FinExpert.e15.cz

Placení daně z příjmů fyzických osob za rok 2007

Už máte podáno daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a zbývá vám zaplatit daň? Máte několik možností.
Placení daně z příjmů fyzických osob za rok 2007

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob, na základě správně vyplněného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2007, má povinnost zaplatit daň, může využít následující možnosti, jak splnit svoji povinnost.

Formy placení daně z příjmů fyzických osob:
  • Platba daně v hotovosti na pokladně finančního úřadu
  • Platba daně prostřednictvím daňové složenky nebo poštovní poukázky
  • Platba formou bezhotovostní platby

Platba daně v hotovosti na pokladně finančního úřadu

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má možnost zaplatit daň přímo na pokladně finančního úřadu. Stejně jako podat daňové přiznání tak i zaplatit daň, může poplatník i na pokladně jiného finančního úřadu, než je jeho místně příslušný.
 
Toto jednání má oporu v § 22 zákona o správě daní a poplatků, který uvádí: "Není-li správce daně, jemuž bylo podání v daňové věci doručeno nebo platba připsána, příslušný k projednání věci a k rozhodnutí, je povinen podání neprodleně postoupit příslušnému správci daně a uvědomit o tom odesilatele. Byla-li podáním lhůta dodržena, považuje se za zachovanou i u správce daně, kterému věc byla postoupena. Dojde-li správci daně podání, jehož vyřízení nespadá do jeho působnosti, ani do působnosti jiného správce daně, vrátí jej bez dalšího odesilateli".
 

Platba daně prostřednictvím daňové složenky nebo poštovní poukázky

Obě varianty jsou si hodně podobné, ovšem při využití daňové složenky ušetříte.
 
  • Daňová složenka
Daňovou složenku, která byla zavedena v roce 2006, je možno získat na každé pobočce České pošty a na všech finančních úřadech (popř. i na celních úřadech). Vyplněním daňové složenky a jejím předáním na pobočce České pošty, současně se zaplacením vypočtené daně, je daňová složenka potvrzena a slouží jako doklad o zaplacení daně. Poplatník daně musí vyplnit údaje velmi pečlivě, aby platba byla příjemci doručena a bez problémů identifikována. Využití daňové složenky je osvobozeno od poštovních poplatků. Od 1. ledna 2008 se poplatník může na pobočkách České pošty a na finančních úřadech (popř. i na celních úřadech) setkat se dvěma tvary daňové složenky. Jedná se jednak o tvar daňové složenky z předchozích let a jednak o tvar daňové složenky platný od 1. ledna 2008. V průběhu roku 2008 lze používat oba tvary daňové složenky.
 
  • Poštovní poukázka
Jedná se o poštovní poukázku typu „A“ pro zasílání peněžních částek v hotovosti. V tomto případě ovšem nebude platba osvobozena od poštovních poplatků. Obdobně jako u daňové složenky je po jejím vyplnění a předání na pobočce České pošty, současně se zaplacením daně, tato poštovní poukázka potvrzena a slouží jako doklad o zaplacené dani. Poplatník musí i v tomto případě dbát na pečlivé vyplnění poštovní poukázky, aby byla platba příjemci doručena a správně identifikována.
 
Při využití poštovní poukázky nebo daňové složenky vyzvednuté na místně příslušném finančním úřadě má poplatník značnou výhodu. Téměř všechny potřebné údaje jsou na poštovní poukázce nebo daňové složence předtištěny. Poplatník doplní pouze údaj o výši placené daně a své identifikační údaje.
 

Platba formou bezhotovostní platby

Obecně nejrozšířenější formou placení daně bývá využití bezhotovostního platebního styku formou podání bankovního příkazu, a to jak "papírovou" formou, tak mnohem pohodlnější elektronickou formou. Pro obě tyto formy platí stejná pravidla. 
 
Při využívání bankovního příkazu je nezbytné dbát na správné vyplnění čísla bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu. V praxi často nastávají situace, kdy poplatník použije tvar číselného označení účtu bez pomlčky. Česká národní banka pak identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem bankovního účtu příjemce (finančního úřadu).
 
Částka daně tak není připsána na bankovní účet místně příslušného finančního úřadu a je vrácena zpět na účet komerční banky, která platbu odeslala. Poplatníkovi daně pak mohou hrozit postihy za pozdní zaplacení daně. Pokud by ovšem částka byla připsána na účet jiného finančního úřadu, než je místně příslušný a poplatník by byl jednoznačně identifikován, opět by se uplatnilo znění § 22 zákona o správě daní a poplatků. Uvedená rizika se samozřejmě týkají i úhrady daně formou poštovní poukázky nebo daňové složenky.
 

Číslo účtu finančního úřadu a identifikace poplatníka

Pro naprosto bezproblémový průběh platby daně (bez aplikace § 22 zákona o správě daní a poplatků), to znamená zaslání platby daně přímo místně příslušnému finančnímu úřadu, musí poplatník znát číslo účtu, na které je nutno platbu zaslat, a taktéž se jednoznačně identifikovat. 
 
Číslo bankovního účtu pro úhradu daně z příjmů fyzických osob se skládá z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou. Za matrikovou částí následuje lomítko a směrový kód banky (vždy se jedná o kód České národní banky, u níž mají všechny finanční úřady veden bankovní účet).
 
Předčíslí bankovního účtu pro daň z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání je vždy 721, bez ohledu na místně příslušný finanční úřad. Na rozdíl od matrikové části, která již jednoznačně identifikuje místně příslušný finanční úřad. V současné době je na území České republiky 199 finančních úřadů – rozlišujeme tedy 199 různých matrikových částí.
 
Výsledný tvar bankovního účtu pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu např. v Blansku je následující: 721-7627631/0710
 
K identifikaci poplatníka slouží variabilní symbol.  Prostřednictvím variabilního symbolu sděluje poplatník finančnímu úřadu svoji totožnost. Má-li poplatník přiděleno daňové identifikační číslo, vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ).
 
Není-li poplatník registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Číslice se do kolonky variabilní symbol vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky variabilního symbolu nevyplněny.
 
V případě daňové složenky nebo poštovní poukázky je ještě jako doplňkový způsob identifikace poplatníka možno použít kolonku Adresa odesílatele nebo Odesílatel. V případě bankovního příkazu lze v této souvislosti využít kolonky Poznámka nebo Zpráva příjemci apod.
 
Pokud se týká konstantního symbolu, který je povinným údajem, tak v případě úhrady daně formou poštovní poukázky nebo daňové složenky je použit konstantní symbol 1149 a v případě bankovního příkazu (papírové i elektronického) je použit konstantní symbol 1148.
 

Zaplatit musíte včas

Stejně jako podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 31. března 2008, pokud není tato lhůta prodloužena (např. v důsledku zpracování daňového přiznání daňovým poradcem apod.), musí do stejného data poplatník zaplatit i případnou daň z příjmů.

Zde je pro posouzení skutečnosti, zdali poplatník tuto povinnost splnil či nikoliv, důležitý tzv. den platby. V obchodněprávních vztazích se za den platby považuje obecně den, kdy - v případě bezhotovostního platebního styku - byla prodávajícímu připsána částka na účet. Jak je tomu ovšem u placení daní?

Tento problém podrobně řeší § 61 zákona o správě daní a poplatků, který uvádí pro výše uvedené způsoby placení daně následující:

Dnem platby je
a) u bezhotovostních převodů prováděných bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem z účtu v České republice den, kdy bylo uskutečněno odepsání peněžních prostředků z účtu, při převodu z účtu vedeného v cizí měně nebo v zahraničí den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně, nebo

b) u plateb v hotovosti v české měně den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo držitel poštovní licence hotovost převzala anebo ji přijal pracovník správce daně; pokud byla platba v hotovosti provedena v cizí měně, den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená