Stanovení výhodnosti je zde vždy individuální, závisí na době zbývající do důchodového věku, představě o finanční návratnosti, apod.

Dále se nabízí dobrovolné pojištění, o kterém podrobnější informace můžete nalézt např. na této stránce ČSSZ. Dobrovolné pojištění v roce 2013 činí 1812 Kč měsíčně (minimum) a zpravidla nezajistí stejný efekt jako vyloučená doba, neboť odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu 6 471 Kč, který je velmi nízký. Hlavním přínosem dobrovolného pojištění je získání doby pojištění, což se může hodit zvláště tehdy, pokud vám chybí ke vzniku nároku na důchod.

Nyní uvedeme příklady, které ilustrují výhodnost jednotlivých variant.

Příklad výhodnosti předdůchodu

Příklady jsou pouze teoretické a retrospektivní, neboť jen tak lze uvést přesné částky důchodu, pro ilustraci to však poslouží. Je například jasné, že v roce 2011 nemohla být o předdůchodech řeč, byť je pro ilustraci uvádíme jako možnou variantu. Pro budoucí roky není možné výše důchodu jednoduše vyčíslit a příklad by byl komplikovaný.

Pan Petr se narodil 1. 1. 1951 a důchodového věku dosáhne 1. 9. 2013, k tomuto dni získá 45 let doby pojištění a vznikne mu tak nárok na přiznání nekráceného starobního důchodu. Pan Petr však ztratil koncem roku 2010 práci a rozhodoval se, co bude od 1. 1. 2011 dělat.

K 1.1.2011 by již měl nárok na předčasný důchod a ten by k tomuto datu činil 9 663 Kč. Jeho průměrná mzda (tzv. osobní vyměřovací základ), ze které byl důchod vypočítán, činila 21 247 Kč.

1) Pan Petr o předčasný důchod nepožádal a přiznán mu byl až nekrácený důchod v den 1. 9. 2013. Do té doby nebyl ani vedený na ÚP, ani nezískal žádný výdělek ani započitatelnou dobu pojištění, předdůchod nepobíral. Ke dni 1. 9. 2013 získal důchod 11 270 Kč a 43 let doby pojištění.

2) Pan Petr sehnal jemu odpovídající zaměstnání, kde vydělával ročně v hrubé mzdě kolem 255 000 Kč. Toto zaměstnání vykonával až do 1. 9. 2013, kdy také požádal o důchod. Ten pak získal ve výši 11 986 Kč, za 45 let doby pojištění. Pokud by pan Petr získal zaměstnání za minimální mzdu 96 000 Kč ročně, důchod by ke stejnému datu činil 11 799 Kč.

3) Pan Petr zaměstnání nesehnal a zaregistroval se od 1. 1. 2011 na ÚP až do 31. 8. 2013, ke dni 1.9.2013 požádal o důchod, který obdržel ve výši 11 995 Kč. Protože pan Petr v minulosti při registraci na ÚP vždy pobíral podporu, započetla se mu nyní celá doba evidence a na době pojištění získal taktéž 45 let. Pokud by díky zápočtu doby na ÚP získal o rok doby pojištění méně (zpravidla běžnější varianta), jeho důchod by činil 11 780 Kč.

4) Pan Petr od 1. 1. 2011 pobíral předdůchod až do 31. 8. 2013, ke dni 1. 9. 2013 požádal o důchod a získal 11 566 Kč, na době pojištění pak 43 let.

5) Pan Petr investoval do dobrovolného pojištění za rok 2011, 2012. Za rok 2013 již dobrovolné pojištění neplatil, protože by tak nezískal další ukončený rok doby pojištění a vyměřovací základ by se v roce žádosti o důchod taktéž nezapočítal. Celkem investoval 41 904 Kč a důchod k 1. 9. 2013 činil 11 774 Kč, zisk doby pojištění 45 let.

Z hlediska důchodu pro pana Petra bylo výhodnější nalézt nové slušné zaměstnání, případně se zaregistrovat na ÚP.

Je také dobré si povšimnout, že pan Petr mohl od 1. 1. 2011 do 31. 8. 2013 pobírat předčasný důchod ve výši 9 663 Kč (zanedbáme valorizace). Tak si mohl přijít na částku 32 ∙ 9 663 tj. nezanedbatelných 309 216 Kč. Pokud by důchod odložil např. při variantě 1) získal by důchod o 1 607 Kč (11 270 - 9 663) vyšší. Nevyplacenou částku 309 216 Kč by pak díky navýšení o 1 607 Kč získal až za přibližně 16 let (zjednodušeně).

Znovu podotýkáme, že se jedná o ilustrativní příklad, o jakých částkách může být řeč. Konkrétní doporučení je vždy závislé na individuálních údajích – odpracované době, výše výdělků i životní situaci. Např. v případě vyšších výdělků může být dobrovolné pojištění finančně výhodnější, apod.

Pro koho může být předdůchod zajímavý

Pokud jste splnili zákonné podmínky zejména ohledně délky trvání spořicí doby, naspořené částky a dosáhli předdůchodového věku, může být pro vás předdůchod zajímavý v případech:

  • čekáte bez zaměstnání na nárok na předčasný důchod,
  • nechcete či nemůžete být evidováni jako uchazeči o zaměstnání nebo jste již vyčerpali 3 roky evidence bez pobírání podpory
  • máte nárok na předčasný důchod, chcete však pobírat důchod později vyšší (případně až nekrácený důchod), i když to s sebou nese delší finanční návratnost.

Nakonec určitou skupinou mohou být výdělečně činní lidé splňující všechny zákonné požadavky, kteří měli v minulosti slušné příjmy, avšak nyní v posledních letech před důchodem jejich výdělky klesají. Ti mohou s užitkem využít možnosti požádat o vyloučení doby pobírání předdůchodu oproti zápočtu podprůměrných výdělků, ke kterému by jinak došlo. Zde je však namístě ověřit výhodnost výpočtem.

Každopádně nezapomeňte, že pobírání předdůchodu v roce přiznání starobního (či předčasného) důchodu nemá na výši státního důchodu vůbec žádný vliv. Na vyloučené doby, jakožto ani na výdělky v roce, ve kterém se přiznává důchod, se nebere ohled.

Autoři se věnují poradenským službám v důchodové problematice.
www.odchod-do-duchodu.cz

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená