FinExpert.e15.cz

Pozor na investiční rizika

Investice do každého finančního aktiva je obecně spjata s jinými druhy investičních rizik. Neuvažování investičního rizika se rozhodně nevyplácí.
Pozor na investiční rizika

My se na jednotlivé nejvýznamnější druhy těchto rizik podrobně zaměříme.

Magický trojúhelník

Mezi základní faktory každé investiční strategie patří výnosnost, rizikovost a likvidita. Tyto tři faktory se označují jako tzv. magický trojúhelník a platí zde „něco za něco“. Nízká rizikovost či vyšší likvidita daného finančního aktiva je „vykoupena“ jeho nižším očekávaným výnosem a naopak. Kdo nabízí vysoce likvidní investici s minimální rizikovostí, ale s velmi nadstandardním výnosem, vám pravděpodobně lže. Nevěřte mu.

Co je to rizikovost

Míra rizikovosti vyjadřuje míru nejistoty, že zvolený finanční instrument nedosáhne takové úrovně výnosnosti, kterou od něj investor očekává. Každý investor vnímá obecně míru rizika jinak a zaujímá k ní jiný postoj, konkrétně od averze k riziku přes neutrální postoj až po sklon k riziku. Vnímání míry rizika je u jednoho investora různé i v čase. Někdy tedy investor volí aktivní a někdy pasivní investiční strategii.

Rizika lze rozdělit podle několika kritérií. Obecně lze rizika rozdělit na očekávaná a neočekávaná, tedy rizika vzniku dopředu předvídatelných, respektive dopředu nepředvídatelných situací. Rizika je též možné rozdělit na jedinečná (diverzifikovatelná, nesystematická), která se týkají jednoho finančního aktiva a lze je vhodnou skladbou investičního portfolia minimalizovat a na rizika tržní (nediverzifikovatelná, systematická, rizika volatility), která se týkají celého trhu.

Rozdělení rizik

Rizika je též možné rozdělit na:

  • Rizika pohybu úrokových sazeb – úrokové sazby mohou značně kolísat. Tato rizika se vyskytují především u dlouhodobých obligací.
  • Rizika inflační – míra inflace může značně růst a reálná výnosnost může být nakonec i záporná.
  • Rizika insolvence (kreditní, úvěrová) – emitent se může dostat do platební neschopnosti a pak nemusí být schopen včas nebo vůbec dostát svým závazkům. Např. u dluhopisů nemusí být schopen zaplatit jak smluvený úrok, tak je vyplatit vůbec. Míra rizika možné insolvence je vyjádřena tzv. ratingem. Čím vyšší (lepší) rating, tím je toto riziko nižší.
  • Rizika událostí – mohou se zveřejnit důležité a neočekávané nepříznivé události týkající se emitenta drženého cenného papíru
  • Rizika likvidity – může nastat situace, kdy investor nemůže po jistou dobu přeměnit držené cenné papíry na peněžní hotovost. Pokud by např. chtěl prodat cenné papíry, které jsou na trzích relativně málo obchodovány, mohl by mít díky nízké poptávce problém s nalezením vhodného kupujícího
  • Rizika tržní – tržní ceny se mohou měnit díky nepříznivému vývoji celého trhu nebo jen konkrétního nástroje či skupiny nástrojů
  • Rizika měnová (kurzová) – při investování do zahraničních cenných papírů (tedy v zahraniční měně) může investor v důsledku posílení resp. většímu zhodnocení měny domácí vůči měně zahraniční realizovat ztrátu
  • Rizika právní – např. při nedostatečně fungujícím právním systému
  • Rizika operační – může dojít k lidskému pochybení, informační systémy mohou mít výpadky
  • Rizika spojená s emisními podmínkami – např. při emisi cenných papírů

Vládní dluhopisy jsou „bez rizika“

Zvláštním případem finančních instrumentů s nulovou mírou rizika insolvence jsou vládní dluhopisy (dluhopisy „bez rizika“), u nichž za případné závazky ručí stát. Rozdíl mezi úrokovými sazbami u dluhopisů s rizikem insolvence a bez rizika insolvence se nazývá prémie za riziko a udává, o kolik více dodatečného úroku musejí investoři získat pro to, aby byli ochotni držet rizikový dluhopis.

Vládní dluhopisy jsou sice obecně považovány za „bezrizikové“ cenné papíry, ovšem velmi záleží a tom, o jaký stát se jedná a v jaké je to době. Kdo by nyní řekl, že islandské státní dluhopisy jsou v této době bezrizikové resp. málo rizikové, byl by pravděpodobně považován minimálně za podivína.

Nízkoriziková a víceriziková finanční aktiva

Finanční instrumenty jsou obecně spojeny s různou mírou rizika. Mezi instrumenty s nízkou mírou rizika patří nástroje peněžního trhu - státní pokladniční poukázky, pokladniční poukázky centrální banky, směnky, depozitní certifikáty a krátkodobé dluhopisy. Tyto nástroje jsou určené především pro vklady na dobu nejvýše jednoho roku a jejich relativně nízká míra rizika je u nich spojena s relativně nízkými možnými výnosy.

Mezi instrumenty s vysokou mírou rizika patří nástroje trhu kapitálového - dlouhodobé dluhopisy a akcie. Pro tyto nástroje je charakteristická relativně vysoká míra rizika spojená s relativně vysokými možnými výnosy.

Riziko u kolektivního investování

V případě kolektivního investování patří mezi instrumenty s nízkou mírou rizika fondy peněžního trhu a fondy garantované. Se střední mírou rizika se jedná o fondy dluhopisové a fondy indexové a s vysokou mírou rizika o fondy akciové a fondy finančních derivátů. Podílové fondy jsou tak obecně zaměřené na aktiva s různou mírou rizika - jak na akcie a dluhopisy, tak na termínované vklady a podílové listy jiných fondů. Možný pokles ceny jednoho aktiva např. dluhopisu má u nich na celkový výnos podílového fondu jen malý vliv. Nabízené podílové fondy nabízejí jak relativně nízký výnos spojený s relativně nízkou mírou rizika tak relativně vysoký výnos spojený s relativně vysokou mírou rizika. Rizikovost akciových, dluhopisových a smíšených fondů spočívá pouze ve volatilitě (kolísavosti) hodnoty fondu v krátkém období. Při případném investování do těchto fondů se tak místo jejich prodeje v relativně krátkém období (cca půl roku až rok) od jejich zakoupení vyplatí s prodejem počkat - v dlouhodobém horizontu je riziko nižší.

Vhodným prostředkem pro snížení rizika při investování je tzv. diverzifikace. Ta spočívá v tom, že investovaná částka se rozloží do několika různých investic s různou mírou rizika. Investor tak nebude „sázet vše na jednu kartu“, ale „namíchá si portfoliový koktejl“ z různých investičních aktiv a proti případným poklesům jejich cen tak bude přiměřeně ochráněn. Ani diverzifikace však neodstraní hrozící rizika na 100%.

Díky diverzifikaci může investor namísto investování do akcií jedné společnosti investovat do akcií několika společností. Případný úpadek jedné společnosti tak nemá podstatný vliv na celkovou hodnotu investičního portfolia. Tržní riziko lze např. diverzifikovat investováním do různých investičních aktiv, tedy do akcií společností z různých odvětví, obligací různých států apod. Při investování do vícera akciových fondů se stejným zaměřením je investiční riziko vyšší než u investování do fondů se zaměřením různým. Diverzifikovat investiční portfolio však lze i investicemi do různých investičních aktiv – např. akcií a dluhopisů.

Kvalitní investiční portfolio by mělo obsahovat investice, které jsou tzv. negativně korelované. To znamená, že při dosažení zisku u jedné takové investice dojde zároveň k dosažení ztráty u investice druhé. Koeficient korelace nabývá hodnot mezi –1 a 1 a představuje míru závislosti výnosnosti mezi dvěma investicemi. Hodnota –1 svědčí o negativní závislosti, hodnota 0 o nezávislosti a hodnota 1 o pozitivní závislosti.

Další možnosti snižení rizika

Další možností snížení investičního rizika je pravidelné investování do akcií. Uvádí se, že při pravidelném investování do akcií dochází na klesajících akciových trzích k takové míře poklesu, která se dá přirovnat s mírou poklesu v případě, kdy by investor zahrnul do svého investičního portfolia cca 20 až 30% dluhopisů.

Prostředkem pro přenesení rizika případné cenové fluktuace předmětného podkladového aktiva z jednoho investora na jiný subjekt je tzv. hedging. Ten spočívá v koordinovaném nákupu a prodeji investičních aktiv, konkrétně v zaujmutí „zrcadlové pozice“ na promptním a termínovém trhu pro jedno investiční aktivum. Riziko nesnižuje, jen je přenáší. Dokonalý a nedokonalý hedging se používá zejména u finančních derivátů, konkrétně u swapových a opčních kontraktů.

Míra rizika ovlivňuje také poptávku po investičních aktivech. Např. při výrazné volatilitě tržních cen dluhopisů se zvýší riziko spojené s jejich držbou a dluhopisy se pro investory stanou méně atraktivními, poptávka po nich klesne.

Globálně vzato, na míru rizika mají vliv i další faktory. Patří mezi ně volba vhodného okamžiku nákupu resp. prodeje a volba zvolených podkladových hodnot pro investování – tedy rozhodování investora založené pouze na historické výnosnosti aktiv nebo na dalších údajích.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená