FinExpert.e15.cz

Poctiví dlužníci dostanou novou šanci

Oddlužení, coby součást insolvenčního zákona dává lidem možnost, jak se dostat z dluhové pasti.
Poctiví dlužníci dostanou novou šanci

Oblastí ochrany spotřebitele, půjček a úvěrů, obchodně závazkových vztahů se dotýká mnoho právních norem. Na straně jedné je to občanský a obchodní zákoník, dále pak zákon na ochranu spotřebitele a jeho nedávno projednávaná novela a nově i insolvenční zákon, který od 1.1.2008 nahrazuje zákon o konkurzu a vyrovnání. Tato poměrně rozsáhlá rekodifikace zákona totiž zavede několik nových institutů, které doposud nebyly uplatňovány. Jednou ze zásadních změn, které se dotýkají bezprostředně spotřebitelů je tzv. oddlužení. 

Z níže popisovaného výkladu advokátní kanceláře Havel & Holásek je zřejmé, o co se jedná. Oddlužení přichází v úvahu u nepodnikatelských subjektů, a to u osob fyzických i právnických. Z hlediska osobní působnosti institutu zaráží zejména skutečnost, že oddlužení není dostupné pro podnikatele – fyzické osoby. V praxi se bude oddlužení týkat zejména spotřebitelů, proto se někdy nepřesně hovoří v souvislosti s oddlužením jako o „spotřebitelském konkursu“. Zjednodušeně lze říci, že oddlužení se podobá reorganizaci přizpůsobené povaze nepodnikatelských subjektů, jež umožňuje poctivému, avšak finančně neúspěšnému dlužníku, začít znovu bez zátěže předchozích dluhů (nový start). Pokud se oddlužení v praxi osvědčí, bude mít nepochybně významné dopady na trh se spotřebitelskými úvěry a obtížně vymahatelnými pohledávkami.

 Základní formy oddlužení

Oddlužení je možné ve dvou formách, a to:

  • oddlužení jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty, a
  • oddlužení plněním splátkového kalendáře. 

V případe oddlužení jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty dojde k jednorázovému uspokojení věřitelů z majetku patřícího do majetkové podstaty oddlužení. Majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení, zůstává oddlužením nedotčen (dlužníku jsou výměnou za jeho stávající aktiva ponechány jeho budoucí příjmy). Při zpeněžování majetkové podstaty se postupuje přiměřeně podle ustanovení o konkursu.

V případe oddlužení plněním splátkového kalendáře hraje klíčovou roli splátkový kalendář, dle kterého se dlužník zavazuje splácet ze svého příjmu věřitelům určenou částku po dobu 5 let. Závazky dlužníka neuspokojené výše uvedeným způsobem automaticky zanikají (dlužníku je výměnou za jeho budoucí příjmy po dobu 5 let ponechán jeho stávající majetek). 

Předpoklady pro povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení podává spolu s insolvenčním návrhem pouze dlužník, a to ve standardizované podobě formuláře doplněného o informace o stávajícím majetku a závazcích dlužníka. Na rozdíl od reorganizace činí základní rozhodnutí o tom, zda dlužník příležitost nového startu dostane či nikoli, výhradně soud, nikoli věřitelé, a to s poměrně velkým prostorem pro volné uvážení okolností případu. Kritériem pro rozhodování soudu je totiž zejména poctivost návrhu dlužníka a předpoklad, že nezajištění věřitelé v oddlužení obdrží plnění rovné nejméně 30 % svých pohledávek. Zajištění věřitelé nemohou být oddlužením dotčeni (budou uspokojeni z výtěžku zpeněžení zástavy). 

Plnění splátkového kalendáře

Po dobu trvání splátkového kalendáře zůstávají dlužníkova dispoziční oprávnění k jeho příjmům zachována. Dlužník je s nimi ale povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení. V průběhu plnění splátkového kalendáře je mj. povinen vykonávat výdělečnou činnost, v případe nabytí hodnoty získané dědictvím nebo darem tuto hodnotu zpeněžit a výtěžek použít k mimořádným splátkám a nevstupovat do závazku, které by nemohl splnit. Schválené oddlužení muže být soudem během jeho trvání za určitých podmínek zrušeno. Dlužník tak automaticky vstoupí do konkursu. Jedná se zejména o situaci, kdy dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. 

Osvobození od zbytku dluhu

Dlužník, který řádně a včas splnil své povinnosti z oddlužení, muže požádat soud o vydání rozhodnutí, kterým bude osvobozen od zbytku svých dluhů. Lze usuzovat, že účinkem osvobození od dluhu není zánik pohledávek, ale pouze zánik jejich vymahatelnosti, a nesplacené pohledávky tak i nadále trvají jako tzv. „naturální obligace“. Osvobozením od dluhu však pro dlužníka případ zcela nekončí, poněvadž soud sleduje tříleté období, kdy může být osvobození rozhodnutím soudu odejmuto (například v důsledku podvodného jednání dlužníka či zvýhodnění některého z věřitelů).

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená