FinExpert.e15.cz

Podle čeho vybírat povinné ručení

S nástupem podzimu opět přibývá nabídek povinného ručení. Máme pro vás zajímavý a velmi podrobný přehled od AMI Communications, jak se orientovat v nabídkách našich pojišťoven.
Podle čeho vybírat povinné ručení

Krutá daň za nepozornost aneb příběh na začátek

Ze své dovolené ve Francii se spokojeně vracel severočeský turista, když ve 120ti kilometrové rychlosti na německé dálnici uviděl v zorném poli záchranáře a policisty, jak asistují u dopravní nehody, která se musela udát jen pár minut před tím. To jsem měl štěstí, že jsem tam nejel, stačil si pomyslet a vzápětí, když začal na namoklé vozovce brzdit, dostal smyk. Jeho auto najelo do středových svodidel, odkud se odrazilo, smetlo s sebou dva policisty u policejního vozu v odstaveném pruhu, zachytilo dalšího záchranáře a narazilo do vyprošťovacího vozidla. Bilance nehody byla katastrofická – čtyři zranění, z toho dva velmi těžce, dvě zdemolovaná auta a poškozené dálniční zařízení. Z povinného ručení českého řidiče, které se vztahuje i na škody způsobené v Evropě, bylo zatím za těžká zranění s trvalými následky, bolestné, ztížení společenského uplatnění, léčbu, ušlý výdělek i hmotné škody vyplaceno přes 91 milionů korun.

Zkušenost s nehodou v zahraničí, většinou ne tak tragickou, mělo jenom během tří letních měsíců červen až srpen podle statistik České pojišťovny 3180 řidičů. Další nehody byly zaznamenány v Čechách. Policií na místě odhadnuté hmotné škody z dopravních nehod v Čechách za prvních devět měsíců tohoto roku přesáhly 7 mld. Kč.

Co je povinné ručení

Škodu, kterou při nehodě způsobíte někomu jinému, uhradí pojišťovna, u které máte sjednáno povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinnost uzavřít toto pojištění pro každé v ČR registrované vozidlo vyplývá ze zákona, má ji vlastník nebo spoluvlastník vozidla a je zárukou toho, že poškozený obdrží náhradu škod způsobených někým jiným. Pojištění se vztahuje na škody způsobené na zdraví nebo životě a dále na věcné škody (poškození, zničení nebo ztráta věci). Jsou z něho hrazeny i náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků a škody mající povahu ušlého zisku. Hradí se skutečná škoda do výše limitu pojistného plnění stanoveného ve smlouvě. Povinnost pojistit vozidlo vzniká v okamžiku uvedení vozidla do provozu na veřejně přístupných komunikacích. Smlouva může být s pojišťovnou uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.

Jak vybírat povinné ručení?

Povinné ručení u nás nabízí osm pojišťoven:
  • Česká pojišťovna
  • Kooperativa
  • Česká podnikatelská pojišťovna
  • Allianz
  • ČSOB pojišťovna
  • Generali
  • Triglav
  • UNIQA

Databáze České kanceláře pojistitelů k 30. červnu 2005 evidovala 5,4 milionu takto pojištěných vozidel, z toho největší díl povinného ručení spravuje Česká pojišťovna (2,38 mil.), druhá je Kooperativa (1,32 mil.), následují ČPP (0,57 mil.) a Allianz (0,56 mil. vozidel).

Povinné ručení můžete sjednat u pojišťovacích poradců, v pobočce kterékoliv z těchto pojišťoven nebo na jejich internetových stránkách, pokud to umožňují. Letošní novinkou je možnost uzavření povinného ručení po telefonu bez nutnosti někam chodit a cokoliv podepisovat, kterou nabízí služba Callin. Zájemci tak mohou uzavřít povinné ručení do deseti minut po telefonu a z pohodlí domova.

Pojištění vybírejte pečlivě

Při výběru povinného ručení by vás měly zajímat nebo vám mohou pomoci při rozhodování:

Pojistné limity

Udávají, jak velkou škodu pojišťovna pokryje. Každá pojišťovna musí dodržet základní minimální limity, které jsou nastaveny zákonem. Ty jsou pro škodu na zdraví 35 mil. Kč  a škodu na majetku 18 mil. Kč. Můžete samozřejmě získat i limity vyšší - u Allianz a České pojišťovny až 100 mil./100 mil. Kč

Cena pojištění

Základní cena se u jednotlivých pojišťoven příliš neliší. Kromě ní je dobré sledovat i další kritéria jako jsou různé bonusy a jiné výhody, které pojišťovny nabízejí, nebo jméno a stabilita pojišťovny.

Systém hlášení pojistných událostí

Pojišťovny dnes nabízejí tři způsoby, jak pojistnou událost nahlásit a dále řešit: osobní návštěvou v pobočce, po telefonu nebo přes internet. Ne každá pojišťovna nabízí všechny možnosti, optimální volbou je nahlášení po telefonu.

Rychlost likvidace pojistné události

Díky silné konkurenci se zákonem stanovená tříměsíční maximální lhůta pro vyřízení likvidace škody snižuje u některých pojišťoven až na několik dnů.  Rychlost likvidace souvisí i se způsobem oběhu dokumentů v pojišťovně a jejich archivace. Nejrychlejší vyřízení v řádu několika dnů mohou zaručit pojišťovny, které zavedou digitální oběh dokumentů ve svých systémech. Ten zatím jako jediná u nás používá Česká pojišťovna, kde je 90 % škod vypláceno do 5 dní od ukončení šetření (tj. od chvíle, kdy likvidátor obdržel poslední dokument), obdobné kroky údajně připravují i další pojišťovny.
 

Asistenční služby

Asistenční služby jsou vaším „přítelem na telefonu“. Většina pojišťoven nabízí asistenční služby zdarma řidičům, kteří mají u nich uzavřeno povinné ručení. V případě havarijního pojištění máte nárok na asistenci i tehdy, když nehodu zaviníte vy, případně pokud vám někdo auto ukradne. Rozsah asistenčních služeb v základní variantě se však u každé pojišťovny liší. U každé pojišťovny poskytující povinné ručení a havarijní pojištění však mohou řidiči počítat s příjezdem asistenční služby na místo nehody. Pokud se nepodaří auto opravit na místě, zajistí odtah nebo dočasnou úschovu na placeném parkovišti. Až na výjimky pojišťovna proplatí neplánované ubytování v hotelu. Právní pomoc zahrnuje např. telefonické poradenství, předání vzkazu nebo proplacení právní pomoci. Rozsah asistenčních služeb lze ovlivnit výběrem pojišťovny nebo sjednáním doplňkové asistence za příplatek.

Doplňková pojištění

Pojišťovny nabízejí k povinnému ručení další pojištění za sníženou cenu nebo zdarma. Mezi ně patří havarijní pojištění, úrazové pojištění spolujezdců, sedadel, připojištění skel, apod.

Jméno a stabilita pojišťovny

Solidní pojišťovna je schopna pojistnou událost rychle zdokumentovat a vyrovnat se s poškozeným. Vyhnete se tak nepříjemnému upozorňování ze strany poškozeného, že pojišťovna stále ještě nevyplatila plnění.

Cena za povinné ručení

Cena povinného ručení záleží na druhu vozidla (jeho hmotnosti a obsahu motoru), na způsobu jeho užití (soukromé užití, taxislužba, veterán, závodní, apod.), na volbě limitu pojistného plnění, na délce bezeškodního průběhu, na způsobu placení (ročně, měsíčně,apod.) a konečně na době sjednaného pojištění.

Bonusy a slevy

Pro přilákání nebo udržení zákazníků nabízejí pojišťovny řidičům různá lákadla. Některé zavedly odlišné regionální sazby. Zvýšené sazby účtují řidičům z velkých měst jako je například Praha, nižší sazby pak řidičům z údajně méně rizikových regionů. Tento přístup najdete například u ČSOB pojišťovny, Generali pojišťovny nebo u pojišťovny Uniqa. Sazby pojišťoven se mohou lišit i podle stáří pojištěného vozu nebo stáří řidiče. Česká pojišťovna, se v případě povinného ručení nevydává cestou různých cen podle bydliště nebo věku majitelů vozů, protože za nejspravedlivější považuje rozlišení podle jejich řidičského umění a chování. S tímto systémem se setkávají řidiči u pojišťoven i v jiných evropských státech, například v sousedním Rakousku. Nárok na průběžně rostoucí bonus, tj. slevu za bezeškodní průběh, tedy získávají u České pojišťovny každoročně všichni, kdo jezdí slušně, bez ohledu na místo bydliště nebo věk.

Dobří řidiči se nemusí obávat ani případného zdražení povinného ručení pojišťovnami. Většina českých motoristů totiž nebude v příštím roce platit více než letos právě díky systému bonusů za jízdu bez nehod. „O sazbách pojistného je v současné době ještě předčasné hovořit, ale již dnes můžeme řidičům slíbit, že všichni majitelé osobních automobilů, kteří v posledním roce nezpůsobili dopravní nehodu, budou mít povinné ručení levnější než letos,“ uvádí Václav Bálek z České pojišťovny.
Hitem letošního podzimu, tradiční doby kampaní na povinné ručení za auta fyzických osob, jsou navíc různé dárky. Česká pojišťovna všem svým klientům, kteří mají uzavřeno povinné ručení na vlastní osobní automobil, věnuje reflexní vestu, praktickou pro bezpečný pohyb okolo vozidla za snížené viditelnosti. Vestu získají i noví klienti, kteří uzavřou povinné ručení u ČP během října, listopadu či prosince. V Kooperativě slibují k povinnému ručení živelní pojistku, Uniqa zase hasící přístroj.

Až 3000 nehod v zahraničí každé tři měsíce

Povinné ručení samozřejmě platí i mimo území ČR, dokladem o tom je zelená karta vydávaná pojišťovnou, kterou u sebe musí mít každý řidič. A je proč - statistiky České pojišťovny evidují cca 3000 nehod českých řidičů v zahraničí každé tři měsíce, prázdninový provoz tedy tato čísla nijak neovlivňuje. „Počet nehod v jednotlivých ročních období je podobný proto, že největší nehodovost je zaznamenávána v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku, kam čeští řidiči vyjíždějí po celý rok,“ komentuje Václav Bálek z České pojišťovny. Státy, ve kterých nejčastěji docházelo k dopravním nehodám, byly vedle těchto  „tradičních“ zemí také Chorvatsko, Jugoslávie, Itálie, Francie a Nizozemí. Zaznamenána byla například i nehoda na Ukrajině. Pojištěnci s sebou většinou neberou svůj vůz přes oceán, proto jsou nehody ze zámoří pouze ojedinělé nebo se řeší následně pouze škody na zdraví. U nás jsou nejčastěji účastníky dopravních nehod Němci, Rakušané, ale v poslední době čím dál častěji také Holanďané a Dánové.

Při výběru povinného ručení je důležité zvážit rozsah asistenčních služeb, a to zejména v zahraničí. Tam je totiž prozíravější zavolat asistenční službu než nehodu řešit na vlastní pěst. Výhodou je, že asistenční služba zajistí odtah například na odstavné parkoviště a následně do nejbližšího servisu v ČR, ověří smluvní krytí rizika a v podstatě vše se děje bezplatně bez zapojení klienta. Veškeré náklady si vyřeší asistenční služba s pojišťovnou sama. Náklady mohou být mnohdy velmi vysoké, třeba při vyprošťování z nepřístupných míst jeřábem.
Například Česká pojišťovna má v každé evropské zemi smluvního partnera, který zprostředkovává kontakt s tamější pojišťovnou, u níž je pojištěn zahraniční klient. „Pomáhají nám i s právními úkony, protože všechny likvidace probíhají podle práva země, kde se nehoda stala. Smluvní partner například prověří i veškeré uplatňované náklady v případě, že nehodu způsobí český řidič. Zahraniční poškození se neváhají soudit, jestliže nejsou s likvidací spokojeni, a nechají si proplatit vše do posledního eurocentu. Průměrná škoda zahraničního účastníka bývá kolem 4500 euro (tedy asi 135 tis.Kč),“ doplňuje Václav Bálek z České pojišťovny.

Pojištění v zahraničí je výrazně dražší

Výše pojistného v ostatních evropských státech je s naší úrovní těžko srovnatelná, neboť pojistné se zpravidla odvozuje od mnoha pojistných faktorů. Obecně lze ale konstatovat, že pojistné je poměrně vysoké a čeští řidiči platí výrazně méně než jejich evropští kolegové zahraničním pojišťovnám.

Alkohol za volantem znamená velký problém pro řidiče

Z policejních statistik vyplývá, že za první pololetí 2005 se v České republice stalo téměř 100.000 dopravních nehod, z nich 4,2 procenta pod vlivem alkoholu řidiče, při kterých bylo 20 osob usmrceno a 1593 zraněno.  Žádná z pojišťoven neuhradí svým klientům škody z havarijního pojištění motorových vozidel způsobené pod vlivem alkoholu. V případě nehody z povinného ručení pojišťovny škody poškozeným za svého klienta, který je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, vyplatí. Od svých pojištěnců je pak v regresním řízení vymáhají zpět. A mnohdy jde díky úrokům z prodlení a všem soudním výlohám o částky statisícové… Svědčí o tom i případ řidiče, který jel v srpnu 1993 opilý a druhému účastníkovi nehody způsobil škodu na majetku a zdraví ve výši 284 tisíc korun. Dnes, po 12ti letech, byl už vystaven návrh na exekuci za 912 tisíc korun.

  ČR Německo Rakousko Slovensko Maďarsko
  EUR EUR EUR EUR EUR
Fabia – obsah 1198 ccm 121 3750 790 24 490 690 21 390 119 3 689 209 6 479
Další článek


 

Související články


celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

orientace POV
Novakov
15. 11. 2005, 13:30
Re: V zahraničí ...
xXx
26. 10. 2005, 12:51
Re: V zahraničí ...
Martin
25. 10. 2005, 22:16
Re: V zahraničí ...
SocPredator
25. 10. 2005, 17:00
Re: V zahraničí ...
xXx
25. 10. 2005, 11:41

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená