FinExpert.e15.cz

Podnikat z Baham není žádnou výhrou

Jednoduchost založení společnosti patří mezi jedno z kritérií pro volbu sídla firmy, ale administrativa zabírá čím dál více času.

Kapitoly článku

Základní přehled
Jak vypadají první podnikatelské kroky ve východoevropských zemích

Podnikat z Baham není žádnou výhrou

Estonsko

Při založení společnosti s ručením omezeným (osaühing nebo OÜ) jsou požadavky na základní jmění 40 000 EEK (přibližně 2 555 euro). Celá procedura založení nové společnosti trvá na evropské poměry dlouho, v průměru 72 dní. Jako první musí jednatelé společnosti vložit potřebný kapitál na firemní bankovní účet, tato transakce trvá jako ve všech vyspělých zemích světa jeden den. Dalším krokem je ověření, zdali pod vybraným obchodním jménem nepodniká již existující společnost, nesmí se vybrat název již fungující společnosti (výmazy z obchodního rejstříku jsou poměrně dlouhé a trvají někdy i několik let). Kontrola názvu společnosti se může provést přes internet na adrese www.eer.ee, celá procedura se opět stihne během jednoho dne (v podstatě několika minut). Dalším krokem je ověření všech potřebných zakladatelských listin notářem, který musí uvedené skutečnosti nahlásit na příslušný obchodní soud, finanční úřad, příslušné obchodní komory… Z tohoto důvodu celý proces trvá v průměru 2,5 měsíce, i když ji notář stihne na pár hodin. Odměna notáře činí nejméně 3 000 EEK.

Po ověření potřebných zakládajících dokumentů notářem následuje zápis do obchodního rejstříku, který trvá v průměru 20 dní. Náklady za zápis do obchodního rejstříku se liší dle výše základního jmění (minimálně však 3 000 EEK, maximálně 20 000 EEK). Po zapsání do obchodní rejstříku se společnost musí do deseti dní registrovat na finančním úřadě (k platbě daně z příjmů právnických osob a k DPH)  a na sociálním úřadě (k platbě sociálního pojištění, které kryje i  náklady na případnou lékařskou péči).

V Estonsku činí průměrné náklady na založení společnosti asi 400 dolarů a patří k jedněm z nejnižších. Do nákladů na založení společnosti jsou zahrnuty náklady na zapsání do obchodního rejstříku, odměna notáře  za vyřízení  potřebných zakládajících dokumentů, výpisy z rejstříku trestů, získání požadované licence či ceny všech potřebných kolků.

Litva

Při založení společnosti s ručením omezeným jsou požadavky na základní jmění 10 000 litas (přibližně 2 900 euro). Celá procedura založení nové společnosti je poměrně rychlá, trvá  v průměru 26 dní a celkové náklady spojené se založením společnosti se pohybují okolo 180 euro. Jako první musí jednatelé společnosti vložit potřebný kapitál na firemní bankovní účet, tato transakce trvá jako ve všech vyspělých zemích světa jeden den. Dalším současným krokem je sepsání všech potřebných zakladatelských listin, které musí být potvrzeny notářem. Následuje zápis do obchodního rejstříku. Odměna notáře činí nejméně 400 litas. Po ověření potřebných zakládajících dokumentů notářem následuje zápis do obchodního rejstříku, který trvá v průměru 10 dní. Náklady za zápis do obchodního rejstříku činí 120 litas. Po zapsání do obchodní rejstříku se společnost musí do deseti dní registrovat na finančním úřadě (k platbě daně z příjmů právnických osob a k DPH) a na sociálním úřadě.

Lotyšsko

Při založení společnosti s ručením omezeným (Sabiedriba ar IerobezotuAtbildibu - SIA) jsou požadavky na základní jmění 2 000 LAT. Celá procedura založení nové společnosti trvá na východoevropské poměry velmi krátce, v průměru 18 dní. Jako první musí jednatelé společnosti vložit potřebný kapitál na firemní bankovní účet. Dalším krokem je ověření, zdali pod vybraným obchodním jménem nepodniká již existující společnost, nesmí se vybrat název již fungující společnosti. Dalším krokem je ověření všech potřebných zakladatelských listin notářem, který musí uvedené skutečnosti nahlásit na příslušné státní instituce. Zahraniční společnosti a řemeslníci se mohou zaregistrovat v Lotyšské komoře řemesel, jež pak vystupuje na ochranu jejich zájmů a poskytuje jim poradenství v právních otázkách.  Společnosti se musí zapsat v Registru podniků Lotyšské republiky. Soukromé osoby provádějící profesní nebo obchodní činnost získají licenci na místním úřadu v lokalitě, kde chtějí činnost provozovat (Registr podniků Lotyšské republiky – www.ur.gov.lv). Po zapsání do  rejstříku se společnost musí do 10 dní  registrovat na finančním úřadě (k platbě daně z příjmů právnických osob a k DPH) a na sociálním úřadě (k platbě sociálního pojištění, které kryje i  náklady na případnou lékařskou péči). V Lotyšsku činí průměrné náklady na založení společnosti asi 500 euro a patří k nejnižším v Evropské unii.

Maďarsko

Při založení společnosti s ručením omezeným (korlatolt felelossegu tarsasag, Kft) jsou požadavky na základní jmění 3 000 000 forintů  (přibližně 12 210 euro). Celá procedura založení nové společnosti  trvá  v průměru 51 dní a patří tak mezi nejdelší.  Celkové náklady spojené se založením společnosti se pohybují okolo 2 581 euro. Jako první musí jednatelé společnosti vložit potřebný kapitál na firemní bankovní účet (50% základního jmění nebo minimálně 1 000 000 forintů). Dalším současným krokem je sepsání všech potřebných zakladatelských listin, které musí být potvrzeny notářem. Následuje zápis do obchodního rejstříku, délka zápisu je jedna z nejdelších v Evropě a činí v průměru 45 dní (delší je pouze v Portugalsku). Po zapsání do obchodní rejstříku se společnost musí do patnácti  dní registrovat na finančním úřadě (k platbě daně z příjmů právnických osob a k DPH), statistickém úřadě a na sociálním úřadě.

Polsko

Všechny činnosti související se založením firmy v Polsku se řídí obchodním zákoníkem. Nejprve následuje podpis příslušné listiny o založení podniku (její forma závisí na druhu obchodní společnosti), tato listina musí být podepsána notářem. Dále se firma musí registrovat na obchodním soudu (poplatky jsou ve formě kolků), který vede obchodní rejstřík. Po tomto zápisu se firma stává právnickou osobou. Dále je potřeba registrovat se u statistického úřadu (detašované pracoviště je ve všech větších městech). Statistický úřad poté přidělí společnosti identifikační číslo. K sociálnímu pojištění se firma musí registrovat do 10 dní po přijmutí prvního zaměstnance do pracovního poměru. Na ministerstvo spravedlnosti zašle potřebné údaje obchodní soud. Dále se musí ovšem společnost registrovat na finančním úřadu (nejpozději po vydání první faktury). Společnost s ručením omezeným musí mít minimální výši základního jmění ve výši 50 000 polských zlotých, akciová společnost 100 000 polských zlotých. Akciovou společnost mohou však na rozdíl od společnosti s ručením omezeným (stačí jeden podílník) založit nejméně tři zakladatelé.

Slovensko

Nejčastější formou podnikání je společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Společnost s ručením omezeným může mít minimálně jednoho a maximálně padesát společníků. Společník ručí za závazky do výše svého nesplaceného vkladu. Oprávnění k podnikání vzniká zápisem do obchodního rejstríku na příslušném obchodním soudu. Podmínkou pro zápis do obchodního rejstříku je zakládací listina ve formě notářského zápisu, bezúhonnost společníků, minimální základní jmění ve výši 200 000 SK, povinnost vložit u společníka minimální vklad 30 000 SK. Před podáním návrhu za zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splacených 30% každého vkladu (poplatek za zápis činí 10 000 SK). Dále je nutno počítat s výdaji za notáře a osvědčení k podnikání. U akciové společnosti je základní jmění nejméně 1 milión SK a poplatky za zápis činí 20 000 SK. Před zápisem akciové společnosti do obchodního rejstříku, musí být splacených 30% peněžních vkladů a všechny nepeněžité vklady.

Živnostenské listy vyřizují místní živnostenské a okresní úřady. U koncesovaných živností musí být udělena koncese (např. směnárny, zasilatelství, poskytování technických služeb na ochranu majetku a osob, silniční motorová doprava atd.). Nebankovní instituce, které působí na kapitálových trzích, potřebují licenci od ministerstva financí. Licenci potřebují také pojišťovací instituce. Společnost se registruje k daním na příslušném daňovém úradě podle místa firmy, a to do 30 dnů ode dne získání povolení k podnikání. Současně se musí zaměstnavatel registrovat k platbě sociálního a zdravotního pojištění (do 8 dní) u příslušné zdravotní pojišťovny a místní správy sociálního zabezpečení.

Slovinsko

Nejčastější formou obchodní společnosti je společnost s ručením omezeným (druzba z omejeno odgovornostjo, d.o.o .). Základní jmění činí 2 100 000 tolars (8 980 euro) a celkové průměrné náklady spojené se založením společnosti s ručením omezeným činí 1 200 euro. Při založení nové společnosti je nutné připravit společenskou smlouvy (veřejným notářem), mít notářské ověření této společenské smlouvy, ve kterém musí současně být uvedeni všichni manažeři, uzavřít depozitní smlouvy u vybrané bankovní instituce, na bankovní účet složit  požadovaný finanční obnos. Dále se musí společnost  registrovat u obchodního soudu do obchodního rejstříku, tato procedura trvá v průměru 35 dní. Má-li společnost s ručením omezeným více než 50 podílníků, vyžaduje se souhlas ministerstva pro ekonomické vztahy. Společnosti s ručením omezeným jsou povinny se zaregistrovat na slovinské obchodní komoře. Všechny typy společností se musí rovněž registrovat na místně příslušném  finančním úřadu k platbě jednotlivých daní a na   sociální instituci k platbě sociálního pojištění.

Pořadí zemí dle jednoduchosti zahájení podnikání

Země Pořadí
Kanada 1
Austrálie 2
Nový Zéland 3
USA 4
Hong Kong 5
Irsko 6
Rumunsko 7
Portoriko 8
Velká Británie 9
Jamajka 10
Singapur 11
Francie 12
Marshall Islands 13
Dánsko 14
Izrael 15
Island 16
Afghánistán 17
Finsko 18
Japonsko 19
Švédsko 20
Norsko 21
Lotyšsko 25
Švýcarsko 27
Portugalsko 33
Belgie 37
Nizozemí 38
Litva 48
Estonsko 51
Itálie 52
Slovensko 63
Německo 66
Rakousko 74
Česko 75
Maďarsko 87
Slovinsko 98
Španělsko 102
Polsko 114
Řecko 140
The Worldbank – Doing Business 2006
Předchozí kapitola Další článek
 

celkem 7 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Co s ti mmaji bahamy
Lucka
30. 7. 2010, 21:17
Re:Demence
PaJaSoft
19. 2. 2007, 14:16
Demence
Jakub
16. 2. 2007, 21:01
Re:Co s ti mmaji bahamy
marek
16. 2. 2007, 15:06
Re:Co s ti mmaji bahamy
Papouch
16. 2. 2007, 11:38

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená