FinExpert.e15.cz

Podmínky termínovaných vkladů aneb spoření se nenosi...?

Jednou z možností zhodnocení peněz je termínovaný vklad, který se v krátkodobém respektive střednědobém horizontu v současné době příliš nevyplatí, je však znám jako produkt bezpečný. Pokud dáváte přednost jistotě, porovnali jsme pro vás podmínky a úrokové sazby termínovaných vkladů u několika domácích bank.
Podmínky termínovaných vkladů aneb spoření se nenosi...?


Termínovaný vklad v bance je obecně vyzvednutelný pouze po vypršení stanovené lhůty (termínu) nebo po podání výpovědi, pokud není v podmínkách o termínovaném vkladu uvedeno jinak. Stručná a výstižná definice dříve oblíbeného prostředku zhodnocování peněz. Českou ekonomiku ale v současnosti táhne spotřeba domácností, která je zapříčiněna nízkými úrokovými sazbami z úspor, tudíž neochotou lidí ukládat peníze. Vypadá to, že banky nabízejí termínované vklady jen díky jisté nostalgii a kvůli hrstce konzervativních klientů neochotných přijmout jiné možnosti zhodnocení peněz. Podílové fondy, akcie, hypoteční zástavní listy – to je jen stručný výčet lepšího způsobu „vydělávání“ peněz. 

Fixní nebo pohyblivá?

Peníze mohou být zhodnocovány fixní nebo pohyblivou úrokovou sazbou. Zatímco fixní úroková sazba zůstává po celou dobu vkladu neměnná; pohyblivá úroková sazba je bankou měněna podle aktuální situace na trhu. V praxi platí, že pokud lze očekávat pokles úrokových sazeb, je lepší fixní sazba. V opačném případě se vyplatí pohyblivá, jelikož peníze budou dražší a úroky z vkladů porostou. Čím delší doba trvání, tím lepší je zvolit fixní úrok. Například v horizontu tří let nelze stoprocentně odhadnout, jak se bude bankovní trh vyvíjet a zda-li úrokové sazby budou klesat nebo stoupat - v případě pohyblivé sazby tudíž můžete prodělat i vydělat.

Doba trvání vkladu

Nejkratší termínovaný vklad může trvat jen několik dní, nejdelší pak většinou 5 let (některé banky nabízejí maximálně 2 roky). Vy jako klient bance vlastně půjčujte své prostředky a ta s nimi hospodaří. Při volbě doby, po niž chcete mít peníze na termínovaném vkladu uloženy si musíte uvědomit, že vklad je sice možné předčasně vypovědět, ale musíte bance uhradit sankční poplatek! Výše sankčního poplatku je určována procentem z vybírané částky. Míra likvidity se tak u každé banky liší a při zakládání termínovaného vkladu by měla právě tato informace hrát důležitou roli.

Další důležité informace

K termínovanému vkladu je většinou možné sjednat revolving, tedy automatické obnovení vkladu za původních podmínek. Založení termínovaného vkladu je limitováno výší minimální částky - obvykle to bývá 5 nebo 10 tisíc korun (některé banky ale požadují i 50 000 nebo 100 000 Kč). Termínovaný vklad je ze zákona pojištěn na 90 % vkladu až do částky 25 000 eur. Může být výhodné založit si termínovaný vklad v cizí měně, protože ty jsou často lépe úročeny než české koruny. Musíte ale počítat s tím, že na devizovém účtu lze ztratit pohybem směnného kurzu.

 

Podmínky vedení termínovaných vkladů

Komerční banka – Termínovaný vklad

U KB si můžete otevřít termínovaný účet v korunách, ale také v eurech nebo amerických dolarech. Minimální výše jednorázového vkladu činí 5 000 Kč, 1 000 EUR, nebo 1 000 USD. Peníze můžete na účet uložit na několik dní (7 nebo 14), měsíců (1, 3, 6, 12) nebo let (2, 3, 4, 5). Termínovaný účet je veden buď pro jednorázový vklad, nebo pro vklad s automatickým obnovováním (ten lze sjednat pro vklady na 7 a 14 dní či 1, 3, 6 a 12 měsíců).

Před dnem splatnosti máte možnost provádět předčasné výběry, a to u účtů na 1, 3, 6 či 12 měsíců, na 2, 3 či 4 roky nebo 5 let. Pokud jste také majitelem běžného účtu, můžete rozhodnout o automatickém transferu v den splatnosti termínovaného účtu.

Úroky se připisují v den splatnosti účtu; u účtů na více let se připisují každé 3 měsíce (počítáno od data účtu). Jestliže jste majitelem A-konta KB, Expreskonta KB, Perfekt konta nebo IDEAL konta a splňujete ještě některé další podmínky, bude Vám přiznána bonifikace úrokové sazby, tedy na zvýšení roční sazby o 0,2 %.

ČS - Vkladový účet

K uložení peněz na Vkladový účet u České spořitelny potřebujete minimálně 5 000 Kč. Délka trvání termínovaného vkladu je od sedmi dní do čtyř let a úroky je možné vybírat formou hotovosti, převodem na běžný účet nebo je použít jako přívklad na vkladový (termínovaný) účet. Připisování úroků je prováděno vždy na konci období a pokud byste chtěli účet předčasně zrušit, máte možnost. Musíte však počítat se sankčním poplatkem, který banka stranoví podle vzorce (vybíraná částka × 2 % × počet dní do splatnosti vkladového účtu / 360). Minimální výše sankčního poplatku je 0,50 % z vybírané částky, maximální výše pak 7 %. Sankční poplatek se neuplatňuje v případě, že se jedná o první výběr z vkladového účtu mimo stanovenou lhůtu a současně vybíraná částka je nejvýše 25 % z jistiny vkladového účtu při jeho založení, resp. obnovení.

ČSOB - Termínovaný vklad

ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou může být veden v české nebo cizích měnách a minimální vklad je 5 000 Kč, u cizí měny ekvivalent 1000 USD. Délka trvání může být sedm dní až tři roky (dříve to bylo až 8 let) v závislosti na měně vkladu. Běžný účet u ČSOB založen mít nemusíte, je požadován pouze v případě využívání funkčnosti nadlimitních převodů nebo převodů pevně stanovených částek. Úrokové sazby jsou nejen pevné, ale i vyhlašované, získané úroky jsou připisovány v den splatnost a můžete je použít jako přívklad nebo je převést na běžný účet. Předčasný výběr je sankciován a poplatek se pohybuje v rozmezí 0,5 až 2,5 % z vybírané částky (záleží na výši vybírané částky).

V případě, že máte u ČSOB veden osobní nebo běžný účet, můžete zdarma využít automatických funkčností při splatnosti vkladu v následujících variantách:

  • Z - zvolíte částku, kterou chcete udržovat na osobním či běžném účtu. V okamžiku splatnosti ČSOB Termínovaného vkladu dojde k automatickému převodu peněžních prostředků mezi účty tak, aby na osobním nebo běžném účtu byl udržen stanovený limit. Následně dojde automaticky k obnově ČSOB Termínovaného vkladu v nově nastavené výši.
  • A - určíte částku, která bude v den splatnosti ČSOB Termínovaného vkladu převedena z osobního nebo běžného účtu ve prospěch tohoto termínovaného vkladu nebo naopak, s následným automatickým obnovením nově nastaveného vkladu.

RB – Termínovaný vklad

Termínovaný vklad Raiffeisenbank může být veden v české i cizích měnách, je požadován poměrně vysoký minimální vklad ve výši 50 000 Kč (nebo ekvivalent v cizí měně). Délka trvání je od jednoho měsíce do dvou let a úroková sazba je pevná. Vklady nad 200 000 Kč lze uložit i na jeden nebo dva týdny. V případě, že na účet vložíte více než pět milionů Kč, bude s vámi sjednána individuální sazba. Výběr úroků je možný převodem na běžný účet nebo použitím jako přívklad. Úroky se připisují v den splatnosti vkladu, přičemž u vkladů delších než devět měsíců je možné žádat o převod úroků na běžný účet každé tři měsíce. Předčasně vypovědět smlouvu o termínovaném vkladu je povoleno a sankční poplatek je 2 % z předčasně vybírané částky, minimálně však 1 000 Kč (konta v české měně). RB nabízí jak revolvingové, tak jednorázové termínované vklady.

eBanka – Termínovaný vklad

eBanka nabízí čtyři typy vkladů – termínovaný vklad, revolvingovaný termínovaný vklad, inteligentní termínovaný vklad a spořící termínovaný vklad. V případě klasického jednorázového termínovaného vkladu dobu trvání volíte buď datem jeho požadovaného ukončení nebo délkou periody. Min. doba trvání je 1 týden, max. doba trvání 2 roky. A min. částka pro založení je 1 000 Kč. Pro úročení volíte pevnou nebo pohyblivou sazbu. Pevná úroková sazba je úroková míra platná po celou dobu trvání vkladu, pohyblivá sazba se mění v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu. TV je možné zrušit před dobou splatnosti pouze se sankčním poplatkem.

Prostřednictvím revolvigovaného termínovaného vlaku (RTV) převádíte prostředky z běžného účtu na RTV s vámi zvolenou periodou jeho obnovování a odpovídajícím úročení dle úrokových sazeb vyhlašovaných eBankou. Nabízené možnosti obnovování RTV jsou 1 týden, polovina měsíce, 3 týdny, 1 nebo 2 nebo 3 měsíce a min. částka pro založení je 1 000 Kč. RTV je možné zrušit bez sankčního poplatku pouze v den jeho obnovení (na konci zvolené periody), při zrušení mimo den obnovení pouze se sankčním poplatkem.
Pro částky 1 500 000 CZK a vyšší nebo ekvivalent v ostatních měnách je možné sjednat individuální termínovaný vklad s dobou splatnosti již od 1 dne a individuální pevnou úrokovou sazbou. Sankční poplatek za předčasný výběr z termínovaného vkladu je stanoven ve výši 1.10 % z vybírané částky.

GE Capital Bank – Termínovaný vklad

GE Capital Bank má nejchudší nabídku tohoto typu spořících produktů. Nabízí jednorázový termínovaný vklad max. na jeden rok, minimální výše vkladu je 100 000 Kč. Po uplynutí doby trvání vkladu nedochází k automatickému obnovení vkladu a peněžní prostředky jsou vyplaceny v hotovosti nebo převedeny na stanovený účet. Celý vklad je možné předčasně vybrat s uplatněním sankčního poplatku (v případě vkladu v cizí měně není předčasný výběr možný) a sankce při předčasném výběru do jednoho roku (včetně) je 2 % z jistiny. Vklad je úročen dle aktuálního úrokového lístku a dohodnutá úroková sazba se během trvání vkladu nemění. Vypočtené úroky se připisují vždy v den ukončení vkladu.

Živnostenská banka

U Živnostenské Banky můžete sjednat jednorázové termínované vklady nebo širokou škálu opakovaných (revolvingovaných) termínovaných vkladů. Nabídka patří opravdu k nejrozsáhlejším u nás.

  • Neměnný vklad - výše vkladu se po celou dobu nemění, úroky jsou připisovány na jiný účet.
  • Kapitalizovaný termínovaný vklad - výše vkladu se zvyšuje o připsané úroky.
  • Spořící termínovaný vklad - výše vkladu se zvyšuje o připsané úroky a pevně stanovenou částku spoření.
  • Termínovaný vklad s rentou - výše vkladu se snižuje vyplácením pravidelné renty na jiný účet.
  • Termínovaný vklad s rentou a limitem vkladu - výše vkladu se snižuje vyplácením pravidelné renty jenom po určitou hranici vkladu.
  • Zůstatkový termínovaný vklad - v tomto případě si stanovíte hranici, nad kterou je zůstatek běžného účtu automaticky převáděn na termínovaný vklad.

HVB Bank – Termínovaný vklad

Vklady na termínovaném vkladu u HVB Bank jsou úročeny fixní úrokovou sazbou platnou po celou dobu úložky. Termínovaný vklad můžete uzavřít v CZK, USD, EUR. Prostředky můžete ukládat jak v hotovosti, tak bezhotovostním převodem a vedení účtu pro termínované vklady je bezplatné. Automatická prolongace termínovaného u HVB Bank vkladu neznamená nic jiného, než revolving - pokud banka neobdrží nejpozději 3 dny před splatností vkladu jiné dispozice, bude vklad automaticky prodloužen na stejnou periodu s úrokovou sazbou platnou v den prolongace. Termínovaný vklad je možné sjednat na období již od 1 týdne v české měně a od 1 měsíce v cizích měnách. Předčasný výběr vkladu je možný, ale pouze se sankčním poplatkem (0,5% pro vklady v CZK; 0,2% pro EUR a USD, min. 300 Kč). Úrok se připisuje v den splatnosti vkladu buď ve prospěch osobního či podnikatelského běžného účtu, nebo přiznaný úrok navýší termínovaný vklad na další období.

 

Výnosnost termínovaného vkladu ve výši 150 000 korun

Klepněte pro větší obrázek

* výnosy z úroku před zdaněním (15 %)
× banka neposkytuje TV na tuto dobu
Poznámka: výnosy počítány s úrokovými sazbami platnými k 26. 8. 2004, zdroj: banky.

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená